Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2003 af 26. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn

OJ L 158, 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; stiltiende ophævelse ved 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

32003R1110

Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2003 af 26. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn

EU-Tidende nr. L 158 af 27/06/2003 s. 0012 - 0020


Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2003

af 26. juni 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003(2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter drøftelser vedrørende fortolkningen af metoden for fastsættelse og justering af importtolden og de relevante omkostninger ved søtransport er det af klarhedshensyn nødvendigt at ændre de relevante bestemmelser herom i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1900/2002(4).

(2) Rådet har ved afgørelse 2003/254/EF(5) og 2003/253/EF(6) godkendt indgåelsen af aftaler i form af brevvekslinger mellem Det Europæiske Fællesskab og henholdsvis Amerikas Forenede Stater og Canada om ændring af indrømmelserne for korn i liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT. Disse aftaler ændrer importbetingelserne for byg og for blød hvede af middel og lav kvalitet ved at indføre importkontingenter for disse produkter fra den 1. januar 2003.

(3) Rådet har ved ovennævnte afgørelser bemyndiget Kommissionen til midlertidigt for disse produkters vedkommende at fravige den importtoldordning, der er fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92, indtil denne forordning officielt er blevet ændret. For at muliggøre anvendelsen af de af Rådet godkendte aftaler fra den 1. januar 2003 vedtog Kommissionen midlertidige gennemførelsesbestemmelser ved forordning (EF) nr. 2378/2002(7), ændret ved forordning (EF) nr. 611/2003(8). Disse midlertidige ordninger udløber den 30. juni 2003.

(4) Der bør nu vedtages varige gennemførelsesbestemmelser til de af Rådet godkendte aftaler.

(5) Det vil derfor være hensigtsmæssigt at lade bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2378/2002 indgå varigt i forordning (EF) nr. 1249/96, da disse bestemmelser har virket tilfredsstillende i første halvår af 2003.

(6) Da fradraget for maltbyg afskaffes, og der i stedet for fradraget for blød hvede af høj kvalitet vil blive anvendt en præmie, vil der kun for glasset majs gælde produktspecifikke fradrag som følge af den endelige anvendelse. Under disse omstændigheder er det nødvendigt at forenkle de nugældende bestemmelser om den endelige anvendelse og at harmonisere dem med de almindelige toldbestemmelser.

(7) I tilfælde, hvor der accepteres overensstemmelsescertifikater for produkter af høj kvalitet (hård og blød hvede af høj kvalitet fra Canada og Amerikas Forenede Stater og glasset majs fra Argentina), er det vigtigt at begrænse sikkerhedsstillelsernes størrelse til det lavest mulige niveau. I forbindelse med overensstemmelsescertifikater bør der kun kræves den sikkerhed, der stilles vedrørende importlicensen.

(8) Forordning (EF) nr. 1249/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1249/96 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 og 2 affattes således:

"1. Den i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92 omhandlede importtold for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 beregnes dagligt og fastsættes af Kommissionen den 15. og den sidste arbejdsdag i hver måned med virkning fra henholdsvis den 16. i måneden og den 1. i den følgende måned. Er den 15. ikke en arbejdsdag for Kommissionen, fastsættes tolden den sidste arbejdsdag inden den 15. i den pågældende måned. Hvis det beregnede gennemsnit for importtolden i den således fastsatte anvendelsesperiode afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t eller derover, foretages en tilsvarende justering.

2. Den pris, der skal anvendes ved beregningen af importtolden, er den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i artikel 4. Ved hver fastsættelse er den pågældende importtold lig med gennemsnittet af den importtold, der er beregnet de ti foregående arbejdsdage. Ved fastsættelse og justering tager Kommissionen ikke hensyn til daglig importtold, der er anvendt ved den foregående fastsættelse.

Den interventionspris, der anvendes ved beregningen af tolden, er den, der gælder for den måned, i hvilken importtolden finder anvendelse."

b) Stk. 3, andet afsnit, udgår.

c) Stk. 5 affattes således:

"5. Importtolden nedsættes med 24 EUR/t for glasset majs, der opfylder de specifikationer, der er fastsat i bilag I. Opnåelsen af en sådan nedsættelse er betinget af, at den glassede majs inden for en periode på seks måneder fra datoen for overgangen til fri omsætning forarbejdes til et produkt henhørende under KN-kode 1904 10 10, 1103 13 eller 1104 23. Bestemmelserne om det endelige anvendelsesformål i artikel 82 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92(9) og artikel 291-300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(10) finder anvendelse.

Uanset artikel 293, stk. 1, litra e), i forordning (EØF) nr. 2454/93 stiller importøren over for myndighederne yderligere en sikkerhed på 24 EUR/t for glasset majs, undtagen hvis ansøgningen om importlicens er vedlagt overensstemmelsescertifikater udstedt af Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Argentina, som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne forordning. I så fald skal det i importlicensens rubrik 24 angives, hvilken type overensstemmelsescertifikat det drejer sig om.

Hvis den gældende told på dagen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning er på under 24 EUR for majs, skal sikkerhedsstillelsen dog kun svare til toldbeløbet."

2) Artikel 4 og 5 affattes således:

"Artikel 4

1. Ved bestemmelsen af de repræsentative cif-importpriser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92, anvendes for blød hvede af høj kvalitet, hård hvede, majs og andet foderkorn som omhandlet i artikel 2, stk. 1, følgende elementer:

a) den repræsentative børsnotering på markedet i USA

b) de kendte handelspræmier- og fradrag ('premiums and discounts'), der er knyttet til denne notering på markedet i USA på noteringsdagen, og for hård hvede navnlig de handelspræmier, der er knyttet til melkvaliteten

c) omkostningerne ved søtransport mellem USA (Den Mexicanske Golf eller Duluth) og Rotterdams havn for et fartøj med en kapacitet på mindst 25000 tons.

2. Kommissionen fastslår hver arbejdsdag:

a) det i stk. 1, litra a), omhandlede element på grundlag af børsnoteringerne og de i bilag II anførte referencekvaliteter

b) de i stk. 1, litra b) og c), omhandlede elementer på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger.

3. Ved beregningen af det i stk. 1, litra b), omhandlede element eller den relevante fob-pris anvendes følgende handelspræmier og -fradrag:

- en præmie på 14 EUR/t for blød hvede af høj kvalitet

- et fradrag på 10 EUR/t for hård hvede af middel kvalitet

- et fradrag på 30 EUR/t for hård hvede af lav kvalitet.

4. De repræsentative cif-importpriser for hård hvede, blød hvede af høj kvalitet og majs svarer til summen af de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede elementer. De repræsentative cif-importpriser for rug og sorghum beregnes i overensstemmelse med bilag II på grundlag af noteringerne for byg i USA.

5. De repræsentative cif-importpriser for blød hvede til udsæd henhørende under KN-kode 1001 90 91 og majs til udsæd henhørende under KN-kode 1005 10 90 er de samme som dem, der beregnes for henholdsvis blød hvede af høj kvalitet og majs.

Artikel 5

1. Importlicensansøgninger for blød hvede af høj kvalitet er kun gyldige, hvis ansøgeren:

a) i rubrik 20 i importlicensen angiver, hvilken kvalitet der skal indføres

b) skriftligt forpligter sig til på dagen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning over for den relevante myndighed at stille en særlig yderligere sikkerhed ud over dem, der er foreskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95(11).

Den yderligere sikkerhed, der er nævnt i første afsnit, litra b), er på 95 EUR/t. Hvis importlicensen skal ledsages af overensstemmelsescertifikater udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC) efter artikel 6, kræves der ingen yderligere sikkerhed. I så fald skal det i importlicensens rubrik 24 angives, hvilken type overensstemmelsescertifikat det drejer sig om.

2. Importlicensansøgninger for hård hvede er kun gyldige, hvis ansøgeren:

a) i rubrik 20 i importlicensen angiver, hvilken kvalitet der skal indføres

b) skriftligt forpligter sig til på dagen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning over for den relevante myndighed at stille en særlig yderligere sikkerhed ud over dem, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 1162/95, hvis importtolden for den i rubrik 20 anførte kvalitet ikke er den højeste told for den pågældende produktkategori.

Størrelsen af den yderligere sikkerhed, der er omhandlet i første afsnit, litra b), er lig med forskellen mellem den højeste told og tolden for den anførte kvalitet på dagen for antagelsen af angivelsen om overgang til fri omsætning, plus et tillæg på 5 EUR/t. Hvis den gældende importtold for de forskellige kvaliteter af hård hvede er nul, kræves der dog ingen forpligtelseserklæring som omhandlet i første afsnit, litra b).

Hvis importlicensen skal ledsages af overensstemmelsescertifikater udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC) efter artikel 6, kræves der ingen yderligere sikkerhed. I så fald skal det i importlicensens rubrik 24 angives, hvilken type overensstemmelsescertifikat det drejer sig om."

3) I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a) I stedet for stk. 1 indsættes som stk. 1 og 1a:

"1. For hård hvede, for blød hvede af høj kvalitet og for glasset majs udtager det toldsted, hvor produkterne overgår til fri omsætning, ved hver indførsel repræsentative prøver efter bestemmelserne i bilaget til Kommissionens direktiv 76/371/EØF(12). Der udtages dog ingen prøver, hvis importtolden er den samme for de forskellige kvaliteter.

Hvis Kommissionen officielt anerkender et kvalitetscertifikat for blød hvede, hård hvede eller glasset majs udstedt af det land, hvor kornet har oprindelse, skal der dog kun udtages prøver af et tilstrækkeligt repræsentativt antal indførte partier til verifikation af den attesterede kvalitet.

1a. Følgende overensstemmelsescertifikater anerkendes officielt af Kommissionen i henhold til de principper, der er fastlagt i artikel 63-65 i forordning (EØF) nr. 2454/93:

- certifikater for glasset majs udstedt af Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Argentina

- certifikater for blød hvede af høj kvalitet og hård hvede af høj kvalitet udstedt af Federal Grains Inspection Service (FGIS), USA

- certifikater for blød hvede af høj kvalitet og hård hvede af høj kvalitet udstedt af Canadian Grain Commission (CGC), Canada.

Modellen for de overensstemmelsescertifikater, som Senasa udsteder, er vist i bilag IV. De stempler, der er godkendt af Argentinas regering, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Modellen for de overensstemmelsescertifikater og de stempler, som FGIS anvender, er vist i bilag IVa.

Modellen for de overensstemmelsescertifikater, de eksportkvalitetsspecifikationer og de stempler, som CGC anvender, er vist i bilag IVb.

Når de analytiske parametre, der er anført i overensstemmelsescertifikater udstedt af de i første afsnit nævnte organer, er i overensstemmelse med kvalitetsnormerne for blød hvede, hård hvede og glasset majs i bilag I til denne forordning, skal der tages stikprøver af mindst 3 % af de ladninger, der ankommer til hver losningshavn i løbet af produktionsåret.

Varen klassificeres i den standardkvalitet, for hvilken alle de i bilag I anførte krav er opfyldt."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Hvis analyseresultaterne viser, at den sending blød hvede, hård hvede eller glasset majs, der indføres, er af en lavere standardkvalitet end den, der er angivet i importlicensen, skal importøren betale forskellen mellem importtolden for det i licensen anførte produkt og for det faktisk indførte produkt. I så fald frigives den sikkerhed for importlicensen, der er omhandlet i artikel 10, litra a), i forordning (EF) nr. 1162/95, og den yderligere sikkerhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, og artikel 5, stk. 1 og 2, i nærværende forordning, bortset fra det tillæg på 5 EUR/t, der er nævnt i artikel 5, stk. 2.

Hvis den i første afsnit nævnte forskel ikke betales inden for en måned, fortabes den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 5, og artikel 5, stk. 1 og 2."

4) Bilag I til nærværende forordning indsættes som bilag IVa.

5) Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag IVb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) Se side 1 i denne EUT.

(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(4) EFT L 287 af 25.10.2002, s. 15.

(5) EUT L 95 af 11.4.2003, s. 40.

(6) EUT L 95 af 11.4.2003, s. 36.

(7) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 101.

(8) EUT L 87 af 4.4.2003, s. 4.

(9) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(10) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(11) EFT L 117 af 24.5.1995, s. 2.

(12) EFT L 102 af 15.4.1976, s. 1.

BILAG I

"BILAG IVa

MODEL FOR DET OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT, SOM USA'S REGERING HAR GODKENDT FOR BLØD HVEDE

>PIC FILE= "L_2003158DA.001603.TIF">

MODEL FOR DET OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT, SOM USA'S REGERING HAR GODKENDT FOR HÅRD HVEDE

>PIC FILE= "L_2003158DA.001701.TIF">"

BILAG II

"BILAG IVb

MODEL FOR DET OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT, SOM CANADAS REGERING HAR GODKENDT FOR BLØD OG HÅRD HVEDE SAMT EKSPORTKVALITETSSPECIFIKATIONER

>PIC FILE= "L_2003158DA.001803.TIF">

Eksportkvalitetsspecifikationer for blød og hård canadisk hvede

Bemærkninger

"Andet korn": I disse kvaliteter kun hvede, byg, rug og triticale.

"Blød hvede": Ved eksport af blød hvede vil Canadian Grain Commission sammen med certifikatet oplyse om den pågældende ladnings proteinindhold.

"Hård hvede": Ved eksport af hård hvede vil Canadian Grain Commission sammen med certifikatet oplyse om den pågældende ladnings procentvise indhold af glassede kerner og rumvægt (kg/hl).

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>"

Top