Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0851

Kommissionens forordning (EF) nr. 851/2003 af 16. maj 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 3444/90 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød

OJ L 123, 17.5.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/851/oj

32003R0851

Kommissionens forordning (EF) nr. 851/2003 af 16. maj 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 3444/90 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød

EU-Tidende nr. L 123 af 17/05/2003 s. 0007 - 0008


Kommissionens forordning (EF) nr. 851/2003

af 16. maj 2003

om ændring af forordning (EØF) nr. 3444/90 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/2000(2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 7 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3444/90,(3) ændret ved forordning (EØF) nr. 3533/93(4), indeholder bestemmelser om fristerne for forelæggelse af bevisdokumenter, men ikke om manglende forelæggelse af sådanne dokumenter. Der bør vedtages sådanne bestemmelser.

(2) I henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3444/90 er der mulighed for at afkorte oplagringsperioden, når det drejer sig om eksport af produkter under kontrakt, uanset om der er tale om produkter med eksportrestitution. Er der tale om produkter med eksportrestitution, fremlægges beviset for eksport på grundlag af de dokumenter, der er udarbejdet i henhold til artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 444/2003(6). For at forenkle kontrollen med transaktionerne bør der indføres en tilsvarende procedure for bevisførelse ved eksport af produkter uden restitution.

(3) For at sikre korrekt udbetaling af støtte til privat oplagring i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2002 af 6. december 2002 om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren(7) bør de foreslåede ændringer straks indføres for de kontrakter, der er indgået inden for rammerne af den pågældende forordning.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 3444/90 ændres således:

1) I artikel 7, indsættes som stk. 3:

"3. Når de i stk. 1 fastsatte krav ikke er overholdt, udbetales der ingen støtte i forbindelse med den pågældende kontrakt, og sikkerhedsbeløbet for denne kontrakt fortabes."

2) I artikel 9, stk. 4, affattes fjerde afsnit således:"Ved anvendelsen af dette stykke føres beviset for eksport i overensstemmelse med artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 800/1999 for produkter med eksportrestitution.

For produkter uden eksportrestitution føres beviset for eksport i de i artikel 8 i forordning (EF) nr. 800/1999 omhandlede tilfælde ved fremlæggelse af kontroleksemplar T5 i original i overensstemmelse med artikel 912a-912c og 912e-912g i forordning (EØF) nr. 2454/93. I rubrik 107 heri anføres en af nedenstående sætninger:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes ved enhver ny form for støtte til privat oplagring og for kontrakter, der er indgået i henhold til forordning (EF) nr. 2179/2002.

Artikel 1, stk. 2, anvendes dog kun ved eksport efter datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.

(2) EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.

(3) EFT L 333 af 30.11.1990, s. 22.

(4) EFT L 321 af 23.12.1993, s. 9.

(5) EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.

(6) EUT L 67 af 12.3.2003, s. 3.

(7) EFT L 331 af 7.12.2002, s. 11.

Top