EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0209

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2003 af 3. februar 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon

EUT L 28 af 4.2.2003, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/209/oj

32003R0209

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2003 af 3. februar 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon

EU-Tidende nr. L 028 af 04/02/2003 s. 0030 - 0032


Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2003

af 3. februar 2003

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 af 9. april 2001 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for varer, der er præferenceberettigede i medfør af aftalerne med visse Middelhavslande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1981/94 og (EF) nr. 934/95(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2335/2002(2), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I afventning af afslutningen af den nødvendige procedure for ratifikation og indgåelse af Euro Middelhavsassocieringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side blev der indgået en interimsaftale om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, godkendt ved Rådets afgørelse 2002/761/EF(3), i det følgende benævnt 'interimsaftalen', som træder i kraft den 1. marts 2003.

(2) I henhold til interimsaftalen gøres der toldindrømmelser i form af en nedsat toldsats eller nulsats medfør af fællesskabstoldkontingenter ved indførsel i Fællesskabet af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon.

(3) Det er nødvendigt med henblik på anvendelsen af de toldkontingenter, der er omhandlet i interimsaftalen, i forordning (EF) nr. 747/2001 at inkludere Libanon og indsætte en liste over landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon, for hvilke der gælder toldkontingenter.

(4) Forordning (EF) nr. 747/2001 bør derfor ændres tilsvarende.

(5) Med henblik på beregningen af toldkontingenterne for 2003 fastsættes det i interimsaftalen, at mængderne af de toldkontingenter, for hvilke kontingentperioden begynder inden dagen for interimsaftalens ikrafttræden, nedsættes i forhold til, hvilken periode der er forløbet inden denne dato.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 747/2001 ændres som følger:

1) I artikel 1 indsættes "Libanon" mellem "Syrien" og "Israel".

2) Et nyt bilag VIa svarende til bilaget til denne forordning indsættes.

Artikel 2

For 2003 nedsættes mængderne af fællesskabstoldkontingenterne, for hvilke kontingentperioden begynder inden datoen for ikrafttrædelsen af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side, i forhold til den del af perioden, der er forløbet inden denne dato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 109 af 19.4.2001, s. 2.

(2) EFT L 349 af 24.12.2002, s. 26.

(3) EFT L 262 af 30.9.2002, s. 1.

BILAG

"BILAG VIa

LIBANON

Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes af KN-koder, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

Toldkontingenter

>TABELPOSITION>"

Top