EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0058

Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer

OJ L 11, 16.1.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 83 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj

32003R0058

Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer

EF-Tidende nr. L 011 af 16/01/2003 s. 0001 - 0008


Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

af 19. december 2002

om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er indført et stigende antal programmer på forskellige områder til fordel for forskellige kategorier af modtagere inden for rammerne af de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 3. Kommissionen skal normalt varetage gennemførelsen af disse programmer, som i det følgende benævnes "EF-programmer".

(2) Gennemførelsen af de pågældende EF-programmer finansieres i hvert fald delvis over bevillinger, der er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget.

(3) Kommissionen er i henhold til traktatens artikel 274 ansvarlig for gennemførelsen af budgettet.

(4) For at Kommissionen fuldt ud kan varetage sit ansvar over for borgerne, må den prioritere sine institutionelle opgaver. Den bør derfor kunne uddelegere visse opgaver i forbindelse med forvaltningen af EF-programmer til tredjeparter. Eksternaliseringen af visse forvaltningsopgaver kan i øvrigt være et middel til hurtigere og mere effektivt at nå disse EF-programmers målsætninger.

(5) Eksternaliseringen af forvaltningsopgaverne bør imidlertid ske under overholdelse af de begrænsninger, der er en følge af det institutionelle system, som er indført ved traktaten. Dette indebærer, at eksternaliseringen ikke kan omfatte opgaver, som ifølge traktaten påhviler institutionerne, og som indebærer, at der skal udøves et skøn, når politiske beslutninger skal føres ud i livet.

(6) Eksternalisering bør i øvrigt kun benyttes på betingelse af, at der foretages en costbenefitanalyse, som omfatter flere faktorer, såsom identificering af, hvilke opgaver der gør eksternalisering berettiget, en vurdering af fordele og omkostninger, herunder udgifter til kontrol og samordning, indvirkningen på menneskelige ressourcer, effektiviteten og fleksibiliteten ved gennemførelsen af de eksternaliserede opgaver, forenklingen af procedurerne, afstanden mellem de eksternaliserede aktiviteter og de endelige modtagere, Fællesskabets synlighed som programpromotor og behovet for at opretholde et passende niveau af knowhow inden for Kommissionen.

(7) En form for eksternalisering består i at oprette fællesskabsretlige organer med status som juridiske personer, i det følgende benævnt "forvaltningsorganer".

(8) For at sikre en ensartet behandling af forvaltningsorganerne på institutionelt plan bør der indføres vedtægter, herunder visse regler for struktur, opgaver, funktioner, budgetordning, personale, kontrol og ansvarsfordeling.

(9) Kommissionen kan som den institution, der er ansvarlig for gennemførelsen af de forskellige EF-programmer, bedst vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang et forvaltningsorgan bør overdrages forvaltningsopgaver i forbindelse med et eller flere specifikke EF-programmer. Overdragelsen af opgaver til et forvaltningsorgan fritager dog ikke Kommissionen for det ansvar, den har ifølge traktaten, særlig artikel 274. Den må derfor kunne fastsætte præcise rammer for forvaltningsorganets virksomhed og sikre en effektiv kontrol med organets arbejdsgange, især ledelsesfunktionerne.

(10) Dette indebærer, at Kommissionen bør have bemyndigelse i henhold til denne forordning til at oprette og i givet fald opløse et forvaltningsorgan. Da beslutningen om at oprette et forvaltningsorgan er en generel foranstaltning som defineret i artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4), bør en sådan beslutning træffes i overensstemmelse med nævnte afgørelse.

(11) Kommissionen skal ligeledes kunne udnævne medlemmerne af forvaltningsorganets styrelseskomité samt dets direktør, således at Kommissionen ikke mister kontrollen over de opgaver, der hører under dens egne beføjelser, når den uddelegerer dem til forvaltningsorganet.

(12) Endelig bør forvaltningsorganet i sin virksomhed fuldt ud respektere den planlægning, som Kommissionen fastlægger for EF-programmerne, i forbindelse med den forvaltning, som dette organ deltager i. Forvaltningsorganets årlige arbejdsprogram bør forelægges Kommissionen til godkendelse og være i overensstemmelse med budgetbeslutningerne.

(13) For at sikre en effektiv eksternalisering, der fuldt ud udnytter forvaltningsorganets ekspertise, bør Kommissionen kunne overlade organet nogle eller alle gennemførelsesopgaver vedrørende et eller flere EF-programmer, bortset fra opgaver, der indebærer, at der skal udøves et skøn, når politiske beslutninger skal føres ud i livet. De opgaver, der således kan uddelegeres, omfatter forvaltningen af nogle eller alle faser af et specifikt projekts forløb, vedtagelsen af de nødvendige budgetgennemførelsesakter, indsamlingen og behandlingen af data, der skal fremsendes til Kommissionen, og udarbejdelsen af anbefalinger til Kommissionen.

(14) Forvaltningsorganets budget skal kun finansiere organets driftsudgifter, og derfor bør dets midler hovedsagelig stamme fra et tilskud, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget, fastsættes af budgetmyndigheden og fradrages den finansielle tildeling til de EF-programmer, som organet deltager i forvaltningen af.

(15) For at sikre overholdelsen af traktatens artikel 274 skal EF-programmernes aktionsbevillinger til den forvaltning, som organet tager del i, fortsat opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget, og bevillingsanvendelsen skal ske ved direkte kontering på dette budget. De finansielle transaktioner vedrørende disse bevillinger bør gennemføres efter bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5).

(16) Forvaltningsorganet kan pålægges opgaver i forbindelse med forvaltningen af programmer, der finansieres med andre midler end sådanne, som hidrører fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Dette må dog ikke, end ikke indirekte, medføre yderligere administrationsudgifter, som ville skulle dækkes gennem andre bevillinger fra nævnte almindelige budget. I sådanne tilfælde gælder bestemmelserne i denne forordning under hensyntagen til de særlige forhold, der måtte fremgå af de pågældende EF-programmers retsgrundlag.

(17) Målsætningen om, at forvaltningsorganets forvaltning skal være gennemskuelig og pålidelig, kræver, at der foretages en ekstern og intern kontrol af dets aktiviteter. Med henblik herpå er det vigtigt, at organet gøres ansvarligt for sine handlinger, og at Kommissionen fører tilsyn med organet, uden herved at foregribe muligheden for kontrol fra Domstolens side.

(18) Offentligheden bør have aktindsigt i forvaltningsorganets dokumenter efter principper og begrænsninger svarende til dem, der omhandles i traktatens artikel 255.

(19) Forvaltningsorganet bør løbende samarbejde intensivt med de tjenestegrene i Kommissionen, der har ansvaret for den EF-programforvaltning, organet deltager i. For at dette samarbejde kan foregå så gnidningsløst som muligt, bør forvaltningsorganet placeres der, hvor Kommissionen og dens tjenestegrene er etableret i henhold til protokollen om fastlæggelse af hjemstedet for De Europæiske Fællesskabers institutioner og for visse af fællesskabernes organer og tjenester samt Europol knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(20) Traktaten indeholder ikke anden hjemmel til vedtagelse af denne forordning end artikel 308 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at fastlægge vedtægterne for de forvaltningsorganer, hvortil Kommissionen i forbindelse med forvaltningen af EF-programmer på eget ansvar kan overdrage visse opgaver, hvis varetagelse den fører kontrol med.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "forvaltningsorgan": en retlig enhed oprettet i henhold til nærværende forordning

b) "EF-program": enhver foranstaltning eller række af foranstaltninger eller andre initiativer, der ifølge deres retsgrundlag eller budgetgodkendelse skal iværksættes af Kommissionen til fordel for en eller flere kategorier af bestemte modtagere, og som medfører udgiftsforpligtelser.

Artikel 3

Oprettelse og opløsning

1. Kommissionen kan efter en forudgående costbenefitanalyse beslutte at oprette et forvaltningsorgan med henblik på uddelegering af visse opgaver i forbindelse med forvaltningen af et eller flere EF-programmer. Den fastsætter hvor længe forvaltningsorganet skal fungere.

Costbenefitanalysen skal tage hensyn til flere faktorer, såsom identificering af, hvilke opgaver der gør eksternalisering berettiget, en vurdering af fordele og omkostninger, herunder udgifter til kontrol og samordning, indvirkningen på menneskelige ressourcer, eventuelle besparelser på Den Europæiske Unions almindelige budget, effektivitet og fleksibilitet ved gennemførelsen af de eksternaliserede opgaver, forenkling af procedurerne, afstanden mellem de eksternaliserede aktiviteter og de endelige modtagere, Fællesskabets synlighed som programpromotor og behovet for at opretholde et passende niveau af knowhow inden for Kommissionen.

2. Ved udgangen af den funktionsperiode, der fastsættes ved oprettelsen af forvaltningsorganet, kan Kommissionen forlænge denne med en periode, der ikke må være længere end den oprindeligt fastsatte. Der kan foretages en ny forlængelse. Hvis Kommissionen ikke længere finder det nødvendigt at benytte et forvaltningsorgan, den selv har oprettet, eller hvis den konstaterer, at dettes eksistens ikke mere er i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, træffer den beslutning om at opløse det. I så tilfælde udpeger den to likvidatorer til at varetage organets likvidation. Kommissionen fastsætter betingelserne for organets likvidation. Nettoresultatet af likvidationen konteres på Den Europæiske Unions almindelige budget. Der træffes beslutning om forlængelse og ny forlængelse eller opløsning på grundlag af den i stk. 1 omhandlede costbenefitanalyse.

3. Kommissionen vedtager de beslutninger, der omhandles i stk. 1 og 2, efter proceduren i artikel 24, stk. 2. Beslutningerne ændres efter samme procedure. Kommissionen forelægger det i artikel 24, stk. 1, nævnte udvalg alle de oplysninger, der er nødvendige i denne forbindelse, især de i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede costbenefitanalyser og de i artikel 25 omhandlede evalueringsrapporter.

4. Kommissionen oplyser ved vedtagelsen af et EF-program budgetmyndigheden om, hvorvidt den agter at anvende et forvaltningsorgan ved det pågældende programs iværksættelse.

5. Alle forvaltningsorganer, der oprettes efter stk. 1, skal opfylde bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 4

Retlig status

1. Forvaltningsorganet er et EF-organ, der skal yde offentlige tjenester.

2. Forvaltningsorganet har status som juridisk person. Det har i alle medlemsstater den mest vidtgående rets- og handleevne, som de nationale lovgivninger kan give sådanne organer. Organet kan bl.a. erhverve eller overdrage løsøre og fast ejendom og optræde som part i retssager. Det repræsenteres ved sin direktør.

Artikel 5

Placering

1. Forvaltningsorganet placeres på et af de steder, hvor Kommissionen og dens tjenestegrene er etableret i henhold til protokollen om fastlæggelse af hjemstedet for De Europæiske Fællesskabers institutioner og for visse af Fællesskabernes organer og tjenester samt Europol.

2. Forvaltningsorganet tilrettelægger sit arbejde i overensstemmelse med, hvad der er nødvendigt af hensyn til de EF-programmer, det skal forvalte, og opfylder kriterierne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Artikel 6

Opgaver

1. Kommissionen kan for at nå målsætningen i artikel 3, stk. 1, overdrage forvaltningsorganet enhver opgave vedrørende gennemførelsen af et EF-program, bortset fra opgaver, der indebærer, at der skal udøves et skøn, når politiske beslutninger skal føres ud i livet.

2. De opgaver, der kan overdrages til forvaltningsorganet, kan bl.a. omfatte:

a) styring af alle faser eller dele af faserne i specifikke projekter som led i EF-programmets gennemførelse og udøvelse af den dertil nødvendige kontrol baseret på relevante beslutninger, der er truffet i henhold til de af Kommissionen uddelegerede beføjelser

b) vedtagelse af budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og gennemførelse, på grundlag af Kommissionens uddelegering, af alle de operationer, der er nødvendige for EF-programmets gennemførelse, bl.a. de operationer, der er knyttet til tildelingen af kontrakter og af tilskud

c) indsamling, analyse og fremsendelse til Kommissionen af alle de oplysninger, der er nødvendige for at målrette gennemførelsen af EF-programmet.

3. Kommissionen fastlægger i en retsakt om uddelegeringen de betingelser, kriterier, parametre og regler, som forvaltningsorganet skal overholde ved udførelsen af de i stk. 2 omhandlede opgaver, samt reglerne for den kontrol, som gennemføres af de tjenestegrene i Kommissionen, der har ansvaret for de EF-programmer, hvis forvaltning forvaltningsorganet deltager i.

Artikel 7

Struktur

1. Forvaltningsorganet administreres af en styrelseskomité og en direktør.

2. Direktøren har myndigheden over forvaltningsorganets personale.

Artikel 8

Styrelseskomité

1. Styrelseskomitéen består af fem medlemmer, som udpeges af Kommissionen.

2. Styrelseskomitéens funktionstid er i princippet to år, idet der tages hensyn til den periode, der er fastsat for gennemførelsen af det EF-program, som organet skal forvalte. Dens mandat kan fornys. Ved mandatets udløb eller ved fratrædelse beholder medlemmerne deres hverv, indtil deres mandat bliver fornyet, eller de bliver udskiftet.

3. Styrelseskomitéen udpeger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

4. Styrelseskomitéen mødes mindst fire gange om året efter indkaldelse fra formanden. Komitéen kan ligeledes indkaldes efter anmodning fra et simpelt flertal af medlemmerne eller på direktørens anmodning.

5. Ethvert medlem af styrelseskomitéen, som er forhindret i at deltage i et møde, kan lade sig repræsentere af et andet medlem med et særligt mandat for det pågældende møde. Et medlem kan kun repræsentere ét andet medlem. Hvis formanden er forhindret i at deltage i mødet, overtager næstformanden formandshvervet.

6. Styrelseskomitéens beslutninger vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Artikel 9

Styrelseskomitéens opgaver

1. Styrelseskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden.

2. På grundlag af et udkast, som direktøren forelægger med Kommissionens godkendelse, vedtager styrelseskomitéen senest i begyndelsen af hvert år det årlige arbejdsprogram for forvaltningsorganet, omfattende detaljerede målsætninger og indikatorer for dets ydelse. Dette program skal overholde den programlægning, som Kommissionen har fastlagt i akterne om udarbejdelsen af de gennemførelsesprogrammer, som forvaltningsorganet deltager i administrationen af. Det årlige arbejdsprogram kan ændres undervejs efter samme procedure for at tage hensyn til bl.a. Kommissionens beslutninger vedrørende de pågældende EF-programmer. Foranstaltningerne i det årlige arbejdsprogram ledsages af et overslag over de nødvendige udgifter.

3. Styrelseskomitéen vedtager forvaltningsorganets driftsbudget efter proceduren i artikel 13.

4. Styrelseskomitéen træffer efter at have indhentet Kommissionens samtykke beslutning om accept af donationer, testamentsgaver og tilskud fra andre kilder end Fællesskabet.

5. Styrelseskomitéen træffer beslutning om organiseringen af forvaltningsorganets tjenestegrene.

6. Styrelseskomitéen fastsætter særlige bestemmelser for gennemførelsen af aktindsigten i forvaltningsorganets dokumenter, jf. artikel 23, stk. 1.

7. Styrelseskomitéen vedtager senest den 31. marts hvert år en årsrapport, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, og forelægger den for Kommissionen. Rapporten udarbejdes efter bestemmelserne i artikel 60, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Den redegør både for anvendelsen af aktionsbevillingerne for det EF-program, som organet skal forvalte, og for gennemførelsen af driftsbudgettet.

Kommissionen sender senest den 15. juni hvert år budgetmyndigheden en sammenfatning af forvaltningsorganernes årsrapporter for det foregående år, som ledsager den rapport, der er omhandlet i artikel 60, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

8. Styrelseskomitéen vedtager og anvender foranstaltninger til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder.

9. Styrelseskomitéen påtager sig de andre opgaver, den tildeles ved denne forordning.

Artikel 10

Direktøren

1. Forvaltningsorganets direktør udnævnes af Kommissionen, som til dette formål udpeger en tjenestemand som defineret i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68(6), i det følgende benævnt "vedtægten".

2. Direktøren udnævnes i princippet for fire år, idet der tages hensyn til den periode, der er fastsat for gennemførelsen af det EF-program, som organet skal forvalte. Dette mandat kan fornys. Efter udtalelse fra styrelseskomitéen kan Kommissionen afslutte direktørens funktionstid, inden hans mandat udløber.

Artikel 11

Direktørens opgaver

1. Direktøren repræsenterer forvaltningsorganet. Han varetager administrationen.

2. Direktøren forbereder styrelseskomitéens arbejde, bl.a. udarbejder han udkastet til forvaltningsorganets årlige arbejdsprogram. Han deltager uden stemmeret i styrelseskomitéens arbejde.

3. Direktøren står for gennemførelsen af forvaltningsorganets årlige arbejdsprogram. Han er blandt andet ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der omhandles i artikel 6, og i den forbindelse træffer han de relevante afgørelser. Han er forvaltningsorganets delegerede anvisningsberettigede for gennemførelsen af aktionsbevillingerne til de EF-programmer, hvis administration forvaltningsorganet deltager i, og hvis budget Kommissionen har givet organet fuldmagt til at gennemføre.

4. Direktøren udarbejder indtægts- og udgiftsoverslag og gennemfører som anvisningsberettiget forvaltningsorganets driftsbudget i overensstemmelse med den i artikel 15 omhandlede finansforordning.

5. Direktøren har ansvaret for udarbejdelsen og offentliggørelsen af de rapporter, som forvaltningsorganet skal forelægge for Kommissionen. Det drejer sig bl.a. om årsrapporten om forvaltningsorganets aktiviteter, jf. artikel 9, stk. 7, og om alle andre almindelige eller særlige rapporter, som Kommissionen anmoder forvaltningsorganet om.

6. Direktøren har med hensyn til forvaltningsorganets personale de beføjelser til at indgå ansættelseskontrakter, der følger af vilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Han varetager endvidere alle andre personaleforvaltningsanliggender i forvaltningsorganet.

7. Direktøren etablerer i overensstemmelse med finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget systemer til forvaltning og intern kontrol, som er egnede til at udføre de opgaver, forvaltningsorganet er pålagt, således at det sikres, at de aktiviteter organet udfører, er lovlige, korrekte og effektive.

Artikel 12

Driftsbudget

1. Alle forvaltningsorganets indtægter og udgifter skal anslås for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og optages i organets driftsbudget. Disse overslag, som omfatter forvaltningsorganets stillingsfortegnelse, fremsendes til orientering til budgetmyndigheden sammen med dokumenter vedrørende det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget. Stillingsfortegnelsen, der kun omfatter midlertidige stillinger og angiver antallet af personer, som forvaltningsorganet beskæftiger, fordelt på lønklasser og kategorier, i det pågældende regnskabsår, godkendes af budgetmyndigheden og offentliggøres i sektion III - Kommissionen - i Den Europæiske Unions almindelige budget.

2. Forvaltningsorganets driftsbudget balancerer med hensyn til indtægter og udgifter.

3. Forvaltningsorganets indtægter omfatter, uden i øvrigt at foregribe andre indtægter, et tilskud opført på Den Europæiske Unions almindelige budget, som fastsættes af budgetmyndigheden og fradrages bevillingerne til de fællesskabsprogrammer, hvis forvaltning organet deltager i.

Artikel 13

Opstilling af driftsbudget

1. Direktøren opstiller hvert år et forslag til forvaltningsorganets driftsbudget med angivelse af driftsudgifterne for det efterfølgende regnskabsår. Han forelægger dette forslag for styrelseskomitéen.

2. Styrelseskomitéen vedtager senest den 1. marts hvert år forslaget til næste års driftsbudget, herunder stillingsfortegnelsen, som forelægges Kommissionen.

3. På basis af dette budgetforslag foreslår Kommissionen under hensyn til sin planlægning for de EF-programmer, hvis forvaltning forvaltningsorganet deltager i, at der som led i budgetproceduren afsættes et årligt tilskud til forvaltningsorganets driftsbudget.

4. På basis af det årlige tilskud, som budgetmyndigheden fastlægger, vedtager styrelseskomitéen i begyndelsen af hvert regnskabsår, samtidig med arbejdsprogrammet, forvaltningsorganets driftsbudget, der justeres med de forskellige bidrag til forvaltningsorganet og midlerne fra andre kilder.

5. Forvaltningsorganets driftsbudget kan først vedtages endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget.

6. Når Kommissionen overvejer at oprette et forvaltningsorgan, underretter den inden for rammerne af budgetproceduren og under overholdelse af gennemsigtighedsprincippet budgetmyndigheden om:

a) de ressourcer, der er nødvendige for forvaltningsorganets drift, både i form af bevillinger og stillinger

b) det antal tjenestemænd, som Kommissionen overvejer at udstationere til forvaltningsorganet

c) de administrative ressourcer, der frigøres ved overførslen af opgaver fra Kommissionens tjenestegrene til forvaltningsorganet, samt hvordan disse frigjorte administrative ressourcer agtes fordelt.

7. I henhold til de bestemmelser i finansforordningen, der er omhandlet i artikel 15, skal enhver ændring af driftsbudgettet, herunder stillingsfortegnelsen, ske gennem et ændringsbudget, som er vedtaget i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i nærværende artikel.

Artikel 14

Driftsbudgettets gennemførelse og godkendelse

1. Direktøren gennemfører forvaltningsorganets driftsbudget.

2. Forvaltningsorganernes regnskaber konsolideres med Kommissionens regnskaber efter proceduren i artikel 127 og 128 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og efter følgende bestemmelser:

a) Direktøren forelægger hvert år foreløbige detaljerede regnskaber over alle indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår for styrelseskomitéen til godkendelse, og denne fremsender dem senest den 1. marts til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten.

b) De endelige regnskaber fremsendes senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår til Kommissionens regnskabsfører og til Revisionsretten.

3. Europa-Parlamentet meddeler efter henstilling fra Rådet senest den 29. april i år n + 2 efter behandlingen af Revisionsrettens beretning forvaltningsorganet decharge for driftsbudgettets gennemførelse.

Denne decharge meddeles samtidig med decharge vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 15

Finansforordningen vedrørende driftsbudgettet

Hvert forvaltningsorgan anvender ved gennemførelsen af sit driftsbudget bestemmelserne i en standardfinansforordning, der er vedtaget af Kommissionen. Denne standardfinansforordning må kun afvige fra finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvis de specifikke krav til forvaltningsorganernes drift kræver det.

Artikel 16

Finansforordningen vedrørende aktionsbevillingerne

1. Når Kommissionen i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, litra b), har uddelegeret opgaver til forvaltningsorganet i forbindelse med budgetgennemførelsen af aktionsbevillingerne til EF-programmerne, forbliver disse bevillinger opført på Den Europæiske Unions almindelige budget, og deres gennemførelse sker ved direkte kontering i dette budget under Kommissionens ansvar.

2. Direktøren er forvaltningsorganets delegerede anvisningsberettigede for så vidt angår gennemførelsen af disse aktionsbevillinger og skal i den forbindelse overholde finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

3. Decharge for anvendelsen af aktionsbevillingerne meddeles inden for rammerne af meddelelsen af decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget i overensstemmelse med artikel 276 i traktaten, som den er en integrerende del af.

Artikel 17

Programmer finansieret gennem andre kilder end Den Europæiske Unions almindelige budget

Bestemmelserne i artikel 13 og 16 foregriber ikke de specifikke bestemmelser, der er fastsat i medfør af retsgrundlagene for de programmer, der finansieres gennem andre kilder end De Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 18

Personale

1. Forvaltningsorganets personale består dels af EF-ansatte, som er udstationeret af institutionerne og tilknyttet forvaltningsorganet som midlertidigt ansatte, der varetager ledende stillinger, og midlertidigt ansatte, der ansættes af forvaltningsorganet direkte, og dels af andre ansatte, der rekrutteres af forvaltningsorganet gennem kontrakter, der kan fornys. Arten af den privatretlige eller offentligretlige kontrakt, dens varighed og omfanget af de ansattes forpligtelser over for forvaltningsorganet, samt kriterierne for krævede kvalifikationer, fastlægges på grundlag af de specifikke opgaver, der skal udføres, og er underlagt vedtægten og den gældende nationale lovgivning.

2. Med forbehold af regelmæssige aktiviteter og uanset tjenestemandens udstationeringsmåde:

a) besætter oprindelsesinstitutionen ikke under udstationeringen de stillinger, der er blevet ledige på grund af denne udstationering

b) tager den i forbindelse med den faste nedskæring hensyn til omkostningerne til tjenestemænd, der er udstationeret ved forvaltningsorganer.

Det samlede antal stillinger, der er berørt af stk. 1 og stk. 2, første afsnit, må dog ikke overstige det antal stillinger, der er nødvendigt for at sikre udførelsen af de opgaver, som Kommissionen har overdraget til forvaltningsorganet.

3. Styrelseskomitéen fastsætter om nødvendigt og efter aftale med Kommissionen gennemførelsesbestemmelserne for forvaltningen af forvaltningsorganets personale.

Artikel 19

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april 1965 gælder for såvel forvaltningsorganet som dets personale for så vidt, dette er omfattet af vedtægten.

Artikel 20

Kontrol

1. Gennemførelsen af de fællesskabsprogrammer, der overdrages til forvaltningsorganerne, er undergivet Kommissionens kontrol. Kontrollen udøves efter de nærmere regler, som Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3.

2. Funktionen som intern revisor i forvaltningsorganerne udøves af den interne revisor i Kommissionen.

3. Kommissionen og forvaltningsorganet er ansvarlige for gennemførelsen af den interne revisors anbefalinger ifølge deres respektive beføjelser.

4. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom(7), har de samme beføjelser over for forvaltningsorganet og dettes personale som over for Kommissionens tjenestegrene. Så snart forvaltningsorganet er oprettet, tiltræder det den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(8). Styrelseskomitéen formaliserer denne tiltrædelse og vedtager de bestemmelser, der er nødvendige for at lette gennemførelsen af OLAF's interne undersøgelser.

5. Revisionsretten reviderer forvaltningsorganets regnskaber i overensstemmelse med traktatens artikel 248.

6. Enhver akt fra forvaltningsorganet, herunder enhver beslutning og kontrakt, som dette organ indgår, skal udtrykkeligt indeholde en bestemmelse om, at Kommissionens interne revisor, OLAF og Revisionsretten gennem bilagskontrol og kontrol på stedet kan kontrollere alle kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget fællesskabsmidler, dvs. også de endelige modtagere.

Artikel 21

Ansvar

1. Forvaltningsorganets ansvar i kontraktforhold reguleres af den lov, der gælder for den pågældende kontrakt.

2. Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, skal forvaltningsorganet ifølge den almindelige lovgivning i medlemsstaterne erstatte skader, som forårsages af organet selv eller dets ansatte under udførelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende sådanne skadeserstatninger.

3. De ansattes personlige ansvar over for forvaltningsorganet er styret af bestemmelserne i den ordning, som gælder for dem.

Artikel 22

Legalitetskontrol

1. Enhver af et forvaltningsorgans akter, som indeholder en klage over tredjemand, kan forelægges Kommissionen af enhver person, der er direkte og individuelt berørt, eller af en medlemsstat med henblik på en kontrol af dens lovlighed.

Den administrative klage forelægges Kommissionen inden for en måned fra den dato, på hvilken den pågældende eller den berørte medlemsstat har fået kendskab til den akt, der anfægtes.

Efter at have hørt den pågældendes eller den berørte medlemsstats og forvaltningsorganets argumenter, træffer Kommissionen afgørelse om klagen inden for to måneder fra indgivelsen. Med forbehold af Kommissionens pligt til at svare skriftligt og begrunde sin afgørelse betyder et manglende svar fra Kommissionen inden for denne frist implicit, at klagen er afvist.

2. Kommissionen kan på eget initiativ tage enhver af et forvaltningsorgans akter op til behandling. Den træffer afgørelse inden for en frist på to måneder at regne fra datoen for optagelsen og efter at have hørt forvaltningsorganets argumenter.

3. Når Kommissionen behandler en sag i henhold til stk. 1 eller 2, kan den suspendere gennemførelsen af den pågældende akt eller foreskrive foreløbige forholdsregler. Kommissionen kan i sin endelige afgørelse opretholde forvaltningsorganets akt eller beslutte, at dette helt eller delvis skal ændre den.

4. Forvaltningsorganet skal inden for en rimelig frist træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme Kommissionens afgørelse.

5. Hvis Kommissionen udtrykkeligt eller implicit træffer afgørelse om at afvise den administrative klage, kan dette indbringes som annullationssøgsmål for Domstolen i henhold til artikel 230 i traktaten.

Artikel 23

Aktindsigt og fortrolighed

1. Når forvaltningsorganet forelægges en anmodning om adgang til et dokument, der beror hos det, er det undergivet bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(9).

De særlige bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af disse bestemmelser, vedtages af styrelseskomitéen senest seks måneder efter forvaltningsorganets oprettelse.

2. Styrelseskomitéens medlemmer, direktøren og medlemmerne af personalet - også når deres respektive hverv er ophørt - samt alle personer, der deltager i forvaltningsorganets aktiviteter, må ikke videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt.

Artikel 24

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt "Forvaltningsorganudvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 25

Evaluering

1. Kommissionen sørger for, at der udarbejdes en ekstern evalueringsrapport om hvert enkelt forvaltningsorgans tre første driftsår, og denne sendes til forvaltningsorganets styrelseskomité, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. Rapporten skal omfatte en costbenefitanalyse i henhold til artikel 3, stk. 1.

2. Denne evaluering gentages derefter hvert tredje år på samme betingelser.

3. I lyste af evalueringsrapporterne træffer forvaltningsorganet og Kommissionen enhver relevant foranstaltning til at løse de eventuelt konstaterede problemer.

4. Hvis Kommissionen som følge af en sådan evaluering konstaterer, at forvaltningsorganets eksistens ikke mere er berettiget under hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning, træffer den afgørelse om at opløse organet.

Artikel 26

Overgangsforanstaltninger

Hvis der er oprettet forvaltningsorganer

a) udarbejdes den i artikel 9, stk. 7, nævnte årsrapport for første gang for regnskabsåret 2003

b) finder den i artikel 14, stk. 2, litra b), nævnte frist for fremsendelse af de endelige regnskaber anvendelse for første gang for regnskabsåret 2005

c) fastsættes fristen for fremsendelse af de endelige regnskaber for regnskabsårene før 2005 til den 15. september.

Artikel 27

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.

På Rådets vegne

L. Espersen

Formand

(1) EFT C 120 E af 24.4.2001, s. 89, og C 103 E af 30.4.2002, s. 253.

(2) Udtalelse af 5.7.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 345 af 6.12.2001, s. 1.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6) EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 490/2002 (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 1).

(7) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.

(8) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(9) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Top