EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0016

Kommissionens forordning (EF) nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af Samhørighedsfonden

OJ L 2, 7.1.2003, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 94 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; ophævet ved 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/16/oj

32003R0016

Kommissionens forordning (EF) nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af Samhørighedsfonden

EF-Tidende nr. L 002 af 07/01/2003 s. 0007 - 0013


Kommissionens forordning (EF) nr. 16/2003

af 6. januar 2003

om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af Samhørighedsfonden

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1265/1999(2), særlig bilag II, artikel D, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1164/94 medfinansierer Samhørighedsfonden foranstaltninger i form af projekter, forberedende undersøgelser eller teknisk bistand. Betingelserne for disse foranstaltningers støtteberettigelse og gennemførelse bør præciseres.

(2) Reglerne for støtteberettigelse har indtil nu været fastsat i bilag IV til beslutningerne om støtte på grundlag af en standardiseret tekst.

(3) For at sikre en ensartet behandling af nævnte foranstaltninger bør der fastsættes fælles regler for udgifternes støtteberettigelse. Disse regler skal fastlægge støtteberettigelsesperioden og de forskellige kategorier af støtteberettigede udgifter.

(4) Ifølge forordning (EF) nr. 1164/94 er Kommissionens godkendelse af de foreslåede projekter betinget af, at projekterne opfylder kriterierne til sikring af en høj kvalitet, og at de er forenelige med Fællesskabets politik, særlig vedrørende offentlige udbud og konkurrencereglerne.

(5) Disse regler erstatter de hidtidige regler i bilag IV til Kommissionens beslutninger om støtte fra Samhørighedsfonden for de nye projekter, der godkendes ved kommissionsbeslutning efter denne forordnings ikrafttræden -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter fælles regler for udgifternes støtteberettigelse i forbindelse med de foranstaltninger, der ifølge artikel 3 i forordning (EF) nr. 1164/94 kan medfinansieres af Samhørighedsfonden.

Artikel 2

Det for gennemførelsen ansvarlige organ

Det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, jf. artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94, er det offentlige eller private organ, der har ansvaret for at iværksætte udbud i forbindelse med et projekt. Navnet på dette organ anføres i Kommissionens beslutning om støtte fra Samhørighedsfonden (i det følgende benævnt "Kommissionens beslutning").

Enhver ændring af det for gennemførelsen ansvarlige organ skal godkendes af Kommissionen.

Artikel 3

Gennemførelse af et projekt og gennemførelsesperiode

1. Gennemførelsen af et projekt dækker alle projektfaser fra den forberedende planlægning til afslutningen af det godkendte projekt og informationsforanstaltningerne i forbindelse hermed. Den forberedende planlægning omfatter også undersøgelse af alternative løsninger.

2. Et projekt kan ved Kommissionens beslutning begrænses til kun at dække en eller flere projektfaser.

3. Et projekts gennemførelsesfase er den periode, der er nødvendig til at afslutte projektfaserne indtil det tidspunkt, hvor projektet er fuldstændigt driftsklart, og hvor de materielle bestemmelser i Kommissionens beslutning er ført ud i livet.

Artikel 4

Gennemsigtighed og dokumentation

Alle udgifter, der afholdes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, skal være baseret på kontrakter, aftaler eller retligt bindende dokumenter.

Forelæggelse af relevante bilag er påkrævet.

Koncessionshavere og befuldmægtigede ved gennemførelsen af projektet er underlagt samme kontrol- og overvågningsforpligtelser som de for gennemførelsen ansvarlige organer.

Artikel 5

Faktisk afholdte udgifter

1. De udgifter, der tages i betragtning ved udbetaling af fællesskabsstøtten, skal være afholdt i støtteberettigelsesperioden som fastlagt i Kommissionens beslutning, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/2002(3), og være direkte knyttet til projektet. De skal vedrøre betalinger, der er attesteret af medlemsstaten og foretaget af denne selv eller for dens regning - eller for koncessioners vedkommende af den koncessionshaver, hvortil det for gennemførelsen ansvarlige organ har delegeret gennemførelsen af projektet - og dokumenteret ved betalte fakturaer eller regnskabsbilag med samme bevisværdi.

Ved "regnskabsbilag med samme bevisværdi" forstås ethvert dokument, som det for gennemførelsen ansvarlige organ er i besiddelse af, og som beviser, at bogføringen giver et korrekt og retvisende billede af de faktiske transaktioner i overensstemmelse med normal regnskabspraksis.

2. For koncessioners vedkommende udgør den kompetente myndigheds attestering af værdien af de arbejder, der er udført i forhold til koncessionskontraktens indikatorer for arbejdets forløb, regnskabsbilag med samme bevisværdi. Denne myndighed kan udpeges af medlemsstaterne i henhold til bilag II, artikel D, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94.

Artikel 6

Afsluttede projekter

En ansøgning om støtte til et projekt, der er afsluttet på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, kan ikke betragtes som støtteberettiget.

Artikel 7

Støtteberettigelsesperiodens begyndelse

1. En afholdt udgift er støtteberettiget fra den dato, på hvilken Kommissionen modtager den fuldstændige støtteansøgning.

En ansøgning betragtes som fuldstændig, når den indeholder de oplysninger, der kræves ifølge artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94.

2. Datoen for støtteberettigelsesperiodens begyndelse fastsættes i Kommissionens beslutning om godkendelse af projektet. Udgifter, der er afholdt før denne dato, er ikke støtteberettigede.

3. Hvis der anmodes om en væsentlig ændring af de materielle elementer i et givet projekt, betragtes udgifterne i forbindelse med de nye eller udvidede materielle elementer som støtteberettigede fra den dato, hvor Kommissionen modtager ændringsanmodningen.

Datoen for støtteberettigelsesperiodens begyndelse for udgifter i forbindelse med de nye eller udvidede materielle elementer anføres i Kommissionens beslutning om godkendelse af ændringen. Udgifter, der er afholdt før denne dato, er ikke støtteberettigede.

Artikel 8

Støtteberettigelsesperiodens ophør

Ophørsdatoen for støtteberettigelsen gælder for betalinger foretaget af det for gennemførelsen ansvarlige organ.

Støtteberettigelsesperiodens ophørsdato fastsættes i Kommissionens beslutning.

KAPITEL 2

STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER

Artikel 9

Kategorier af støtteberettigede udgifter

Med forbehold af betingelserne i kapitel 3-10 svarer kategorierne af støtteberettigede udgifter til udgifterne vedrørende:

a) planlægning og projektering

b) køb af jord

c) byggemodning

d) bygge- og anlægsarbejder

e) udstyr

f) foranstaltninger i forbindelse med forvaltningen af projektet

g) udgifter til informations- og offentlighedsforanstaltninger truffet i henhold til Kommissionens beslutning 96/455/EF(4).

Artikel 10

Andre udgiftskategorier

Andre udgiftskategorier end de i artikel 9 nævnte kan være støtteberettigede, såfremt de er anført i Kommissionens beslutning om støtte.

KAPITEL 3

MOMS OG ANDRE SKATTER OG AFGIFTER

Artikel 11

Moms

1. Moms er ikke en støtteberettiget udgift, medmindre den reelt og endeligt betales af det for gennemførelsen ansvarlige organ. Moms, der på en eller anden måde kan søges tilbagebetalt, kan ikke betragtes som støtteberettiget, heller ikke selv om den faktisk ikke tilbagebetales til det for gennemførelsen ansvarlige organ eller den endelige støttemodtager.

2. Er den endelige støttemodtager underlagt en standardsatsordning i henhold til afsnit XIV i Rådets direktiv 77/388/EØF(5), anses momsen ved anvendelse af stk. 1 for at kunne søges tilbagebetalt.

3. Fællesskabets medfinansiering kan i intet tilfælde overstige de samlede støtteberettigede udgifter eksklusive moms.

Artikel 12

Andre skatter og afgifter

De øvrige skatter og afgifter, herunder direkte skatter og socialsikringsbidrag i forbindelse med lønninger, der følger af Fællesskabets medfinansiering, er ikke støtteberettigede udgifter, medmindre de reelt og endeligt bæres af det for gennemførelsen ansvarlige organ.

KAPITEL 4

UDGIFTER TIL PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF FORANSTALTNINGERNE

Artikel 13

Udgifternes støtteberettigelse

Udgifter til planlægning, ekspertbistand og projektering er støtteberettigede, forudsat at udgifterne er direkte knyttet til et eller flere projekter og udtrykkeligt godkendt ved Kommissionens beslutning, undtagen i de i artikel 14, 15 og 34 omhandlede tilfælde.

Artikel 14

Omkostningsregnskab

Såfremt flere projekter er omfattet af en og samme bygge- og anlægskontrakt eller tjenesteydelseskontrakt, eller såfremt det for gennemførelsen ansvarlige organ udfører opgaverne for egen regning, skal omkostningerne fordeles ved hjælp af et særskilt og gennemsigtigt regnskab på grundlag af regnskabsbilag eller dokumenter med samme bevisværdi.

Artikel 15

Offentlige myndigheders udgifter i forbindelse med planlægning og projektering af foranstaltningerne

Når medarbejdere fra en offentlig myndighed deltager i de i artikel 13 omhandlede aktiviteter, kan Kommissionen kun godkende udgifterne som støtteberettigede i behørigt begrundede tilfælde, hvor alle følgende betingelser er opfyldt:

a) medarbejderen skal midlertidigt være fratrådt sin stilling i den offentlige forvaltning og efter officiel beslutning fra den kompetente myndighed være overført til udførelse af opgaverne omhandlet i artikel 13

b) udgifterne skal være baseret på en kontrakt, der vedrører et eller flere specifikke projekter; hvis kontrakten vedrører flere projekter, skal omkostningsfordelingen være gennemskuelig

c) udgifterne skal være direkte knyttet til et eller flere af de pågældende enkeltprojekter

d) kontrakten skal være tidsbegrænset og må ikke overskride den frist, der er fastsat for projektets gennemførelse

e) de opgaver, der skal udføres som led i kontrakten, må ikke være almindelige administrative opgaver, jf. artikel 27 og 28.

KAPITEL 5

KØB AF JORD OG FÆRDSELSRET

Artikel 16

Køb af jord, der ikke er bebygget

Udgifter til køb af jord, der ikke er bebygget, er kun støtteberettigede, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:

a) jordkøbet skal være en forudsætning for projektets gennemførelse

b) jordkøbet må ikke overstige 10 % af projektets støtteberettigede udgifter, medmindre der foreligger en behørig begrundelse herfor fra det for gennemførelsen ansvarlige organ

c) der skal fra en uafhængig skønsmand eller et autoriseret officielt organ foreligge en erklæring om, at købsprisen ikke overstiger markedsværdien

d) jordkøbet skal være godkendt i Kommissionens beslutning

e) de nationale bestemmelser til forebyggelse af spekulation skal være overholdt.

Udgifter til køb af jord, som fortsat anvendes til jord- eller skovbrug efter projektets gennemførelse, betragtes ikke som støtteberettigede, medmindre andet er fastsat ved Kommissionens beslutning.

Artikel 17

Køb af jord med allerede eksisterende anlæg

Udgifter til køb af jord med allerede eksisterende anlæg er støtteberettigede, hvis der foreligger en særlig begrundelse, og hvis de er godkendt i Kommissionens beslutning.

Artikel 18

Køb af jord, der tilhører det offentlige eller det for gennemførelsen ansvarlige organ

Omkostninger vedrørende jord, der allerede ejes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, eller udgifter til køb af jord, der ejes af en offentlig myndighed, er ikke støtteberettigede.

Artikel 19

Ekspropriation

I tilfælde af ekspropriation finder reglerne i artikel 16, 17 og 18 anvendelse. Særlige omkostninger i forbindelse med ekspropriationen, såsom ekspertvurdering, juridisk bistand eller midlertidig leje af jorden, er støtteberettigede.

Artikel 20

Færdselsret

Udgifter til færdselsret for at få adgang til det sted, hvor projektet gennemføres, er støtteberettigede, hvis de anses for at være absolut nødvendige, og hvis de er udtrykkeligt godkendt i Kommissionens beslutning om støtte.

De kan omfatte kompensation for tab af høst og udbedring af påførte skader.

KAPITEL 6

KØB AF FAST EJENDOM, BYGGEMODNING OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Artikel 21

Køb af fast ejendom

1. Udgifter til køb af fast ejendom, dvs. allerede opførte bygninger og den jord, de befinder sig på, kan kun være støtteberettigede, hvis det drejer sig om eksisterende bygninger, der er egnede til projektets specifikke funktionelle behov.

2. Der skal fra en uafhængig skønsmand eller et autoriseret officielt organ foreligge en erklæring om, at købsprisen ikke overstiger markedsværdien. Denne erklæring skal attestere, at bygningen er i overensstemmelse med den nationale lovgivning, eller angive, på hvilke punkter dette ikke er tilfældet, og hvor den for gennemførelsen af projektet ansvarlige forudser en udbedring.

3. Der må i de foregående ti år ikke være tildelt et nationalt tilskud eller et EF-tilskud til bygningen, som kunne medføre dobbeltstøtte i tilfælde af strukturfondenes medfinansiering af købet eller ved Samhørighedsfondens finansiering af et andet projekt.

4. Den faste ejendom skal benyttes til det formål og i den periode, som er fastsat i Kommissionens beslutning.

5. Købsværdien af fast ejendom, der allerede ejes af det for gennemførelsen ansvarlige organ, eller udgifter til køb af fast ejendom, der ejes af en offentlig myndighed, er ikke støtteberettigede.

Artikel 22

Byggemodning og bygge- og anlægsarbejder

1. Udgifterne til byggemodning af jorden og de bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige til projektets gennemførelse, er støtteberettigede.

2. Hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ for egen regning udfører alle eller en del af byggemodningsarbejderne eller bygge- og anlægsarbejderne, skal omkostningerne fordeles ved hjælp af et særskilt og gennemsigtigt regnskab på grundlag af regnskabsbilag eller dokumenter med samme bevisværdi.

3. Er medarbejdere fra den offentlige forvaltning involveret, finder reglerne i artikel 15 anvendelse.

4. Kun de udgifter, der reelt påløber efter den dato, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, og som er direkte knyttet til projektet, er støtteberettigede. De støtteberettigede udgifter kan omfatte en eller flere af følgende kategorier:

a) lønomkostninger (bruttoløn)

b) omkostninger ved brug af kapitalgoder under bygge- og anlægsarbejdet

c) udgifter til produkter, der medgår til gennemførelsen af projektet

d) generalomkostninger og andre omkostninger, der er udtrykkeligt begrundet; de skal i givet fald fordeles på en rimelig måde og i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

5. Medregnede generalomkostninger er ikke støtteberettigede, hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ er en offentlig myndighed.

6. Omkostningerne skal beregnes ud fra markedspriserne.

KAPITEL 7

KØB OG LEJE AF UDSTYR OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Artikel 23

Kapitalgoder, der indgår i foranstaltningernes kapitaludgifter

1. Udgifter til køb eller fremstilling af anlæg og udstyr, der forbliver på stedet efter projektets afslutning, er støtteberettigede, forudsat at det for gennemførelsen ansvarlige organ opfører dem som kapitalgoder i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 33 betragtes leje af materiel omhandlet i stk. 1 som en del af driftsomkostningerne og er ikke støtteberettiget.

Artikel 24

Køb af immaterielle anlægsaktiver

Der ydes støtte til køb og anvendelse af immaterielle anlægsaktiver, f.eks. patenter, hvis de er nødvendige til projektets gennemførelse.

Artikel 25

Kapitalgoder, der anvendes til gennemførelse af foranstaltningerne

1. Hvis det for gennemførelsen ansvarlige organ for egen regning udfører alle eller en del af byggemodningsarbejderne eller bygge- og anlægsarbejderne, er udgifterne til køb eller fremstilling af kapitalgoder, som benyttes i et projekts gennemførelsesfase, ikke støtteberettigede. Det gælder både tungt bygge- og anlægsmateriel, kontorinventar og andre former for udstyr.

2. Kapitalgoder, der købes eller fremstilles specielt med henblik på gennemførelse af et projekt, kan betragtes som støtteberettigede, hvis de er uden markedsværdi eller udrangerede efter brug, forudsat at det er anført i Kommissionens beslutning.

Artikel 26

Kapitalgoder, der anvendes til administrative formål ved gennemførelsen af foranstaltningerne

1. Udgifter til køb og leje af kapitalgoder, der anvendes til administrative formål, er ikke støtteberettigede.

2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 30 og 33 er udgifter til køb og leje af udstyr, der anvendes af en offentlig myndighed i forbindelse med overvågnings- og kontrolopgaver, ikke støtteberettigede.

KAPITEL 8

UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNING, GENNEMFØRELSE, OVERVÅGNING OG KONTROL AF FORANSTALTNINGERNE

Artikel 27

General- og administrationsomkostninger

Generalomkostninger og administrationsomkostninger for det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af foranstaltningen, er ikke støtteberettigede.

Artikel 28

Offentlige myndigheders udgifter

De offentlige myndigheders udgifter, herunder løn til offentligt ansatte på nationalt, regionalt eller lokalt plan, til forvaltning, gennemførelse, overvågning og kontrol af en foranstaltning eller alle foranstaltningerne, er ikke støtteberettigede.

Artikel 29

Udgifter til foranstaltninger i underentreprise

For foranstaltninger, der er givet i underentreprise, er kun behørigt begrundede udgifter til finansiel og fysisk overvågning, revision og kontrol på stedet af foranstaltningen støtteberettigede.

I forbindelse med udførelsen af horisontale opgaver vedrørende forvaltning, gennemførelse, overvågning og kontrol er nødvendige og behørigt begrundede udgifter til foranstaltninger, der er givet i underentreprise, støtteberettigede inden for den grænse, der er fastsat i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1164/94.

KAPITEL 9

FINANSIELLE, RETSLIGE OG ANDRE OMKOSTNINGER

Artikel 30

Finansielle omkostninger

Debetrenter, udgifter til finansielle transaktioner, omkostninger ved valutaomveksling og andre rent finansielle omkostninger er ikke støtteberettigede.

Artikel 31

Sagsomkostninger, bøder, finansielle sanktioner

Med forbehold af artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94(6) er sagsomkostninger, bøder og finansielle sanktioner ikke støtteberettigede.

Artikel 32

Regnskabs- og revisionsudgifter

Regnskabs- og revisionsudgifter er støtteberettigede, hvis de er direkte knyttet til foranstaltningen, og hvis de er nødvendige til dens forberedelse eller gennemførelse og er en følge af administrative eller retlige krav.

Artikel 33

Særlige finansieringsteknikker

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 29 kan omkostningerne ved finansieringsteknikker, som ikke indebærer øjeblikkeligt køb af et kapitalgode, herunder leasing, betragtes som støtteberettigede, hvis de er begrundet og godkendt ved Kommissionens beslutning, og forudsat at det for gennemførelsen ansvarlige organ får overdraget ejendomsretten inden betalingen af restbeløbet.

Artikel 34

Udgifter til juridisk rådgivning, advokatbistand og teknisk eller finansiel ekspertbistand

Udgifter til juridisk rådgivning, advokatbistand og teknisk eller finansiel ekspertbistand er støtteberettigede, hvis de er direkte knyttet til foranstaltningen, og hvis de er nødvendige til dens forberedelse eller gennemførelse.

KAPITEL 10

ANDRE TYPER UDGIFTER

Artikel 35

Driftsudgifter og løbende omkostninger ved projekter, der modtager støtte

1. Driftsudgifterne til et projekt eller en gruppe projekter er ikke støtteberettigede.

2. Uanset stk. 1 kan udgifter til uddannelse af driftspersonale og afprøvning af et projekt eller projektudstyr komme i betragtning som støtteberettigede i en given nødvendig periode, som fastlægges i Kommissionens beslutning.

Artikel 36

Informations- og offentlighedsforanstaltninger

Udgifter til informations- og offentlighedsforanstaltninger, der træffes i henhold til beslutning 96/455/EF, er støtteberettigede.

Artikel 37

Parkeringspladser

Samhørighedsfonden yder kun støtte til anlæggelse af indendørs eller udendørs parkeringspladser, hvis det er absolut nødvendigt og udtrykkeligt godkendt ved Kommissionens beslutning.

Artikel 38

Indkøb af brugt materiel

Udgifter til indkøb af brugt materiel er støtteberettigede på følgende tre betingelser, medmindre andet gælder ifølge strengere nationale regler:

a) sælgeren af udstyret skal afgive en erklæring, der angiver udstyrets oprindelse, og som bekræfter, at det på intet tidspunkt i løbet af de sidste syv år er blevet købt ved hjælp af nationale tilskud eller EF-tilskud

b) prisen på det brugte udstyr må ikke overstige dets markedsværdi og skal være lavere end prisen på tilsvarende nyt udstyr

c) udstyret skal have de karakteristika, der kræves for operationen, og være i overensstemmelse med de gældende normer.

Artikel 39

Underentrepriser

Med forbehold af eventuelle strengere nationale regler er udgifter til følgende underentreprisekontrakter ikke støtteberettigede:

a) underentrepriser, som øger projektomkostningerne uden at tilføre projektet en værdi, der står i forhold hertil

b) underentrepriser med mellemled eller konsulenter, hvor betalingen defineres som en procentdel af de samlede omkostninger, medmindre det for gennemførelsen ansvarlige organ kan begrunde dette med arbejdets eller ydelsens faktiske værdi.

I alle underentrepriser skal underkontrahenterne forpligte sig til at give revisions- og kontrolorganerne alle nødvendige oplysninger om de aktiviteter, der er lagt ud i underentreprise.

KAPITEL 11

UDGIFTER I FORBINDELSE MED OVERVÅGNINGSUDVALG, AD HOC-MØDER OG DATAMATISKE FORVALTNINGS- OG OVERVÅGNINGSSYSTEMER

Artikel 40

Møder i overvågningsudvalget

1. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 27 og 28 er udgifterne til afholdelse af obligatoriske møder i overvågningsudvalget, jf. forordning (EF) nr. 1164/94, bilag II, artikel F, støtteberettigede mod fremlæggelse af bilag.

2. De i stk. 1 omhandlede udgifter tages i betragtning, når de vedrører en eller flere af følgende udgiftskategorier:

a) tolkning

b) leje af mødelokaler

c) leje af audiovisuelt og andet nødvendigt elektronisk udstyr

d) fremskaffelse af dokumentation og dertil hørende hjælpemidler

e) honorarer til deltagende eksperter

f) rejseudgifter.

3. Der ydes ikke støtte til løn og godtgørelser, der udbetales til offentligt ansatte i forbindelse med afholdelse af møder i overvågningsudvalget.

4. Udgifter til varigt installeret udstyr til kontrolformål kan være støtteberettigede, forudsat at de er udtrykkeligt godkendt ved en kommissionsbeslutning om teknisk bistand.

Artikel 41

Møder efter anmodning fra Kommissionen eller overvågningsudvalget

Artikel 40 finder anvendelse på ad hoc-møder, der afholdes efter anmodning fra Kommissionen eller overvågningsudvalget.

Artikel 42

Elektroniske forvaltnings- og overvågningssystemer

Udgifter til erhvervelse og installering af elektroniske forvaltnings- og overvågningssystemer er støtteberettigede inden for de i Kommissionens beslutning fastsatte grænser.

Artikel 43

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på den tyvende dag efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for nye projekter, der godkendes ved beslutning truffet af Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1164/94 efter dens ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Michel Barnier

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1.

(2) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 62.

(3) EFT L 201 af 31.7.2002, s. 5.

(4) EFT L 188 af 27.7.1996, s. 47.

(5) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1.

(6) EFT L 191 af 27.7.1994, s. 9.

Top