EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0012

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 23. oktober 2003 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutater i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ECB/2003/12)

OJ L 283, 31.10.2003, p. 81–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 312 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 200 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 112 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/775/oj

32003O0012

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 23. oktober 2003 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutater i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ECB/2003/12)

EU-Tidende nr. L 283 af 31/10/2003 s. 0081 - 0086


Den Europæiske Centralbanks retningslinje

af 23. oktober 2003

om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutater i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

(ECB/2003/12)

(2003/775/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 31.2, 31.3 og 43.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger af udenlandske valutaer skal over en bestemt grænse, der skal fastsættes i medfør af statuttens artikel 31.3, godkendes af Den Europæiske Centralbank (ECB) for at sikre overensstemmelse med Fællesskabets valutakurspolitik og pengepolitik.

(2) I henhold til statuttens artikel 31.3 skal Styrelsesrådet udstede retningslinjer med henblik på at lette gennemførelsen af disse transaktioner.

(3) Transaktioner, som udføres af de nationale centralbanker som befuldmægtigede for de deltagende medlemsstater, og som ikke bogføres i de nationale centralbankers regnskaber, er omfattet af denne retningslinje, medens de nationale centralbankers transaktioner på egne vegne og for egen risiko er omfattet af retningslinjen om nationale centralbankers transaktioner i henhold til statuttens artikel 31.3 -

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

- "deltagende medlemsstater": alle medlemsstater, der har indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

- "nationale centralbanker": de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater

- "transaktioner": alle transaktioner anført i statuttens artikel 23, andet og tredje led, som er udført i markedet, og som indebærer, at de deltagende medlemsstater omveksler ikke-euro aktiver til euro eller til andre ikke-euro aktiver, herunder enhver transaktion udført af de nationale centralbanker på vegne af de deltagende medlemsstater, som ikke bogføres i de nationale centralbankers regnskaber

- "arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer": aktivbeholdninger denomineret i enhver regningsenhed eller valuta bortset fra euro, som de deltagende medlemsstaters offentlige myndigheder besidder direkte eller gennem deres befuldmægtigede

- "ikke-euro aktiver" omfatter værdipapirer og alle andre aktiver i hvilken som helst form, der lyder på regningsenheder eller ethvert lands valuta uden for euroområdet

- "transaktioner uden for markedet" ("off-market"): transaktioner i udenlandsk valuta, hvor ingen af kontraktsparterne er deltager på interbank-markedet for udenlandsk valuta. Dette interbank-marked består udelukkende af kommercielle finansielle institutioner. Centralbanker, internationale organisationer, kommercielle ikke-finansielle organisationer, deltagende medlemsstater og Europa-Kommissionen betragtes ikke som deltagere på interbank-markedet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne retningslinje gælder for forhold i forbindelse med transaktioner udført af alle offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstater med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer. Fremgangsmåden for centralregeringens ex ante og ex post indberetning adskiller sig fra den, der gælder for øvrige offentlige myndigheder.

Artikel 3

Tærskelværdier for forudgående underretning

1. De tærskelværdier, under og op til hvilke de offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstaters kan udføre transaktioner på en given handelsdag med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer uden forudgående underretning af ECB, og over hvilke de ikke må udføre forskellige arter af transaktioner på en given handelsdag med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer uden forudgående underretning af ECB, er angivet i bilag I.

2. Fremgangsmåden med forudgående underretning gælder ikke for følgende transaktioner i udenlandsk valuta:

- transaktioner, der på begge sider omfatter valutaaktiver denomineret i samme valuta (f.eks. substitution af et USD skatkammerbevis med en USD statsobligation)

- valutaswaps

- transaktioner med nationale centralbanker.

Artikel 4

Systemmæssige forhold

1. De deltagende medlemsstater skal indføre passende ordninger for at sikre, at transaktioner med arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, udført af alle offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstater, herunder transaktioner udført gennem nationale centralbanker som befuldmægtiget på vegne af de deltagende medlemsstater, som ligger over tærskelværdierne angivet i bilag I, meddeles ECB i overensstemmelse med fremgangsmåden i denne retningslinje.

2. Centralregeringerne i de deltagende medlemsstater fremsender på månedlig basis til ECB et skøn over alle forestående transaktioner med arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, udført af de deltagende medlemsstaters centralregeringer, herunder transaktioner udført gennem nationale centralbanker som befuldmægtiget på vegne af de deltagende medlemsstater. Skema til brug for indberetning af dette skøn er medtaget i bilag II.

3. Alle øvrige offentlige myndigheder fremsender til ECB et skøn over alle forestående transaktioner, herunder transaktioner udført gennem nationale centralbanker som befuldmægtiget på vegne af de deltagende medlemsstater, med arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, som ligger over de af ECB fastsatte tærskelværdier som angivet i bilag III.

4. Ansvaret for indberetninger i henhold til artikel 4 og 6 påhviler de deltagende medlemsstater, som indsamler og fremsender alle relevante data til ECB gennem de respektive nationale centralbanker.

Artikel 5

Fremgangsmåde for forudgående underretning og ECB's godkendelse af måden for udførelse af transaktioner

1. De offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstater, herunder nationale centralbanker, der optræder som befuldmægtigede på vegne af medlemsstaterne, underretter ECB så lang tid i forvejen som muligt om alle transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer over tærskelværdierne i artikel 3. Underretning skal være ECB i hænde senest kl. 11.30 ECB-tid på handelsdagen. Skema til brug for underretning er medtaget i bilag IV, og fremsendes til ECB gennem de respektive nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater.

2. ECB besvarer en forudgående underretning i henhold til stk. 1 så hurtigt som muligt, dog senest kl. 13 ECB-tid den forudsete handelsdag. I tilfælde af at der ikke på dette tidspunkt er modtaget svar fra ECB, anses transaktionen for at være autoriseret i overensstemmelse med de vilkår, som er anført af den pågældende offentlige myndighed i den deltagende medlemsstat.

3. I tilfælde af at underretning modtages af ECB senere end kl. 11.30 ECB-tid, finder konsultationsproceduren i stk. 5 anvendelse.

4. Ved behandlingen af en forudgående underretning tager ECB hensyn til så vidt muligt at lette transaktionerne for de offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstater. ECB behandler disse transaktioner med henblik på at sikre overensstemmelse med Fællesskabets pengepolitik og valutakurspolitik, og under hensyntagen til transaktionernes påvirkning af likviditeten i banksystemet i euroområdet. Ud fra disse hensyn afgør ECB, om en transaktion må gennemføres inden for det tidsrum og på den måde, som var forudset af den deltagende medlemsstat

5. I ganske særlige tilfælde, enten i forbindelse med politiske hensyn, ugunstige markedsforhold eller sen underretning fra deltagende medlemsstater, kan ECB henstille, at tidspunktet for en transaktion eller den måde, hvorpå den udføres, ændres. I disse tilfælde indleder ECB en konsultationsprocedure med de berørte parter, nemlig vedkommende nationale offentlige myndighed og den nationale centralbank i den pågældende deltagende medlemsstat. ECB kan henstille, at transaktionen udføres uden for markedet gennem ESCB. I dette tilfælde kan ECB henstille, at transaktionen udføres med den pågældende nationale centralbank eller med ECB selv. ECB kan også henstille, at totalbeløbet af en sådan transaktion opdeles i to eller flere transaktioner. ECB kan endvidere henstille, at der foretages en kombination med delvis udførelse uden for markedet gennem ESCB som ovenfor angivet, og delvis opdeling af transaktionen i to eller flere transaktioner, ligeledes som ovenfor angivet.

6. I ganske særlige tilfælde kan ECB henstille, at en transaktion udsættes. I så fald fastsættes udsættelsen af transaktionen for en så kort periode som muligt, som i intet tilfælde hverken kan være ubestemt eller hindre opfyldelse af betingelser og vilkår ved udløb af forpligtelser.

Artikel 6

Indberetning af arbejdsbeholdninger

1. For at sikre ECB et tilstrækkeligt overblik over omfanget af de deltagende medlemsstaters arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, indberetter de deltagende medlemsstater deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer på månedlig basis ex post.

2. Skema til brug for de deltagende medlemsstaters centralregeringers ex post indberetning til ECB af arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer er medtaget i bilag V.

3. Alle øvrige offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstater indberetter deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, som overstiger de af ECB fastsatte tærskelværdier i bilag VI.

Artikel 7

Fortrolighed

Alle oplysninger og data, som udveksles i forbindelse med fremgangsmåden i denne retningslinje, skal behandles fortroligt.

Artikel 8

Ophævelse af retningslinje ECB/2001/9

Retningslinie ECB/2001/9 ophæves hermed.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1. Dette retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstater.

2. Denne retningslinje træder i kraft den 1. november 2003.

3. Denne retningslinje offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. oktober 2003.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

Formand

BILAG I

Tærskelværdier for forudgående underretning til ECB af medlemsstaternes valutatransaktioner i henhold til artikel 3, stk. 1

>TABELPOSITION>

En aggregeret bruttotransaktion defineres som summen af alle køb og summen af alle salg af valutaaktiver på en given handelsdag.

Disse tærskelværdier gælder også for transaktioner, som udføres af de nationale centralbanker som befuldmægtigede for de deltagende medlemsstater, og som ikke bogføres i de nationale centralbankers regnskaber.

BILAG II

Skema for ex ante indberetning af skøn over medlemsstaternes forestående valutatransaktioner i henhold til artikel 4, stk. 2

De deltagende medlemsstaters centralregeringer fremsender på månedlig basis til ECB skøn over deres forestående valutatransaktioner. Disse skøn omfatter alle transaktioner udført af centralregeringer. Alle øvrige offentlige myndigheder indberetter skøn over deres forestående valutatransaktioner, som ligger over tærskelværdierne i bilag III. Meddelelser om de deltagende medlemsstaters skøn over forestående valutatransaktioner bør indeholde følgende oplysninger:

Opdeling: Efter valutapar.

Hyppighed: Månedlig.

Frist: Kl. 18 ECB-tid den sidste bankdag i foregående måned.

Fortolkning: Summen af alle køb og summen af alle salg i transaktioner mod euro eller i krydsvalutatransaktioner. Den valuta, der skal købes, anføres i første kolonne/celle, og den valuta, der skal sælges, i anden kolonne/celle. For større transaktioner anføres handelsdag og valørdag.

Værdiansættelse: Referencekurserne kl. 14.15 på indberetningsdagen anvendes til ansættelse af størrelsen af det ukendte beløb.

Afrunding: Til den nærmeste million i euro.

Tidsfristen for disse meddelelser er en kalendermåned. Tærskelværdierne er dagspecifikke, d.v.s. at hvis det må forventes, at tærskelværdierne overskrides én eller flere dage i den kommende måned, fremsendes ex ante indberetning inden sidste bankdag i den foregående måned. Den månedlige ex ante indberetning dækker den/de dag/e, hvor tærskelværdierne forventes overskredet.

BILAG III

Tærskelværdier for ex ante indberetning af de deltagende medlemsstaters offentlige myndigheder bortset fra centralregeringen i henhold til artikle 4, stk. 3

De deltagende medlemsstaters offentlige myndigheder bortset fra centralregeringen fremsender til ECB månedlige skøn over alle forestående transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, som ligger over følgende tærskelværdier:

>TABELPOSITION>

En aggregeret bruttotransaktion defineres som summen af alle køb og alle salg af valutaaktiver på en given handelsdag.

BILAG IV

Forudgående underretning med anmodning fra deltagende medlemsstater(1) og ECB's svar i henhold til artikel 5, stk. 1

Meddelelser med forudgående underretning bør indeholde følgende oplysninger:

- den deltagende medlemsstat, som giver underretning om transaktioner

- den offentlige myndighed, som er ansvarlig for transaktionen

- dato og tidspunkt for underretningen

- handelsdato

- valørdato

- transaktionernes størrelse (i mio. euro eller mio. euro i modværdi)

- valutaer omfattet af transaktionerne (ISO-koder)

- transaktionskategori

- kontraktlige forpligtelser, der udløber (J/N).

ECB's svar på en forudgående underretning indeholder følgende oplysninger:

- dato, tidspunkt samt indhold af ECB's svar.

Bemærk:

Deltagende medlemsstater anmodes om at fremsende deres underretning til ECB gennem deres respektive nationale centralbank.

(1) Det bør bemærkes, at forudgående underretning kun gælder transaktioner udført af medlemsstaterne i markedet, d.v.s. ikke med deres respektive nationale centralbank. Medlemsstaternes transaktioner udført med deres respektive nationale centralbank som modpart er omfattet af forudgående underretning og fremgangsmåden for indberetning af de nationale centralbankers transaktioner.

BILAG V

Skema for medlemsstaternes ex post indberetning til ECB af arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer i henhold til artikel 6, stk. 2

De deltagende medlemsstaters centralregeringer skal indberette deres udestående arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer på månedlig basis. Øvrige offentlige myndigheder skal kun foretage indberetning, såfremt det største beløb af enten deres gennemsnitsbeholdning for måneden eller deres beholdning ultimo i måneden overstiger tærskelværdien i bilag VI.

Opdeling: Alle arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, uden opdeling på valuta. Gennemsnit for måneden, det højeste beløb i måneden, beløbet ultimo i måneden og det laveste beløb i måneden.

Hyppighed: Månedlig.

Frist: Kl. 18 ECB-tid den femte bankdag efter indberetningsperiodens udløb.

Fortolkning: De deltagende medlemsstater samlede beholdninger af udenlandske valutaer uden for ESCB. Terminspositioner medtages i disse data (d.v.s. at terminspositioner tillægges de aktuelle beholdninger, og kun ét tal indberettes for hver post). Desuden spothandler, som er indgået, men ikke endnu ikke afsluttet, medtages i disse data (d.v.s. tallene beregnes for hver handelsdag).

Værdiansættelse: Referencekurserne kl. 14.15 benyttes af de nationale centralbanker ved konvertering til euro af indberetninger modtaget fra de deltagende medlemsstater (såfremt de deltagende medlemsstater indberetter faktiske udenlandske valutabeholdninger).Værdipapirer værdiansættes til markedskurser, men af praktiske grunde kræves ikke anvendt én enkelt referencekurs. Henset til at hovedparten af arbejdsbeholdninger sandsynligvis er i form af indskud, bør virkningen af mindre forskelle i markedskilder til brug for værdiansættelsen af værdipapirer være meget begrænset.

Afrunding: Til nærmeste million i euro.

Det bør bemærkes, at øvrige offentlige myndigheder kun er forpligtet til at foretage indberetning, såfremt det største beløb af enten deres gennemsnitsbeholdning for måneden eller månedens ultimobeholdning overstiger tærskelværdien for indberetning. Men hvis tærskelværdien for indberetning overskrides, bør de anvende samme oplysningsskema som centralregeringerne (d.v.s. gennemsnit for måneden, det højeste beløb i måneden, beløbet ultimo i måneden og det laveste beløb i måneden).

Kravet om ex post indberetning i dette bilag omfatter alle transaktioner i udenlandske valutaer udført nationale centralbanker som befuldmægtiget på vegne af offentlige myndigheder i de deltagende medlemsstater.

BILAG VI

Tærskelværdier for ex post indberetning fra de deltagende medlemsstaters offentlige myndigheder bortset fra centralregeringen i henhold til artikle 6, stk. 3

De deltagende medlemsstaters offentlige myndigheder bortset fra centralregeringen indberetter til ECB deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer, som overstiger følgende tærskelværdier:

>TABELPOSITION>

Top