EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0118

Kommissionens direktiv 2003/118/EF af 5. december 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdier for acephat, 2,4-D og parathion-methyl (EØS-relevant tekst)

OJ L 327, 16.12.2003, p. 25–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 304 - 311
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 304 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/118/oj

32003L0118

Kommissionens direktiv 2003/118/EF af 5. december 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdier for acephat, 2,4-D og parathion-methyl (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 327 af 16/12/2003 s. 0025 - 0032


Kommissionens direktiv 2003/118/EF

af 5. december 2003

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdier for acephat, 2,4-D og parathion-methyl

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager(1), senest ændret ved direktiv 2003/60/EF(2), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/62/EF(4), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(5), senest ændret ved direktiv 2003/60/EF, særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(6), senest ændret ved direktiv 2003/69/EF(7), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(8), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/84/EF(9), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det blev besluttet ikke at optage de eksisterende aktive stoffer acephat og parathion-methyl i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved henholdsvis Kommissionens beslutning 2003/219/EF(10) og 2003/166/EF(11). Ifølge disse beslutninger skal det ikke længere være tilladt i EF at anvende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer.

(2) For at indfri de legitime forventninger om, at de bestående pesticidlagre vil blive brugt, fastsattes der ved de kommissionsbeslutninger, som er nævnt i første betragtning, en udfasningsperiode, og maksimalgrænseværdierne, der er baseret på, at brugen af det pågældende stof ikke er tilladt i EF, bør først gælde efter udløbet af den pågældende udfasningsperiode.

(3) EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af Codex Alimentarius(12), fastsættes og vurderes efter de samme procedurer. Der er et begrænset antal Codex-maksimalgrænseværdier for acephat og parathion-methyl. De er taget med i betragtning ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdierne i dette direktiv. Der er ikke taget hensyn til Codex-maksimalgrænseværdier, som vil blive anbefalet trukket tilbage i nær fremtid. De maksimalgrænseværdier, som er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er blevet evalueret med hensyn til risikoen for forbrugerne, og der er ikke påvist en sådan risiko.

(4) For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for pesticidrester ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt-/pesticidkombinationer.

(5) Alle pesticidrester, der hidrører fra anvendelse af de nævnte plantebeskyttelsesprodukter, bør derfor optages i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for at muliggøre den nødvendige kontrol med overholdelsen af forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne.

(6) Maksimalgrænseværdierne for parathion-methyl bør fastsættes i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Bestemmelserne i direktiv 76/895/EØF, som fastsætter maksimalgrænseværdier for dette stof, bør derfor udgå.

(7) Findes der ingen permanent eller midlertidig EF-maksimalgrænseværdi, sådan som det er tilfældet for 2,4-D på citrusfrugter, jf. Kommissionens direktiv 2002/97/EF(13), skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer, kan godkendes. En medlemsstat har indsendt data, som viser, at der kan fastsættes en højere maksimalgrænseværdi for citrusfrugter, i overensstemmelse med anvendelsen af 2,4-D i visse tredjelande. Af visse af de indsendte data fremgår det, at disse restkoncentrationer ikke udgør en risiko for forbrugerne i EF.

(8) De relevante bilag til direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 76/895/EØF udgår oplysningerne vedrørende parathion-methyl.

Artikel 2

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes følgende:

">TABELPOSITION>"

Artikel 3

I del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF indsættes følgende:

">TABELPOSITION>"

Artikel 4

I bilag II til direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

1) Maksimalgrænseværdierne i bilaget til nærværende direktiv indsættes i bilag II til direktiv 90/642/EØF.

2) Maksimalgrænseværdien for 2,4-D (sum af 2,4-D og dets estere udtrykt som 2,4-D) på citrusfrugter ændres til 1 (p) mg/kg.

Artikel 5

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2004 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, med undtagelse af bestemmelsen i artikel 4, stk. 2, som vedtages og offentliggøres af medlemsstaterne senest den 31. marts 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. december 2004, med undtagelse af bestemmelsen i artikel 4, stk. 2, som bringes i anvendelse senest den 1. april 2004.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26.

(2) EUT L 155 af 24.6.2003, s. 15.

(3) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(4) EUT L 154 af 21.6.2003, s. 70.

(5) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43.

(6) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(7) EUT L 175 af 15.7.2003, s. 37.

(8) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(9) EUT L 247 af 30.9.2003, s. 20.

(10) EUT L 82 af 29.3.2003, s. 40.

(11) EUT L 67 af 10.3.2003, s. 18.

(12) http://apps.fao.org/CodexSystem/ pestdes/pest_q-e.htm.

(13) EFT L 343 af 18.12.2002, s. 23.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top