EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0060

Kommissionens direktiv 2003/60/EF af 18. juni 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

OJ L 155, 24.6.2003, p. 15–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396 . Latest consolidated version: 14/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/60/oj

32003L0060

Kommissionens direktiv 2003/60/EF af 18. juni 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 155 af 24/06/2003 s. 0015 - 0034


Kommissionens direktiv 2003/60/EF

af 18. juni 2003

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager(1), senest ændret ved Kommissions direktiv 2002/79/EF(2), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(3), senest ændret ved direktiv 2002/79/EF, særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(4), senest ændret ved direktiv 2002/79/EF, særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(5), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/100/EF(6), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(7), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/39/EF(8), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De eksisterende aktive stoffer amitrol, diquat, isoproturon og ethofumesat blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved henholdsvis Kommissionens direktiv 2001/21/EF(9), 2002/18/EF(10) og 2002/37/EF(11).

(2) De nye aktive stoffer fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilid, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen og flumioxazin blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved Kommissionens direktiv 2001/28/EF(12), 2001/87/EF(13), 2002/48/EF(14), 2002/64/EF(15), og 2002/81/EF(16).

(3) Optagelsen af disse aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF var baseret på en vurdering af de oplysninger, der var forelagt om det foreslåede anvendelsesformål. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om dette anvendelsesformål i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes visse maksimalgrænseværdier.

(4) Findes der ingen EF-maksimalgrænseværdi eller midlertidig maksimalgrænseværdi, skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer, kan godkendes.

(5) Det blev besluttet ikke at optage de aktive stoffer chlorfenapyr, fentinacetat og fentinhydroxid i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved henholdsvis Kommissionens beslutning 2001/697/EF(17), 2002/478/EF(18) og 2002/479/EF(19). Ifølge disse beslutninger skal det i EF ikke længere være tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer. Alle de pesticidrester, der opstår ved brug af disse plantebeskyttelsesmidler, bør derfor indsættes i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at der kan føres kontrol med overholdelsen af forbuddet mod at anvende dem og for at beskytte forbrugerne.

(6) Af hensyn til indfrielsen af de legitime forventninger om, at de bestående pesticidlagre vil blive brugt, fastsattes der ved Kommissionens beslutninger om ikke at optage stofferne en udfasningsperiode, og maksimalgrænseværdierne, der er baseret på, at brugen af det pågældende stof ikke er tilladt i EF, bør først gælde efter udløbet af den pågældende udfasningsperiode.

(7) EF-maksimalgrænseværdierne og de værdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og vurderes efter de samme procedurer. Der findes et begrænset antal Codex-maksimalgrænseværdier for diquat og fentin (-acetat eller -hydroxid). De er taget med i betragtning ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdierne i dette direktiv. Der er ikke taget hensyn til Codex-maksimalgrænseværdier, der vil blive anbefalet trukket tilbage i nær fremtid. De maksimalgrænseværdier, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er blevet vurderet med hensyn til risiciene for forbrugerne, og der er ikke fastslået nogen risiko ved anvendelse af de toksikologiske end points, der er baseret på undersøgelser, som Kommissionen har kendskab til.

(8) Den tekniske og videnskabelige vurdering af, om de pågældende aktive stoffer skulle optages i eller udelukkes fra bilag I til direktiv 91/414/EØF, blev afsluttet i form af Kommissionens reviderede vurderingsrapporter. Vurderingsrapporterne om de nævnte stoffer blev afsluttet på de datoer, der er nævnt i de direktiver, som er anført i første og anden betragtning, og i de beslutninger, som er anført i femte betragtning. I disse rapporter fastsættes den accepterede daglige indtagelse (ADI) og eventuelt den akutte referencedosis (ARfD) for de pågældende stoffer. Forbrugernes livslange eksponering for fødevarer behandlet med de pågældende aktive stoffer er blevet vurderet efter de procedurer, der følges i EF. Det er sket under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af WHO(20), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter(21) om den anvendte metodologi. Det konkluderes, at de foreslåede maksimalgrænseværdier ikke giver anledning til overskridelse af ADI eller ARfD.

(9) For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for pesticidrester ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt-/pesticidkombinationer.

(10) Fastsættelsen af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for stofferne i dette direktiv i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at fastsætte yderligere anvendelsesformål for de pågældende aktive stoffer. Derefter bør de midlertidige maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(11) Alle pesticidrester, der hidrører fra anvendelse af disse plantebeskyttelsesprodukter, bør derfor optages i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for at muliggøre den nødvendige kontrol med overholdelsen af forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne. Bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres.

(12) Der bør med henblik på fastsættelse af EF-maksimalgrænseværdier for pesticidrester af diquat overføres bestemmelser fra direktiv 76/895/EØF til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, og disse bestemmelser bør udgå i direktiv 76/895/EØF og nogle af dem ændres på baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling samt ændringer i anvendelsesformål og godkendelser i medlemsstaterne og på EF-plan.

(13) Dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 76/895/EØF udgår oplysningerne vedrørende diquat.

Artikel 2

Maksimalgrænseværdierne i bilag I til nærværende direktiv indsættes i del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF.

Artikel 3

Maksimalgrænseværdierne i bilag II og III til nærværende direktiv indsættes i del A og B i bilag II til direktiv 86/363/EØF.

Artikel 4

Maksimalgrænseværdierne i bilag IV til nærværende direktiv indsættes i bilag II til direktiv 90/642/EØF.

Artikel 5

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2003 undtagen for fentinhydroxid, fentinacetat og chlorfenapyr, med hensyn til hvilke bestemmelserne skal træde i kraft senest den 30. juni 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser med virkning fra den 1. juli 2003 undtagen bestemmelserne om fentinhydroxid, fentinacetat og chlorfenapyr, der skal anvendes fra den 1. juli 2004.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26.

(2) EFT L 291 af 28.10.2002, s. 1.

(3) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(4) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43.

(5) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(6) EFT L 2 af 7.1.2003, s. 33.

(7) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(8) EUT L 124 af 20.5.2003, s. 30.

(9) EFT L 69 af 10.3.2001, s. 17.

(10) EFT L 55 af 26.2.2002, s. 29.

(11) EFT L 117 af 4.5.2002, s. 10.

(12) EFT L 113 af 24.4.2001, s. 5.

(13) EFT L 276 af 19.10.2001, s. 17.

(14) EFT L 148 af 6.6.2002, s. 19.

(15) EFT L 189 af 18.7.2002, s. 27.

(16) EFT L 276 af 12.10.2002, s. 28.

(17) EFT L 249 af 19.9.2001, s. 19.

(18) EFT L 164 af 22.6.2002, s. 41.

(19) EFT L 164 af 22.6.2002, s. 43.

(20) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(21) Den Videnskabelige Komité for Planters udtalelse im spørgsmål om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14. juli 1998 (http://europa.eu.int/comm/ food/fs/sc/index_en.html).

BILAG I

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

BILAG III

>TABELPOSITION>

BILAG IV

>TABELPOSITION>

Top