EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003G1125(01)

Rådets resolution af 10. november 2003 om forskerfaget og forskerkarrierer i det europæiske forskningsrum (EFR)

OJ C 282, 25.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32003G1125(01)

Rådets resolution af 10. november 2003 om forskerfaget og forskerkarrierer i det europæiske forskningsrum (EFR)

EU-Tidende nr. C 282 af 25/11/2003 s. 0001 - 0002


Rådets resolution

af 10. november 2003

om forskerfaget og forskerkarrierer i det europæiske forskningsrum (EFR)

(2003/C 282/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

DER HENVISER TIL:

1. Rådets resolution af 15. juni 2000 og 16. november 2000(1) om et europæisk forskningsrum (EFR), hvori det bl.a. understreges, at det er vigtigt at udvikle de menneskelige ressourcer som en nøgle til mere forskningsekspertise i Europa, og at der er behov for at indføre en europæisk dimension i forskernes karriereforløb

2. Kommissionens meddelelse om "En mobilitetsstrategi for det europæiske forskningsrum" og den efterfølgende rådsresolution om "Styrkelse af mobilitetsstrategien for det europæiske forskningsrum (EFR)"(2), hvori der gives tilslutning til skabelse af et mere gunstigt miljø for forskere i Europa, samt Kommissionens meddelelse: "Universiteternes rolle i det europæiske vidensamfund".

3. Kommissionens meddelelser om "Mere forskning i Europa - mod 3 % af BNP" og "Investering i forskning - en handlingsplan for Europa", hvori det understreges, at der er brug for flere forskere inden 2010, samt den efterfølgende rådsresolution af 22. september 2003 om "Investering i forskning med henblik på europæisk vækst og konkurrenceevne"(3), hvori det understreges, at øget investering i menneskelige ressourcer, navnlig ved at udvikle uddannelsen af forskere og fremme karrieremulighederne, vil være blandt nøglefaktorerne med hensyn til at nå målsætningen om de 3 % for investering i forskning.

4. Sjette rammeprogram (2002-2006)(4), der især i afsnittet om "Menneskelige ressourcer og mobilitet" støtter udviklingen af rigelige og dynamiske menneskelige ressourcer i verdensklasse inden for det europæiske forskningssystem under hensyntagen til forskningens iboende internationale dimension.

5. Rådets resolution om "Videnskab og samfund samt om kvindernes rolle inden for videnskab"(5) samt betydningen af dialogen mellem videnskab og samfund og kønsaspektets betydning for opnåelse af det fulde FoU-potentiale i forbindelse med indsatsen i det europæiske forskningsrum.

6. Drøftelserne i forbindelse med Bologna-processen og udviklingen af et europæisk område for videregående uddannelse og især konklusionerne fra Berlin-konferencen om Bologna-processen i september 2003, der henviste til forskningens betydning som en integreret del af de videregående uddannelser i hele Europa.

7. Konklusionerne fra de seneste møder i Det Europæiske Råd, som har givet sin tilslutning til oprettelsen og udviklingen af det europæiske forskningsrum, og som fremhæver, at det er vigtigt at investere i FoU for at opnå en højere konkurrenceevne og økonomisk vækst, og understreger i denne forbindelse betydningen af at udvikle de menneskelige ressourcer inden for FoU,

8. BEKRÆFTER IGEN, at forskning og forskere spille en nøglerolle for stimuleringen af europæisk vækst og konkurrenceevne,

9. NOTERER SIG MED TILFREDSHED Kommissionens meddelelse "Forskere i Det Europæiske Forskningsrum - Et fag, mange muligheder", som analyserer de forskellige faktorer, der bestemmer betingelserne for og former karrieremuligheder, og som henviser til forskere som "fagfolk, der arbejder med at udforme eller skabe ny viden, produkter, processer, metoder og systemer og med at forvalte de pågældende projekter",

10. ERKENDER, at mange forskellige faktorer påvirker karrieremulighederne for forskere i Europa i betragtning af de forskellige ordninger i medlemsstaterne. Disse vedrører bl.a. uddannelse, mobilitet, ansættelsesmetoder, udvikling og bedømmelse af karriereforløb samt den kontrakt- og lønmæssige situation i de sektorer, hvor forskerne virker, eller det retlige, administrative, infrastrukturelle og kulturelle miljø, som de arbejder i, samt finansieringsniveauet for forskning og udvikling, ERKENDER, at det er nødvendigt med forbedringer på dette område for at bidrage til udviklingen af et reelt europæisk arbejdsmarked for forskere, idet opmærksomheden især rettes mod en udvidet Europæisk Union,

11. SER DERFOR MED TILFREDSHED på Kommissionens model til løsning af vanskelighederne med hensyn til forskeruddannelse, -mobilitet og -karriereudvikling i et frivilligt samarbejde med medlemsstater og andre interessenter inden for både den offentlige og private sektor. Kommissionens handlingsforslag skal supplere andre initiativer på dette område, der også tages i international sammenhæng, samtidig med at der tages hensyn til relevante tredjelandes erfaringer. Rådet ser navnlig med tilfredshed på dens planer om:

- at arbejde på, at der udarbejdes et "charter for europæiske forskere", der yderligere kan forbedre rammen om forvaltningen af karriereforløb for menneskelige ressourcer inden for FoU, og en "kodeks for ansættelse af forskere", der tager hensyn til de forskellige sektorers særegenheder og er baseret på bedste praksis

- at iværksætte et europæisk forskerår for at styrke offentlighedens anerkendelse af forskerfaget og karrieremulighederne inden for FoU

- at fortsætte arbejdet med at analysere forskellige karriereudviklingsspørgsmål og selve forskeruddannelsen, herunder indsamling af data og behovsanalyse, hvilket også vil kunne udgøre input i tiltag under anvendelse af den åbne koordineringsmetode

- at forstærke bestræbelserne på at forbedre driften af forskernes mobilitetsportal og det europæiske netværk af mobilitetscentre,

12. OPFORDRER medlemsstaterne, de tiltrædende stater og Kommissionen til, i samarbejde med interessenterne, herunder både offentlige og private sektorer, på frivilligt grundlag at forelægge handlingsforslag, navnlig under anvendelse af den åbne koordineringsmetode, som vedtaget af Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Forskning (CREST), med hensyn til:

- at udvikle kriterier for registrering af forskellige faglige resultater opnået i løbet af forskernes karriere under hensyn til udviklingen i Bologna-processen

- at udveksle bedste praksis, eventuelt på internationalt plan, med hensyn til karrierebedømmelses- og karriereevalueringssystemer inden for FoU

- at fremme den sociale dialog samt dialogen mellem forskere, interessenter og hele samfundet, herunder at øge offentlighedens bevidsthed om forskning og fremme unges interesse for forskning og for en karriere inden for videnskab

- ph.d.-studerendes generelle arbejdsforhold, herunder aspekter som forældreorlov, og at træffe nødvendige foranstaltninger, under hensyntagen til gensidighed på europæisk plan, med hensyn til muligheden for at få nationale lån og legater med til udlandet i forbindelse med en større mobilitet for forskere

- at fremme lige muligheder for mandlige og kvindelige forskere, når disse initiativer udarbejdes

- at fortsætte bestræbelserne på at fjerne andre hindringer for forskerkarrierer eller for mobilitet, herunder hindringer i forbindelse med mobilitet mellem sektorer og mobilitet mellem og inden for private og offentlige sektorer samt mobilitet mellem forskellige funktioner, under hensyntagen til en udvidet Europæisk Union,

13. OPFORDRER Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport om de fremskridt, der gøres med hensyn til forbedring af ansættelses- og karriereudsigterne for forskere i Europa.

(1) EFT C 205 af 19.7.2000, s. 1.

EFT C 374 af 28.12.2000, s. 1.

(2) EFT C 367 af 21.12.2001.

(3) EUT C 250 af 18.10.2003.

(4) EFT L 232 af 29.8.2002 og EFT L 294 af 29.10.2002.

(5) EFT C 199 af 14.7.2001.

Top