Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0468

Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed

OJ L 156, 25.6.2003, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/468/oj

32003E0468

Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed

EU-Tidende nr. L 156 af 25/06/2003 s. 0079 - 0080


Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP

af 23. juni 2003

om kontrol med våbenmæglervirksomhed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaterne besluttede i forbindelse med gennemførelsen af Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport at behandle spørgsmålet om kontrol med våbenmæglervirksomhed.

(2) Medlemsstaterne har siden da haft indgående drøftelser om ulovlig våbenhandel og våbenmæglervirksomhed og er nået til enighed om en række bestemmelser om, hvordan disse aktiviteter skal kontrolleres gennem national lovgivning.

(3) De fleste medlemsstater har allerede gennemført eller er i færd med at vedtage national lovgivning på dette område.

(4) Medlemsstaterne blev i fjerde årsberetning i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport enige om at fortsætte drøftelserne om våbenmæglervirksomhed på grundlag af allerede vedtagne retningslinjer med henblik på at vedtage en fælles holdning til spørgsmålet.

(5) De stater, der deltager i Wassenaar-arrangementet, er i en aftaleerklæring blevet enige om at overveje vedtagelse af nationale foranstaltninger med henblik på kontrol med våbenmæglervirksomhed.

(6) FN's handlingsprogram vedrørende håndvåben og lette våben forpligter staterne til i national sammenhæng at udforme passende lovgivning eller administrative procedurer med henblik på kontrollen med våbenmæglervirksomhed for så vidt angår håndvåben og lette våben og tage yderligere skridt til at styrke det internationale samarbejde inden for forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig våbenmæglervirksomhed for så vidt angår håndvåben og lette våben.

(7) Ifølge den tillægsprotokol til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, der vedrører bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben, dele, komponenter og ammunition hertil, skal de deltagende stater indføre en ordning til kontrol med våbenmæglervirksomhed -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

1. Målet med denne fælles holdning er at føre kontrol med våbenmæglervirksomhed for at forhindre omgåelse af våbenembargoer vedtaget af FN, EU eller OSCE samt omgåelse af de kriterier, der er fastsat i Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport.

2. For at nå dette mål sikrer medlemsstaterne, at deres nuværende eller fremtidige nationale lovgivning vedrørende våbenmæglervirksomhed er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat nedenfor.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at føre kontrol med våbenmæglervirksomhed på deres område. Den enkelte medlemsstat opfordres også til at overveje kontrol med våbenmæglervirksomhed uden for dens område, for så vidt sådan virksomhed udøves af våbenmæglere, der er statsborgere i medlemsstaten og har bopæl eller er etableret på medlemsstatens område.

2. Medlemsstaterne udarbejder også en klar, retlig ramme for lovlig våbenmæglervirksomhed.

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 forstås ved "våbenmæglervirksomhed" aktiviteter udøvet af personer eller enheder, der

- forhandler eller arrangerer transaktioner, som kan indebære overførsel af produkter, der er opført på den fælles EU-liste over militært udstyr, fra et tredjeland til et andet,

eller

- køber, sælger eller arrangerer overførsel af sådanne produkter, som de ejer, fra et tredjeland til et andet.

Uanset dette stykke kan den enkelte medlemsstat dog fortsat i sin nationale lovgivning lade definitionen af våbenmæglervirksomhed omfatte de tilfælde, hvor sådanne produkter eksporteres fra dens eget område eller fra en anden medlemsstats område.

Artikel 3

1. Udøvelse af våbenmæglervirksomhed bør kræve forudgående licens eller skriftlig tilladelse fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor denne virksomhed finder sted, samt, hvis dette er et krav i national lovgivning, i den medlemsstat, hvor våbenmægleren har sin bopæl eller er etableret. Medlemsstaterne vurderer ansøgninger om licens eller skriftlig tilladelse til specifikke våbenmæglingstransaktioner på grundlag af bestemmelserne i Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport.

2. Medlemsstaterne bør i mindst 10 år opbevare en fortegnelse over de personer og enheder, der får licens i henhold til stk. 1.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne kan endvidere kræve, at våbenmæglere indhenter skriftlig tilladelse til at udøve mæglervirksomhed, og kan også oprette et register over våbenmæglere. Registrering af eller tilladelse til at udøve mæglervirksomhed fritager under ingen omstændigheder en person fra at skulle indhente den nødvendige licens eller skriftlige tilladelse til hver enkelt transaktion.

2. Medlemsstaterne kan under vurderingen af ansøgninger om skriftlig tilladelse til at udøve våbenmæglervirksomhed samt i forbindelse med registrering bl.a. tage hensyn til eventuelle oplysninger i kriminalregistret om, at ansøgeren tidligere har været indblandet i ulovlige aktiviteter.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne indfører en ordning for udveksling af oplysninger om våbenmæglervirksomhed, både indbyrdes og i relevant omfang med tredjelande. Der oprettes en særlig ordning for denne udveksling af oplysninger. I denne ordning tages der navnlig hensyn til de tilfælde, hvor flere medlemsstater medvirker ved kontrollen af samme våbenmæglertransaktion(er).

2. Der udveksles bl.a. oplysninger på følgende områder:

- lovgivning

- (eventuelle) registrerede våbenmæglere

- oplysninger om våbenmæglere i kriminalregistrene

- afslag på (eventuelle) ansøgninger om registrering og på ansøgninger om licens.

Artikel 6

Den enkelte medlemsstat fastsætter passende sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for at sikre, at kontrollen med våbenmæglervirksomhed håndhæves effektivt.

Artikel 7

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 8

Denne fælles holdning offentliggøres i EU-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2003.

På Rådets vegne

G. Papandreou

Formand

Top