Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

2003/863/EF: Kommissionens beslutning af 2. december 2003 om sundhedscertifikater for import af animalske produkter fra USA (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 4444)

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863

2003/863/EF: Kommissionens beslutning af 2. december 2003 om sundhedscertifikater for import af animalske produkter fra USA (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 4444)

EU-Tidende nr. L 325 af 12/12/2003 s. 0046 - 0058


Kommissionens beslutning

af 2. december 2003

om sundhedscertifikater for import af animalske produkter fra USA

(meddelt under nummer K(2003) 4444)

(EØS-relevant tekst)

(2003/863/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 98/258/EF af 16. marts 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter(1), særlig artikel 3,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003(3), særlig artikel 11, stk. 2, og artikel 22, stk. 2, og de tilsvarende bestemmelser i andre direktiver om fastsættelse af sundhedsbetingelser og standardcertifikater for import af levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I bilag V til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (i det følgende benævnt "aftalen") fastsættes der blandt andet sundhedsforanstaltninger for fersk kød, kødprodukter og visse andre animalske produkter, der indgår i samhandelen med USA, for hvilke der er anerkendt ligestilling.

(2) I Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF(4), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/721/EF(5), fastsættes der særlige krav vedrørende udstedelse af certifikat for dyr og animalske produkter for at forebygge spredning af sygdomme hos dyr og mennesker.

(3) I henhold til artikel 10 i direktiv 92/118/EØF skal gelatine og kollagen til konsum bestemt til import til EF ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag II, kapitel 4.

(4) Ved Kommissionens afgørelse 2003/833/EF(6) om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af ændringer af bilagene til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter er anbefalingerne fra den fælles forvaltningskomité, der blev nedsat i medfør af aftalen, vedrørende ligestilling af USA's normer for gelatine og kollagen med EF-normerne blevet godkendt og bør gennemføres; der bør i overensstemmelse hermed fastlægges standardcertifikater til brug ved import af gelatine og kollagen fra USA til EF, som giver de nødvendige garantier.

(5) Fællesskabets anerkendelse af ligestilling af USA's foranstaltninger bør være foreløbig i afventning af USA's godkendelse af ændringerne af aftalen.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader import fra USA af gelatine og kollagen til konsum, under forudsætning af at disse produkter er ledsaget af officielle sundhedscertifikater i overensstemmelse med modellerne i bilag A og B.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 15. december 2003.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 118 af 21.4.1998, s. 1.

(2) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(3) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36.

(4) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(5) EUT L 260 af 11.10.2003, s. 21.

(6) EUT L 316 af 29.11.2003, s. 20.

BILAG A

>PIC FILE= "L_2003325DA.004802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005201.TIF">

BILAG B

>PIC FILE= "L_2003325DA.005302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003325DA.005801.TIF">

Top