Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0588

2003/588/EF: Rådets afgørelse af 21. juli 2003 om opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3 i afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23. oktober 2002 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs produkter (EKSF-produkter)

OJ L 199, 7.8.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/588/oj

32003D0588

2003/588/EF: Rådets afgørelse af 21. juli 2003 om opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3 i afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23. oktober 2002 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs produkter (EKSF-produkter)

EU-Tidende nr. L 199 af 07/08/2003 s. 0017 - 0018


Rådets afgørelse

af 21. juli 2003

om opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3 i afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Polen den 23. oktober 2002 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs produkter (EKSF-produkter)

(2003/588/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 87, stk. 3, litra e),

under henvisning til afgørelse nr. 3/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Polen om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs produkter (EKSF-produkter), særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side(1) blev undertegnet den 16. december 1991.

(2) Ifølge artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen kan Polen i løbet af de første fem år efter aftalens ikrafttræden som en afvigelse fra samme artikels stk. 1, nr. iii), undtagelsesvis, hvad angår EKSF-stålprodukter, yde offentlig støtte til strukturomlægning, forudsat at det medfører, at de begunstigede virksomheder kan overleve under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden, at støttebeløbet og støtteintensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis, og desuden at strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering og indskrænkning af den samlede produktionskapacitet i Polen.

(3) Den indledende femårsperiode udløb den 31. december 1996.

(4) Polen anmodede om en forlængelse af ovennævnte periode i april 1997.

(5) Det er hensigtsmæssigt at forlænge den pågældende periode, således at den løber i yderligere otte år regnet fra den 1. januar 1997 eller indtil Polens tiltrædelse af Den Europæiske Union afhængigt af, hvilken begivenhed der indtræffer først.

(6) Til dette formål traf Associeringsrådet EU-Polen den 23. oktober 2002 afgørelse nr. 3/2002, som er blevet anvendt midlertidigt fra den dato.

(7) I artikel 1 i Associeringsrådet EU-Polens afgørelse nr. 3/2002 indrømmes der en forlængelse af ovennævnte periode, forudsat at de betingelser, der er fastsat i artikel 2 og 3, opfyldes.

(8) I henhold til artikel 2 i Associeringsrådet EU-Polens afgørelse nr. 3/2002 er forlængelsen af ovennævnte periode gjort afhængig af, at Polen for Kommissionen forelægger et strukturomlægningsprogram og forretningsplaner for alle de virksomheder, der indgår i strukturomlægningsprocessen, at disse opfylder kravene i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, og at de er blevet vurderet og godkendt af Tilsynsmyndigheden for Statsstøtte (Kontoret for Konkurrence og Forbrugerbeskyttelse) i Polen.

(9) Protokol nr. 8 om strukturomlægningen af den polske stålindustri, som er vedføjet tiltrædelsestraktaten for Republikken Cypern, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Den Tjekkiske Republik og Republikken Ungarn, fastsætter, at statsstøtte ydet af Polen til nærmere specificerede dele af den polske stålindustri med henblik på strukturomlægning under visse omstændigheder kan anses for at være forenelig med det fælles marked. Den første af disse betingelser er, at den periode, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 om EKSF-produkter til Europaaftalen, er blevet forlænget indtil datoen for tiltrædelse. Det fastsættes i punkt 5 i førnævnte protokol nr. 8, at en eventuel efterfølgende privatisering af en af de begunstigede virksomheder skal overholde de samme betingelser. Det fastsættes i punkt 6 i førnævnte protokol nr. 8, at strukturomlægningsstøtte til de begunstigede virksomheder vil skulle fastlægges på grundlag af de begrundelser, der indgår i den godkendte polske plan for strukturomlægning af stålindustrien og individuelle planer som godkendt af Rådet og ikke må overstige 3387070000 PLN. Punkt 7 i samme protokol omhandler gennemførelsen af nettokapacitetsindskrænkninger og i punkt 8 og 9 fastsættes, at forretningsplaner for begunstigede virksomheder skal gennemføres.

(10) I april 2003 forelagde Polen Kommissionen et strukturomlægningsprogram og forretningsplaner, som er blevet vurderet og godkendt af Kontoret for Konkurrence og Forbrugerbeskyttelse. I henhold til artikel 3 i Associeringsrådet EU-Polens afgørelse nr. 3/2002 er forlængelsen af ovennævnte periode afhængig af en endelig vurdering af strukturomlægningsprogrammet og forretningsplanerne fra Kommissionens side.

(11) Kommissionen har foretaget en endelig vurdering af strukturomlægningsprogrammet og forretningsplanerne som forelagt af Polen.

(12) Vurderingen viser, at strukturomlægningen er nødvendig for at genskabe levedygtigheden hos visse virksomheder i den polske stålindustri.

(13) Vurderingen bekræfter, at gennemførelsen af strukturomlægningsprogrammet og forretningsplanerne vil føre til, at virksomhederne kan overleve på normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden, at støttebeløbet og støtteintensiteten bør være strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at nå denne målsætning, og at strukturomlægningsstøtten til den polske stålindustri bør ophøre ved udgangen af 2003. Desuden bekræfter vurderingen, at strukturomlægningsprogrammet bør være knyttet til en generel rationalisering og indskrænkning af produktionskapaciteten i Polen, og at programmet overholder alle de forpligtelser, der er aftalt i tiltrædelsesforhandlingerne.

(14) Vurderinger konkluderer derfor, at det strukturomlægningsprogram og de forretningsplaner, som Polen har forelagt, opfylder kravene i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen og, på nuværende tidspunkt, betingelserne som fastsat i protokol nr. 8 til tiltrædelsestraktaten.

(15) De betingelser, der er fastsat i artikel 2 og 3 i den af Associeringsrådet EU-Polen trufne afgørelse nr. 3/2002, er følgelig opfyldt -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det strukturomlægningsprogram og de forretningsplaner, som Polen forelagde Kommissionen den 4. april 2003 i henhold til artikel 2 i den af Associeringsrådet EU-Polen trufne afgørelse nr. 3/2002 om en forlængelse af den periode, der er fastlagt i artikel 8, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen, er i overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 4, i førnævnte protokol nr. 2.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EFT L 348 af 31.12.1993, s. 2.

Top