Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0291

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF af 6. februar 2003 om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004

OJ L 43, 18.2.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/291(1)/oj

32003D0291

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF af 6. februar 2003 om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004

EU-Tidende nr. L 043 af 18/02/2003 s. 0001 - 0005


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF

af 6. februar 2003

om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt 2004

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Et af målene for Det Europæiske Fællesskab er at fremme en kvalitetsuddannelse.

(2) Det Europæiske Råd anerkendte på sit møde i Nice den 7., 8. og 9. december 2000 idrættens pædagogiske værdi og bekræftede således en række tidligere erklæringer, navnlig erklæring nr. 29, der er knyttet som bilag til Amsterdam-traktaten, hvori sportens identitetsskabende rolle understreges.

(3) Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Nice fællesskabsinstitutionerne til i henhold til traktatens forskellige bestemmelser at tage hensyn til sportens uddannelsesmæssige værdier og understregede især, at det er vigtigt, at medlemsstaterne med Fællesskabets støtte tilskynder til frivilligt arbejde.

(4) Rådet og ministrene med ansvar for ungdomsanliggender, forsamlet i Rådet den 17. december 1999, gav i resolutionen om den informelle uddannelsesdimension ved sportsaktiviteter i Det Europæiske Fællesskabs ungdomsprogrammer(5) udtryk for, at sportsaktiviteter kan indebære en pædagogisk værdi, der således bidrager til styrkelse af civilsamfundet, og Rådet opfordrede Europa-Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udarbejde en sammenhængende strategi med henblik på at udnytte sportsaktiviteters uddannelsespotentiale.

(5) I sin beslutning om Kommissionens rapport om bibeholdelse af de nuværende strukturer på sportsområdet og bevarelse af sportens samfundsmæssige funktion(6) understregede Europa-Parlamentet sportens pædagogiske og sociale værdi samt dens betydning for bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

(6) I sin beslutning af 13. juni 1997 om Den Europæiske Unions rolle på sportsområdet(7) har Europa-Parlamentet ligeledes opfordret Europa-Kommissionen til at fremsætte forslag om at tilrettelægge et europæisk sportsår.

(7) Regionsudvalget har i sin udtalelse om høringsdokumentet fra Kommissionen vedrørende "Den europæiske sportsmodel" peget på idrættens vigtige personlighedsudviklende rolle.

(8) Kommissionen har i Helsingfors-rapporten til Det Europæiske Råd om sport allerede overvejet spørgsmålet om at benytte idrætsaktiviteter i forbindelse med uddannelses- og ungdomspolitik i betragtning af de værdier, som idrætten indebærer.

(9) Regelmæssig motion forbedrer den psykiske og fysiske tilstand og kan yde et positivt bidrag til læringsprocessen.

(10) Uddannelsen af unge idrætsudøvere bør ikke lide under, at de deltager i konkurrencesport.

(11) Uddannelse gennem idræt bør fremme pigers og drenges personlige identitet og udvikling.

(12) Uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner på alle niveauer bør i højere grad udnytte de muligheder, idrætten giver for international mobilitet og kulturelle udvekslinger.

(13) De Olympiske Lege og andre sportsbegivenheder i 2004 vil øge mediedækningen og den offentlige bevidsthed om idræt. Det er en ideel lejlighed til at understrege idrættens pædagogiske værdi.

(14) Aktioner i medlemsstaterne er den vigtigste metode til at øge den offentlige forståelse for idrættens pædagogiske værdi. Fællesskabet kan imidlertid støtte og styrke sådanne aktioner gennem et Europæisk År for Uddannelse gennem Idræt.

(15) Et Europæisk År for Uddannelse gennem Idræt vil supplere og styrke eksisterende fællesskabsaktioner til fremme af almen uddannelse, erhvervsuddannelse samt social inddragelse af dårligt stillede personer.

(16) Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt bør åbnes for deltagelse af EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt af de associerede lande i Central- og Østeuropa i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i Europaaftalerne. For Cyperns vedkommende finansieres deltagelsen ved supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, der aftales med landet, og for Maltas og Tyrkiets vedkommende finansieres deltagelsen ved supplerende bevillinger i henhold til EF-traktatens bestemmelser.

(17) Ved denne afgørelse fastsættes en finansieringsramme for programmets samlede varighed, og dette beløb udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden i henhold til punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(8).

(18) Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan bl.a. på grund af behovet for multilaterale partnerskaber, tværnational udveksling af informationer og formidling af god praksis på fællesskabsplan bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går afgørelsen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(9) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt

Året 2004 udpeges til "Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt".

Artikel 2

Mål

Målene for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt er:

a) at motivere uddannelsesinstitutioner samt idrætsorganisationer til at arbejde sammen med det formål at udvikle idrættens pædagogiske og europæiske dimension i betragtning af den meget store interesse, de unge udviser for alle former for idræt

b) at udnytte de værdier, som idrætten repræsenterer, til udvikling af viden og færdigheder, der især sætter de unge i stand til at udvikle sig fysisk og yde en personlig indsats samt tilegne sig sociale færdigheder som teamwork, solidaritet, tolerance og fairplay i en multikulturel sammenhæng

c) at fremme forståelsen for det positive bidrag, som det frivillige arbejde yder til den uformelle undervisning af især unge

d) at fremme den pædagogiske værdi af mobilitets- og udvekslingsmuligheder for skoleelever navnlig i et multikulturelt miljø og via tilrettelæggelsen af idrætsstævner og kulturelle arrangementer som led i skolernes aktiviteter

e) at tilskynde til udveksling af god praksis vedrørende den rolle, idrætten kan spille i uddannelsessystemerne til fremme af social inddragelse af dårligt stillede grupper

f) at skabe en bedre balance mellem de intellektuelle og de fysiske aktiviteter i skolen ved at tilskynde til idrætsudøvelse i skolen

g) at overveje de problemer, der er knyttet til uddannelsen af unge idrætsudøvere, der deltager i konkurrencesport

Artikel 3

Aktionernes indhold

1. Aktionerne med henblik på at nå de i artikel 2 opstillede mål omfatter især udformning af eller støtte til følgende i 2004:

a) tilrettelæggelse af møder, afholdelse af konkurrencer samt arrangementer på europæisk plan med et uddannelsesmæssigt sigte med fokus på resultater og erfaringer i forbindelse med de temaer, der indgår i Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt

b) tilrettelæggelse af frivillige aktioner på europæisk plan i forbindelse med De Olympiske Lege og andre sportsbegivenheder i 2004

c) informations- og pr-kampagner, herunder samarbejde med medierne med henblik på at formidle idrættens pædagogiske værdier

d) tiltag, der øger idrættens pædagogiske værdi og giver eksempler på god praksis

e) finansiel støtte til initiativer på tværnationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan, som bidrager til realiseringen af målene for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt.

2. Aktionerne i stk. 1 er beskrevet nærmere i bilaget.

Artikel 4

Gennemførelse og samarbejde med medlemsstaterne

1. Kommissionen sikrer gennemførelsen af de fællesskabsaktioner, der vedtages i henhold til denne afgørelse efter proceduren i artikel 5, stk. 2, og i nøje overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

2. Hver enkelt medlemsstat udpeger et eller flere relevante organer som skal stå for organiseringen af medlemsstatens deltagelse i Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt og have ansvaret for koordineringen og gennemførelsen på relevant plan af de aktioner, der er omhandlet i denne afgørelse, herunder bistå ved udvælgelsesproceduren i artikel 7.

Artikel 5

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Finansielle ordninger

1. Foranstaltninger på fællesskabsplan, jf. bilagets del A, kan støttes over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 80 % af de samlede omkostninger.

2. Foranstaltninger af fællesskabsinteresse på lokalt, regionalt, nationalt eller tværnationalt plan, jf. bilagets del B, kan samfinansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50 % af de samlede omkostninger.

Artikel 7

Ansøgnings- og udvælgelsesprocedure

1. Ansøgninger om samfinansiering af foranstaltninger over Fællesskabets budget i henhold til artikel 6, stk. 2, forelægges Kommissionen via det/de i henhold til artikel 4, stk. 2, udpegede organ(er). De skal indeholde oplysninger, der gør det muligt at foretage en vurdering af slutresultaterne efter objektive kriterier. Kommissionen tager størst muligt hensyn til den evaluering, der forelægges af de pågældende organer.

2. Kommissionen træffer afgørelse om samfinansiering af de aktioner, der er omhandlet i artikel 6, efter proceduren i artikel 5, stk. 2. Kommissionen sørger for en afbalanceret fordeling mellem medlemsstaterne og mellem de forskellige aktivitetsområder.

3. Kommissionen sikrer, navnlig via sine nationale og regionale kontorer, i samarbejde med de i artikel 4, stk. 2, omhandlede organer, at indkaldelser af forslag sendes ud i tilstrækkelig god tid og når ud til så stort et publikum som muligt.

Artikel 8

Sammenhæng og komplementaritet

1. Kommissionen sørger i samarbejde med medlemsstaterne for sammenhængen mellem de aktioner, der er omfattet af denne afgørelse, og andre fællesskabsaktioner og -initiativer.

2. Kommissionen sikrer endvidere størst mulig sammenhæng mellem Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt og andre eksisterende initiativer og ressourcer på fællesskabsplan og på nationalt og regionalt plan, som kan bidrage til realiseringen af Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt.

Artikel 9

Deltagelse af visse tredjelande

Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt er åben for deltagelse af:

a) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

b) de associerede lande i Central- og Østeuropa i overensstemmelse med betingelserne i Europaaftalerne

c) Cypern, hvis deltagelse finansieres ved supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, der aftales med landet

d) Malta og Tyrkiet, hvis deltagelse finansieres ved supplerende bevillinger i henhold til traktatens bestemmelser.

Artikel 10

Budget

1. Finansieringsrammen for iværksættelsen af denne afgørelse er fastsat til 11,5 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

3. På initiativ fra Kommissionen kan der i 2004 ligeledes ydes finansiel støtte til dækning af udgifter til teknisk og administrativ bistand til både Kommissionen og støttemodtagerne, som ikke henhører under faste offentlige opgaver, og som vedrører udvælgelse, forberedelse, forvaltning, opfølgning, revision og kontrol af foranstaltningerne.

Artikel 11

Internationalt samarbejde

Kommissionen kan i forbindelse med Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt samarbejde med Europarådet og andre relevante internationale organisationer efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Artikel 12

Kontrol og evaluering

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2005 en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af de aktioner, der er omhandlet i denne afgørelse.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

P. Efthymiou

Formand

(1) EFT C 25 E af 29.1.2002, s. 531.

(2) EFT C 149 af 21.6.2002, s. 17.

(3) EFT C 278 af 14.11.2002, s. 21.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.5.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 14.10.2002 (EFT C 275 E af 12.11.2002, s. 70) og Europa-Parlamentets afgørelse af 19.12.2002.

(5) EFT C 8 af 12.1.2000, s. 5.

(6) EFT C 135 af 7.5.2001, s. 274.

(7) EFT C 200 af 30.6.1997, s. 252.

(8) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(9) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

FORANSTALTNINGER OMHANDLET I ARTIKEL 3

A. Aktioner på fællesskabsplan

1. Møder og arrangementer

a) møder

b) arrangementer for at øge forståelsen for uddannelse gennem idræt, herunder arrangementer for at markere indledningen og afslutningen på Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt

c) frivillige aktioner under De Olympiske Lege og andre sportsbegivenheder i 2004.

2. Oplysnings- og pr-kampagner, der omfatter følgende

a) udformning af et logo og et eller flere slogans for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt, som skal anvendes i forbindelse med alle aktiviteter med tilknytning til det pågældende år

b) en oplysningskampagne

c) udarbejdelse af redskaber og støttemateriale, som alle personer i Fællesskabet har adgang til

d) relevante initiativer fra uddannelsesinstitutioner og idrætsorganisationer med henblik på at formidle oplysninger om Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt

e) afholdelse af konkurrencer på europæisk plan med et uddannelsesmæssigt sigte og med fokus på resultater og erfaringer i forbindelse med de temaer, der indgår i Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt.

3. Andre aktioner

a) oprettelse af en onlinedatabase med de til rådighed stående ressourcer med henblik på at formidle eksempler på god praksis i medlemsstaterne med hensyn til at anvende idræt som et redskab i uddannelsen og navnlig med hensyn til at fremme social inddragelse af dårligt stillede grupper

b) rundspørger og undersøgelser med henblik på at evaluere virkningen af Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt.

4. Støtten kan antage følgende former

a) direkte køb af varer og tjenesteydelser, især inden for kommunikation, rundspørger og undersøgelser som omhandlet i punkt 3, litra b), via åbne og/eller begrænsede udbud

b) tilskud til dækning af udgifter til særlige arrangementer for at fokusere på Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt og øge forståelsen herfor; finansieringen må ikke overstige 80 % af de maksimale samlede omkostninger.

B. Aktioner på nationalt plan

Aktioner på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan, som foreslås i forbindelse med Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt, kan alt efter aktionernes art og indhold finansieres over Fællesskabets budget med op til 50 % af de samlede omkostninger. Disse aktioner kan bl.a. vedrøre:

1. arrangementer med forbindelse til målene for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt, herunder et åbningsarrangement

2. informationskampagner og formidling af eksempler på god praksis ud over de aktioner, der er beskrevet i del A

3. uddeling af priser og afholdelse af konkurrencer, som understreger betydningen af uddannelse gennem idræt

4. rundspørger og andre undersøgelser end de under del A omtalte.

C. Aktioner, hvortil der ikke ydes finansiel EF-støtte

Fællesskabet kan tilbyde moralsk støtte, bl.a. ved at give skriftlig tilladelse til at anvende logoet og andet materiale med tilknytning til Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt til initiativer iværksat af offentlige eller private organisationer, såfremt disse organisationer kan godtgøre over for Kommissionen, at de pågældende initiativer allerede er eller vil blive indledt i 2004, og at de kan forventes at bidrage markant til realiseringen af et eller flere af målene for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt.

Top