EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003/797/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)

2003/797/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14)

EU-Tidende nr. L 297 af 15/11/2003 s. 0035 - 0036


Den Europæiske Centralbanks afgørelse

af 7. november 2003

om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte

(ECB/2003/14)

(2003/797/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 119 og artikel 123, stk. 2,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 21.2, artikel 44 og artikel 47.1, første led,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne(1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I overensstemmelse med artikel 123, stk. 2, i traktaten og artikel 44, første afsnit, i statutten og i henhold til artikel 1, stk. 1, i afgørelse ECB/1998/NP2 af 23. juni 1998 om Den Europæiske Centralbanks udførelse af visse opgaver, som overtages fra Det Europæiske Monetære Institut, overtog Den Europæiske Centralbank (ECB) de af Det Europæiske Monetære Instituts (EMI's) opgaver, som er angivet i artikel 117, stk. 2, femte led, i traktaten og i artikel 4.1, femte led, og artikel 6.1, tredje led, i statutten for EMI, frem til senest dagen umiddelbart forud for den første dag i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (tredje fase).

(2) I henhold til afgørelse ECB/1998/NP15 af 1. december 1998 om Den Europæiske Centralbanks udøvelse af visse funktioner i tilknytning til mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne(2) forblev EMI's afgørelse nr. 8/95 af 2. maj 1995 om administrationen af långivnings- og lånoptagelsestransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte i kraft og fandt fortsat anvendelse fra den første dag i tredje fase.

(3) De i den anden betragtning nævnte funktioner blev udøvet på grundlag af artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 1969/88 af 24. juni 1988 om indførelse af en enhedsmekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne(3).

(4) Forordning (EF) nr. 332/2002, som trådte i kraft den 24. februar 2002, ophævede forordning (EØF) nr. 1969/88.

(5) I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 332/2002 skal ECB træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre forvaltningen af de lån, der er bevilget under den mekanisme for mellemfristet finansiel støtte, som er oprettet ved denne forordning.

(6) Nærværende afgørelse, som gennemfører artikel 9 i forordning (EF) nr. 332/2002, ophæver afgørelse ECB/1998/NP15. I betragtning af, at de af EMI's øvrige opgaver og afgørelser, som der henvises til i afgørelse ECB/1998/NP2, heller ikke er i kraft eller finder anvendelse i tredje fase, kan afgørelse ECB/1998/NP2 af hensyn til overskueligheden også ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

ECB udfører de opgaver, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EF) nr. 332/2002, på den måde, der er beskrevet i artikel 2-8 nedenfor.

Artikel 2

Betalinger i tilknytning til Det Europæiske Fællesskabs lånoptagelses- og långivningstransaktioner gennemføres via konti, som ECB opretter i sit eget navn.

Artikel 3

1. Midler, som ECB modtager for Det Europæiske Fællesskabs regning i henhold til låneaftaler indgået af sidstnævnte, overføres med samme valørdato til den konto, der angives af den nationale centralbank i den medlemsstat, som har modtaget det tilsvarende lån.

2. Midler, som ECB modtager for Det Europæiske Fællesskabs regning, enten som rentebetaling eller tilbagebetaling af hovedstol fra den medlemsstat, som har modtaget lånet, overføres med samme valørdato til de konti, der angives af kreditorerne i de låneaftaler, som Det Europæiske Fællesskab har indgået.

Artikel 4

For hver lånoptagelses- og långivningstransaktion opretter ECB i sine regnskaber følgende konti i euro:

a) en nostrokonto med benævnelsen "Saldi i euro hos ...", svarende til de midler, der er modtaget for Det Europæiske Fællesskabs regning

b) en konto på passivsiden som modpost til den under a) nævnte konto

c) en interimskonto med benævnelsen "Det Europæiske Fællesskabs forpligtelser i forbindelse med Det Europæiske Fællesskabs lånoptagelsestransaktioner", i givet fald opdelt i underkonti for de enkelte kreditorer, hos hvem Det Europæiske Fællesskab har optaget lån

d) en interimskonto med benævnelsen "Det Europæiske Fællesskabs tilgodehavender i forbindelse med Det Europæiske Fællesskabs långivningstransaktioner".

Artikel 5

ECB bogfører de finansielle transaktioner, der er beskrevet i artikel 3, på deres valørdato ved debitering eller kreditering af de i artikel 4 nævnte konti.

Artikel 6

1. ECB fører kontrol med de forfaldsdatoer, der er fastsat i lånoptagelses- og långivningsaftalerne for rentebetaling og tilbagebetaling af hovedstol.

2. Mindst 15 hverdage før hver forfaldsdato giver ECB den nationale centralbank i den medlemsstat, som har gæld til Det Europæiske Fællesskab, meddelelse herom.

Artikel 7

ECB giver straks Europa-Kommissionen skriftlig meddelelse om enhver transaktion, den har udført for Det Europæiske Fællesskabs regning. ECB stiler disse meddelelser til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender.

Artikel 8

Ved udgangen af hvert kalenderår udarbejder ECB en rapport til Europa-Kommissionen med oplysninger om de finansielle transaktioner, den har udført i årets løb i tilknytning til lånoptagelses- og långivningstransaktioner. Rapporten skal indeholde en oversigt over Det Europæiske Fællesskabs tilgodehavender og forpligtelser i forbindelse med lånoptagelses- og långivningstransaktioner.

Artikel 9

Afgørelse ECB/1998/NP2 og afgørelse ECB/1998/NP15 ophæves hermed.

Artikel 10

ECB's Direktion træffer alle de nødvendige foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 11

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. november 2003.

På vegne af ECB's Generelle Råd

Jean-Claude Trichet

(1) EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.

(2) Offentliggjort som bilag V til afgørelse ECB/2000/12 af 10. november 2000 om offentliggørelse af visse af Den Europæiske Centralbanks retsakter og retlige instrumenter (EFT L 55 af 24.2.2001, s. 76).

(3) EFT L 178 af 8.7.1988, s. 1. Forordningen er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

Top