EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1063

Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2002 af 19. juni 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

OJ L 162, 20.6.2002, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1063/oj

32002R1063

Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2002 af 19. juni 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

EF-Tidende nr. L 162 af 20/06/2002 s. 0011 - 0014


Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2002

af 19. juni 2002

om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 444/2002(4), særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26.

(2) Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2) EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17.

(3) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4) EFT L 68 af 12.3.2002, s. 11.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top