EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0486

Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2002 af 18. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2848/98 i tobakssektoren for så vidt angår fastsættelsen af visse frister

OJ L 76, 19.3.2002, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 311 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/486/oj

32002R0486

Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2002 af 18. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2848/98 i tobakssektoren for så vidt angår fastsættelsen af visse frister

EF-Tidende nr. L 076 af 19/03/2002 s. 0009 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2002

af 18. marts 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 2848/98 i tobakssektoren for så vidt angår fastsættelsen af visse frister

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1336/2000(2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Da Rådet ikke har truffet beslutning om Kommissionens forslag, der går ud på at fastsætte garantitærsklerne for høsten 2002, 2003 og 2004(3), kan medlemsstaterne ikke for høsten 2002 overholde fristerne for udstedelse af kvotebeviser til producenterne samt fristerne for indgåelse af dyrkningskontrakter som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår præmieordningen, produktionskvoterne og den særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i tobakssektoren(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1441/2001(5). Disse frister bør derfor udskydes.

(2) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Tobak -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 55 i forordning (EF) nr. 2848/98 affattes således: "Artikel 55

1. For høsten 2002 udsteder medlemsstaterne uanset artikel 22, stk. 3, senest den 30. april 2002 kvotebeviser til individuelle producenter, der ikke er medlemmer af en producentsammenslutning, og gruppesammenslutninger.

2. For høsten 2002 skal dyrkningskontrakterne uanset artikel 10, stk. 1, indgås senest den 30. juni 2002 undtagen i tilfælde af force majeure."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.

(2) EFT L 154 af 27.6.2000, s. 2.

(3) KOM(2001) 684 endelig.

(4) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17.

(5) EFT L 193 af 17.7.2001, s. 5.

Top