EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0432

Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2002 af 8. marts 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

OJ L 67, 9.3.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/432/oj

32002R0432

Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2002 af 8. marts 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0003 - 0003


Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2002

af 8. marts 2002

om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1670/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1614/2001(4), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det, at opkøb ved licitation i en medlemsstat indledes og suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på hinanden følgende uger enten har været mindre end eller lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(2) Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 237/2002(5). Denne liste bør tilpasses efter de nye markedspriser, som Det Forenede Kongerige har indberettet i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og forordning (EF) nr. 237/2002 bør ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Danmark, Grækenland, Nederlandene, Østrig og Sverige.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 237/2002 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 9. marts 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 10.

(3) EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11.

(4) EFT L 214 af 8.8.2001, s. 20.

(5) EFT L 39 af 9.2.2002, s. 3.

Top