EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0416

Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2002 af 5. marts 2002 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

OJ L 63, 6.3.2002, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2002; ophævet ved 32002R1817 . Latest consolidated version: 16/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/416/oj

32002R0416

Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2002 af 5. marts 2002 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

EF-Tidende nr. L 063 af 06/03/2002 s. 0019 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2002

af 5. marts 2002

om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/2000(2), særlig artikel 20 og artikel 22, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produktionsområder i Spanien har de spanske myndigheder oprettet beskyttelseszoner og overvågningszoner i henhold til artikel 9, 10 og 11 i Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest(3). Markedsføring af levende svin, fersk svinekød og produkter fremstillet af ikke-varmebehandlet svinekød er derfor midlertidigt forbudt i disse zoner.

(2) De begrænsninger i den frie vareomsætning, der følger af veterinærforanstaltningerne, indebærer fare for alvorlige forstyrrelser på svinekødsmarkedet i Spanien. Det er derfor nødvendigt, at der til støtte for markedet træffes undtagelsesforanstaltninger, som begrænses til levende dyr fra de direkte berørte zoner og kun finder anvendelse i det absolut nødvendige tidsrum.

(3) For at forebygge en senere spredning af epizootien bør de svin, der er produceret i de pågældende zoner, udelukkes fra det normale kredsløb af produkter til menneskeføde og forarbejdes til produkter, der er beregnet til andre formål end menneskeføde, jf. artikel 3 i Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF(4), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

(4) Der bør fastsættes en støtte for levering til de kompetente myndigheder af fedesvin og smågrise fra de pågældende zoner.

(5) Under hensyntagen til epizootiens udbredelse og varighed og dermed den indsats, der er nødvendig for at støtte markedet, vil det være rimeligt at fastsætte, at udgifterne til den støtte, der reelt er udbetalt til producenterne, deles mellem Fællesskabet og den pågældende medlemsstat.

(6) Det bør fastsættes, at de spanske myndigheder skal træffe alle nødvendige forholdsregler vedrørende kontrol og overvågning og underrette Kommissionen herom.

(7) Begrænsningerne i den frie omsætning af levende svin har været gældende i flere uger i de pågældende zoner, hvilket har ført til en væsentlig forøgelse af dyrenes vægt og dermed til en uacceptabel situation med hensyn til dyrenes velfærd. Denne forordning bør derfor anvendes fra den 18. februar 2002.

(8) For at sikre en god finansiel forvaltning af støtteforanstaltningerne bør der fastsættes et støtteloft for fedesvin på over 120 kg for at undgå misbrug af støtteforanstaltningerne gennem for langvarig og uberettiget opfedning. Dette loft bør imidlertid først anvendes fra den 1. april 2002, når leverancerne af tunge svin igen er kommet ind i en normal gænge.

(9) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fra den 18. februar 2002 kan producenterne på anmodning modtage støtte fra de spanske myndigheder ved levering til disse af fedesvin henhørende under KN-kode 0103 92 19 med en gennemsnitsvægt pr. parti på 110 kg eller derover.

2. Fra den 18. februar 2002 kan producenterne på anmodning modtage støtte fra de spanske myndigheder ved levering til disse af smågrise henhørende under KN-kode 0103 91 10, med en gennemsnitsvægt pr. parti på 8 kg eller derover.

3. 50 % af udgifterne til støtten afholdes over Fællesskabets budget, dog højst for det samlede antal dyr, der er fastsat i bilag I. Når den støtte, der er omhandlet i stk. 1 og 2, reduceres med et beløb, der fastsættes af de spanske myndigheder for at dække udgifterne til de foranstaltninger, som er fastsat i artikel 3, begrænses EF-finansieringen til 50 % af udgifterne til den støtte, der reelt er udbetalt til producenterne.

Artikel 2

Der kan kun leveres dyr, der er opdrættet i beskyttelseszonerne og overvågningszonerne inden for de i bilag II til denne forordning nævnte administrative regioner, og kun såfremt de veterinærbestemmelser, som de spanske myndigheder har fastsat, gælder i disse zoner på dagen for leveringen af dyrene.

Artikel 3

På leveringsdagen vejes og aflives dyrene på en sådan måde, at epizootien ikke kan spredes.

Dyrene transporteres straks til en destruktionsanstalt og forarbejdes til produkter henhørende under KN-kode 1501 00 11, 1506 00 00 og 2301 10 00 i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 90/667/EØF.

Dyrene kan dog transporteres til et slagteri, hvor de straks slagtes, og kan oplagres på et fryselager inden transporten til destruktionsanstalten. Slagtningen og oplagringen skal ske i overensstemmelse med betingelserne i bilag III.

Dette sker under de spanske myndigheders permanente kontrol.

Artikel 4

1. For fedesvin med en gennemsnitsvægt pr. parti på 110 kg eller derover er den i artikel 1, stk. 1, omhandlede støtte ab bedrift lig med den markedspris for slagtede svin af klasse E, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75 og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3537/89(5) og (EØF) nr. 2123/89(6), der er konstateret i Spanien i ugen forud for leveringen af fedesvinene til myndighederne, efter fradrag af transportomkostningerne på 1,3 EUR pr. 100 kg slagtet vægt.

Støtten beregnes på grundlag af den konstaterede slagtede vægt. Når dyrene kun er vejet levende, multipliceres støtten med en koefficient på 0,81.

2. For de fedesvin, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, med en gennemsnitsvægt på over 120 kg, kan støtten ikke overstige den støtte, der er fastsat i bestemmelserne i stk. 1 for fedesvin med en gennemsnitsvægt på 120 kg.

3. Den i artikel 1, stk. 2, omhandlede støtte ab bedrift for smågrise med en gennemsnitsvægt pr. parti på 8 kg eller derover, men under 16 kg, beregnes på grundlag af prisen pr. kg for "Lérida-smågrise" i 15 kg-kategorien, der er konstateret på markedet "Mercolérida" for den uge, som går forud for leveringen af smågrisene til de kompetente myndigheder.

Den i artikel 1, stk. 2, omhandlede støtte ab bedrift for smågrise med en gennemsnitsvægt pr. parti på 16 kg eller derover, men under 25 kg, beregnes på grundlag af prisen pr. kg for smågrise i 20 kg-kategorien "Selecto", der er konstateret på markedet i Segovia for den uge, der går forud for leveringen af smågrisene til de kompetente myndigheder.

For smågrise med en gennemsnitsvægt pr. parti på 25 kg eller derover kan støtten ikke overstige den støtte, der er fastsat i henhold til bestemmelserne i andet afsnit for smågrise med en gennemsnitsvægt på 25 kg.

Artikel 5

De spanske myndigheder træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning, navnlig artikel 2. De underretter hurtigst muligt Kommissionen herom.

Artikel 6

De kompetente spanske myndigheder meddeler hver onsdag Kommissionen følgende oplysninger om den foregående uge:

- antal og samlet vægt for:

leverede fedesvin

leverede smågrise

- den støtte, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, første afsnit, og i stk. 3, første og andet afsnit.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 18. februar 2002. Bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, anvendes dog fra 1. april 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.

(2) EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.

(3) EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(4) EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51.

(5) EFT L 347 af 28.11.1989, s. 20.

(6) EFT L 203 af 15.7.1989, s. 23.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

I provinsen Barcelona: beskyttelseszonerne og overvågningszonerne som fastsat i bilag I og II i bekendtgørelse af 7. februar 2002 fra det katalanske "Generalitat", der offentliggjordes i "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" nr. 3572 af 11. februar 2002, s. 2625.

BILAG III

1. Transporten af dyrene fra bedriften og slagtningen af disse er underlagt permanent kontrol fra de spanske myndigheders side. På leveringsdagen vejes dyrene pr. ladning og slagtes på et slagteri.

2. Dyrene slagtes, og der gennemføres ingen andre arbejdsgange i forbindelse hermed. Svinekroppene transporteres øjeblikkeligt fra slagteriet til destruktionsanstalten. Transporten finder sted i forseglede lastbiler, som vejes både ved afgangen fra slagteriet og ved ankomsten til destruktionsanstalten.

3. Hver svinekrop oversprøjtes med et denatureringsprodukt (methylenblåt), således at kødet ikke kan anvendes til konsum.

4. Arbejdet med slagtningen, transporten til fryselageret, indfrysningen og oplagringen, herunder udlagringen og transporten til destruktionsanstalten, sker under permanent kontrol af de kompetente spanske myndigheder.

5. Transporten fra slagteriet til fryselageret sker med forseglede og desinficerede lastbiler under permanent kontrol af de kompetente spanske myndigheder.

Lastbilerne vejes både tomme og lastede på slagteriet og på fryselageret.

6. Oplagringen finder sted på fryselagre, der er lukkede og forseglede af de kompetente spanske myndigheder. Andre produkter kan ikke oplagres på disse lagre.

7. Så snart der er ledig kapacitet på destruktionsanstalten, transporteres svinekroppene hertil. Dette sker i forseglede lastbiler under permanent kontrol af de kompetente spanske myndigheder eller i disses navn. Lastbilerne vejes både tomme og lastede på fryselageret og på destruktionsanstalten.

Top