Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0089

Rådets direktiv 2002/89/EF af den 28. november 2002 om ændring af direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 355, 30.12.2002, p. 45–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 310
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 310
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/89/oj

32002L0089

Rådets direktiv 2002/89/EF af den 28. november 2002 om ændring af direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 355 af 30/12/2002 s. 0045 - 0060


Rådets direktiv 2002/89/EF

af den 28. november 2002

om ændring af direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(4) fastsætter reglerne for EF-plantesundhedsordningen, herunder de plantesundhedsmæssige betingelser, procedurer og formaliteter, der gælder for planter og planteprodukter, når de føres ind i eller flyttes inden for Fællesskabet.

(2) De procedurer og formaliteter, som planter og planteprodukter underkastes, når de føres ind i Fællesskabet, bør afklares, og der bør fastsættes yderligere gennemførelsesbestemmelser på nogle områder.

(3) Plantesundhedsprocedurerne og -formaliteterne bør afsluttes, før toldbehandlingen finder sted. Da forsendelser af planter eller planteprodukter ikke nødvendigvis underkastes plantesundhedsprocedurer og -formaliteter i den medlemsstat, hvor toldbehandlingen finder sted, bør der etableres et kommunikations- og informationssamarbejde mellem de ansvarlige officielle organer og toldstederne.

(4) For at forbedre beskyttelsen mod indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter i Fællesskabet bør medlemsstaterne intensivere kontrollen. Kontrollen bør være effektiv og gennemføres ensartet i hele Fællesskabet.

(5) De gebyrer, der opkræves for kontrollen, bør baseres på en gennemsigtig omkostningsberegning og ensrettes mest muligt i alle medlemsstaterne.

(6) På baggrund af erfaringerne bør flere andre bestemmelser i direktiv 2000/29/EF suppleres, afklares eller ændres i lyset af udviklingen.

(7) Siden det indre marked blev gennemført, er plantesundhedscertifikater som fastsat i den internationale plantebeskyttelseskonvention under FAO ikke blevet anvendt i forbindelse med afsætning af planter og planteprodukter i Fællesskabet. Det er imidlertid vigtigt at bibeholde standardisering af de certifikater, som medlemsstaterne udsteder i henhold til plantebeskyttelseskonventionen.

(8) Nogle af de funktioner, som den "centrale myndighed" i hver medlemsstat har, når det gælder samordning og kontakt i forbindelse med den praktiske anvendelse af EF-plantesundhedsordningen, forudsætter særlig videnskabelig og teknisk viden. Det skal derfor være muligt at delegere særlige opgaver til en anden tjeneste.

(9) De nugældende bestemmelser om proceduren for Kommissionens ændring af bilagene til direktiv 2000/29/EF og for vedtagelse af beslutninger om undtagelser indeholder nogle betingelser, som ikke længere er nødvendige eller berettigede. Ændringer i bilagene skal også have en mere eksplicit teknisk begrundelse, som svarer til den skadegørerrisiko, der er tale om. Proceduren for vedtagelse af hasteforanstaltninger giver ikke mulighed for, at der hurtigt vedtages midlertidige foranstaltninger, der er afpasset efter, hvor alvorlig situationen er i de enkelte tilfælde. De tre procedurer bør derfor ændres.

(10) Listen over opgaver, for hvilke Kommissionen kan tilrettelægge plantesundhedskontrol under sit ansvar, bør udvides for at tage højde for, at plantesundhedsaktiviteterne er blevet udvidet i kraft af nye arbejdsgange og erfaringer.

(11) Visse aspekter af proceduren for refusion af EF-tilskuddet vedrørende plantesundhed bør afklares.

(12) Nogle af bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF (artikel 3, stk. 7, første, andet og fjerde afsnit, og artikel 7, 8 og 9) blev afløst af andre bestemmelser den 1. juni 1993 og er således blevet overflødige. De bør derfor udgå.

(13) I henhold til artikel 4 i aftalen om anvendelse af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen) skal Fællesskabet på visse betingelser godtage andre medlemmers plantesundhedsforanstaltninger som ækvivalente. Proceduren for anerkendelse på plantesundhedsområdet bør fastlægges i direktiv 2000/29/EF.

(14) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2000/29/EF bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2000/29/EF ændres således:

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1, andet afsnit, tilføjes følgende litra:

"d) modellen til 'plantesundhedscertifikater' og 'plantesundhedscertifikater for reeksport' eller deres tilsvarende elektroniske udformning, som udstedes af medlemsstaterne i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention."

b) Stk. 4 affattes således:

"4. Medlemsstaterne etablerer et nært, hurtigt, omgående og effektivt samarbejde med de øvrige medlemsstater og Kommissionen om spørgsmål, der er omfattet af dette direktiv. Med henblik herpå opretter eller udpeger hver medlemsstat en central myndighed, der mindst har ansvaret for samordning og kontakter, hvad angår disse spørgsmål. Den officielle plantebeskyttelsesmyndighed, der er oprettet i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention, skal helst udpeges til dette formål.

Denne myndighed og eventuelle efterfølgende ændringer meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan det fastsættes, at den centrale myndighed kan overdrage eller delegere den nævnte samordning eller kontakt, for så vidt den vedrører specifikke plantesundhedsspørgsmål, som er omfattet af dette direktiv, til en anden tjeneste."

2) I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a) I litra a) foretages følgende ændringer:

i) Første afsnit affattes således:

"'planter': levende planter og nærmere angivne levende plantedele, herunder frø."

ii) I andet afsnit foretages følgende ændringer:

- Følgende indsættes som syvende led:

"- blade, løv".

- Det eksisterende syvende led bliver til ottende led.

- Følgende indsættes som niende led:

"- levende pollen".

- Følgende indsættes som tiende led:

"- okuleringsmateriale, stiklinger, podekviste".

- Følgende indsættes som ellevte led:

"- alle andre plantedele, som kan fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

b) Litra e) affattes således:

"e) 'skadegørere': enhver art, stamme eller biotype af planter, dyr eller patogen, der er skadelig for planter eller planteprodukter".

c) I litra f), tredje afsnit, ændres "artikel 18" til "artikel 18, stk. 2".

d) I litra g) foretages følgende ændringer:

i) I første afsnit, nr. i), erstattes "det eller de officielle plantebeskyttelsesorganer" med "den eller de officielle plantebeskyttelsesmyndigheder".

ii) Femte afsnit affattes således:"Den centrale myndighed, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, giver Kommissionen meddelelse om de officielle ansvarlige organer i den pågældende medlemsstat. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater".

e) I litra h), tredje afsnit, andet punktum, og femte afsnit, indsættes ordet "skriftligt" henholdsvis mellem "omgående" og "Kommissionen" og mellem "meddeles" og "Kommissionen".

f) I litra i), første afsnit, affattes første led således:

"- af repræsentanter for et tredjelands officielle nationale plantebeskyttelsesmyndighed eller, på deres ansvar, af andre embedsmænd, der er teknisk kvalificeret og behørigt bemyndiget af den pågældende officielle nationale plantebeskyttelsesmyndighed, når der er tale om konstateringer eller foranstaltninger i forbindelse med udstedelse af plantesundhedscertifikater og plantesundhedscertifikater for reeksport eller deres tilsvarende elektroniske udformning".

g) Følgende litraer tilføjes:

"j) 'indførselssted': det sted, hvor planter, planteprodukter eller andre objekter for første gang bringes ind på Fællesskabets toldområde: lufthavn, når det gælder lufttransport, havn, når det gælder søtransport eller flodtransport, station, når det gælder jernbanetransport, og det toldsted, der er ansvarligt for det EF-område, hvor grænsen krydses, når det gælder enhver anden transport

k) 'officielt organ på indførselsstedet': det officielle ansvarlige organ i en medlemsstat, der er ansvarlig for indførselsstedet

l) 'officielt organ på bestemmelsesstedet': det officielle ansvarlige organ i en medlemsstat, der er ansvarlig for det område, hvor 'bestemmelsestoldstedet' ligger

m) 'indførselstoldsted': toldstedet på indførselsstedet, jf. definitionen ovenfor i litra j)

n) 'bestemmelsestoldsted': det bestemmelsessted, der omhandles i artikel 340b, nr. 3, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(6)

o) 'parti': et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse, og som indgår i en forsendelse

p) 'forsendelse': en mængde varer, der omfattes af et enkelt dokument, der er påkrævet med henblik på toldformaliteter eller andre formaliteter, f.eks. et enkelt plantesundhedscertifikat eller et alternativt dokument eller mærke; en forsendelse kan bestå af et eller flere partier

q) 'toldmæssig bestemmelse eller anvendelse': den toldgodkendte bestemmelse eller anvendelse, der omhandles i artikel 4, nr. 15, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(7)

r) 'ekstern forsendelse (transit)': flytning af varer, der er undergivet toldtilsyn fra et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde som omhandlet i artikel 91 i forordning (EØF) nr. 2913/92."

3) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 3 affattes således:

"3. Efter betingelser, som kan fastlægges i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, såfremt der er tale om svage angreb på andre planter end udplantningsplanter af de skadegørere, der er nævnt i bilag I, del A, eller bilag II, del A, eller, for så vidt angår udplantningsplanter, hvis der er konstateret passende tolerance i forhold til de skadegørere, der er nævnt i bilag II, del A, kapitel II, og som tidligere er fastlagt i forståelse med de myndigheder, der repræsenterer medlemsstaterne på det plantesundhedsmæssige område, på grundlag af en relevant skadegørerrisikoanalyse."

b) Stk. 7 erstattes af følgende stykker:

"7. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der vedtages gennemførelsesbestemmelser for at fastlægge betingelserne for indslæbning i medlemsstaterne og spredning inden for medlemsstaterne af:

a) organismer, der mistænkes for at være skadelige for planter eller planteprodukter, men som ikke er opført i bilag I og II

b) planteskadegørere, der er opført i bilag II, men som forekommer på andre planter eller planteprodukter end dem, der er opført i dette bilag, og som anses for at være skadelige for planter eller planteprodukter

c) planteskadegørere, der er opført i bilag I og II, som er isolerede, og som anses for at være skadelige i isoleret tilstand for planter eller planteprodukter.

8. Stk. 1 og stk. 5, litra a), og stk. 2 og stk. 5, litra b), samt stk. 4 finder i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2, ikke anvendelse, hvis formålet er forsøg, forskning eller planteforædling.

9. Når foranstaltningerne i stk. 7 er truffet, finder nævnte stykke i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2, ikke anvendelse, hvis formålet er forsøg, forskning eller planteforædling."

4) Artikel 7, 8 og 9 udgår.

5) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) I første afsnit udgår "idet de i artikel 7 og 8 omhandlede plantesundhedscertifikater ikke længere udstedes".

ii) Følgende afsnit indsættes efter første afsnit:"Når det gælder frø som omhandlet i artikel 6, stk. 4, er det dog ikke nødvendigt at udstede et plantepas, når det efter proceduren i artikel 18, stk. 2, sikres, at de dokumenter, der udstedes i henhold til EF-bestemmelserne om afsætning af officielt certificeret frø, giver dokumentation for, at kravene i artikel 6, stk. 4, er opfyldt. I dette tilfælde betragtes dokumenterne som plantepas efter artikel 2, stk. 1, litra f)."

b) I stk. 2, første og andet afsnit, indsættes "og frø som omhandlet i artikel 6, stk. 4," foran henholdsvis "ikke flyttes" og "ikke føres ind".

6) I artikel 11, stk. 2, indsættes følgende i slutningen af stykket:", og der kan anvendes et plantepas.".

7) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Medlemsstaterne gennemfører officiel kontrol af, at bestemmelserne i dette direktiv, navnlig artikel 10, stk. 2, overholdes; denne kontrol foretages i form af stikprøver og uden forskelsbehandling med hensyn til planternes, planteprodukternes og de andre objekters oprindelse og gennemføres efter følgende bestemmelser:

- lejlighedsvis kontrol på et hvilket som helst tidspunkt og sted, hvor planter, planteprodukter og andre objekter flyttes

- lejlighedsvis kontrol i virksomheder, hvor planter, planteprodukter og andre objekter dyrkes, produceres, oplagres eller udbydes til salg, såvel som købernes virksomheder

- lejlighedsvis kontrol samtidig med anden dokumentkontrol, der gennemføres af andre grunde end plantesundhedsmæssige.

Kontrollen skal være regelmæssig i de virksomheder, der er opført i et officielt register i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, og artikel 13c, stk. 1, litra b), og kan være regelmæssig i de virksomheder, der er opført i et officielt register i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6.

Kontrollen skal være målrettet, hvis der er noget, som tyder på, at en eller flere bestemmelser i dette direktiv ikke er overholdt.

2. Personer, der i kommercielt øjemed aftager planter, planteprodukter og andre objekter, skal i deres egenskab af endelige forbrugere, som er erhvervsmæssigt involveret i planteproduktion, opbevare de tilhørende plantepas i mindst et år, og de skal angive referencerne i deres bogføring.

Inspektørerne skal have adgang til planterne, planteprodukterne og de andre objekter på alle stadier i produktions- og distributionskæden. De er beføjede til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for den pågældende officielle kontrol, herunder efterprøvning af plantepas og bogføring.

3. Medlemsstaterne kan ved den officielle kontrol bistås af de eksperter, som er omhandlet i artikel 21.

4. Konstateres det ved den officielle kontrol i henhold til stk. 1 og 2, at planter, planteprodukter eller andre objekter frembyder risiko for spredning af planteskadegørere, gøres disse produkter til genstand for officielle foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3.

Uden at dette berører underretningerne og oplysningerne i henhold til artikel 16, sørger medlemsstaterne for, at den centrale myndighed i modtagermedlemsstaten, når de pågældende planter, planteprodukter eller andre objekter kommer fra en anden medlemsstat, omgående underretter den centrale myndighed i den pågældende medlemsstat og Kommissionen om resultaterne og om de officielle foranstaltninger, som den har til hensigt at træffe eller har truffet. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der indføres et standardiseret informationssystem."

8) Artikel 13 erstattes af følgende artikler:

"Artikel 13

1. Medlemsstaterne sørger for, uden at dette berører

- bestemmelserne i artikel 3, stk. 3, og artikel 13b, stk. 1, 2, 3, 4 og 5

- de specifikke krav og betingelser i undtagelser vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 1, i ligestillingsforanstaltninger vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 2, eller i nødforanstaltninger vedtaget i henhold til artikel 16, og

- de særlige aftaler, der er indgået om de spørgsmål, der er omhandlet i denne artikel mellem Fællesskabet og et eller flere tredjelande,

at planter, planteprodukter og andre objekter i bilag V, del B, der kommer fra et tredjeland og bringes ind på Fællesskabets toldområde, fra det tidspunkt, hvor de føres ind, er undergivet toldmæssigt tilsyn efter artikel 37, stk. 1, i EF-toldkodeksen og endvidere de officielle ansvarlige organers tilsyn. De må kun undergives en af de toldprocedurer, som er fastsat i artikel 4, stk. 16, litra a), d), e), f) og g), i EF-toldkodeksen hvis formaliteterne i artikel 13a er afsluttet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13c, stk. 2, således at det på grundlag af disse formaliteter og i det omfang, dette kan konstateres, kan fastslås,

i) - at planterne, planteprodukterne og de andre objekter ikke er angrebet af de skadegørere, der er opført i bilag I, del A, og

- når det gælder planter og planteprodukter, som er opført i bilag II, del A, at de ikke er angrebet af de relevante skadegørere, der er opført i dette bilag, og

- når det gælder planter, planteprodukter og andre objekter, som er opført i bilag IV, del A, at de opfylder de relevante særlige krav i dette bilag eller, hvis det er relevant, den mulighed, der angives i certifikatet ifølge artikel 13a, stk. 4, litra b), og

ii) at planterne, planteprodukterne eller de andre objekter er ledsaget af originaleksemplaret af det krævede officielle 'plantesundhedscertifikat' eller 'plantesundhedscertifikat for reeksport', som er udstedt i henhold til artikel 13a, stk. 3 og 4, eller, hvis det er relevant, at originaleksemplaret af alternative dokumenter eller mærker, som er fastsat og tilladt i gennemførelsesbestemmelserne, ledsager eller er knyttet til eller på anden vis anbragt på det pågældende objekt.

Elektronisk certificering kan anerkendes, forudsat at de respektive betingelser, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, er opfyldt.

Officielt bekræftede kopier kan også anerkendes i særlige tilfælde, der skal fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.

De gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet i nr. ii), kan vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

2. Stk. 1 finder, når det gælder planter, planteprodukter og andre objekter, der er bestemt til en beskyttet zone, anvendelse på skadegørere og særlige krav, som er opført i hhv. bilag I, del B, bilag II, del B, og bilag IV, del B, for den pågældende beskyttede zone.

3. Medlemsstaterne fastsætter, at andre planter, planteprodukter og objekter end dem, der er omhandlet i stk. 1 eller 2, og som kommer fra et tredjeland og bringes ind på Fællesskabets toldområde, fra det tidspunkt, hvor de føres ind, kan undergives de officielle ansvarlige organers tilsyn med hensyn til stk. 1, nr. i), første, andet eller tredje led. Disse planter, planteprodukter og objekter indbefatter træ i form af garneringstræ, afstandsklodser, paller eller emballeringsmateriale, som anvendes ved transport af genstande af enhver art.

Når de officielle ansvarlige organer gør brug af denne mulighed, forbliver de pågældende planter, planteprodukter eller objekter under de tilsyn, der henvises til i stk. 1, indtil de relevante formaliteter er afsluttet, og det kan fastslås som følge af disse formaliteter, og så vidt det kan konstateres, at de opfylder de relevante krav, der er fastsat i eller i henhold til dette direktiv.

Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, vedtages gennemførelsesbestemmelser med hensyn til, hvilken type oplysninger importørerne eller deres repræsentanter over for toldmyndighederne skal meddele de officielle ansvarlige organer vedrørende de planter, planteprodukter eller objekter, der omfatter de i første afsnit nævnte typer træ, og hvordan disse oplysninger skal meddeles.

4. Med forbehold af artikel 13c, stk. 2, litra a), anvender medlemsstaterne, hvis der er risiko for spredning af skadegørere, også stk. 1, 2 og 3 på planter, planteprodukter og andre objekter, der underkastes en af de toldmæssige bestemmelser eller anvendelser specificeret i artikel 4, nr. 15, litra b), c), d) og e), i EF-toldkodeksen eller toldprocedurerne i kodeksens artikel 4, nr. 16, litra b) og c).

Artikel 13a

1. a) De i artikel 13, stk. 1, nævnte formaliteter omfatter grundige undersøgelser, som de officielle ansvarlige organer mindst foretager

i) af hver forsendelse, der i henhold til toldformaliteterne ifølge deklarationen består af eller indeholder planter, planteprodukter eller andre objekter, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, 2 eller 3, på de respektive betingelser, eller

ii) når der er tale om en forsendelse, som er sammensat af forskellige partier, af hvert parti, der i henhold til toldformaliteterne ifølge deklarationen består af eller indeholder sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter.

b) Formålet med undersøgelserne er at afgøre,

i) om forsendelsen eller partiet er ledsaget af de krævede certifikater, alternative dokumenter eller mærker, der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii) (dokumentkontrol)

ii) om forsendelsen eller partiet som helhed eller en eller flere repræsentative prøver består af eller indeholder de planter, planteprodukter eller andre objekter, der er angivet i de krævede dokumenter (identitetskontrol), og

iii) om forsendelsen eller partiet som helhed eller om en eller flere repræsentative prøver, herunder emballagen og, hvis det er relevant, transportmidlerne, eller deres træemballage opfylder kravene i direktivet som fastsat i artikel 13, stk. 1, nr. i) (plantesundhedskontrol), og om artikel 16, stk. 2, finder anvendelse.

2. Identitetskontrollen og plantesundhedskontrollen skal udføres med formindsket hyppighed, hvis

- aktiviteter i forbindelse med undersøgelserne af planter, planteprodukter og andre objekter i forsendelsen eller partiet allerede er udført i forsendelsestredjelandet i henhold til de i artikel 13b, stk. 6, omhandlede tekniske ordninger, eller

- planterne, planteprodukterne og de andre objekter i forsendelsen eller partiet er opført i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages til dette formål i henhold til stk. 5, litra b), eller

- planterne, planteprodukterne og de andre objekter i forsendelsen eller partiet kommer fra et tredjeland, for hvilket der i henhold til omfattende internationale plantesundhedsaftaler, som på grundlag af princippet om gensidighed er indgået mellem Fællesskabet og et tredjeland, eksisterer en bestemmelse om, at identitetskontrol og plantesundhedskontrol udføres med formindsket hyppighed,

medmindre der er en tungtvejende grund til at tro, at kravene i dette direktiv ikke er opfyldt.

Plantesundhedskontrollen kan også udføres med formindsket hyppighed, hvis der på grundlag af oplysninger indsamlet af Kommissionen og baseret på erfaringerne med tidligere indførsler i Fællesskabet af sådant materiale af samme oprindelse, som er bekræftet af alle de pågældende medlemsstater, og efter høring i den i artikel 18 omhandlede komité er grund til at tro, at planterne, planteprodukterne eller de andre objekter i forsendelsen eller partiet opfylder kravene i dette direktiv, under forudsætning af at de nærmere betingelser, som fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne i henhold til stk. 5, litra c), er opfyldt.

3. Det officielle 'plantesundhedscertifikat' eller 'plantesundhedscertifikat for reeksport', der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), udfærdiges på mindst et af EF's officielle sprog og i henhold til eksport- eller reeksporttredjelandets love eller administrative bestemmelser, som, uanset om landet er kontraherende part eller ej, er vedtaget i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention. Det stiles til 'plantebeskyttelsesmyndighederne i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater', jf. artikel 1, stk. 4, første afsnit, sidste punktum.

Certifikatet må højst være udstedt 14 dage forud for den dato, hvor planterne, planteprodukterne eller de andre objekter, som det omfatter, har forladt det tredjeland, hvor det er udstedt.

Det skal uanset dets format indeholde de oplysninger, der er fastsat i modellen i bilaget til den internationale plantebeskyttelseskonvention.

Det skal følge en af de modeller, som Kommissionen har fastlagt i henhold til stk. 4. Certifikatet skal være udstedt af myndigheder, der har beføjelse hertil, på grundlag af det pågældende tredjelands love eller administrative bestemmelser, som i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention er blevet forelagt for generaldirektøren for FAO eller, når det drejer sig om et tredjeland, der ikke er part i plantebeskyttelseskonventionen, for Kommissionen. Kommissionen underretter medlemsstaterne om forelæggelser.

4. a) Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, afgøres det, hvilke modeller der, som fastsat i de forskellige versioner af bilaget til den internationale plantebeskyttelseskonvention, kan godkendes. Efter samme procedure kan alternative specifikationer vedrørende 'plantesundhedscertifikaterne' eller 'plantesundhedscertifikaterne for reeksport' fastsættes for et tredjeland, der ikke er part i plantebeskyttelseskonventionen.

b) Uden at dette berører artikel 15, stk. 4, skal det i certifikaterne, når det gælder planter, planteprodukter og andre objekter, der er opført i bilag IV, del A, kapitel I, eller del B, under overskriften 'Tillægserklæring', og hvor det er relevant, angives, hvilke af de særlige alternative krav i den relevante position i de forskellige dele af bilag IV der er opfyldt. Denne specifikation fastsættes ved henvisning til den relevante position i bilag IV.

c) Når det drejer sig om planter, planteprodukter eller andre objekter, som særlige krav i bilag IV, del A eller B, er gældende for, skal det officielle 'plantesundhedscertifikat', der omhandles i artikel 13, stk. 1, nr. ii), være udstedt i det tredjeland, som planterne, planteprodukterne eller de andre objekter har oprindelse i ('oprindelseslandet').

d) I det tilfælde, hvor de relevante særlige krav også kan opfyldes på andre steder end oprindelsesstedet, eller hvor der ikke gælder særlige krav, kan det krævede 'plantesundhedscertifikat' være udstedt i det tredjeland, hvorfra planterne, planteprodukterne eller de andre objekter kommer ('forsendelseslandet').

5. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der vedtages gennemførelsesbestemmelser med henblik på:

a) fastsættelse af procedurer for gennemførelse af den plantesundhedskontrol, der omhandles i stk. 1, litra b), nr. iii), herunder prøvernes minimumsantal og minimumsstørrelse

b) opstilling af lister over planter, planteprodukter eller andre objekter, af hvilke der skal udføres plantesundhedskontrol med formindsket hyppighed, jf. stk. 2, første afsnit, andet led

c) fastsættelse af nærmere betingelser vedrørende de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, og kriterierne for type og niveau for formindskelsen af plantesundhedskontrollen.

Med hensyn til stk. 2 kan Kommissionen inkludere retningslinjer i de henstillinger, der omhandles i artikel 21, stk. 6.

Artikel 13b

1. Medlemsstaterne sørger for, at forsendelser eller partier, der kommer fra et tredjeland, men i henhold til toldformaliteterne ifølge deklarationen ikke består af eller indeholder planter, planteprodukter eller andre objekter som opført i bilag V, del B, også undersøges af de ansvarlige officielle organer, når der er begrundet formodning om, at der findes sådanne planter, planteprodukter eller andre objekter.

Medlemsstaterne sørger for, at det toldsted, der udfører en toldkontrol, straks underretter det officielle organ i toldstedets medlemsstat som led i det samarbejde, der er omhandlet i artikel 13c, stk. 4, hvis det viser sig ved kontrollen, at en forsendelse eller et parti, der kommer fra et tredjeland, består af eller indeholder udeklarerede planter, planteprodukter eller andre objekter som opført i bilag V, del B.

Hvis der efter de ansvarlige officielle organers undersøgelse stadig er tvivl om varens identitet, navnlig hvad angår planternes eller planteprodukternes slægt, art eller oprindelse, anses forsendelsen for at indeholde de i bilag V, del B, nævnte planter, planteprodukter eller andre objekter.

2. Hvis der ikke er nogen risiko for spredning af skadegørere i Fællesskabet,

a) finder artikel 13, stk. 1, ikke anvendelse på indførsel i Fællesskabet af planter, planteprodukter eller andre objekter, der flyttes fra et sted til et andet inden for Fællesskabet gennem et tredjelands område uden ændring af toldstatus (intern forsendelse (transit))

b) finder artikel 13, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, ikke anvendelse på indførsel i Fællesskabet af planter, planteprodukter eller andre objekter, der flyttes fra et sted til et andet inden for et eller to tredjelande gennem Fællesskabets område i overensstemmelse med de korrekte toldprocedurer og uden ændring af toldstatus.

3. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 vedrørende bilag III, og hvis der ikke er nogen risiko for spredning af skadegørere i Fællesskabet, behøver artikel 13, stk. 1, ikke at finde anvendelse på indførsel i Fællesskabet af små mængder planter, planteprodukter, levnedsmidler eller foder af planter eller planteprodukter, forudsat at de skal anvendes af ejeren eller modtageren til ikke-industrielle og ikke-kommercielle formål eller til konsum under transporten.

Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der vedtages detaljerede regler for betingelserne for gennemførelsen af denne bestemmelse, herunder fastsættelsen af 'små mængder'.

4. På bestemte betingelser finder artikel 13, stk. 1, ikke anvendelse på indførsel i Fællesskabet af planter, planteprodukter og andre objekter til forsøg, forskning eller planteforædling. Betingelserne fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

5. Hvis der ikke er nogen risiko for spredning af skadegørere i Fællesskabet, kan en medlemsstat vedtage en undtagelse om, at artikel 13, stk. 1, i individuelle, nærmere angivne tilfælde ikke finder anvendelse på planter, planteprodukter og andre objekter, der dyrkes, fremstilles eller anvendes i det umiddelbare grænseområde mellem et tredjeland og medlemsstaten og føres ind i den pågældende medlemsstat med henblik på forarbejdning på nærtliggende steder i medlemsstatens grænseområde.

Når medlemsstaten indrømmer en sådan undtagelse, anfører den stedets beliggenhed og navnet på den person, der står for det. Disse oplysninger, der ajourføres med regelmæssige mellemrum, skal stilles til rådighed for Kommissionen.

Planter, planteprodukter og andre objekter, der er omfattet af en undtagelse i henhold til første afsnit, skal være ledsaget af dokumentation, der angiver det sted i det relevante tredjeland, hvor de pågældende planter, planteprodukter og andre objekter har deres oprindelse.

6. Det kan i tekniske ordninger, der indgås mellem Kommissionen og de ansvarlige organer i visse tredjelande og godkendes efter proceduren i artikel 18, stk. 2, aftales, at aktiviteter som nævnt i artikel 13, stk. 1, nr. i), også kan udføres i Kommissionens regi og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 21 i forsendelsestredjelandet i samarbejde med vedkommende lands officielle plantebeskyttelsesmyndigheder.

Artikel 13c

1. a) Formaliteterne i henhold til artikel 13a, stk. 1, undersøgelserne i henhold til artikel 13b, stk. 1, og kontrollen af, at bestemmelserne i artikel 4 vedrørende bilag III er overholdt, skal som fastsat i stk. 2 gennemføres i forbindelse med de formaliteter, som kræves for den toldprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1 eller 4.

De gennemføres i overensstemmelse med den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved grænserne, særlig bilag 4, som godkendt ved Rådets forordning (EØF) nr. 1262/84(8).

b) Medlemsstaterne foreskriver, at importører, uanset om de er producenter eller ej, af planter, planteprodukter og andre objekter, der er opført i bilag V, del B, skal være opført i et officielt register i en medlemsstat under et officielt registreringsnummer. Artikel 6, stk. 5, tredje og fjerde afsnit, gælder analogt for disse importører.

c) Medlemsstaterne foreskriver endvidere,

i) at importører af forsendelser, som består af eller indeholder planter, planteprodukter eller andre objekter, der er opført i bilag V, del B, eller deres repræsentanter over for toldmyndighederne på mindst et af de dokumenter, som kræves for den toldprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1 eller 4, henviser til forsendelsens sammensætning ved følgende oplysning:

- henvisning til typen af planter, planteprodukter eller andre objekter med koden i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric)

- erklæringen: 'Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans' eller et tilsvarende alternativt mærke som aftalt mellem indførselstoldstedet og det officielle organ på indførselsstedet

- de krævede plantesundhedscertifikaters referencenummer/-numre

- importørens officielle registreringsnummer, jf. litra b)

ii) at lufthavnsmyndighederne, havnemyndighederne eller enten importørerne eller disses speditører efter indbyrdes aftale, så snart de er bekendt med, at ankomsten af sådanne forsendelser er umiddelbart forestående, giver forhåndsmeddelelse herom til indførselstoldstedet og til det officielle organ på indførselsstedet.

Medlemsstaterne kan lade denne bestemmelse finde tilsvarende anvendelse på landtransport, navnlig når forsendelsen forventes at ankomme uden for det i stk. 2 omhandlede relevante officielle organs eller toldsteds normale åbningstid.

2. a) Dokumentkontrollen tillige med de i artikel 13b, stk. 1, fastsatte undersøgelser og kontrollen af, at bestemmelserne i artikel 4 vedrørende bilag III er overholdt, skal gennemføres af det officielle organ på indførselsstedet eller, efter aftale mellem det ansvarlige officielle organ og toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat, af indførselstoldstedet.

b) Identitetskontrollen og plantesundhedskontrollen skal, uden at dette berører litra c) og d), gennemføres af det officielle organ på indførselsstedet i forbindelse med de toldformaliteter, der kræves for den toldprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1 eller 4, enten på samme sted som disse formaliteter eller i det officielle organs lokale eller et andet sted i nærheden, der er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne og af det ansvarlige officielle organ, bortset fra bestemmelsesstedet, jf. litra d).

c) I forbindelse med ekstern forsendelse (transit) af varer fra tredjelande kan det officielle organ på indførselsstedet dog efter aftale med det eller de officielle organer på bestemmelsesstedet beslutte, at hele eller en del af identitetskontrollen eller plantesundhedskontrollen skal foretages af det officielle organ på bestemmelsesstedet, enten i dets lokale eller et andet sted i nærheden, der er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne og af det ansvarlige officielle organ, bortset fra bestemmelsesstedet, jf. litra d). Hvis der ikke indgås en sådan aftale, skal hele identitetskontrollen eller plantesundhedskontrollen foretages af det officielle organ på indførselsstedet på et af de steder, der er nævnt i litra b).

d) Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der fastsættes visse tilfælde eller omstændigheder, hvor identitetskontrollen og plantesundhedskontrollen kan foretages på bestemmelsesstedet, f.eks. på et produktionssted, der er godkendt af det officielle organ og de toldmyndigheder, der har ansvaret for det område, hvor bestemmelsesstedet ligger, i stedet for de ovennævnte andre steder, forudsat at specifikke garantier og dokumenter med hensyn til transporten af planter, planteprodukter og andre objekter er overholdt.

e) Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, fastsættes der gennemførelsesbestemmelser vedrørende:

- minimumsbetingelser for udførelsen af plantesundhedskontrol i henhold til litra b), c) og d)

- specifikke garantier og dokumenter med hensyn til transport af planter, planteprodukter og andre objekter til de steder, der er anført i litra c) og d), for at sikre, at der ikke er nogen risiko for spredning af skadegørere under transporten

- tillige med nærmere angivelse af tilfælde i henhold til litra d): specifikke garantier og minimumsbetingelser vedrørende anerkendelse af bestemmelsesstedet til opbevaring og vedrørende opbevaringsbetingelserne.

f) I alle tilfælde betragtes plantesundhedskontrollen som en integrerende del af formaliteterne i henhold til artikel 13, stk. 1.

3. Medlemsstaterne fastsætter, at det respektive originaleksemplar eller den elektroniske udgave af certifikaterne eller af de alternative dokumenter bortset fra mærker som omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), der forelægges for det officielle ansvarlige organ til dokumentkontrol i henhold til artikel 13a, stk. 1, litra b), nr. i), af dette organ forsynes med en påtegning ved kontrollen samt dets betegnelse og datoen for dokumentets forelæggelse.

Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der indføres et standardiseret system til at sikre, at oplysningerne i certifikatet for så vidt angår bestemte udplantningsplanter fremsendes til det officielle organ i hver medlemsstat eller på hvert område, som planter fra forsendelsen skal sendes til, eller hvor de skal udplantes.

4. Medlemsstaterne sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater en skriftlig liste over de af dem udpegede indførselssteder. Alle ændringer i denne liste fremsendes omgående skriftligt.

Medlemsstaterne udarbejder en liste over de steder, der er omhandlet i stk. 2, litra b) og c), og de bestemmelsessteder, der er omhandlet i stk. 2, litra d), under deres ansvarsområde. Kommissionen skal have adgang til disse lister.

Hvert officielt organ på et indførselssted og hvert officielt organ på et bestemmelsessted, der foretager identitetskontrol eller plantesundhedskontrol, skal opfylde visse minimumsbetingelser med hensyn til infrastruktur, personale og udstyr.

Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, fastsættes de ovennævnte minimumsbetingelser i gennemførelsesbestemmelser.

Efter samme procedure fastsættes der detaljerede regler for:

a) den type dokumenter, der kræves for en toldprocedure, og hvorpå de i stk. 1, litra c), nr. i), omhandlede oplysninger anføres

b) samarbejdet mellem:

i) det officielle organ på indførselsstedet og det officielle organ på bestemmelsesstedet

ii) det officielle organ på indførselsstedet og indførselstoldstedet

iii) det officielle organ på bestemmelsesstedet og bestemmelsestoldstedet, og

iv) det officielle organ på indførselsstedet og bestemmelsestoldstedet.

Reglerne skal indbefatte modeller til de dokumenter, der skal anvendes i dette samarbejde, og måderne for fremsendelse af disse dokumenter, procedurerne for informationsudveksling mellem ovennævnte officielle organer og toldsteder tillige med de foranstaltninger, der skal træffes for at bevare partiernes og forsendelsernes identitet og undgå risikoen for spredning af skadegørere, navnlig under transport, indtil de påkrævede toldformaliteter er afsluttet.

5. Der indføres et EF-tilskud til medlemsstaterne for at udbygge kontrolinfrastrukturerne, for så vidt der er tale om plantesundhedskontrol, som foretages i overensstemmelse med stk. 2, litra b) eller c).

Formålet med tilskuddet er at forbedre det udstyr og de faciliteter på andre kontrolsteder end bestemmelsesstedet, der kræves for at gennemføre kontrol og undersøgelser og om nødvendigt for at gennemføre foranstaltningerne i henhold til stk. 7, ud over hvad der allerede er opnået ved opfyldelsen af de minimumsbetingelser, som fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne i henhold til stk. 2, litra e).

Kommissionen fremsætter forslag om opførelse af passende bevillinger hertil på Den Europæiske Unions almindelige budget.

Inden for de bevillinger, der er til rådighed til disse formål, dækker EF-tilskuddet indtil 50 % af de udgifter, som direkte er forbundet med at forbedre udstyr og faciliteter.

De nærmere regler for EF-tilskuddet fastlægges i en gennemførelsesforordning, der vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2.

Afgørelsen om at yde EF-tilskud og om beløbets størrelse træffes efter proceduren i artikel 18, stk. 2, efter gennemgang af oplysninger og dokumenter, der indsendes af den berørte medlemsstat, og, hvis det er relevant, på grundlag af resultaterne af undersøgelser, som i Kommissionens regi foretages af de i artikel 21 omhandlede eksperter, og afhængigt af de bevillinger, der er til rådighed til de pågældende formål.

6. Artikel 10, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 13, såfremt de er opført i bilag V, del A, og betingelserne i artikel 13, stk. 1, på grundlag af de deri omhandlede formaliteter anses for at være opfyldt.

7. Hvis betingelserne i artikel 13, stk. 1, på grundlag af de deri omhandlede formaliteter ikke anses for at være opfyldt, træffes der straks en eller flere af følgende officielle foranstaltninger:

a) afvisning af indførsel af hele eller dele af forsendelsen til Fællesskabet

b) flytning, som efter den korrekte toldprocedure foregår under officiel overvågning under flytningen inden for Fællesskabet, til et bestemmelsessted uden for Fællesskabet

c) fjernelse af inficerede/angrebne varer fra forsendelsen

d) destruktion

e) indførelse af en karantæneperiode, indtil resultaterne af undersøgelserne eller de officielle prøver foreligger

f) undtagelsesvis og kun under særlige omstændigheder: hensigtsmæssig behandling, hvis det forventes af det ansvarlige officielle organ i medlemsstaten, at betingelserne vil blive opfyldt som følge af behandlingen, og risikoen for spredning af skadegørere undgås; foranstaltningen vedrørende hensigtsmæssig behandling kan også træffes over for skadegørere, der ikke er opført i bilag I eller II.

Artikel 11, stk. 3, andet afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

I tilfælde af afvisning som omhandlet i litra a) eller flytning til et bestemmelsessted uden for Fællesskabet, jf. litra b), eller fjernelse som omhandlet i litra c) foreskriver medlemsstaterne, at de officielle ansvarlige organer annullerer de plantesundhedscertifikater eller plantesundhedscertifikater for reeksport eller andre dokumenter, der blev fremlagt, da planterne, planteprodukterne eller de andre objekter blev frembudt med henblik på indførelse på deres område. Ved annulleringen forsyner det nævnte officielle organ på et iøjnefaldende sted på forsiden de pågældende certifikater eller dokumenter med et trekantet rødt stempel med angivelsen 'Certifikat annulleret' eller 'Dokument annulleret' tillige med dets betegnelse og datoen for afvisningen, begyndelsestidspunktet for flytningen til et bestemmelsessted uden for Fællesskabet eller fjernelsen. Teksten skal være med blokbogstaver og affattet på mindst et af EF's officielle sprog.

8. Uden at dette berører meddelelserne og oplysningerne i henhold til artikel 16, sørger medlemsstaterne for, at de officielle ansvarlige organer underretter oprindelsestredjelandets eller forsendelsestredjelandets plantebeskyttelsesmyndighed og Kommissionen om alle tilfælde, hvor planter, planteprodukter eller andre objekter fra det pågældende tredjeland er tilbageholdt, fordi de ikke opfylder plantesundhedskravene, og om grundene til denne tilbageholdelse, uden at dette berører de skridt, medlemsstaten kan tage eller har taget med hensyn til den tilbageholdte forsendelse. Oplysningerne skal afgives hurtigst muligt, således at de pågældende plantebeskyttelsesmyndigheder og, hvis det er relevant, Kommissionen kan gennemgå sagen, navnlig med henblik på at tage de nødvendige skridt til at forhindre andre tilfælde af denne art. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der indføres et standardiseret informationssystem.

Artikel 13d

1. Medlemsstaterne sørger for, at der opkræves gebyrer (i det følgende benævnt 'plantesundhedsgebyrer') til dækning af omkostningerne ved dokumentkontrol, identitetskontrol og plantesundhedskontrol som omhandlet i artikel 13a, stk. 1, som gennemføres i henhold til artikel 13. Gebyrets størrelse skal afspejle:

a) aflønning, herunder socialsikring, af de inspektører, der varetager ovennævnte kontrol

b) kontorer, andre faciliteter, redskaber og udstyr til disse inspektører

c) udtagning af prøver til besigtigelse eller laboratorieundersøgelse

d) laboratorieundersøgelser

e) det administrative arbejde (inkl. indirekte omkostninger), der er nødvendigt for effektivt at kunne gennemføre den pågældende kontrol, herunder udgifterne til uddannelse og videreuddannelse af inspektører.

2. Medlemsstaterne kan enten fastsætte niveauet for plantesundhedsgebyret på grundlag af en detaljeret omkostningsberegning i henhold til stk. 1 eller anvende standardgebyret i henhold til bilag VIIIa.

Hvis en bestemt gruppe planter, planteprodukter eller andre objekter med oprindelse i bestemte tredjelande i medfør af artikel 13a, stk. 2, underkastes identitetskontrol og plantesundhedskontrol med formindsket hyppighed, opkræver medlemsstaterne et tilsvarende nedsat plantesundhedsgebyr for samtlige forsendelser og partier af denne gruppe, uanset om der foretages kontrol af dem.

Der kan efter proceduren i artikel 18, stk. 2, vedtages gennemførelsesforanstaltninger med nærmere angivelse af niveauet for det nedsatte plantesundhedsgebyr.

3. Når medlemsstaterne fastsætter plantesundhedsgebyret på grundlag af deres officielle ansvarlige organs omkostninger, tilsender de pågældende medlemsstater Kommissionen rapporter med angivelse af metoden for beregning af gebyrerne i relation til elementerne i stk. 1.

Ingen gebyrer, som opkræves i henhold til bestemmelserne i første afsnit, må være højere end de faktiske omkostninger, som medlemsstatens officielle ansvarlige organ har afholdt.

4. De i dette direktiv fastsatte gebyrer kan ikke refunderes, hverken direkte eller indirekte. En medlemsstats eventuelle anvendelse af standardgebyret i henhold til bilag VIIIa betragtes dog ikke som en indirekte refusion.

5. Ud over standardgebyret i bilag VIIIa kan der opkræves ekstra beløb til dækning af merudgifter til særlige aktiviteter i forbindelse med kontrollen, såsom inspektørers exceptionelle rejseaktiviteter eller ventetid på grund af forsinkede forsendelser, kontrol, der udføres uden for normal arbejdstid, supplerende kontrol eller laboratorieprøver ud over dem, der er omhandlet i artikel 13, til bekræftelse af konklusioner, som er draget af kontrollen, særlige plantesundhedsforanstaltninger i henhold til EF-forskrifter baseret på artikel 15 eller 16, foranstaltninger i henhold til artikel 13c, stk. 7, eller oversættelse af de krævede dokumenter.

6. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har beføjelse til at opkræve plantesundhedsgebyret. Gebyret skal erlægges af importøren eller dennes repræsentant over for toldmyndighederne.

7. Plantesundhedsgebyret erstatter alle andre afgifter eller gebyrer, der opkræves i medlemsstaterne på nationalt, regionalt eller lokalt plan for den i stk. 1 nævnte kontrol og attesteringen heraf.

Artikel 13e

'Plantesundhedscertifikater' og 'plantesundhedscertifikater for reeksport', som medlemsstaterne udsteder i henhold til den internationale plantebeskyttelseskonvention, skal svare til standardmodellen i bilag VII."

9) I artikel 14, andet afsnit, foretages følgende ændringer:

a) "artikel 17" ændres til "artikel 18, stk. 2".

b) I litra c) ændres "i forståelse med den berørte medlemsstat" til "i samråd med den berørte medlemsstat".

c) Litra d) affattes således:

"d) enhver ændring af bilagene, der foretages på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling eller med en teknisk begrundelse, og som svarer til den skadegørerrisiko, der er tale om".

d) Følgende indsættes som litra e):

"e) ændringer af bilag VIIIa."

10) I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 affattes indledningen og første afsnit, første og andet led, således:

"1. Efter proceduren i artikel 18, stk. 2, kan der vedtages undtagelser

- fra artikel 4, stk. 1 og 2, med hensyn til bilag III, del A og B, uden at bestemmelserne i artikel 4, stk. 5, berøres heraf, og fra artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 13, stk. 1, nr. i), tredje led, med hensyn til andre krav, der er omtalt i bilag IV, del A, kapitel I, og bilag IV, del B

- fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), for så vidt angår træ, hvis der sørges for tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger ved hjælp af alternativ dokumentation eller mærkning."

b) Stk. 2 og 3 erstattes af følgende stykker:

"2. Efter de i stk. 1, første afsnit, omhandlede procedurer anerkendes plantesundhedsforanstaltninger, som vedtages af et tredjeland ved eksport til EF, som ligestillet med de plantesundhedsforanstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, navnlig plantesundhedsforanstaltningerne i bilag IV, hvis dette tredjeland objektivt godtgør over for EF, at dets foranstaltninger når op på EF's plantebeskyttelsesniveau, og hvis dette bekræftes af resultaterne af kontroller, undersøgelser og andre foranstaltninger, som de i artikel 21 nævnte eksperter gennemfører på det relevante tredjelands område.

Efter anmodning herom fra et tredjeland indleder Kommissionen konsultationer med henblik på at opnå bilaterale eller multilaterale aftaler om anerkendelse af specifikke plantesundhedsforanstaltningers ligestilling.

3. I beslutninger om undtagelser i henhold til stk. 1, første afsnit, eller anerkendelse af ligestilling i henhold til stk. 2 kræves det, at eksportlandet i hvert enkelt tilfælde skriftligt fremsætter en officiel erklæring om, at de respektive betingelser er opfyldt, og der fastlægges nærmere regler for denne officielle bekræftelse.

4. I de beslutninger, der omhandles i stk. 3, skal det angives, hvorvidt eller på hvilken måde medlemsstaterne skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen om hvert enkelt tilfælde eller om grupper af tilfælde, hvor beslutningen er blevet anvendt."

11) I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1, første afsnit, indsættes i første punktum ordet "skriftligt" mellem ordene "omgående" og "Kommissionen".

b) I stk. 2, første og tredje afsnit, indsættes i første punktum ordet "skriftligt" mellem ordene "omgående" og "Kommissionen".

c) I stk. 3, tredje punktum, indsættes "på grundlag af en skadegørerrisikoanalyse eller en foreløbig skadegørerrisikoanalyse i de i stk. 2 omhandlede tilfælde" mellem "kan træffes" og "efter proceduren", og "artikel 19" ændres til "artikel 18, stk. 2".

d) Følgende indsættes som stk. 5:

"5. Hvis Kommissionen ikke er blevet underrettet om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1 eller 2, eller hvis den mener, at de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige, kan den i afventning af et møde i Den Stående Komité for Plantesundhed træffe midlertidige beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af en foreløbig skadegørerrisikoanalyse med henblik på at udrydde eller, hvis dette ikke er muligt, forhindre spredning af de pågældende skadegørere. Disse foranstaltninger forelægges snarest muligt for Den Stående Komité for Plantesundhed med henblik på bekræftelse, ændring eller annullering efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

12) Artikel 17 udgår.

13) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Plantesundhed nedsat ved Rådets afgørelse 76/894/EØF(9), i det følgende benævnt 'komitéen'.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden."

14) Artikel 19 udgår.

15) I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 3 affattes således:

"3. Den i stk. 1 omhandlede kontrol kan omfatte følgende opgaver:

- tilsyn med undersøgelser som omhandlet i artikel 6

- gennemførelse af den officielle kontrol i henhold til artikel 12, stk. 3

- tilsyn med eller, inden for rammerne af stk. 5, femte afsnit, i nærværende artikel, udførelse i samarbejde med medlemsstaten af inspektioner som omhandlet i artikel 13, stk. 1

- udøvelse af eller tilsyn med de aktiviteter, der er specificeret i de i artikel 13b, stk. 6, omhandlede tekniske ordninger

- gennemførelse af de undersøgelser, der er nævnt i artikel 15, stk. 1 og 2, og artikel 16, stk. 3

- tilsyn i henhold til bestemmelserne om fastsættelse af de betingelser, på hvilke visse skadegørere, planter, planteprodukter og andre objekter kan føres ind i eller flyttes inden for EF eller visse beskyttede zoner i EF med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling som omhandlet i artikel 3, stk. 9, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 5, og artikel 13b, stk. 4

- tilsyn i henhold til de tilladelser, der gives efter artikel 15, i forbindelse med foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer efter artikel 16, stk. 1 eller 2, eller foranstaltninger, der vedtages efter artikel 16, stk. 3 eller 5

- bistand til Kommissionen i forbindelse med de i stk. 6 omhandlede opgaver

- gennemførelse af ethvert andet hverv, som pålægges eksperterne i henhold til de i stk. 7 omhandlede gennemførelsesbestemmelser."

b) I stk. 5, andet afsnit, indsættes følgende punktum efter tredje punktum:"Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på udgifter forårsaget af følgende typer af anmodninger, der fremsættes i forbindelse med de nævnte eksperters deltagelse i medlemsstaternes undersøgelser ved import, og som allerede er omfattet af de gebyrer, der omhandles i artikel 13d: laboratorieundersøgelser og udtagning af prøver til besigtigelse eller laboratorieundersøgelser."

16) I artikel 24, stk. 3, indsættes følgende afsnit:"De beløb, der skal tilbagebetales i henhold til stk. 3, fastsættes efter proceduren i artikel 18, stk. 2."

17) I artikel 25 og 26 ændres henvisningen til "artikel 13, stk. 9" til "artikel 13c, stk. 5".

18) I bilag VII, del B, foretages følgende ændringer:

a) Titlen affattes således:

"B. Model til plantesundhedscertifikat for reeksport".

b) I rubrik 2 i certifikatet ændres "PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT FOR VIDEREFORSENDELSE" til "PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT FOR REEKSPORT".

19) Følgende indsættes som bilag VIIIa:

"BILAG VIIIa

Det i artikel 13d, stk. 2, omhandlede standardgebyr fastsættes som følger:

>TABELPOSITION>

Når en forsendelse ikke udelukkende består af produkter, der svarer til beskrivelsen i det relevante led, skal de dele af forsendelsen, som består af produkter, der svarer til beskrivelsen i det relevante led (parti eller partier), behandles som en særskilt forsendelse."

20) "efter proceduren i artikel 17" eller "efter proceduren i artikel 18" i andre bestemmelser end dem, der er ændret i nr. 1-18, ændres til "efter proceduren i artikel 18, stk. 2".

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. januar 2005 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2005.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2002.

På Rådets vegne

M. Fischer Boel

Formand

(1) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 88.

(2) EFT C 53 E af 28.2.2002, s. 179.

(3) EFT C 36 af 8.2.2002, s. 46.

(4) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/36/EF (EFT L 116 af 3.5.2002, s. 16).

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2787/2000 (EFT L 330 af 27.12.2000, s. 1).

(7) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(8) EFT L 126 af 12.5.1984, s. 1.

(9) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 25.

Top