Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0772

2002/772/EF,Euratom: Rådets afgørelse af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom

OJ L 283, 21.10.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 228, 1.9.2009, p. 47–50 (BG, RO)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 54 - 57

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 23/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/772/oj

32002D0772

2002/772/EF,Euratom: Rådets afgørelse af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom

EF-Tidende nr. L 283 af 21/10/2002 s. 0001 - 0004


Rådets afgørelse

af 25. juni og af 23. september 2002

om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom

(2002/772/EF, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 190, stk. 4,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 108, stk. 3 og 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet bør ændres, således at der kan afholdes almindelige direkte valg efter principper, der er fælles for alle medlemsstaterne, dog således at disse får mulighed for at anvende deres nationale bestemmelser for de aspekter, der ikke er omhandlet i denne afgørelse.

(2) For at gøre det lettere at læse akten, som ændret ved denne afgørelse, anses det for hensigtsmæssigt at ændre nummereringen af bestemmelserne heri, hvilket gør en konsolidering klarere -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE, som det henstiller til medlemsstaterne at vedtage i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser:

Artikel 1

Akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom(3) (i det følgende benævnt "akten af 1976") ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

1) I akten af 1976, med undtagelse af artikel 13, ændres "repræsentant" eller "repræsentant i Europa-Parlamentet" til "medlem af Europa-Parlamentet".

2) Artikel 1 affattes således: "Artikel 1

1. I samtlige medlemsstater vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet efter forholdstalsmetoden ved listevalg eller en metode med overførsel af overskydende stemmer.

2. Medlemsstaterne kan tillade præferencelistevalg i overensstemmelse med procedurer, som de fastsætter.

3. Valgene er almindelige, direkte, frie og hemmelige."

3) Følgende artikler indsættes i stedet for artikel 2: "Artikel 2

Medlemsstaterne kan på grundlag af deres særlige nationale forhold oprette valgkredse med henblik på valg til Europa-Parlamentet eller foretage andre valgmæssige underopdelinger, uden at dette generelt berører valgmetodens forholdstalskarakter.

Artikel 2 A

Medlemsstaterne kan fastsætte en spærregrænse for tildeling af mandater. Denne spærregrænse må på nationalt plan højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

Artikel 2 B

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et loft for valgkandidaternes udgifter til gennemførelse af valgkampagner."

4) Artikel 3 ændres således:

a) stk. 1 udgår, og stk. 2 og 3 bliver stk. 1 og 2

b) i det nye stk. 1 ændres "Den femårige periode" til "Den femårige periode, for hvilken medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges"

c) i det nye stk. 2 ændres henvisningen til "stk. 2" til en henvisning til "stk. 1".

5) Artikel 4, stk. 2, affattes således: "2. Europa-Parlamentets medlemmer nyder godt af de privilegier og immuniteter, der gælder for dem i henhold til protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter."

6) Artikel 5 ophæves.

7) Artikel 6 ændres således:

a) i stk. 1:

i) tilføjes i slutningen af tredje led "eller Ret i Første Instans"

ii) tilføjes mellem det nuværende tredje og fjerde led følgende led: "- medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion,"

iii) tilføjes mellem det nuværende fjerde og femte led følgende led: "- De Europæiske Fællesskabers Ombudsmand,"

iv) udgår i det nuværende femte led sætningsleddet "af Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab eller"

v) udgår i det nuværende sjette led "Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,"

vi) affattes det nuværende ottende led således: "- tjenestemand eller anden ansat i aktiv tjeneste i De Europæiske Fællesskabers institutioner eller dertil knyttede organer eller organisationer eller i Den Europæiske Centralbank."

b) efter stk. 1 indføjes følgende stykke, og de nuværende stk. 2 og 3 bliver stk. 3 og 4: "2. Fra valget til Europa-Parlamentet i 2004 er hvervet som medlem af Europa-Parlamentet uforeneligt med hvervet som medlem af et nationalt parlament.

Som en undtagelse fra denne regel, og uden at det anfægter bestemmelserne i stk. 3

- kan medlemmer af det irske nationale parlament, der vælges til Europa-Parlamentet ved et efterfølgende valg, udøve de to mandater samtidig indtil næste valg til det irske nationale parlament, hvorefter første afsnit i dette stykke finder anvendelse

- kan medlemmer af Det Forenede Kongeriges parlament, der også er medlemmer af Europa-Parlamentet i femårsperioden forud for valget til Europa-Parlamentet i 2004, udøve de to mandater samtidig indtil valget til Europa-Parlamentet i 2009, hvorefter første afsnit i dette stykke finder anvendelse."

c) i det nye stk. 3 ændres "fastsætte" til "udvide bestemmelserne for", og henvisningen til "artikel 7, stk. 2" erstattes af en henvisning til "artikel 7"

d) i det nye stk. 4 erstattes henvisningen til "stk. 1 og 2" af en henvisning til "stk. 1, 2 og 3".

8) Artikel 7 affattes således: "Artikel 7

Med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver medlemsstats nationale forskrifter.

Disse nationale forskrifter, der eventuelt kan tage hensyn til særlige forhold i medlemsstaterne, må ikke generelt berøre valgmetodens forholdstalskarakter."

9) Artikel 9 ændres således:

a) i stk. 1 efter "på en dato" indføjes "og på tidspunkter"

b) i stk. 2 ændres "Stemmeoptællingen kan først begynde, når" til "En medlemsstat må først officielt offentliggøre resultatet af stemmeafgivningen, efter at"

c) stk. 3 udgår.

10) Artikel 10 ændres således:

a) i stk. 1 ændres "Den i artikel 9, stk. 1, omhandlede periode," til "Stemmeafgivningsperioden"

b) stk. 2, andet afsnit, affattes således: "Såfremt det viser sig umuligt at afholde valgene i Fællesskabet i denne periode, fastsætter Rådet enstemmigt efter høring af Europa-Parlamentet og mindst et år inden udgangen af den i artikel 3 omhandlede femårige periode en anden stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan ligge to måneder før og senest en måned efter den periode, der følger af første afsnit."

c) i stk. 3 udgår "artikel 22 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab", "Det Europæiske Økonomiske Fællesskab" ændres til "Det Europæiske Fællesskab", og "den i artikel 9, stk. 1, omhandlede periode" ændres til "stemmeafgivningsperioden".

11) I artikel 11 udgår "Indtil den i artikel 7, stk. 1, fastsatte ensartede valgprocedure er trådt i kraft".

12) Artikel 12 affattes således: "Artikel 12

1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-Parlamentsmedlems mandat udløber som følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved døden eller fortaber sit mandat.

2. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne akt fastlægger hver medlemsstat de nærmere procedurer med henblik på, at et mandat, som måtte blive ledigt i løbet af den i artikel 3 omhandlede femårige periode, besættes for resten af denne periode.

3. Når det efter en medlemsstats lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, udløber medlemmets mandat i medfør af denne lovgivnings bestemmelser. De kompetente nationale myndigheder underretter Europa-Parlamentet herom.

4. Når et mandat bliver ledigt som følge af fratræden eller dødsfald, underretter Europa-Parlamentets formand omgående den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder herom."

13) Artikel 14 ophæves.

14) Artikel 15 affattes således: "Artikel 15

Denne akt er affattet på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Bilagene II og III udgør en integrerende del af denne akt."

15) Bilag I ophæves.

16) Erklæringen i bilag III fra Forbundsrepublikken Tysklands regering udgår.

Artikel 2

1. Artiklerne i og bilagene til akten af 1976 som ændret ved nærværende afgørelse omnummereres i overensstemmelse med de i bilaget til nærværende afgørelse anførte ækvivalenstabeller, som udgør en integrerende del af afgørelsen.

2. Krydshenvisninger til artikler i og bilag til akten af 1976 tilpasses på tilsvarende måde. Det samme gælder for de henvisninger til artikler eller underinddelinger, som forekommer i de andre fællesskabstraktater.

3. Henvisninger til artiklerne i akten af 1976, som er indeholdt i andre instrumenter eller akter, forstås som henvisninger til artiklerne i akten af 1976 med deres nye nummerering i medfør af stk. 1 og til stykker i de nævnte artikler med deres nye nummerering i medfør af nærværende afgørelse.

Artikel 3

1. De i artikel 1 og 2 omhandlede ændringer får virkning den første dag i den måned, der følger efter medlemsstaternes vedtagelse af denne afgørelses bestemmelser i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser.

2. Medlemsstaterne underretter Generalsekretariatet for Rådet, når de har afsluttet deres respektive nationale procedurer.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2002.

På Rådets vegne

J. Matas I Palou

Formand

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2002.

På Rådets vegne

M. Fischer Boel

Formand

(1) EFT C 292 af 21.9.1998, s. 66.

(2) Udtalelse afgivet den 12.6. 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1.

BILAG

Ækvivalenstabel som omhandlet i artikel 2 i Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom

>TABELPOSITION>

Top