Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2574

Kommissionens forordning (EF) nr. 2574/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2002

OJ L 344, 28.12.2001, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2574/oj

32001R2574

Kommissionens forordning (EF) nr. 2574/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2002

EF-Tidende nr. L 344 af 28/12/2001 s. 0057 - 0059


Kommissionens forordning (EF) nr. 2574/2001

af 20. december 2001

om fastsættelse af referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter(1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 939/2001(2), særlig artikel 29, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 kan der hvert år pr. varekategori fastsættes referencepriser gældende for hele EF for de varer, som den fælles toldtarifs satser er suspenderet for, jf. artikel 28, stk. 1, i samme forordning. Samme mulighed gælder for varer, som efter en toldnedsættelsesordning, der er konsolideret i WTO, eller en anden præferenceordning skal overholde en referencepris.

(2) Referenceprisen for varerne i afsnit A og B i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000 er lig med tilbagetagelsesprisen fastsat efter artikel 20, stk. 1, i samme forordning.

(3) EF-tilbagetagelsesprisen for de pågældende varer blev for fangståret 2002 fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2572/2001(3).

(4) Referenceprisen for andre varer end varerne i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000 fastsættes bl.a. på grundlag af det vejede gennemsnit af den toldværdi, der er konstateret på importmarkederne eller i importhavnene i medlemsstaterne i de sidste tre år før referenceprisens fastsættelse.

(5) Det er ikke nødvendigt at fastsætte referencepriser for alle arter, som er omfattet af kriterierne i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, navnlig ikke for de arter, hvoraf der kun importeres små mængder fra tredjelande.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2002 fastsættes referencepriserne for fiskerivarer, jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2) EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.

(3) Se side 47 i denne Tidende.

BILAG(1)

1. Referencepriser for varer, jf. artikel 29, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

2. Referencepriser for fiskerivarer, jf. artikel 29, stk. 3. litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000

>TABELPOSITION>

(1) For alle andre klasser end dem, der er direkte nævnt i afsnit 1 og 2 i bilaget, anføres tillægskoden "F499: I andre tilfælde".

Top