Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (EØS-relevant tekst)

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921

Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 261 af 29/09/2001 s. 0049 - 0051


Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001

af 28. september 2001

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999(2), særlig artikel 4 og artikel 5, stk. 3,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2494/95 skal hver medlemsstat udarbejde et harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) fra og med indekset for januar 1997.

(2) Det er af særlig betydning, at HICP sikres stor troværdighed, hvilket en begrænsning af antallet af HICP-revisioner til et absolut minimum vil kunne bidrage til.

(3) Det er almindeligt anerkendt, at den gennemsnitlige ændringstakt pr. år, den årlige ændringstakt og den månedlige ændringstakt i HICP er af betydning for måling af inflationen, navnlig for vurdering af priskonvergensen og som grundlag for Den Europæiske Centralbanks monetære politik.

(4) Ændringer i de nationale eller harmoniserede regler er gyldige grunde til at foretage revisioner i HICP, såfremt HICP's sammenlignelighed, pålidelighed eller relevans derved garanteres eller forbedres; ændringer i de harmoniserede regler medfører ikke revisioner, medmindre andet er anført i særlige gennemførelsesbestemmelser.

(5) Artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af prisreduktioner i de harmoniserede forbrugerprisindekser(4) skal ændres tilsvarende.

(6) Revisioner på grund af fejl eller nye eller forbedrede basisoplysninger er gyldige grunde til at revidere HICP, fordi de forbedrer deres sammenlignelighed, pålidelighed og relevans.

(7) Der er betydelig risiko for proceduremæssige forskelle mellem medlemsstaterne ved revisionen af indeksserier. Det er nødvendigt med harmoniserede regler for at sikre, at HICP opfylder sammenlignelighedskravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2494/95, og at de er pålidelige og relevante.

(8) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Statistiske Program, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at tilvejebringe oplysninger om signifikante virkninger af gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 2494/95 og at opstille harmoniserede revisionsregler for HICP, som er i overensstemmelse med disse bestemmelser og tilstrækkelige til at sikre HICP's sammenlignelighed, pålidelighed og relevans.

Artikel 2

Definitioner

I den foreliggende forordning forstås ved:

a) "revision": en efterfølgende ændring i HICP-serier, indeksniveau, ændringstakt eller vægt, som Kommissionen (Eurostat) har offentliggjort via trykte eller elektroniske medier, og som ændrer resultaterne med en decimalplads

b) "fejl": utilsigtet brud på en gældende regel, som påvirker mindst en HICP-serie

c) "foreløbigt resultat": et resultat, som efter eventuelle ændringer kan forventes at foreligge i endelig form i en senere måned.

Artikel 3

Reviderbare indeks

1. De officielt offentliggjorte HICP-serier kan revideres.

2. Revisioner af HICP-serier, som ikke har hjemmel i denne forordnings artikel 4, 5 eller 9, skal godkendes af Kommissionen (Eurostat). Omfanget af og tidspunkterne for disse revisioner aftales med Kommissionen (Eurostat).

Artikel 4

Fejl

1. Rettelse af fejl og deraf følgende revisioner skal gennemføres uden unødig forsinkelse.

2. Medlemsstaterne skal på eget initiativ forsyne Kommissionen (Eurostat) med oplysninger, som er tilstrækkeligt detaljerede til at vurdere virkningen for de pågældende HICP-serier, før revisioner på grund af fejl offentliggøres. Medlemsstaterne skal også underrette Kommissionen (Eurostat) om de forholdsregler, der tages for at undgå lignende fejl i fremtiden.

Artikel 5

Nye eller forbedrede oplysninger

Revisioner på grund af nye eller forbedrede basisoplysninger, som medlemsstaterne finder nødvendige for at forbedre en HICP's nøjagtighed, gennemføres under forudsætning af, at Kommissionen ikke modsætter sig tidspunkterne for gennemførelsen af disse revisioner.

Artikel 6

Ændringer i de harmoniserede regler

Medmindre andet er anført:

1) Ændringer i de harmoniserede regler medfører ikke revisioner.

2) Ændringer i definitioner, metoder eller praksis, som følger af HICP's lovgrundlag, får virkning for indekset for januar hvert år i alle de berørte medlemsstater.

3) Virkningen af sådanne ændringer vurderes for en periode på 12 måneder at regne fra indekset for den januar måned, hvori ændringerne træder i kraft.

4) Hvis ændringerne kan forventes at påvirke det samlede indeks' gennemsnitlige ændringstakt pr. år med mindst en tiendedel procentpoint i løbet af den periode på 12 måneder, der følger efter ændringen, skal der foretages et skøn over virkningerne for det samlede indeks for hver af de 12 måneder.

5) Hvis ændringerne herudover kan forventes at påvirke et indeks for en hovedgruppe, gruppe eller undergruppe i COICOP/HICP med henholdsvis mindst tre, fire eller fem tiendedele af et procentpoint, der beregnes som omtalt i artikel 6, stk. 4, foretages et skøn over virkningerne for de pågældende indeksserier for hver af de 12 måneder.

Artikel 7

Skøn over virkningerne

1. Til opstilling af de skøn, der er omtalt i artikel 6, stk. 4 og 5, i denne forordning anvendes den bedst mulige metodologi på en omkostningseffektiv måde. Disse skøn skal sendes til Kommissionen (Eurostat) senest sammen med de HICP, de vedrører. Der vedlægges en beskrivelse af estimationsmetoden og relevante bemærkninger om skønnenes nøjagtighed.

2. I skønnene skal der indgå en sammenligning af de årlige ændringstakter i HICP og de pågældende delindekser med et indeks, som ikke tager højde for ændringer i definitioner, metoder eller praksis.

3. De skøn, der er omtalt i artikel 6, stk. 4 og 5, offentliggøres sammen med relevante bemærkninger om deres kvalitet. Disse skøn erstatter ikke de officielle HICP.

Artikel 8

Offentliggørelse af revisioner

1. I de officielle HICP-serier, som offentliggøres af Kommissionen (Eurostat), skal revisioner markeres. En revisionsmarkering skal påføres de primære eller afledte serier, som efter en revision er blevet ændret på det niveau, som skal offentliggøres. Revisionsmarkeringen påføres de reviderede serier ved offentliggørelsen og fjernes den efterfølgende måned.

2. Revisioner af samlede HICP, bortset fra foreløbige resultater, offentliggøres sammen med en forklaring i nært samarbejde mellem den pågældende medlemsstat og Kommissionen (Eurostat).

Artikel 9

Foreløbige resultater

Et indeks, der offentliggøres som foreløbigt, skal foreligge i endelig version den efterfølgende måned.

Artikel 10

Kvalitetskontrol

I tilfælde af revisioner, der ikke har hjemmel i artikel 4 eller 9, skal den pågældende medlemsstat efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) forsyne den med oplysninger, som er tilstrækkeligt detaljerede til at vurdere virkningen for de pågældende HICP-serier, og hvoraf det skal fremgå, at revisionerne er i overensstemmelse med HICP-normerne.

Artikel 11

Ændring

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 2602/2000 om minimumsnormer for behandling af prisreduktioner i HICP affattes således: "Hvis gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning påvirker den årlige ændringstakt (m/(m - 12)) for det samlede indeks med mere end en tiendedel procentpoint i forhold til et indeks, hvor der ikke er taget hensyn til prisreduktioner, revideres de pågældende indeksserier på passende vis."

Artikel 12

Gennemførelse

Denne forordnings bestemmelser skal gennemføres af medlemsstaterne i december 2001 og være gældende for indekset for januar 2002.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2001.

På Kommissionens vegne

Pedro Solbes Mira

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.

(2) EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9.

(3) EFT C 244 af 1.9.2001, s. 5.

(4) EFT L 300 af 29.11.2000, s. 16.

(5) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

Top