EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1737

Kommissionens forordning (EF) nr. 1737/2001 af 31. august 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

OJ L 234, 1.9.2001, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1737/oj

32001R1737

Kommissionens forordning (EF) nr. 1737/2001 af 31. august 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

EF-Tidende nr. L 234 af 01/09/2001 s. 0033 - 0034


Kommissionens forordning (EF) nr. 1737/2001

af 31. august 2001

om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes produktionsrestitutioner for de i samme forordnings artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri(2), indeholder regler for produktionsrestitutionernes fastsættelse og en liste over de kemiske produkter, hvis fremstilling giver mulighed for at yde produktonsrestitution for de basisprodukter, som er anvendt til den pågældende fremstilling. Ifølge artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1265/2001 beregnes produktonsrestitutionen for henholdsvis råsukker, saccharosesirup og isoglucose i uforarbejdet stand på særlige betingelser, der er fastsat for hvert enkelt af disse basisprodukter, på grundlag af den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

(3) I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes produktonsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for perioder, der begynder den 1. i hver måned. Restitutionen kan ændres inden for disse perioder, hvis EF-prisen for sukker og/eller verdensmarkedsprisen for sukker ændrer sig væsentligt. Som følge af nævnte bestemmelser skal produktonsrestitutionen fastsættes som anført i artikel 1 for den dér angivne periode.

(4) Som følge af ændringen af definitionen på hvidt sukker og råsukker i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1260/2001 anses sukker tilsat smagsstoffer, farvestoffer eller andre stoffer ikke længere for at falde ind under disse definitioner, og det skal derfor betragtes som "andet sukker". Ifølge artikel 1 i forordning (EF) nr. 1265/2001 kan der dog for dette sukker som basisprodukt ydes produktionsrestitutioner. Der bør derfor med henblik på beregningen af produktionsrestitutionen for disse produkter fastsættes en beregningsmetode med henvisning til deres saccharoseindhold.

(5) Forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder ingen bestemmelser om forlængelse af ordningen for udligning af lageromkostninger fra den 1. juli 2001. Artikel 48 i samme forordning indeholder dog bestemmelse om opkrævning af lagerafgiften for det sukker, der er oplagret pr. 30. juni 2001, hvilket får den konsekvens, at der for de disponible mængder sukker i EF i juli, august og september 2001 rent faktisk er betalt denne lagerafgift på 2,00 EUR pr. 100 kg hvidt sukker. Ved fastættelsen af restitutionerne for september 2001 bør der derfor tages hensyn til lagerafgiften. Hvis basisproduktet forarbejdes efter den 30. september 2001, bør den nævnte restitution reduceres med 2 EUR pr. 100 kg netto.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes pr. 100 kg netto til 34,890 EUR.

Hvis det basisprodukt, hvortil der ydes produktionsrestitution som fastsat i stk. 1, forarbejdes efter den 30. september 2001, reduceres denne produktionsrestitution med 2 EUR pr. 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. september 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2001.

På Kommissionens vegne

Viviane Reding

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.

Top