Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1513

Rådets forordning (EF) nr. 1513/2001 af 23. juli 2001 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF og forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår forlængelse af støtteordningen og kvalitetsstrategien for olivenolie

OJ L 201, 26.7.2001, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1513/oj

32001R1513

Rådets forordning (EF) nr. 1513/2001 af 23. juli 2001 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF og forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår forlængelse af støtteordningen og kvalitetsstrategien for olivenolie

EF-Tidende nr. L 201 af 26/07/2001 s. 0004 - 0007


Rådets forordning (EF) nr. 1513/2001

af 23. juli 2001

om ændring af forordning nr. 136/66/EØF og forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår forlængelse af støtteordningen og kvalitetsstrategien for olivenolie

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer(3) blev der indført foranstaltninger for de tre produktionsår 1998/99, 1999/2000 og 2000/01. Denne periode på tre produktionsår skulle give Kommissionen mulighed for at indsamle og analysere de oplysninger, der er nødvendige for i løbet af 2000 at udarbejde et forslag til reform af ovennævnte fælles markedsordning til Rådet. Det har vist sig, at de foranstaltninger, der blev indført ved nævnte forordning, har medført, at den fælles markedsordning er blevet forbedret, men at oplysningerne og erfaringen fra de to første produktionsår ikke er tilstrækkelige til, at Kommissionen kan drage begrundede og definitive konklusioner om den fælles markedsordning for fedtstoffer, der skal gælde fra den 1. november 2001.

(2) Det er nødvendigt at evaluere resultaterne af den overgangsperiode, der blev fastlagt for 1998 i forordning (EF) nr. 1638/98 og Rådets forordning (EF) nr. 1639/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2261/84 om almindelige regler for støtte til olivenolieproduktion og til producentorganisationer(4). For at få alle resultaterne af de foranstaltninger, der er blevet iværksat siden produktionsåret 1998/99, og uddybe oplysningerne om og analyserne af sektoren er det nødvendigt at forlænge anvendelsen af de nugældende bestemmelser indtil udgangen af produktionsåret 2003/04, især anvendelsen af forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer(5).

(3) Kontrollen med støtten til producenterne afhænger for en stor del af, at der findes et geografisk informationssystem (GIS) som omhandlet i forordning (EF) nr. 1638/98, og at det fungerer. Dette GIS er uundværligt i forbindelse med nogle af de løsningsmuligheder, der skal undersøges for fremtiden, og i hvert fald nyttigt i forbindelse med de andre løsningsmuligheder. Det bør derfor allerede nu fastsættes, at støtteordningen fra den 1. november 2003 kun kommer til at gælde for oliventræer, der er registreret i et GIS, som efter kontrol er fundet komplet.

(4) Udviklingen på markedet for olivenolie viser, at det for at forbedre produktkvaliteten er nødvendigt med en samordnet strategi, der også tager hensyn til miljøaspekter, og som for de erhvervsdrivende bl.a. omfatter incitamenter til strukturering af sektoren og indebærer justeringer af klassificeringen af olivenolie og olie af olivenpresserester.

(5) For at sektoren kan fungere, bør der indføres en ordning, der tilskynder godkendte erhvervsorganisationer til at gennemføre programmer for kvalitetsforbedring og -certificering og til at forvalte olivenoliesektoren og -markedet. Det ser ud til at være nødvendigt med en periode på ca. et år til at udforme gennemførelsesbestemmelserne for en sådan ordning, oprettelsen af organisationer og programmer samt medlemsstaternes vurdering og godkendelse af dem. Derfor bør grundlaget for ordningen, der skal anvendes fra den 1. november 2002, allerede fastlægges nu, så der kan iværksættes konkrete foranstaltninger hurtigst muligt.

(6) Betegnelserne og definitionerne på olivenolie og olie af olivenpresserester er undertiden utilfredsstillende og kan virke forvirrende for forbrugerne og sektorens erhvervsdrivende. Disse vanskeligheder forstyrrer markedet og bør undgås, ved at der indføres nye betegnelser og definitioner til afløsning for de i bilaget til forordning nr. 136/66/EØF fastsatte.

(7) For at bevare jomfruoliens naturlige karakter bør det forbydes at anvende kemiske eller biokemiske hjælpestoffer til udvindingen af den.

(8) På grund af de fremskridt, som producenterne og møllerne har gjort, har olivenolie i kategorierne "jomfruolie" og "ekstra jomfruolie" vundet frem på bekostning af olie i kategorierne "almindelig jomfruolie" og "bomolie". For at tage hensyn til denne markedsudvikling i klassificeringen af jomfruolie og lade den komme forbrugerne til gode bør det maksimale syreindhold i ekstra jomfruolie reduceres, og kategorien almindelig jomfruolie bør udgå og i stedet indlemmes i kategorien bomolie.

(9) Det generiske navn "olivenolie" anvendes for øjeblikket til at betegne den oliekategori, der er nævnt i punkt 3 i bilaget til forordning nr. 136/66/EØF, og som svarer til en sammenstikning af raffineret olivenolie og jomfruolie, bortset fra bomolie. Denne blanding giver årsag til forvirring og kan vildlede forbrugere, der ikke har kendskab til produktet, og forstyrre markedet. Sammenstikningen bør derfor betegnes på en særlig måde, uden at denne kategori, hvis egenskaber værdsættes af mange forbrugere, nedvurderes.

(10) På grund af de fremskridt, der er sket inden for raffineringsindustrien, kan definitionen af raffineret olivenolie tilpasses, ved at det maksimale syreindhold nedsættes.

(11) Definitionen af rå olie af olivenpresserester bør indbefatte olie, der udvindes mekanisk, og som med undtagelse af bestemte kendetegn svarer til bomolie, for denne olie har kendetegn, der svarer til de typiske kendetegn for rå olie af olivenpresserester.

(12) For at sektoren kan tilpasse sig, bør den have en frist på to år, før det generelt bliver obligatorisk at anvende de nye betegnelser og definitioner.

(13) Gennemførelsesbestemmelserne til forordning nr. 136/66/EØF bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning nr. 136/66/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4, stk. 2, ændres "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2003/04".

2) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a) i stk. 2 ændres "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2003/04"

b) i stk. 9, første afsnit, ændres "til forbedring af olivenproduktionens kvalitet" til "til forbedring af olivenolie- og spiseolivenproduktionens kvalitet"

c) i stk. 9, andet afsnit, ændres

i) "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2003/04"

ii) "olivenolieproducenterne" ændres til "olivenolie- og spiseolivenproducenter".

3) I artikel 20d, stk. 1, andet afsnit, ændres "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2003/04".

4) Artikel 37 udgår.

5) Artikel 38 affattes således: "Artikel 38

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer, i det følgende benævnt 'komitéen'.

2. Når der henvises til denne artikel, finder artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

3. Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden."

6) Bilaget affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1638/98 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) i stk. 1, første afsnit, ændres "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2002/03"

b) i stk. 2, andet afsnit, ændres "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2002/03"

c) i stk. 4 ændres "produktionsårene 1998/99-2000/01" til "produktionsårene 1998/99-2002/03".

2) Følgende artikel indsættes: "Artikel 2a

Fra den 1. november 2003 kan oliventræer og dertil svarende arealer, der ikke er registreret i et geografisk informationssystem, som er etableret i henhold til artikel 2 i denne forordning, og olivenolieproduktionen herfra ikke komme i betragtning til støtte til produktion af olivenolie under den fælles markedsordning for fedtstoffer."

3) I artikel 3, stk. 2, ændres "år 2000" til "2003", og "1. november 2001" ændres til "1. november 2004".

4) Følgende artikel indsættes: "Artikel 4a

1. I forbindelse med den fælles markedsordning for fedtstoffer, der gælder den 1. november 2002, kan de olivenolieproducerende medlemsstater inden for visse grænser tilbageholde en del af den støtte, der eventuelt er beregnet til olivenolie- og/eller spiseolivenproducenterne, til EF-finansiering af aktivitetsprogrammer, der er udarbejdet af godkendte producentorganisationer, godkendte brancheorganisationer eller andre godkendte erhvervsorganisationer eller sammenslutninger deraf, på et eller flere af følgende områder:

a) administrativ forvaltning og opfølgning af olivenolie- og spiseolivensektoren og -markedet

b) forbedring af olivendyrkningens indvirkning på miljøet

c) forbedring af kvaliteten af olivenolie- og spiseolivenproduktionen

d) sporbarhed, certificering og beskyttelse af olivenoliens og spiseolivens kvalitet, underlagt de nationale myndigheder.

2. I denne artikel betyder 'godkendte brancheorganisationer' retlige enheder, der

- består af repræsentanter for de økonomiske aktiviteter, der har forbindelse til produktion af og/eller handel med og/eller forarbejdning af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra c) og d), i forordning nr. 136/66/EØF

- er oprettet på foranledning af en eller flere af de organisationer eller foreninger, de udgøres af

- er anerkendt af den medlemsstat, hvor de har deres virksomhed.

3. De grænser, der er nævnt i stk. 1, fastsættes med henblik på at undgå markedsforstyrrelser:

- af Rådet på forslag af Kommissionen for alle de pågældende aktiviteter, og derefter,

- af Kommissionen for hvert område, der er nævnt i stk. 1, efter forvaltningsproceduren i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

Inden for de fastsatte grænser er EF-tilskuddet til aktivitetsprogrammerne i stk. 1 højst lig med den andel af støtten, som den pågældende medlemsstat har afsat. EF-tilskuddet vedrører de støtteberettigede udgifter med højst:

- 100 % til aktiviteterne på de områder, der er nævnt i litra a) og b)

- 100 % til investeringer i anlægsaktiver og 75 % til de andre aktiviteter på det område, der er nævnt i litra c)

- 50 % til aktiviteter på det område, der er nævnt i litra d).

Finansieringen af restbeløbet varetages af medlemsstaten under hensyntagen til et bidrag fra de erhvervsdrivende, som er obligatorisk for aktiviteterne på de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c) og d), og på mindst 25 % på det område, der er nævnt i litra d).

4. Efter proceduren i artikel 38 i forordning nr. 136/66/EØF fastsætter Kommissionen:

a) betingelserne for godkendelse af erhvervsorganisationer eller sammenslutninger deraf

b) hvilke typer programaktiviteter der er støtteberettigede på de fire områder, som er nævnt i stk. 1

c) procedurerne for medlemsstaternes godkendelse af programmerne

d) kontrolforanstaltninger og sanktioner

e) de øvrige regler, der eventuelt er nødvendige for en hurtig gennemførelse af programmerne fra den 1. november 2002."

5) I artikel 5, stk. 1, ændres "1. november 2001" til "1. november 2004".

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2001. Artikel 1, nr. 6, (hvorved bilaget til forordning nr. 136/66/EØF erstattes) anvendes dog fra den 1. november 2003, med undtagelse af punkt 4 i det pågældende bilag.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 17.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) Udtalelse afgivet den 30.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 32.

(4) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 38.

(5) EFT L 172 af 30.9.1966, s. 3025/66. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2).

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

"BILAG

BETEGNELSER OG DEFINITIONER PÅ OLIVENOLIE OG OLIE AF OLIVENPRESSERESTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 35

1. JOMFRUOLIER

Olie, der er udvundet af oliven udelukkende ved mekaniske processer eller andre fysiske processer, der ikke medfører nogen ændring af olien, og som ikke har undergået anden behandling end vask, dekantering, centrifugering eller filtrering, men ikke olie, der er udvundet ved hjælp af et opløsningsmiddel, et kemisk eller biokemisk hjælpestof eller reesterificering, eller blandinger med olier af anden art.

Følgende udtømmende klassificering og betegnelser gælder for disse olier:

a) ekstra jomfruolie

jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre højst må være 0,8 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori

b) jomfruolie

jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre højst må være 2 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori

c) bomolie

jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre er højere end 2 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.

2. RAFFINERET OLIVENOLIE

Olivenolie, der er udvundet ved raffinering af jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 0,3 g pr. 100 g, og/eller hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.

3. OLIVENOLIE - BESTÅENDE AF RAFFINERET OLIVENOLIE OG JOMFRUOLIER

Olie, der er fremkommet ved sammenstikning af raffineret olivenolie og jomfruolie, bortset fra bomolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 1 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.

4. RÅ OLIE AF OLIVENPRESSERESTER

Olie, der er udvundet af olivenpresserester behandlet med et opløsningsmiddel eller ved fysiske processer, eller som med undtagelse af bestemte kendetegn svarer til bomolie, bortset fra olie udvundet ved reesterificering og blandinger med olier af anden art, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.

5. RAFFINERET OLIE AF OLIVENPRESSERESTER

Olie, der er udvundet ved raffinering af rå olie af olivenpresserester, hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 0,3 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.

6. OLIE AF OLIVENPRESSERESTER

Olie, der er fremkommet ved sammenstikning af raffineret olie af olivenpresserester og jomfruolie, bortset fra bomolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 1 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori."

Top