Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1393

Kommissionens forordning (EF) nr. 1393/2001 af 9. juli 2001 om fravigelse for visse franske regioner af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

OJ L 187, 10.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1393/oj

32001R1393

Kommissionens forordning (EF) nr. 1393/2001 af 9. juli 2001 om fravigelse for visse franske regioner af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

EF-Tidende nr. L 187 af 10/07/2001 s. 0029 - 0030


Kommissionens forordning (EF) nr. 1393/2001

af 9. juli 2001

om fravigelse for visse franske regioner af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af 17. maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1038/2001(2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1157/2001(4), blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1251/1999, for så vidt angår arealstøtte og jordudtagning.

(2) I artikel 19, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 2316/1999 er det fastsat, at udtagne arealer skal forblive ude af produktion i en periode, der begynder senest den 15. januar og slutter tidligst den 31. august, og at arealerne ikke må anvendes til nogen anden form for landbrugsproduktion eller gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse. Oversvømmelserne i visse franske regioner i april og maj 2001 har påvirket foderforsyningen og påført producenterne store indkomsttab, fordi de er nødsaget til at sælge deres besætninger, hvis den sædvanlige fodermængde ikke kan tilvejebringes. I tilfælde, som er behørigt begrundede efter objektive kriterier, og såfremt mindst 27 % af bedriftens foderarealer er blevet oversvømmet, bør det derfor som en midlertidig løsning tillades, at de i forbindelse med markafgrøder udtagne arealer anvendes, idet det dog sikres, at arealerne ikke udnyttes til indtægtsgivende formål.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Uanset artikel 19, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 2316/1999 kan udtagne arealer i produktionsåret 2001/02 udnyttes til foderproduktion i de i bilaget nævnte regioner i tilfælde, der er behørigt begrundede efter objektive kriterier, og såfremt mindst 27 % af bedriftens foderarealer har været oversvømmet.

2. Frankrig træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at udtagne arealer ikke udnyttes til indtægtsgivende formål, herunder at produkter, der er høstet på de pågældende arealer, ikke modtager støtte efter den støtteordning for tørret foder, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 603/95(5).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 15. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 16.

(3) EFT L 280 af 30.10.1999, s. 43.

(4) EFT L 157 af 14.6.2001, s. 8.

(5) EFT L 63 af 21.3.1995, s. 1.

BILAG

FRANKRIG

Departementerne:

Loire-Atlantique

Calvados

Maine-et-Loire

Haute-Saône

Indre

Mayenne

Indre-et-Loire

Côte-d'Or

Aisne

Somme

Pas-de-Calais

Loir-et-Cher

Morbihan

Nord

Cher

Charente-Maritime

Sarthe

Vendée

Eure

Nièvre

Val-d'Oise

Yonne

Seine-Maritime

Rhône

Yvelines

Saône-et-Loire

Oise

Ille-et-Vilaine

Top