EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1037

Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001 af 22. maj 2001 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede

OJ L 145, 31.5.2001, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 209 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 209 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 31 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1308 . Latest consolidated version: 21/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1037/oj

32001R1037

Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001 af 22. maj 2001 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede

EF-Tidende nr. L 145 af 31/05/2001 s. 0012 - 0015


Rådets forordning (EF) nr. 1037/2001

af 22. maj 2001

om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin(1), særlig artikel 45, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1493/1999, der har erstattet Rådets forordning (EØF) nr. 822/87(2), med virkning fra den 1. august 2000, fastsætter i artikel 45, stk. 2, at de undtagelser for importerede produkter, der er omhandlet i stk. 1, vedtages i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 133.

(2) Ifølge artikel 68, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999 må de i samme forordnings artikel 1, stk. 2, litra a) og b), omhandlede produkter kun importeres, når de ledsages af en attest på, at de opfylder de forskrifter, som gælder for fremstilling, afsætning og i givet fald levering til direkte konsum i oprindelsestredjelandet.

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 1873/84(3) fastsætter en undtagelse, hvorved der gives tilladelse til indførsel i Fællesskabet af amerikansk vin, som har været underkastet visse ønologiske fremgangsmåder, der ikke omhandles i fællesskabsbestemmelserne. For visse ønologiske fremgangsmåder gælder denne tilladelse kun indtil den 31. december 2003.

(4) Ved artikel 81 i forordning (EF) nr. 1493/1999 er en række af Rådets forordninger, herunder forordning (EØF) nr. 1873/84, ophævet med virkning fra den 1. august 2000. Kommissionens forordning (EF) nr. 1608/2000 af 24. juli 2000 om overgangsforanstaltninger i afventning af de endelige gennemførelsesforanstaltninger vedrørende forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin(4) fastsætter dog, at visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1873/84 forbliver gældende, indtil Rådet vedtager denne forordning, og senest indtil den 31. december 2003.

(5) Der er mellem Fællesskabet, repræsenteret ved Kommissionen, og USA forhandlinger i gang med henblik på indgåelse af en aftale om handel med vin. Forhandlingerne vedrører navnlig de to parters respektive ønologiske fremgangsmåder og beskyttelse af geografiske betegnelser. Rådet (landbrug) tog på mødet den 23. oktober 2000 den rapport, som Kommissionen efter artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 1873/84 skulle fremlægge om forhandlingernes forløb, til efterretning og bekræftede, at det ønskede forhandlingerne fortsat efter de retningslinjer, det fastlagde herfor.

(6) For at lette disse forhandlinger forekommer det hensigtsmæssigt, at bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1873/84 videreføres, og at særlig de amerikanske ønologiske fremgangsmåder omhandlet i punkt 1, litra b), i bilaget til forordning (EØF) nr. 1873/84 som en overgangsforanstaltning forbliver tilladte indtil ikrafttrædelsen af den aftale, de nævnte forhandlinger resulterer i, dog senest indtil den 31. december 2003 som fastlagt af Rådet i forordning (EF) nr. 2839/98 om ændring af forordning (EØF) nr. 1873/84.

(7) Udviklingen i lovgivningen og de ønologiske fremgangsmåder nødvendiggør en teknisk ajourføring af bilaget for at bringe det i overensstemmelse med de nugældende retsforskrifter på området -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Uanset artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan produkter henhørende under KN-kode 2204 10, 2204 21, 2204 29 og 2204 30 10, som er fremstillet af druer, der er høstet og forarbejdet til vin i USA, og hvortil der under fremstillingen og oplagringen i henhold til amerikansk lovgivning har kunnet anvendes en eller flere af de under punkt 1, litra a) og b), i bilaget til denne forordning omhandlede ønologiske fremgangsmåder, udbydes eller afsættes til direkte konsum i Fællesskabet.

For så vidt angår anvendelsen af de under punkt 1, litra b), i bilaget omhandlede ønologiske fremgangsmåder, gælder denne tilladelse dog kun indtil ikrafttrædelsen af den aftale, der vil følge af forhandlingerne med USA med henblik på indgåelse af en aftale om handel med vin navnlig om ønologiske fremgangsmåder og beskyttelse af geografiske betegnelser, dog senest indtil den 31. december 2003.

2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde udbud og afsætning til direkte konsum af vin, der er fremstillet af druer, som er høstet og forarbejdet til vin i USA i overensstemmelse med amerikansk lovgivning, med den begrundelse, at en eller flere af de under punkt 2, litra a) og b), i bilaget omhandlede ønologiske fremgangsmåder eventuelt er blevet anvendt.

3. Vin, der er fremstillet af druer, som er høstet og forarbejdet til vin i USA, og som er tilsat sukker i vandig opløsning, kan ikke udbydes og afsættes til direkte konsum i Fællesskabet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2001.

På Rådets vegne

M. Winberg

Formand

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Forordningen senest ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2).

(2) EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1.

(3) EFT L 176 af 3.7.1984, s. 6. Forordningen senest ændret ved forordning (EF) nr. 2839/98 (EFT L 354 af 30.12.1998, s. 12).

(4) EFT L 185 af 25.7.2000. Forordningen senest ændret ved forordning (EF) nr. 491/2001 (EFT L 71 af 13.3.2001, s. 3).

BILAG

1. Tilladte ønologiske fremgangsmåder:

a) Uden tidsbegrænsning:

- Catalase afledt af Aspergillus niger

- Glucoseoxydase afledt af Aspergillus niger

- Jernsulfat

- Sojamel.

b) Indtil senest 31. december 2003

- Dimethylpolysiloxan

- Polyoxyethylenmonostearat (40)

- Sorbitanmonostearat

- Fumarsyre

- Ionbytter harpikser

- Mælkesyre

- Æblesyre.

2. Ønologiske fremgangsmåder, der er identiske eller sammenlignelige med de i Fællesskabet tilladte

a) Identiske ønologiske fremgangsmåder

- Akacie (gummi arabicum)

- Aktivt kul

- Animalsk albumin (herunder ægalbumin som pulver eller opløst)

- Dibasisk ammoniumphosphat

- Ascorbinsyre

- Bentonit (Wyoming)

- Opslæmmet bentonitpulver

- Carbondioxid

- Kasein

- Citronsyre

- Komprimeret luft (luftning)

- Kobbersulfat

- Diatoméjord

- Pectolytiske enzymer afledt af Aspergillus niger

- Spiselig gelatine

- Flydende gelatine

- Ægte husblas

- Nitrogen

- Kaliumbitartrat

- Kaliumcaseinat

- Kaliumdisulfit

- Kaliumsorbat

- Siliciumdioxid (gel eller 30 %-kolloidopløsning)

- Sorbinsyre

- Garvesyre

- Vinsyre

- Calciumcarbonat, eventuelt indeholdende små mængder calciumdobbeltsalt af L (+)-vinsyre og L (-)-æblesyre

- Calciumsulfat, til fremstilling af hedvin

- Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP)

- Oxygen.

b) Sammenlignelige ønologiske fremgangsmåder

- Agar-agar

- Ammoniumcarbonat

- Monobasisk ammoniumphosphat

- Korkgranulat

- Mælkepulver

- Smuld og spåner af eg, uforkullet og ubehandlet

- Kaliumcarbonat

- Carraghenan

- Cellulose afledt af Aspergillus niger

- Cellulose

- Autolyseret gær

- Præparater baseret på kaliumferrocyanid og ferrosulfat i vandig opløsning, eventuelt kombineret med kobbersulfat og aktivt kul.

Top