EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0481

Rådets forordning (EF) nr. 481/2001 af 6. marts 2001 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Polen

OJ L 69, 10.3.2001, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/481/oj

32001R0481

Rådets forordning (EF) nr. 481/2001 af 6. marts 2001 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Polen

EF-Tidende nr. L 069 af 10/03/2001 s. 0001 - 0006


Rådets forordning (EF) nr. 481/2001

af 6. marts 2001

om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Polen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 377/2000(1) blev vedtaget i afventning af ikrafttrædelsen af protokoller vedrørende tilpasning, navnlig af den del, der vedrører protokol nr. 3 til Europaaftalerne med de respektive central- og østeuropæiske lande.

(2) Proceduren for den formelle vedtagelse af protokollen vedrørende tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen med Polen er ikke afsluttet så betids, at den kan træde i kraft den 1. januar 2001. Indrømmelserne til Polen bør derfor forlænges autonomt til den 31. december 2001.

(3) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2).

(4) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(3) har kodificeret bestemmelserne om forvaltning af toldkontingenter, der tildeles i kronologisk orden i forhold til datoerne for antagelsen af angivelserne til overgang til fri omsætning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar til den 31. december 2001 gives der indrømmelser for de i bilaget til denne forordning opførte produkter med oprindelse i Polen på de i dette bilag fastsatte betingelser. De grundbeløb, der skal tages i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstolden ved indførsel fra dette land til Fællesskabet, er opført i tabel 3 i bilaget.

Artikel 2

Hvis Polen ophører med at anvende gensidige foranstaltninger over for Fællesskabet, kan Kommissionen efter den i artikel 3, stk. 2, i denne forordning omhandlede procedure suspendere anvendelsen af de i artikel 1 fastsatte foranstaltninger.

Artikel 3

1. Kommissionen bistås af den i artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93(4) nævnte komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes proceduren i artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

1. De indrømmelser for handelen med forarbejdede landbrugsprodukter, der er fastsat i den tilpasningsprotokol, som er indgået med Polen, erstatter de indrømmelser, der er fastsat i bilaget til denne forordning:

a) fra den 1. januar 2001, hvis tilpasningsprotokollen er trådt i kraft på denne dato

b) fra datoen for ikrafttrædelsen af tilpasningsprotokollen, hvis tilpasningsprotokollen træder i kraft efter den 1. januar 2001.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til de i denne forordning fastsatte foranstaltninger anvendes også for de tilsvarende foranstaltninger i tilpasningsprotokollen for Polen.

Artikel 5

Kommissionen forvalter kontingenterne i tabel 1 i bilaget til denne forordning efter bestemmelserne i artikel 308a til 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2001.

På Rådets vegne

I. Thalén

Formand

(1) Rådets forordning (EF) nr. 377/2000 af 14. februar 2000 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Polen og Bulgarien (EFT L 47 af 19.2.2000, s. 4).

(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2787/2000 (EFT L 330 af 27.12.2000, s. 1).

(4) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

BILAG

Tabel 1

Kontingenter gældende for indførsel af varer med oprindelse i Polen for 2001

>TABELPOSITION>

Tabel 2

Told af indførte varer med oprindelse i Polen for 2001

>TABELPOSITION>

Tabel 3

De grundbeløb, der skal tages i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstolden ved indførsel til Fællesskabet af varer i tabel 1

>TABELPOSITION>

Top