Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0214

Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

OJ L 37, 7.2.2001, p. 100–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010; ophævet ved 32009R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/oj

32001R0214

Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

EF-Tidende nr. L 037 af 07/02/2001 s. 0100 - 0111


Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001

af 12. januar 2001

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2000(2), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1255/1999 erstattede Rådets forordning (EØF) nr. 804/68(3) samt bl.a. Rådets forordning (EØF) nr. 777/87(4), der vedrørte interventionsopkøb af smør og skummetmælkspulver. I betragtning af den nye ordning og erfaringerne bør gennemførelsesbestemmelserne for interventionsforanstaltningerne på markedet for skummetmælkspulver ændres. Der bør derfor for klarhedens skyld foretages en omarbejdning af de specifikke forordninger, der tidligere regulerede forskellige aspekter af interventionsordningen, nemlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 2213/76 af 10. september 1976 om salg af skummetmælkspulver fra egne lagre(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2080/96(6), (EØF) nr. 1362/87 af 18. maj 1987 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 777/87 for så vidt angår interventionsopkøb og ydelse af støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver(7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 569/96(8), (EØF) nr. 1158/91 af 3. maj 1991 om interventionsorganernes opkøb af skummetmælkspulver ved licitation(9), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/1999(10), og (EF) nr. 322/96 af 22. februar 1996 om gennemførelsesbestemmelser for offentlig oplagring af skummetmælkspulver(11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 419/98(12), således at disse bestemmelser samles i én retsakt.

(2) Interventionsorganerne kan kun opkøbe skummetmælkspulver, der opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, og kun på visse betingelser vedrørende kvalitet og præsentation, som nærmere skal fastlægges. Desuden bør analysemetoderne og de nærmere regler for kvalitetskontrollen anføres, ligesom der bør foreskrives en kontrol af skummetmælkspulverets radioaktivitet, hvis omstændighederne nødvendiggør dette, idet de maksimalt tilladte niveauer herfor i givet fald skal fastsættes i EF-bestemmelserne.

(3) For at interventionsordningen kan fungere korrekt, bør betingelserne for godkendelse af produktionsvirksomheder og kontrollen i forbindelse hermed anføres. For at ordningen kan blive effektiv, bør der fastsættes foranstaltninger i tilfælde af, at disse betingelser ikke overholdes. Da skummetmælkspulver kan opkøbes til intervention af et interventionsorgan henhørende under en anden medlemsstat end den, hvor skummetmælkspulveret er fremstillet, bør det fastsættes, hvorledes det opkøbende interventionsorgan i så fald sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes.

(4) Manglende opfyldelse af kravene bør ikke kunne belaste Fællesskabets budget. Det bør derfor fastsættes, at den erhvervsdrivende skal tage skummetmælkspulver, der ikke opfylder kravene, tilbage og bære de påløbne oplagringsomkostninger.

(5) Den mindste mængde, som et bud kan vedrøre, bør fastsættes. Buddet ledsages af en sikkerhed for at garantere, at det vedstås, og skummetmælkspulveret leveres inden for frister, der skal fastsættes.

(6) I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1255/1999 er det fastsat, at interventionsorganerne kun må opkøbe skummetmælkspulver med et mindsteindhold af protein. Opkøbsprisen kan desuden variere efter proteinindholdet. Måden at beregne opkøbsprisen på bør anføres.

(7) Med henblik på en korrekt forvaltning af de oplagrede mængder bør medlemsstaternes forpligtelser anføres ved at fastsætte afstanden til lageret og de udgifter, der skal bæres ved en større afstand, ligesom der bør fastsættes betingelser for oplagring og udlagring, adgang til lagrene og identifikation af varepartierne samt tegning af forsikring mod risici ved oplagring af skummetmælkspulveret. For at sikre kontrol af ensartet hyppighed og omfang bør arten og antallet af de nationale myndigheders inspektioner hos lagerholderne også anføres. Da interventionsorganerne er bundet af kontrakter for indeværende oplagringsperiode, bør det fastsættes, at de nye bestemmelser om oplagring og udlagring, som lagrene skal opfylde, kun gælder for de mængder skummetmælkspulver, der opkøbes til intervention fra den 1. september 2000.

(8) I artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999 er det fastsat, at opkøb af skummetmælkspulver til interventionsprisen kan suspenderes, så snart de mængder, der tilbydes til intervention i perioden fra. 1. marts til 31. august hvert år, overstiger 109000 tons. I så fald kan opkøbene foretages ved løbende licitation, som der bør fastsættes bestemmelser for. Oplysningerne i buddet, bl.a. minimumsmængden, fristen for indgivelse af bud og den maksimale opkøbspris, bør fastlægges. For at sikre, at skummetmælkspulveret opfylder kravene til kvalitet og præsentation på tidspunktet for buddets indgivelse og efter indlagringen, bør det kræves, at buddet ledsages af en skriftlig forpligtelseserklæring herom fra den bydende. Der bør også i forbindelse med buddet stilles licitationssikkerhed for at sikre, at buddet opretholdes efter udløbet af fristen for indgivelse af bud, og at skummetmælkspulveret leveres inden for frister, der skal fastsættes. Det bør desuden anføres, på hvilken måde opkøbsprisen beregnes ud fra det opkøbte skummetmælkspulvers proteinindhold.

(9) En korrekt forvaltning af interventionsmængderne forudsætter, at skummetmælkspulveret sælges, så snart der viser sig afsætningsmuligheder. For at sikre lige adgang til det produkt, der udbydes til salg, bør enhver interesseret have mulighed for at købe det til en fast salgspris. Salgsbetingelserne, for hvis opfyldelse der stilles sikkerhed, bør fastlægges, navnlig betingelserne for overtagelsen af skummetmælkspulveret og betalingsfristerne. Med henblik på en regelmæssig overvågning af lagersituationen bør medlemsstaterne give Kommissionen meddelelse om de solgte mængder.

(10) I artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 er det fastsat, at der kan ydes støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver. For at sikre effektiv kontrol med ordningen bør det fastsættes, at der skal udarbejdes en kontrakt og regler for oplagringen. Af samme grund bør der også fastsættes detaljerede bestemmelser om dokumentation og regnskaber samt om kontrollens hyppighed og dens gennemførelse, bl.a. for så vidt angår de krav, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999. For at gøre det lettere at kontrollere, om de produkter, der er oplagret ifølge kontrakter om privat oplagring, rent faktisk befinder sig på lageret, bør det fastsættes, at udlagringen skal omfatte hele varepartier, medmindre medlemsstaten tillader udlagring af en mindre mængde.

(11) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Denne forordning fastlægger gennemførelsesbestemmelser for de interventionsforanstaltninger for skummetmælkspulver, der er fastsat i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1255/1999:

a) opkøb til interventionspris

b) opkøb i forbindelse med løbende licitation

c) salg til fast pris af skummetmælkspulver fra offentlige lagre

d) støtte til privat oplagring.

KAPITEL II

OFFENTLIG OPLAGRING

Afdeling 1

Opkøbsbetingelser

Artikel 2

1. Interventionsorganerne opkøber kun skummetmælkspulver, der opfylder kravene i artikel 7, stk. 1, første og andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 og i stk. 2-7 i nærværende artikel, og som tilbydes dem i perioden 1. marts-31. august.

2. Myndighederne kontrollerer skummetmælkspulverets kvalitet efter de analysemetoder, der er omhandlet i bilag I, på grundlag af prøver, der er udtaget efter bestemmelserne i bilag III. Kontrollen skal fastslå, at der ikke findes andre produkter i skummetmælkspulveret, bl.a. kærnemælk og valle som defineret i bilag I.

Medlemsstaterne kan dog med Kommissionens samtykke fastsætte, at der under deres tilsyn etableres en ordning med egenkontrol, når det gælder visse kvalitetskrav og visse godkendte virksomheder.

3. Radioaktiviteten i skummetmælkspulveret må ikke overstige de maksimalt tilladte niveauer, der eventuelt er fastsat i EF-bestemmelserne.

Radioaktiviteten i produktet kontrolleres kun, hvis situationen kræver det, og kun i den nødvendige periode. Om nødvendigt fastsættes varigheden og omfanget af kontrolforanstaltningerne efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

4. Skummetmælkspulveret skal være fremstillet i løbet af en periode på 30 dage forud for den dag, hvor interventionsorganet modtager salgstilbuddet. Er skummetmælkspulveret oplagret i siloer, skal det være fremstillet i løbet af en periode på fire uger forud for den uge, hvor buddet modtages.

5. Det mindste bud udgør 20 t. Medlemsstaterne kan fastsætte, at skummetmælkspulveret tilbydes i hele tons.

6. Skummetmælkspulveret emballeres i sække med en nettovægt på 25 kg, der opfylder betingelserne i bilag II, og som bærer følgende angivelser, eventuelt omformet til kode:

a) et godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b) fremstillingsdato eller eventuelt fremstillingsuge

c) fremstillingspartiets nummer

d) betegnelsen "Spraytørret skummetmælkspulver".

7. Skummetmælkspulveret leveres på paller, der er egnet til langtidsoplagring.

I tilfælde af levering af engangspaller dækker opkøbsprisen for skummetmælkspulveret køb af palle.

I tilfælde af levering på EUR-paller eller paller af tilsvarende kvalitet returneres pallerne til sælger eller ombyttes senere med tilsvarende paller ved udlagringen.

Artikel 3

1. Den i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede virksomhed godkendes kun, hvis den:

a) er godkendt efter artikel 10 i Rådets direktiv 92/46/EØF(13) og råder over egnet teknisk udstyr

b) forpligter sig til løbende at føre de registre, der foreskrives af det ansvarlige organ i hver medlemsstat, og som indeholder oplysning om råvarernes oprindelse, de fremstillede mængder skummetmælkspulver, kærnemælk og valle, pakning, samt om identifikation og udleveringsdato for hvert parti skummetmælkspulver, kærnemælk og valle

c) accepterer at lade sin produktion af skummetmælkspulver, der kan tilbydes til offentlig intervention, underkaste særlig officiel kontrol

d) forpligter sig til mindst to arbejdsdage i forvejen at informere kontrolorganet om, at det agter at fremstille skummetmælkspulver til offentlig intervention; medlemsstaten kan dog fastsætte en kortere frist.

2. For at sikre, at bestemmelserne i nærværende forordning overholdes, foretager de ansvarlige kontrolorganer uanmeldt kontrol på stedet ud fra de pågældende virksomheders program for produktion af skummetmælkspulver til intervention.

Denne kontrol skal mindst omfatte:

a) et kontrolbesøg for hver periode på 28 dage, hvor der er produceret til intervention, dog mindst én gang hvert halve år, for at efterprøve de i stk. 1, litra b), omhandlede oplysninger

b) et kontrolbesøg hvert halve år for at kontrollere, om de i stk. 1 omhandlede godkendelsesbetingelser er opfyldt.

3. Godkendelsen trækkes tilbage, hvis forhåndsbetingelserne i stk. 1, litra a), ikke længere er opfyldt. På anmodning fra den pågældende virksomhed kan den få sin godkendelse tilbage efter en minimumsperiode på seks måneder efter en grundig kontrol.

Konstateres det, at en virksomhed ikke har opfyldt en af sine forpligtelser efter stk. 1, litra b), c) og d), suspenderes godkendelsen, medmindre der er tale om force majeure, for en periode, der strækker sig fra en til tolv måneder afhængigt af, hvor alvorlig den pågældende uregelmæssighed er.

Godkendelsen suspenderes ikke, hvis medlemsstaten fastslår, at uregelmæssigheden ikke er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at den er af minimal betydning for effektiviteten af de i stk. 2 fastsatte kontrolbesøg.

4. Resultaterne af de kontrolbesøg, der foretages i henhold til stk. 2 og 3, nedfældes i en rapport med følgende oplysninger:

a) kontrollens dato

b) dens varighed

c) hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den ansvarlige medarbejder og sendes til virksomheden.

5. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med de i stk. 2 og 3 omhandlede kontrolbesøg, senest en måned efter deres vedtagelse.

Artikel 4

1. Tilbydes skummetmælkspulveret til intervention i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, er opkøbet betinget af, at der senest 45 dage efter modtagelsen af buddet forelægges en attest fra produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ.

Attesten skal indeholde de angivelser, der er nævnt i artikel 2, stk. 6, litra a), b) og c), og en bekræftelse på, at der er tale om skummetmælkspulver, der i en godkendt virksomhed i EF direkte og udelukkende er fremstillet af skummetmælk som omhandlet i artikel 7, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

2. Har produktionsmedlemsstaten foretaget den i artikel 2, stk. 2, omhandlede kontrol, skal attesten også indeholde resultaterne af kontrollen samt en bekræftelse på, at der er tale om skummetmælkspulver som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999. I så fald skal de i artikel 2, stk. 6, omhandlede sække være forseglet med en nummereret etiket udstedt af det ansvarlige organ i produktionsmedlemsstaten. Nummeret skal anføres i den i stk. 1 nævnte attest.

Afdeling 2

Procedure for opkøb til interventionspris

Artikel 5

1. Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a) sælgers navn og adresse

b) den tilbudte mængde

c) det sted, hvor skummetmælkspulveret er oplagret.

2. Interventionsorganet registrerer datoen for modtagelsen af buddet og de tilsvarende mængder og fremstillingsdatoer samt det sted, hvor skummetmælkspulveret oplagres.

I tilfælde af suspension af opkøb til interventionsprisen efter artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999 afbrydes modtagelsen og registreringen af bud fra dagen efter den dag, hvor beslutningen om suspension får virkning.

3. Et bud er kun gyldigt, hvis:

a) det vedrører en mængde skummetmælkspulver, der er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5

b) der er vedlagt en skriftlig forpligtelseserklæring fra sælgeren om, at han vil overholde artikel 2, stk. 4, og artikel 9

c) der føres bevis for, at sælgeren i den medlemsstat, hvor buddet indgives, senest på dagen for modtagelsen af buddet har stillet en sikkerhed på 2 EUR/100 kg.

4. Den forpligtelseserklæring i stk. 3, litra b), der oprindeligt blev sendt til interventionsorganet, gælder stiltiende for senere bud, indtil sælgeren eller interventionsorganet udtrykkelig opsiger den, hvis:

a) det i det første bud anføres, at sælgeren agter at gøre brug af nærværende bestemmelse

b) der i de senere bud henvises til nærværende bestemmelse (artikel 5, stk. 4) samt til datoen for det første bud.

Artikel 6

Opretholdelse af buddet og levering af skummetmælkspulveret til det lager, der udpeges af interventionsorganet, inden for den i artikel 7, stk. 2, fastsatte frist udgør primære krav, jf. artikel 20 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85(14).

Artikel 7

1. Efter at have verificeret oplysningerne i buddet udsteder interventionsorganet inden fem arbejdsdage efter modtagelsen af buddet et dateret og nummeret leveringsbevis med oplysning om:

a) den mængde skummetmælkspulver, der skal leveres

b) fristen for levering

c) det lager, hvor det skal leveres.

2. Skummetmælkspulveret skal leveres senest 28 dage efter dagen for modtagelsen af salgstilbuddet. Leveringen kan deles op i partier.

3. Den i artikel 5, stk. 3, litra c), omhandlede sikkerhed frigives, så snart den mængde, der er anført i buddet, er leveret.

Fremgår det dog af den i artikel 2, stk. 2, omhandlede kontrol, at skummetmælkspulveret ikke svarer til de i nævnte artikel fastsatte krav, frigives sikkerheden for de mængder, der endnu ikke er leveret.

4. Interventionsorganet overtager skummetmælkspulveret den dag, hvor den sidste del af den mængde skummetmælkspulver, der er omfattet af buddet, ankommer til det lager, som interventionsorganet har udpeget, men tidligst dagen efter udstedelsen af leveringsbeviset.

5. Har sælgeren ikke foretaget leveringen inden for den foreskrevne frist, og der ikke foreligger force majeure, inddrages den i artikel 5, stk. 3, litra c), omhandlede sikkerhed i forhold til den mængde, der ikke er leveret, og købet opsiges for den resterende mængde.

Artikel 8

1. Interventionsorganet betaler for det skummetmælkspulver, som er overtaget, mellem den 120. dag og den 140. dag efter overtagelsen, hvis det kontrolleres, om artikel 2 er overholdt.

2. Udgør proteinindholdet i det fedtfrie tørstof, som er påvist efter den i bilag I anførte metode, 35,6 % eller derover, er opkøbsprisen lig med den interventionspris, der gælder på dagen for fremstillingen af skummetmælkspulveret.

Er proteinindholdet mindst 31,4 %, men under 35,6 % er opkøbsprisen lig med interventionsprisen minus et beløb, er beregnes saledes:

Interventionspris x ((0,356 - proteinindhold) x 1,75).

Artikel 9

Ved sit bud forpligter sælgeren sig til følgende, hvis det af kontrollen fremgår, at skummetmælkspulveret ikke opfylder artikel 2:

a) at tage varen tilbage

b) inden tilbagetagelsen af varen at betale oplagringsomkostningerne for den pågældende mængde fra overtagelsesdagen til udlagringsdatoen.

De oplagringsomkostninger, der skal betales, beregnes på grundlag af de faste beløb for indlagrings-, udlagrings- og lageromkostninger, der er fastsat i medfør af artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78(15).

Afdeling 3

Oplagring og udlagring

Artikel 10

1. De i artikel 7, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EØF) nr. 1255/1999 omhandlede lagre skal opfylde følgende betingelser:

a) være tørre, velholdte og fri for utøj

b) ikke have fremmed lugt

c) have gode ventilationsmuligheder

d) råde over en lagerkapacitet på mindst 1000 t og en udlagringskapacitet pr. dag på mindst 3 % af den mængde, der befinder sig på lageret, med en minimumskapacitet på 100 t pr. dag. I denne forbindelse tages der kun hensyn til de mængder skummetmælkspulver, der opkøbes fra den 1. september 2000.

Den risiko, der er forbundet med oplagring af skummetmælkspulver, dækkes af en forsikring, som enten har form af en kontraktmæssig forpligtelse for lagerholderen eller en globalforsikring tegnet af interventionsorganet. Medlemsstaten kan også være selvforsikrende.

2. Interventionsorganerne kræver, at skummetmælkspulveret indlagres og oplagres på paller på en sådan måde, at partierne let kan identificeres, og at der er let adgang til dem.

3. Det ansvarlige kontrolorgan kontrollerer, om produkterne befinder sig på det pågældende lager, jf. artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/96(16).

Artikel 11

1. Interventionsorganet vælger det lager, som ligger nærmest det sted, hvor skummetmælkspulveret opbevares.

Interventionsorganet kan dog vælge et andet lager inden for den afstand, der er fastsat i stk. 2. Ud over denne afstand kan det vælge et andet lager under hensyntagen til de pågældende transportomkostninger. I så fald underretter interventionsorganet straks Kommissionen om sit valg.

2. Den maksimale afstand, jf. artikel 7, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, er fastsat til 350 km. Er afstanden større, fastsættes de supplerende transportomkostninger, der afholdes af interventionsorganet, til 0,05 EUR/t/km.

Hører det opkøbende interventionsorgan under en anden medlemsstat end den, hvor det udbudte skummetmælkspulver opbevares, indgår afstanden mellem sælgerens lager og grænsen i den medlemsstat, hvor det opkøbende interventionsorgan er beliggende, ikke i beregningen af maksimumsafstanden, jf. første afsnit.

Artikel 12

1. Ved udlagringen stiller interventionsorganet skummetmælkspulveret til rådighed på paller ved lagerets læsserampe og læsset på transportmiddel, bortset fra stuvning.

Anvendes der EUR-paller eller paller af lignende kvalitet, returnerer køberen tilsvarende paller til interventionsorganet ved udlagringen.

2. Omkostninger ved stuvning og eventuelt ved aflæsning fra paller afholdes af køberen af skummetmælkspulveret. Disse omkostninger fastsættes skønsmæssigt af medlemsstaten, der underretter hver interesseret herom på dennes anmodning, og meddeles til Kommissionen i måneden efter vedtagelsen af nærværende forordning og inden hver ændring.

Afdeling 4

Særlige betingelser ved licitationsopkøb

Artikel 13

Beslutter Kommissionen at foretage opkøb ved løbende licitation efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999, og efter proceduren i samme forordnings artikel 42, anvendes nærværende forordnings artikel 2, 3, 4, 10, 11 og 12, med mindre andet er fastsat i nærværende afdeling.

Artikel 14

1. Der offentliggøres en licitationsbekendtgørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Fristen for indgivelse af bud til de særlige licitationer udløber kl. 12 (belgisk tid) den anden og fjerde tirsdag i måneden, bortset fra den anden tirsdag i august. Er tirsdagen en helligdag, udløber fristen kl. 12.00 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

Artikel 15

1. De interesserede deltager i en licitation under interventionsorganet i en medlemsstat enten ved indgivelse af et skriftligt bud med kvittering for modtagelse eller ved brug af et skriftligt telekommunikationsmiddel med kvittering for modtagelse.

2. Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

a) den bydendes navn og adresse

b) den tilbudte mængde

c) den foreslåede pris pr. 100 kg skummetmælkspulver eksklusive nationale afgifter, frit leveret til lagerets læsserampe på paller, udtrykt i euro med højst to decimaler

d) det sted, hvor det tilbudte skummetmælkspulver er oplagret.

3. Et bud er kun gyldigt, hvis:

a) det vedrører skummetmælkspulver, der er fremstillet i løbet af en periode på 21 dage eller eventuelt tre uger før den dag, hvor fristen for indgivelse af bud som omhandlet i artikel 14, stk. 2, udløber. Er perioden mellem to på hinanden følgende licitationer længere end 21 dage, kan skummetmælkspulveret være fremstillet i denne periode

b) det vedrører en mængde skummetmælkspulver, der er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5

c) der er vedlagt en skriftlig forpligtelseserklæring fra den bydende om, at han vil overholde nærværende stykkes litra a) og artikel 9

d) der føres bevis for, at den bydende i den medlemsstat, hvor buddet indgives, inden udløbet af fristen for indgivelse af bud har stillet en licitationssikkerhed på 2 EUR/100 kg for den pågældende licitation.

4. Den i stk. 3, litra c), fastsatte forpligtelseserklæring, der oprindelig blev sendt til interventionsorganet, gælder stiltiende for senere bud, indtil den bydende eller interventionsorganet udtrykkelig opsiger den, hvis:

a) det i det første bud anføres, at den bydende agter at gøre brug af nærværende bestemmelse

b) der i de senere bud henvises til nærværende bestemmelse ved at anføre "artikel 15, stk. 4" samt til datoen for det første bud.

5. Buddet kan ikke ændres eller trækkes tilbage efter udløbet af den i artikel 14, stk. 2, omhandlede frist for indgivelse af bud ved den pågældende licitation.

Artikel 16

Opretholdelse af buddet efter udløbet af fristen for indgivelse af bud og levering af skummetmælkspulveret til det lager, der udpeges af interventionsorganet, inden for den i artikel 19, stk. 3, fastsatte frist udgør primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 17

1. Medlemsstaterne giver senest kl. 9.00 (belgisk tid) dagen efter udløbet af den i artikel 14, stk. 2, omhandlede frist Kommissionen meddelelse om de mængder og priser, de bydende har tilbudt.

2. På grundlag af de bud, der modtages for hver licitation, fastsætter Kommissionen en maksimumsopkøbspris ud fra de gældende interventionspriser efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1255/1999.

3. Kommissionen kan beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

Artikel 18

1. Buddet afvises, hvis den foreslåede pris er højere end den i artikel 17, stk. 2, omhandlede maksimumspris for den pågældende licitation.

2. De med licitationen forbundne rettigheder og forpligtelser kan ikke overdrages.

Artikel 19

1. Interventionsorganet underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen.

Den i artikel 15, stk. 3, litra d), omhandlede sikkerhed frigives straks for bud, der ikke antages.

2. Interventionsorganet udsteder straks tilslagsmodtageren et dateret og nummereret leveringsbevis med følgende oplysninger:

a) den mængde, der skal leveres

b) fristen for levering af skummetmælkspulveret

c) det lager, hvor det skal leveres.

3. Tilslagsmodtageren leverer skummetmælkspulveret senest 28 dage efter udløbet af fristen for indgivelse af bud. Leveringen kan deles op i partier.

4. Licitationssikkerheden frigives, så snart tilslagsmodtageren inden for den foreskrevne frist har leveret den på leveringsbeviset anførte mængde.

5. Har tilslagsmodtageren ikke foretaget leveringen inden for den foreskrevne frist, og der ikke foreligger force majeure, inddrages den i artikel 15, stk. 3, litra d), omhandlede licitationssikkerhed i forhold til den mængde, der ikke er leveret, og købet bortfalder for den resterende mængde.

Artikel 20

1. Interventionsorganet betaler tilslagsmodtageren mellem den 120. dag og den 140. dag efter overtagelsen af skummetmælkspulveret den pris, der er fastsat i stk. 2 i nærværende artikel, for så vidt det kontrolleres, om artikel 2, stk. 1, 2, 3, 5, 6 og 7, og artikel 15, stk. 3, litra a), er overholdt.

2. Udgør proteinindholdet i det fedtfrie tørstof, som er påvist efter den i bilag I anførte metode, 35,6 % eller derover, er opkøbsprisen lig med den pris, der er anført i buddet.

Er proteinindholdet mindst 31,4 %, men under 35,6 %, er opkøbsprisen lig med den pris, der er anført i buddet, minus et beløb, der beregnes således:

tilbudt pris x ((0,356 - proteinindhold) x 1,75).

3. Interventionsorganet overtager skummetmælkspulveret den dag, hvor den sidste del af den mængde skummetmælkspulver, der er omfattet af buddet, ankommer til det lager, som interventionsorganet har udpeget, men tidligst dagen efter udstedelsen af leveringsbeviset.

Afdeling 5

Salg

Artikel 21

Medlemsstaternes interventionsorganer sælger skummetmælkspulver, som de ligger inde med, og som er indlagret inden den 1. september 1997, til enhver interesseret køber.

Artikel 22

1. Skummetmælkspulveret sælges ab lager til en pris, der er lig med den interventionspris, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1255/1999, og som gælder på datoen for indgåelsen af salgskontrakten, forhøjet med 1 EUR/100 kg.

2. Anmodningen om køb skal indeholde følgende oplysninger:

a) køberens navn og adresse

b) den ønskede mængde

c) eventuelt det lager, hvor skummetmælkspulveret oplagres, og eventuelt et alternativt lager.

3. En anmodning om køb er kun gyldig, hvis:

a) den mindst vedrører 10 t; er restmængden på et lager på under 10 t, vedrører salget dog denne restmængde

b) der føres bevis for, at køberen i den medlemsstat, hvor anmodningen indgives, har stillet en sikkerhed på 7 EUR/100 kg for opfyldelsen af de primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85, vedrørende overtagelsen af skummetmælkspulveret inden for den i artikel 24, stk. 1, første afsnit, i nærværende forordnings omhandlede frist.

Artikel 23

1. Med henblik på salget tildeles skummetmælkspulveret under hensyntagen til indlagringsdatoen, begyndende med det ældste produkt af den samlede disponible mængde eller eventuelt af den disponible mængde i det eller de lagre, den erhvervsdrivende har udpeget.

2. Fører antagelsen af en anmodning om køb til, at den endnu disponible mængde skummetmælkspulver på det pågældende lager overskrides, tildeles salget kun til den interesserede for denne mængde. Interventionsorganet kan dog i samråd med den interesserede udpege andre lagre for at nå op på den i anmodningen anførte mængde.

3. Medfører antagelsen af flere anmodninger for samme lager en overskridelse af den disponible mængde, gives der tilslag for salg ved fordeling af den disponible mængde i forhold til de ønskede mængder. Medfører en sådan fordeling, at der tildeles mængder på under fem t, sker tildelingen ved lodtrækning.

4. Alle gyldige anmodninger om køb, der kommer interventionsorganet i hænde den samme dag, anses for indgivet på samme tid.

5. Interventionsorganet træffer de nødvendige foranstaltninger for, at de interesserede for egen regning inden indgåelsen af salgskontrakten kan undersøge prøver, der er udtaget af det udbudte skummetmælkspulver.

Artikel 24

1. Køberen overtager skummetmælkspulveret inden en måned regnet fra den dag, hvor salgskontrakten er indgået.

Den købte mængde kan overtages gradvist i delmængder, hvoraf ingen mængde må være på under 10 t. Er restmængden på et lager mindre end denne mængde, kan overtagelsen dog vedrøre restmængden.

2. Inden overtagelsen af hver mængde betaler køberen interventionsorganet prisen for den mængde, der overtages.

3. Bortset fra tilfælde af force majeure opsiges salgskontrakten for restmængden, hvis køberen ikke har overtaget skummetmælkspulveret inden for den i stk. 1 omhandlede frist.

4. Den i artikel 22, stk. 3, litra b), omhandlede sikkerhed fortabes for den mængde, som købekontrakten opsiges for i henhold til nærværende artikels stk. 3. Den frigives straks for den mængde, som overtages inden for den fastsatte frist.

5. I tilfælde af force majeure bestemmer interventionsorganet, hvilke foranstaltninger det må træffe på grund af den påberåbte omstændighed.

KAPITEL III

PRIVAT OPLAGRING

Afdeling 1

Kontrakt og oplagringsbetingelser

Artikel 25

I dette kapitel forstås ved:

a) "lagerparti": en mængde på mindst 10 t af ensartet sammensætning og kvalitet, der stammer fra samme virksomhed, og som på samme dag er indlagret på samme lager

b) "dagen for den kontraktlige oplagrings begyndelse": dagen efter indlagringen

c) "sidste dag for kontraktlig oplagring": dagen før udlagringen.

Artikel 26

Beslutter Kommissionen at yde støtte for privat oplagring af skummetmælkspulver efter artikel 7, stk 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999, indgås kontrakterne om privat oplagring mellem interventionsorganet i den medlemsstat, på hvis område skummetmælkspulveret oplagres, og fysiske eller juridiske personer, i det følgende benævnt "kontrahenter".

Artikel 27

Der kan kun indgås kontrakt om privat oplagring af skummetmælkspulver som omhandlet i artikel 17, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, hvis det opfylder følgende betingelser:

a) det indeholder højst 11 % fedtstof og 5 % vand med et proteinindhold i det fedtfrie tørstof på mindst 31,4 %

b) det er fremstillet i løbet af en periode på 28 dage eller fire uger forud for den kontraktlige oplagrings begyndelse i en virksomhed, der er godkendt efter artikel 3, stk. 1, litra a) og b), i nærværende forordning, og som accepterer at lade sin produktion af skummetmælkspulver, der kan omfattes af en oplagringskontrakt, underkaste en særlig officiel kontrol

c) det har en radioaktivitet, der ikke overstiger de i artikel 2, stk. 3, omhandlede maksimalt tilladte niveauer

d) det er emballeret i sække med en nettovægt på 25 kg eller i "big bags" med en vægt på højst 1500 kg med mindst følgende angivelser, der eventuelt er omformet til kode:

i) et godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

ii) fremstillingsdatoen eller -ugen

iii) fremstillingspartiets nummer

iv) nettovægten

e) det er ikke underlagt den i artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80(17) omhandlede ordning. Hvis det senere underlægges denne ordning, er dette ensbetydende med, at den kontraktlige oplagring bringes til ophør.

Artikel 28

1. Oplagringskontrakten udformes skriftligt for et eller flere lagerpartier og skal navnlig indeholde bestemmelser om:

a) den mængde skummetmælkspulver, som omfattes af kontrakten

b) støttebeløbet

c) de for kontraktens opfyldelse relevante datoer, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af en kommissionsbeslutning efter artikel 7, stk. 3, tredje afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1255/1999 og efter proceduren i artikel 42 i nævnte forordning

d) identificering af lagrene.

2. Interventionsorganet i den medlemsstat, hvor oplagringen finder sted, udarbejder et sæt oplagringsbetingelser vedrørende kontrolforanstaltningerne, navnlig de i artikel 33 omhandlede foranstaltninger. Oplagringskontrakten henviser til disse oplagringsbetingelser.

Artikel 29

1. Perioderne for indlagring og udlagring fastsættes ved beslutningen om støtte til privat oplagring af skummetmælkspulver.

2. Udlagringen skal foretages i hele lagerpartier. I det i artikel 33, stk. 2, litra a), nævnte tilfælde kan udlagringen dog kun omfatte en forseglet mængde.

Artikel 30

1. En ansøgning om indgåelse af en kontrakt med interventionsorganet kan kun vedrøre partier af skummetmælkspulver, som indlagringen er afsluttet for.

Ansøgningen skal være interventionsorganet i hænde senest 30 dage efter indlagringen. Interventionsorganet registrerer datoen for ansøgningens modtagelse.

Modtager interventionsorganet ansøgningen i løbet af de første ti arbejdsdage efter udløbet af ovennævnte frist, kan oplagringskontrakten dog indgås, men støttebeløbet nedsættes med 30 %.

2. Oplagringskontrakten skal indgås senest 30 dage efter registreringen af ansøgningen.

Artikel 31

Oplagres skummetmælkspulveret i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, kan der kun indgås oplagringskontrakt som omhandlet i artikel 30, hvis der forelægges en attest, som udstedes af det ansvarlige organ i produktionsmedlemsstaten senest 50 dage efter indlagringen.

Attesten indeholder oplysninger om det godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten, fremstillingsdatoen eller -ugen og fremstillingspartiets nummer samt bekræftelse af, at der er tale om skummetmælkspulver som omhandlet i artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999.

I det i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede tilfælde skal oplagringskontrakten indgås senest 60 dage efter registreringen af ansøgningen.

Afdeling 2

Kontrolbestemmelser

Artikel 32

1. Medlemsstaten sørger for, at alle betingelser for udbetaling af støtte overholdes.

2. Kontrahenten eller, på anmodning af eller efter tilladelse fra medlemsstaten, den for lageret ansvarlige holder den nødvendige dokumentation for nedenstående oplysninger vedrørende de privat oplagrede produkter til rådighed for det organ, der varetager kontrollen:

a) det godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b) fremstillingsdatoen

c) indlagringsdatoen

d) fremstillingspartiets nummer

e) tilstedeværelse på lageret og lagerets adresse

f) udlagringsdatoen.

3. Kontrahenten, eller eventuelt den for lageret ansvarlige, fører for hver kontrakt et lagerregnskab, som skal være til rådighed på oplagringsstedet, og som indeholder følgende oplysninger:

a) lagerpartiets nummer for de privat oplagrede produkter

b) indlagrings- og udlagringsdatoen

c) mængden af skummetmælkspulver, der er anført for hvert lagerparti

d) produkternes placering på lageret.

4. De oplagrede produkter skal være lette at identificere og let tilgængelige. De skal være identificeret efter kontrakt.

Artikel 33

1. Ved indlagringen foretager det ansvarlige organ kontrol i perioden fra indlagringsdatoen til 28 dage efter registreringen af ansøgningen om indgåelse af kontrakten.

For at sikre, at de oplagrede produkter er støtteberettigede, foretages kontrollen, så den er tilstrækkelig repræsentativ, på mindst 5 % af de indlagrede mængder, for med hensyn til vægt, identifikation og varernes art at sikre, at lagerpartierne i deres helhed fysisk er i overensstemmelse med ansøgningen om indgåelse af kontrakt.

2. Det ansvarlige organ:

a) forsegler ved den i stk. 1 omhandlede kontrol samtlige produkter efter kontrakt, lagerparti eller mindre mængde, eller

b) foretager en uanmeldt stikprøvekontrol af, om produkterne befinder sig på lageret. Den udvalgte prøve med henblik på den uanmeldte stikprøvekontrol skal være repræsentativ og svare til mindst 10 % af den samlede kontraktmængde, hvortil der ydes støtte til privat oplagring.

3. Ved udløbet af perioden for den kontraktlige oplagring foretager det ansvarlige organ en stikprøvekontrol af produkternes vægt og identifikation. Forbliver skummetmælkspulveret på lageret efter udløbet af den maksimale periode for kontraktlig oplagring, kan kontrollen dog foretages ved udlagringen.

Med henblik på kontrollen underretter kontrahenten det ansvarlige organ om de pågældende lagerpartier mindst fem arbejdsdage før:

a) udløbet af perioden for kontraktlig oplagring på 180 dage, eller

b) påbegyndelsen af udlagringen, hvis denne finder sted i eller efter perioden på 180 dage.

Medlemsstaterne kan acceptere en kortere frist end fem arbejdsdage.

4. Der skal udarbejdes en rapport om den kontrol, der foretages i henhold til stk. 1, 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a) kontrollens dato

b) dens varighed

c) hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den for kontrollen ansvarlige medarbejder og medunderskrives af kontrahenten eller eventuelt af den for lageret ansvarlige, og den skal foreligge i betalingsdossieret.

5. Hvis der konstateres uregelmæssigheder, som vedrører 5 % eller mere af den kontrollerede produktmængde, udvides kontrollen til at omfatte et større prøveudsnit, hvis størrelse fastlægges af det ansvarlige organ.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om sådanne tilfælde inden for en frist på fire uger.

Afdeling 3

Støtte til oplagring

Artikel 34

1. Den i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede støtte til privat oplagring kan kun ydes for en kontraktlig oplagringsperiode på mellem 60 og 180 dage.

Overholder kontrahenten ikke den i artikel 33, stk. 3, omhandlede frist, nedsættes støtten med 15 %, og den udbetales kun for den periode, for hvilken kontrahenten for det ansvarlige organ fører tilfredsstillende bevis for, at skummetmælkspulveret er forblevet under kontraktlig oplagring.

2. Kommissionen fastlægger støttebeløbet efter artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1255/1999, jf. dog artikel 35 i nærværende forordning.

3. Støtten udbetales efter ansøgning fra kontrahenten efter udløbet af perioden for den kontraktlige oplagring senest 120 dage fra modtagelsen af ansøgningen, hvis den i artikel 33, stk. 3, omhandlede kontrol er foretaget, og betingelserne for udbetaling af støtten er opfyldt.

Er der iværksat en administrativ undersøgelse om retten til støtte, finder der dog ingen udbetaling sted, før retten er blevet anerkendt.

Artikel 35

Hvis markedssituationen kræver det, kan støttebeløbet samt perioderne for indlagring og udlagring og den maksimale oplagringsperiode i løbet af året ændres for de kontrakter, der skal indgås.

KAPITEL IV

MEDDELELSER

Artikel 36

Medlemsstaterne giver senest hver onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) Kommissionen meddelelse om de mængder skummetmælkspulver, som der i den foregående uge:

a) blev givet bud for efter artikel 5

b) blev indgået salgskontrakt for efter artikel 22, stk. 1

c) blev indgået kontrakt om privat oplagring for efter artikel 28.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 37

Forordning (EØF) nr. 2213/76, (EØF) nr. 1362/87, (EØF) nr. 1158/91 og (EF) nr. 322/96 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 38

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EFT L 118 af 19.5.2000, s. 1.

(3) EFT L 148 af 28.6.1968, s. 13.

(4) EFT L 78 af 20.3.1987, s. 10.

(5) EFT L 249 af 11.9.1976, s. 6.

(6) EFT L 279 af 31.10.1996, s. 15.

(7) EFT L 129 af 19.5.1987, s. 9.

(8) EFT L 80 af 30.3.1996, s. 48.

(9) EFT L 112 af 4.5.1991, s. 65.

(10) EFT L 16 af 21.1.1999, s. 19.

(11) EFT L 45 af 23.2.1996, s. 5.

(12) EFT L 52 af 21.2.1998, s. 20.

(13) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1.

(14) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(15) EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1.

(16) EFT L 288 af 9.11.1996, s. 6.

(17) EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5.

BILAG I

SAMMENSÆTNING, EGENSKABER OG ANALYSEMETODER

>TABELPOSITION>

BILAG II

EMBALLAGE

1. Skummetmælkspulveret emballeres i nye, rene, tørre og hele papirsække med en vægt på 25 kg.

2. Sækkene består af mindst tre lag papir, der tilsammen svarer til mindst 420 J/m2 TEA Average.

Det andet papirlag dækkes af et lag polyethylen af en vægt på mindst 15 g/m2.

I papirsækkene findes der en polyethylen-inderpose af en tykkelse på mindst 0,08 mm, der er svejset i bunden.

3. Sækkene er i overensstemmelse med standarden EN 770.

4. Ved påfyldning skal sækkens indhold rystes godt sammen. Det må absolut forhindres, at pulveret kommer ind mellem sækkens forskellige lag.

BILAG III

STIKPRØVEKONTROL OG ANALYSE AF SKUMMETMÆLKSPULVER, DER FREMBYDES TIL INTERVENTION

1. Prøveudtagningen sker efter metoden i den internationale standard ISO 707. Medlemsstaterne kan dog anvende en anden metode til prøveudtagning, hvis den følger principperne i ovennævnte standard.

2. Antal emballager, der skal udvælges ved stikprøvekontrol:

a) fremførsler, der indeholder indtil 800 sække a 25 kg: mindst 8

b) fremførsler, der indeholder over 800 sække a 25 kg: mindst 8 + 1 pr. hele eller delvise yderligere lod på 800 sække.

3. Prøvens vægt: der udtages mindst 200 g af hver emballage.

4. Prøvernes gruppering: højst 9 prøver forenes i én samlet prøve.

5. Analyse af prøverne: hver samlet prøve underkastes en analyse, hvorved alle de egenskaber, der er fastsat i bilag I, kan kontrolleres.

6. I tilfælde af fejl ved en prøve gælder følgende:

a) hvis en sammensat prøve ikke består et af parametrene, afvises den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer.

b) hvis en sammensat prøve ikke består flere parametre, skal den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer, afvises, og fra resten af de tilbudte mængder fra den samme virksomhed udtages der en ny og afgørende prøve til analyse. I så fald gælder følgende:

- antallet af stikprøver ifølge punkt 2 fordobles

- hvis en sammensat prøve ikke består et eller flere af parametrene, afvises den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer.

Top