Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0064

Rådets direktiv 2001/64/EF af 31. august 2001 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter og direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

OJ L 234, 1.9.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 198 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/64/oj

32001L0064

Rådets direktiv 2001/64/EF af 31. august 2001 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter og direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

EF-Tidende nr. L 234 af 01/09/2001 s. 0060 - 0061


Rådets direktiv 2001/64/EF

af 31. august 2001

om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter og direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Af de nedenfor nævnte grunde bør der foretages ændringer af Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter(4), og Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn(5).

(2) Ved Kommissionens beslutning 94/650/EF af 9. september 1994(6) blev der iværksat et tidsbegrænset forsøg på nærmere fastsatte betingelser for at vurdere, om afsætning af frø i løs vægt til den endelige forbruger kan få ugunstig indvirkning på frøets kvalitet i forhold til den kvalitet, der opnås under den nuværende ordning i henhold til direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF.

(3) På baggrund af nævnte tidsbegrænsede forsøg bør det være tilladt at afsætte frø i løs vægt til den endelige forbruger på permanent basis på nærmere bestemte betingelser, og direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 66/401/EØF ændres således:

1) Følgende artikel indsættes: "Artikel 10d

1. Uanset artikel 8, 9 og 10 kan medlemsstaterne forenkle bestemmelserne vedrørende lukkeanordningen og mærkningen af pakninger, når det gælder handel med frø af kategorien certificeret frø i løs vægt til den endelige forbruger.

2. Betingelserne for anvendelsen af undtagelserne i henhold til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, finder betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 94/650/EF(8) anvendelse."

2) Artikel 21 affattes således: "Artikel 21

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Frø- og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug, i det følgende benævnt 'komitéen', der er nedsat ved artikel 1 i afgørelse 66/399/EØF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(9).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 2

Direktiv 66/402/EØF ændres således:

1) Følgende artikel indsættes: "Artikel 10a

1. Uanset artikel 8, 9 og 10 kan medlemsstaterne forenkle bestemmelserne vedrørende lukkeanordningen og mærkningen af pakninger, når det gælder handel med sædekorn af kategorien certificeret sædekorn i løs vægt til den endelige forbruger.

2. Betingelserne for anvendelsen af undtagelserne i henhold til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, finder betingelserne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 94/650/EØF(10) anvendelse."

2) Artikel 21 affattes således: "Artikel 21

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Frø- og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug, i det følgende benævnt 'komitéen', der er nedsat ved artikel 1 i afgørelse 66/399/EØF.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(11).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. marts 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand

(1) EFT C 213 E af 31.7.2001.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 4. juli 2001.

(3) Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 11. juli 2001.

(4) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Senest ændret ved direktiv 98/96/EF (EFT L 25 af 1.2.1999, s. 27).

(5) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/54/EF (EFT L 142 af 5.6.1999, s. 30).

(6) EFT L 252 af 28.9.1994, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2000/441/EF (EFT L 176 af 15.7.2000, s. 50).

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 252 af 28.9.1994, s. 15. Senest ændret ved beslutning 2000/441/EF (EFT L 176 af 15.7.2000, s. 50).

(9) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(10) EFT L 252 af 28.9.1994, s. 15. Senest ændret ved beslutning 2000/441/EF (EFT L 176 af 15.7.2000, s. 50).

(11) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top