EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0046

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF af 23. juli 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet, samt af direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF vedrørende foder

OJ L 234, 1.9.2001, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/46/oj

32001L0046

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF af 23. juli 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet, samt af direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF vedrørende foder

EF-Tidende nr. L 234 af 01/09/2001 s. 0055 - 0059


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF

af 23. juli 2001

om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet, samt af direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF vedrørende foder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er meget vigtigt, at produkter til foderbrug frembyder den nødvendige sikkerhed, og det må sikres, at produkter, som bringes i omsætning i Fællesskabet til foderbrug, svarer til den krævede sikkerhedsstandard. Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet(4) bidrager til at nå dette mål.

(2) Rådets direktiv 74/63/EØF er ophævet ved artikel 16 i Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer(5). Henvisningerne til direktiv 74/63/EØF må derfor ændres i overensstemmelse med skemaet i bilag IV til direktiv 1999/29/EF.

(3) For så vidt angår henvisningen til omsætning af eller handel med produkter til foderbrug, er det nødvendigt at harmonisere definitionerne i direktiv 70/524/EØF(6), 95/53/EF og 96/25/EF(7) om foder.

(4) Der har for nylig været to tilfælde af alvorlig dioxinkontaminering af produkter til foderbrug. Henset til erfaringerne fra disse tilfælde af kontaminering bør der ske en forbedring af de procedurer, der følges, når et produkt til foderbrug udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, eller når der konstateres visse overtrædelser af direktiv 1999/29/EF. Der er således tale om at opnå en bedre styring af de risici, der gør det umuligt at sikre det beskyttelsesniveau for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, som i fællesskabsretten er fastlagt vedrørende foder, uden dog at gøre disse særprocedurer almindelig udbredt ved systematisk at anvende dem på ubetydelige problemer.

(5) En kontrol foretaget af Kommissionen efter dioxinkontamineringen af fødekæden (foder og fødevarer) viste, at medlemsstaterne har haft vanskeligt ved at håndtere en så usædvanlig krise. Erfaringerne viser, at der bør indføres bestemmelser, som forpligter medlemsstaterne til at udarbejde beredskabsplaner for håndtering af kriser i fodersektoren for at sikre, at styringen af alvorlige risici i forbindelse med et produkt til foderbrug sker med samme garanti for effektivitet i hele Fællesskabet.

(6) Konstateres der i en eller flere medlemsstater alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, som skyldes et produkt til foderbrug, og kan den eller de berørte medlemsstater ikke styre denne risiko tilfredsstillende, skal Kommissionen kunne træffe alle nødvendige forholdsregler og skal navnlig kunne suspendere handel med og eksport af produkter til foderbrug fra hele eller en del af den eller de berørte medlemsstater eller fastsætte særlige betingelser for de pågældende stoffer eller produkter.

(7) Ved direktiv 1999/29/EF fastsættes der maksimalgrænseværdier for visse uønskede stoffer og produkter i fodermidler og foderstoffer.

(8) Der er allerede indført et system, som gør det muligt for medlemsstaterne i alle led af foderstofproduktionskæden at blive underrettet af de erhvervsdrivende om visse tilfælde, hvor lovgivningen om uønskede stoffer og produkter ikke er overholdt. På baggrund af den indhøstede erfaring og de tilsvarende bestemmelser i fællesskabslovgivningen om produktsikkerhed i almindelighed bør systemet forbedres og udvides, så det kan anvendes i alle de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende konstaterer, at et produkt til foderbrug udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

(9) For øjeblikket er der pligt til at underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvis et parti fodermidler eller foderstoffer, som ikke overholder maksimalgrænseværdierne for uønskede stoffer eller produkter, kan forventes sendt til andre medlemsstater.

(10) Et sådant system for hurtig udveksling af oplysninger bør indarbejdes i direktiv 95/53/EF, og der bør fastsættes standardiserede procedurer for dets funktion, så det i fremtiden kan anvendes i alle tilfælde, hvor et produkt bringer menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet i fare, og for at kontrolordningen som helhed kan forbedres. Af forenklings- og effektiviseringshensyn bør dette system også finde anvendelse, når en medlemsstat afviser et produkt fra et tredjeland i forbindelse med importkontrollen. Disse standardiserede procedurer kan med visse ændringer være de samme som de procedurer, der er fastlagt for udveksling af informationer i hastesituationer i henhold til Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed(8).

(11) Det er ikke muligt at opregne alle de former for potentielt farlig biologisk eller kemisk kontaminering, der kan forekomme som følge af uheld eller kriminelle handlinger, og som kan få indvirkning på produkter til foderbrug.

(12) Der bør tages hensyn til risikoen for, at der kan opstå fare som følge af fejlmærkning eller under håndtering, transport, oplagring eller forarbejdning.

(13) For at gøre kontrolordningen og de relevante kontrolforanstaltninger mere effektive bør medlemsstaterne ved mistanke om en kontaminering, som udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, være forpligtet til at kontrollere kontamineringens art og omfang og til at bestræbe sig på at finde kontamineringskilden, så de kan spore eventuel yderligere kontaminering.

(14) Ifølge direktiv 95/53/EF skal medlemsstaterne hvert år, første gang inden den 1. april 2000, underrette Kommissionen om resultatet af den kontrol, de foretager. Det er desuden fastsat, at Kommissionen anvender disse rapporter til at udarbejde og fremlægge en samlet og sammenfattende rapport om resultaterne af den kontrol, der er foretaget på fællesskabsplan, ledsaget af et forslag til et samordnet kontrolprogram for det følgende år. Medlemsstaterne og Kommissionen skal ved fastlæggelse af prioriteringerne for de årlige samordnede kontrolprogrammer tage hensyn til eventuelle oplysninger om kontaminering, som har betydning for sikkerheden af et produkt til foderbrug. De oplysninger, der indsamles om de risici, som omsætning og brug af produkter til foderbrug udgør for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan bedre analyseres, når oplysningerne meddeles i samordnet og standardiseret form.

(15) Rådets direktiv 95/53/EF, 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF bør ændres i overensstemmelse med ovenstående -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I Rådets direktiv 95/53/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 1, ændres således:

a) litra a), andet led, affattes således: "- Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer(9).".

b) litra e) affattes således: "e) 'produkt til foderbrug' eller 'produkt': foder eller ethvert stof, der anvendes til foderbrug"

c) litra h) affattes således: "h) 'omsætning' eller 'handel': besiddelse af alle produkter til foderbrug med henblik på salg, herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdragelse".

2) Følgende artikel indsættes efter artikel 4: "Artikel 4a

1. Hver medlemsstat udarbejder en beredskabsplan med beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der straks skal iværksættes, når det konstateres, at et produkt til foderbrug udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og med nøjagtig angivelse af beføjelser og ansvar samt datatransmissionsnet. Medlemsstaterne reviderer disse planer, når det er nødvendigt, navnlig som følge af udviklingen med hensyn til tilrettelæggelsen af kontrolmyndighedernes virksomhed og de indvundne erfaringer, herunder erfaringer fra eventuelle simuleringsøvelser.

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen de beredskabsplaner, de har udarbejdet, tillige med de ændringer, der foretages i dem.

3. Kommissionen gennemgår beredskabsplanerne og foreslår den pågældende medlemsstat eventuelle ændringer, således at garantierne for effektivitet i de forskellige medlemsstaters beredskabsplaner svarer til hinanden. Hvis det er nødvendigt for at nå dette mål, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 23 fastsætte retningslinjer for harmonisering af beredskabsplanerne."

3) Artikel 12, stk. 1, affattes således: "1. Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed kan på bestemmelsesstedet ved stikprøvekontrol uden forskelsbehandling kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a). Medlemsstaterne kan, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelsen af denne stikprøvekontrol, navnlig anmode de erhvervsdrivende om at give denne kompetente myndighed meddelelse om produkternes ankomst. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, når de gør brug af denne mulighed."

4) Artikel 13, stk. 1, andet led, affattes således: "- eventuel uskadeliggørelse".

5) Artikel 14, første afsnit, affattes således: "Hvis produkterne destrueres, anvendes til andre formål, sendes tilbage til oprindelseslandet eller uskadeliggøres som omhandlet i artikel 13, stk. 1, sætter bestemmelsesmedlemsstaten sig straks i forbindelse med afsendelsesmedlemsstaten. Sidstnævnte træffer de nødvendige foranstaltninger og meddeler bestemmelsesmedlemsstaten, hvilken kontrol der er udført, resultatet af denne, hvilke afgørelser der er truffet, og begrundelsen for disse afgørelser."

6) Følgende afsnit indsættes efter artikel 15: "Afsnit 3a

Beskyttelsesklausul

Artikel 15a

1. Hvis der i en eller flere medlemsstater opstår et problem, der skyldes et produkt til foderbrug, som formodes at udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og hvis de forholdsregler, den eller de berørte medlemsstater har truffet, ikke er tilstrækkelige, skal Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat, alt efter situationens alvor, straks efter proceduren i artikel 23a træffe følgende foranstaltninger:

- suspendere muligheden for, at produkter fra hele eller dele af den eller de pågældende medlemsstater eller fra en eller flere virksomheder på Fællesskabets område bringes i omsætning i Fællesskabet, anvendes til foder eller eksporteres til tredjelande, eller

- fastsætte særlige betingelser for, at produkter fra hele eller dele af den eller de pågældende medlemsstater eller fra en eller flere virksomheder på Fællesskabets område bringes i omsætning i Fællesskabet, anvendes til foder eller eksporteres til tredjelande.

2. I hastetilfælde kan Kommissionen dog midlertidigt vedtage de i stk. 1 nævnte foranstaltninger efter høring af den eller de berørte medlemsstater og efter at have underrettet de øvrige medlemsstater herom. Inden ti arbejdsdage forelægger Kommissionen efter proceduren i artikel 23a spørgsmålet for Den Stående Foderstofkomité, som er nedsat ved artikel 1 i afgørelse 70/372/EØF(10), med henblik på opretholdelse, ændring eller ophævelse af de nævnte foranstaltninger.

Hvis en medlemsstat officielt har givet Kommissionen meddelelse om, at det er nødvendigt at træffe beskyttelsesforanstaltninger, og Kommissionen ikke har truffet de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, kan denne medlemsstat vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for anvendelsen eller omsætningen. Når en medlemsstat vedtager sådanne foranstaltninger, underretter den straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. Kommissionen forelægger inden ti arbejdsdage spørgsmålet for Den Stående Foderstofkomité, jf. proceduren i artikel 23a, med henblik på opretholdelse, ændring eller ophævelse af de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, denne medlemsstat har truffet.

Artikel 15b

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 9a og 15a."

7) Følgende kapitel indsættes efter artikel 16: "KAPITEL III A

INFORMATIONSSYSTEM FOR FODERSTOFRELATEREDE RISICI

Artikel 16a

Medlemsstaterne foreskriver, at virksomhedernes ansvarlige omgående underretter medlemsstaternes kompetente myndigheder, hvis de er i besiddelse af oplysninger, der gør det muligt at konkludere, at et parti produkter til foderbrug, som de har indført på Fællesskabets område fra et tredjeland eller bragt i omsætning, og som de besidder eller ejer:

- overskrider de i del A i bilag II til direktiv 1999/29/EF fastsatte maksimalgrænseværdier, hvorover et produkt hverken må anvendes til foder til dyr i uændret stand eller blandes med andre produkter til foderbrug, eller

- ikke er i overensstemmelse med en af de andre bestemmelser, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra a), i nærværende direktiv, og som følge heraf - i betragtning af, hvad produktet skal anvendes til - udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

Virksomhedernes ansvarlige fremlægger alle de oplysninger, der er nødvendige for nøjagtigt at kunne identificere det pågældende produkt eller parti produkter, samt en så fuldstændig beskrivelse som muligt af den risiko, det eller de pågældende produkter udgør, og alle tilgængelige oplysninger, der kan bruges til at spore dette eller disse produkter. De underretter ligeledes medlemsstaternes kompetente myndigheder om, hvilke aktioner der iværksættes for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, tillige med en beskrivelse af aktionerne.

Medlemsstaterne foreskriver de samme forpligtelser til at give underretning om de risici, produkter til foderbrug udgør, for de fagfolk, som fører tilsyn med besætningernes sundhed, f.eks. dem, der er omhandlet i artikel 10 i Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf(11), og for de ansvarlige for de laboratorier, der foretager analyser.

De kompetente myndigheder anvender i givet fald bestemmelserne i artikel 8, 11 eller 13.

Artikel 16b

1. Når medlemsstaternes kompetente myndigheder har adgang til oplysninger, som på baggrund af de foreliggende risikovurderingsfaktorer tyder på, at et parti produkter til foderbrug udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kontrollerer de kompetente myndigheder de modtagne oplysninger, og træffer i givet fald de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at partiet ikke anvendes i foder, idet de navnlig fastsætter restriktioner for partiet og straks undersøger:

- farens art og i givet fald mængden af uønskede stoffer

- den mulige kilde til de uønskede stoffer eller farekilden

med henblik på at foretage en mere præcis risikovurdering.

Der foretages i givet fald også en risikovurdering af andre partier af det samme produkt eller af andre produkter, som indgår i fødekæden (foder eller fødevarer), og som kan indeholde uønskede stoffer, eller hvortil risikoen herfor har kunnet spredes, idet det tages i betragtning, at der kan være sket iblanding af uønskede stoffer i andre produkter til foderbrug og genanvendelse af de forurenede produkter i fødekæden (foder).

2. Hvis eksistensen af en alvorlig risiko er bekræftet i overensstemmelse med i stk. 1, sørger medlemsstaterne for, at den endelige bestemmelse for det parti, der indeholder uønskede stoffer, samt dets dekontaminering, anden uskadeliggørelse, genforarbejdning eller destruktion, ikke kan få skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og hvis de uønskede stoffer eller den risiko, der er forbundet med tilstedeværelsen af sådanne stoffer, har kunnet spredes til andre partier eller til fødekæden (foder eller fødevarer), skal de straks identificere og fastsætte restriktioner for andre partier af de produkter, der betragtes som farlige, og i givet fald også identificere levende dyr, som er blevet fodret med farlige produkter, og anvende foranstaltningerne i Rådets direktiv 96/23/EF eller i andre relevante fællesskabsbestemmelser om dyresundhed eller animalske produkters fødevaresikkerhed, idet de sørger for den fornødne koordination mellem de relevante kontrolmyndigheder for at forhindre, at farlige produkter bringes i omsætning, og for at håndhæve tilbagetrækningsprocedurerne for de produkter, der allerede er bragt i omsætning.

Artikel 16c

1. Når en medlemsstat konstaterer, at et produkt til foderbrug, som er bragt i omsætning på dens område eller på en anden medlemsstats område, eller at et produkt fra et tredjeland, som er indført på Fællesskabets område med henblik på omsætning i en eller flere medlemsstater:

- overskrider de i del A i bilag II til direktiv 1999/29/EF fastsatte maksimalgrænseværdier, hvorover et produkt hverken må anvendes til foder til dyr i uændret stand eller blandes med andre produkter til foderbrug, eller

- ikke er i overensstemmelse med en af de andre bestemmelser, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra a), i nærværende direktiv, og som følge heraf - i betragtning af, hvad produktet skal anvendes til - udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet

advarer denne medlemsstat omgående Kommissionen ved en notifikation.

Den fremlægger tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere, spore og fastsætte restriktioner for de pågældende produkter og i givet fald de levende dyr, som er blevet fodret med disse produkter, og den oplyser, hvilke beskyttelsesforanstaltninger den har planlagt eller allerede har truffet, således at Kommissionen kan underrette de øvrige medlemsstater på passende måde.

2. De berørte medlemsstater underretter straks Kommissionen om enhver opfølgningsforanstaltning, der træffes i forbindelse med de meddelte farer, herunder oplysning om, at situationen er bragt under kontrol.

3. Kommissionen og medlemsstaterne indfører og anvender et system for hurtig udveksling af oplysninger på vilkår, der fastsættes efter proceduren i artikel 23, for at gøre det lettere at videregive og udsende både de advarsler, der er omhandlet i stk. 1, og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1.

4. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet for at gøre det lettere at videregive og udsende advarslerne."

8) Artikel 17, stk. 2, affattes således: "2. Medlemsstaterne foreskriver, at kontrolmedarbejderne er underlagt tavshedspligt. Denne bestemmelse må dog ikke berøre medlemsstaternes kompetente myndigheders mulighed for at videreformidle oplysninger, som er nødvendige for at afværge en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet."

9) Artikel 17a affattes således: "Artikel 17a

1. Med forbehold af artikel 15 kan eksperter fra Kommissionen, for så vidt det er nødvendigt for den ensartede anvendelse af dette direktiv, i samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretage kontrol på stedet. Den medlemsstat, på hvis område der foretages kontrol, yder eksperterne al den bistand, de behøver for at kunne udføre deres opgaver. Kommissionen underretter de kompetente myndigheder, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om resultaterne af denne kontrol.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, særlig om samarbejde med de nationale myndigheder, vedtages efter proceduren i artikel 23."

10) I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a) i slutningen af stk. 2 tilføjes følgende punktum: "Disse oplysninger forelægges i form af årlige rapporter efter en model, som udarbejdes efter proceduren i artikel 23."

b) i slutningen af stk. 3 tilføjes følgende afsnit: "Den samlede rapport, der er omhandlet i første afsnit, forelægges for Europa-Parlamentet."

Artikel 2

I Rådets direktiv 70/524/EØF affattes artikel 2, litra k), således: "k) 'omsætning' eller 'handel': besiddelse af alle produkter til foderbrug med henblik på salg, herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdragelse".

Artikel 3

I Rådets direktiv 96/25/EF affattes artikel 2, litra b), således: "b) 'omsætning' eller 'handel': besiddelse af alle produkter til foderbrug med henblik på salg, herunder udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller mod vederlag samt selve salget eller andre former for overdragelse."

Artikel 4

Stk. 3 og 4 i artikel 12 i Rådets direktiv 1999/29/EF ophæves.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. september 2002 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2003.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT C 274 E af 26.9.2000, s. 28, og EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 279.

(2) EFT C 367 af 20.12.2000, s. 11.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 4.10.2000 (EFT C 178 af 22.6.2001, s. 169), Rådets fælles holdning af 12.2.2001 (EFT C 93 af 23.3.2001, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 15.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 19.6.2001.

(4) EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/77/EF (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 81).

(5) EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32.

(6) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1, specialudgave 70 (III), s. 743). Senest ændret ved Rådets direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af 25.3.1999, s. 20). Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 45/1999 (EFT L 6 af 12.1.1999, s. 3).

(7) Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF (EFT L 105 af 3.5.2000, s. 36).

(8) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.

(9) EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32.

(10) EFT L 170 af 3.8.1970, s. 1.

(11) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

Top