Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0007

Kommissionens direktiv 2001/7/EF af 29. januar 2001 om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EØS-relevant tekst)

OJ L 30, 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; stiltiende ophævelse ved 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007

Kommissionens direktiv 2001/7/EF af 29. januar 2001 om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 030 af 01/02/2001 s. 0043 - 0043


Kommissionens direktiv 2001/7/EF

af 29. januar 2001

om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/61/EF(2), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag A og B til direktiv 94/55/EF indeholder bilag A og B til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, almindeligvis benævnt ADR, i udgaven gældende fra den 1. juli 1999.

(2) ADR ajourføres hvert andet år, og en ændret udgave heraf vil derfor træde i kraft den 1. juli 2001 med en overgangsperiode frem til 31. december 2002, dog således, at overgangsperioden for farligt gods i klasse 7 (radioaktive stoffer) udløber den 31. december 2001.

(3) Det er derfor nødvendigt at ændre bilagene til direktiv 94/55/EF.

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilagene til direktiv 94/55/EF ændres som følger:

1) Bilag A affattes således:

"BILAG A

Bilag A omfatter bestemmelserne i bilag A til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), som de gælder fra den 1. juli 2001, idet udtrykket "kontraherende part" erstattes med "medlemsstat"

NB:

Den kodificerede 2001-udgave af bilag A til ADR offentliggøres, så snart teksten foreligger på alle de officielle fællesskabssprog."

2) Bilag B affattes således:

"BILAG B

Bilag B omfatter bestemmelserne i bilag B til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), som de gælder fra den 1. juli 2001, idet udtrykket "kontraherende part" erstattes med "medlemsstat"

NB:

Den kodificerede 2001-udgave af bilag B til ADR offentliggøres, så snart teksten foreligger på alle de officielle fællesskabssprog."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 31. december 2001 hvad angår farligt gods i klasse 7 og inden den 31. december 2002 hvad angår farligt gods i andre klasser. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2001.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7.

(2) EFT L 279 af 1.11.2000, s. 40.

Top