EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001G0714(01)

Rådets resolution af 26. juni 2001 om videnskab og samfund samt om kvindernes rolle inden for videnskab

EFT C 199 af 14.7.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32001G0714(01)

Rådets resolution af 26. juni 2001 om videnskab og samfund samt om kvindernes rolle inden for videnskab

EF-Tidende nr. C 199 af 14/07/2001 s. 0001 - 0002


Rådets resolution

af 26. juni 2001

om videnskab og samfund samt om kvindernes rolle inden for videnskab

(2001/C 199/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

1. SOM MINDER OM artikel 2 og 3 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, hvori fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder opstilles som et af Fællesskabets mål,

2. SOM MINDER OM konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 og i Stockholm den 23. og 24. marts 2001 om skabelse af et europæisk vidensamfund, herunder understregningen af henholdsvis uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder i informationsteknologi og af de etiske aspekter af bioteknologi,

3. SOM MINDER OM Kommissionens meddelelse af 18. januar 2000 "Mod et europæisk forskningsrum" samt Kommissionen meddelelse af 4. oktober 2000 "Realisering af det europæiske forskningsrum", hvori der henvises til betydningen af spørgsmål vedrørende videnskab og samfund,

4. SOM MINDER OM Rådets resolution den 16. november 2000(1) om behovet for at uddybe debatten om videnskab i samfundet, for at øge offentlighedens opmærksomhed vedrørende spørgsmålene og for at styrke forbindelsen mellem forskningspolitikker og samfundets behov,

5. SOM NOTERER SIG Kommissionens arbejdsdokument af 16. november 2000 "Videnskab, samfund og borgere i Europa", som indkredser en række vigtige spørgsmål for både de politiske beslutningstagere og den europæiske borger, samt initiativbetænkningen fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 30. maj 2001 om dette dokument,

6. SOM ERINDRER OM drøftelserne om videnskab og samfund på det uformelle møde mellem ministrene for uddannelse og forskning den 2. marts 2001 i Uppsala,

7. SOM MINDER OM mødet om videnskabelig og teknologisk kultur den 10. og 11. maj 2001 i Lissabon,

8. SOM ERINDRER OM rapporten fra European Technology Assessment Network (ETAN) "Videnskabspolitikkerne i Den Europæiske Union: Fremme af ekspertise på højeste niveau ved integration af ligestillingen mellem mænd og kvinder" fra november 1999,

9. SOM MINDER OM de fremskridt, der er gjort i medlemsstaterne og i de associerede lande siden vedtagelsen af Kommissionens meddelelse "Kvinder og videnskab: mobilisere kvinder til berigelse af europæiske forskning" og Rådets resolution af 20. maj 1999 om kvinder og videnskab(2) samt Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2000 om denne meddelelse, SOM GIVER UDTRYK FOR sin tilfredshed med Helsingfors-Gruppens arbejde,

10. SOM NOTERER SIG Kommissionens arbejdsdokumentet af 15. maj 2001 "Kvinder og videnskab: kønsaspektet som løftestang for reformering af videnskaben", hvori der fremsættes forslag om en strategi vedrørende kvinder og videnskab,

11. SOM NOTERER SIG den rapport om videnskab og samfund, som Crest har udsendt for nylig,

12. ERKENDER behovet for:

- at fremme en dialog med samfundet i almindelighed om spørgsmål af offentlig interesse på det videnskabelige område

- at øge ungdommens interesse for videnskabsuddannelse, forskning og videnskabelige karrierer

- at fremme kvindernes rolle inden for videnskab og at stimulere deres karriereudsigter inden for videnskab og videnskabsforvaltning

- at koncentrere og videreføre indsatsen for at fremme integrationen af kønsaspektet, både på europæisk og på ntaionalt plan,

13. ERKENDER, at disse spørgsmål er uløseligt forbundet med alle aspekter af videnskabelig og teknologisk udvikling, og understreger betydningen af åbenhed for så vidt angår videnskabelige fremskridt og samfundets og de deltagende parters større inddragelse i politiske beslutningsprocesser,

14. ERKENDER, at forslaget om sjette forskningsrammeprogram bidrager til oprettelsen af det europæiske forskningsrum og GIVER UDTRYK FOR sin tilfredshed med, at spørgsmålet om videnskab og samfund indgår i dette forslag som en af de prioriterede aktiviteter, og ERKENDER behovet for at sikre, at spørgsmål om videnskab og samfund behandles på en sammenhængende og samordnet måde i hele rammeprogrammet,

MED HENBLIK HERPÅ OG FOR SÅ VIDT ANGÅR VIDENSKAB OG SAMFUND:

15. TILSKYNDER Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til at undersøge foranstaltninger til netværkssamarbejde, benchmarking og udveksling af bedste praksis for at forbedre dialogen mellem videnskab og samfund, herunder om nødvendigt en undersøgelse af behovet for at udvikle fælles praksis og fastlægge retningslinjer for risikovurdering og -styring og for brugen af videnskabelig rådgivning i forbindelse med forvaltning,

16. TILSKYNDER Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre en indsats for at øge den offentlige opmærksomhed vedrørende videnskab og teknologi, til at fremme popularisering af videnskab og øge mediernes interesse herfor, herunder muligheden for at udvikle et europæisk initiativ om videnskabelig og teknologisk kultur, og til at fremme videnskabsuddannelse, særlig ved at styrke samordningen af nationale og europæiske aktiviteter og politikker på disse områder, samtidig med at der lægges vægt på behovet for at udvikle strategier for at tiltrække den yngre generation til karrierer inden for videnskab og teknologi,

17. OPFORDRER Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til i tæt kontakt med det videnskabelige samfund at fremme regelmæssige, meget synlige arrangementer af høj kvalitet, der belyser vigtige emner inden for videnskabelig og teknisk forskning, og som uddyber videnskabelige og teknologiske spørgsmål af interesse for den brede offentlighed,

18. OPFORDRER Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe foranstaltninger til iværksættelse af en dialog om etiske spørgsmål i forbindelse med videnskab og teknologi på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan,

19. HENSTILLER Rådet til Kommissionen, at den sammen med repræsentanter for nationale institutioner i medlemsstaterne og i givet fald med inddragelse af kandidatlande og lande, der er associerede med Fællesskabets forskningsprogrammer, undersøger, hvordan samarbejdet med eksisterende organer, der opererer på dette område, kan fremmes med henblik på overvågning af udviklingen på det sociale, etiske og juridiske område for så vidt angår relevante videnskabelige og teknologiske emner og med henblik på at øge udvekslingen af oplysninger herom,

20. OPFORDRER Rådet Kommissionen til inden udgangen af 2001 at forelægge det sin foreslåede handlingsplan om videnskab og samfund,

MED HENBLIK HERPÅ OG FOR SÅ VIDT ANGÅR KVINDERS ROLLE INDEN FOR VIDENSKAB:

21. OPFORDRER Rådet Kommissionen til:

- at fortsætte og intensivere bestræbelserne på at fremme kvindernes rolle inden for videnskab og teknologi og at sikre en effektiv integration af kønsaspektet i forbindelse med gennemførelsen af 6. rammeprogam og udviklingen af det europæiske forskningsrum

- navnlig at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på de områder, der har tilknytning til menneskelige ressourcer og mobilitetsaktiviteter

- at være særlig opmærksom på kønsaspektet i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til benchmarking,

22. ANMODER Rådet INDTRÆNGENDE Kommissionen om at nå sit mål om 40 % kvindelig deltagelse på alle niveauer af gennemførelsen og forvaltningen af forskningsprogrammer, idet der fortsat tages hensyn til behovet for at sikre videnskabelig og teknologisk ekspertise på højeste niveau,

23. OPFORDRER Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til at videreføre de bestræbelser, der er iværksat for at styrke kvindernes stilling inden for videnskab på nationalt plan, at indsamle kønsopdelte statistiske oplysninger om menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi samt at udarbejde indikatorer med henblik på at overvåge fremskridtene i retning af ligestilling mellem mænd og kvinder i europæisk forskning,

24. OPFORDRER Rådet medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte Helsinfors-Gruppen i dens videre arbejde og til at uddybe samarbejdet om at fremme kvindernes rolle i europæisk forskning,

25. OPFORDRER Rådet Kommissionen til inden to år at aflægge rapport om fremskridtene på området kvindernes rolle inden for videnskab.

(1) EFT C 374 af 28.12.2000, s. 1.

(2) EFT C 201 af 16.7.1999, s. 1.

Top