EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0740

2001/740/EF: Kommissionens beslutning af 19. oktober 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige og om ophævelse af beslutning 2001/356/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3160)

OJ L 277, 20.10.2001, p. 30–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; ophævet ved 32002D0153 Gyldighedsperiodens slutdato er den samme som datoen for offentliggørelsen af ophævelsesretsakten, som træder i kraft på den dato, hvor den bliver meddelt. Ophævelsesretsakten er blevet meddelt, men meddelelsesdatoen er ikke tilgængelig på EUR-Lex, og derfor bruges offentliggørelsesdatoen i stedet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/740/oj

32001D0740

2001/740/EF: Kommissionens beslutning af 19. oktober 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige og om ophævelse af beslutning 2001/356/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3160)

EF-Tidende nr. L 277 af 20/10/2001 s. 0030 - 0041


Kommissionens beslutning

af 19. oktober 2001

om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige og om ophævelse af beslutning 2001/356/EF

(meddelt under nummer K(2001) 3160)

(EØS-relevant tekst)

(2001/740/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(1), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(3), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er anmeldt udbrud af mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige.

(2) Mund- og klovesygesituationen i Det Forenede Kongerige vil kunne udgøre en fare for besætningerne i andre medlemsstater på grund af markedsføringen af og handelen med levende klovbærende dyr og produkter deraf.

(3) Det Forenede Kongerige har truffet foranstaltninger i henhold til Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge(4), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, og har endvidere indført yderligere foranstaltninger i de smitteramte områder.

(4) Sygdomssituationen i Det Forenede Kongerige kræver, at de britiske foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge understøttes ved, at der vedtages supplerende EF-beskyttelsesforanstaltninger.

(5) I samarbejde med den pågældende medlemsstat vedtog Kommissionen beslutning 2001/356/EF af 4. maj 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige(5), senest ændret ved beslutning 2001/708/EF(6).

(6) Rådets direktiv 64/432/EØF(7), senest ændret ved direktiv 2000/20/EF(8), vedrører veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin.

(7) Rådets direktiv 91/68/EØF(9), senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/953/EF(10), vedrører dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet.

(8) Rådets direktiv 64/433/EØF(11), senest ændret ved direktiv 95/23/EF(12), vedrører sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød.

(9) Rådets direktiv 94/65/EF(13) fastsætter krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød.

(10) Rådets direktiv 91/495/EØF(14), senest ændret ved direktiv 94/65/EF, vedrører sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt.

(11) Rådets direktiv 80/215/EØF(15), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, vedrører veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet.

(12) Rådets direktiv 77/99/EØF(16), senest ændret ved direktiv 97/76/EF(17), vedrører sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse.

(13) Ved Rådets direktiv 92/118/EØF(18), senest ændret ved direktiv 2001/7/EF(19), fastsættes der dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF.

(14) Ved Rådets direktiv 88/407/EØF(20), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, fastsættes der veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf.

(15) Rådets direktiv 89/556/EØF(21), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, vedrører veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande.

(16) Ved Rådets direktiv 90/429/EØF(22) af 26. juni 1990, senest ændret ved Kommissionens beslutning 2000/39/EF(23), fastsættes der dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf.

(17) Rådets direktiv 90/426/EØF(24), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/298/EF(25), vedrører dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande.

(18) Kommissionens beslutning 2001/304/EF(26), ændret ved beslutning 2001/345/EF(27), vedrører mærkning og anvendelse af visse animalske produkter i forbindelse med beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige. Fersk kød, der er forsynet med et sundhedsmærke som fastsat i beslutning 2001/304/EF, må kun afsættes i Storbritannien.

(19) Nogle områder i de dele af Det Forenede Kongerige, der er nævnt i bilag I, har ikke haft nogen udbrud af mund- og klovesyge under denne epizooti eller har været fri for sygdommen i mere end tre måneder. Der bør derfor fastsættes betingelser for afsendelse af kød fra dyr, der er blevet holdt på bedrifter i sygdomsfri områder, fra de dele af Det Forenede Kongerige, som er nævnt i bilag I.

(20) Det bør på visse betingelser tillades, at der fra områder i bilag I afsendes mejeriprodukter, der har været igennem en modningsproces, herunder syrning. Endvidere bør der ske en afklaring hvad angår varmebehandlingen af visse mejeriprodukter.

(21) Den undtagelse, der ved beslutning 2001/708/EF indførtes for frossen tyresæd, bør også gælde for frossen ornesæd, der opfylder de samme dyresundhedsmæssige krav med hensyn til mund- og klovesyge.

(22) Beslutning 2001/356/EF er blevet ændret syv gange og bør derfor kodificeres. Det er derfor nødvendigt at ophæve beslutning 2001/356/EF, men af praktiske årsager skal henvisninger til beslutning 2001/172/EF eller 2001/356/EF forstås som henvisninger til nærværende beslutning. I den forbindelse bør der også bibeholdes et separat bilag I og bilag II med henblik på en eventuel regionalisering.

(23) Situationen tages op til fornyet vurdering på mødet i Den Stående Veterinærkomité, som er berammet til den 6.-7. november 2001, og foranstaltningerne tilpasses om nødvendigt.

(24) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at de foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige har vedtaget i henhold til Rådets direktiv 85/511/EØF, derved tilsidesættes, sørger Det Forenede Kongerige for følgende:

1. Der må ikke flyttes levende kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr mellem de dele af dets område, der er nævnt i bilag I og bilag II.

2. Levende kvæg, får, geder, svin og andre klovbærende dyr må ikke afsendes fra eller flyttes gennem de dele af dets område, der er nævnt i bilag I og bilag II.

Uden at de restriktioner med hensyn til flytning af modtagelige dyr i og gennem Storbritannien, som de britiske myndigheder har indført, tilsidesættes, og som undtagelse fra bestemmelserne i første afsnit kan de ansvarlige myndigheder tillade direkte transit uden afbrydelse af klovbærende dyr gennem de områder, der er nævnt i bilag I og bilag II, ad hovedveje og pr. bane.

3. De sundhedscertifikater, der omhandles i Rådets direktiv 64/432/EØF, og som ledsager levende kvæg og svin, og de sundhedscertifikater, der omhandles i Rådets direktiv 91/68/EØF, og som ledsager levende får og geder, der sendes fra dele af Det Forenede Kongeriges område, som ikke er nævnt i bilag I og bilag II, til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning: "Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige".

4. De sundhedscertifikater, der ledsager klovbærende dyr, bortset fra de dyr, der er omfattet af de i stk. 3 nævnte certifikater, der sendes fra dele af Det Forenede Kongeriges område, som ikke er nævnt i bilag I og bilag II, til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning: "Levende klovbærende dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige".

5. Det er først tilladt at transportere dyr, der er ledsaget af et sundhedscertifikat som nævnt i stk. 3 eller 4, til andre medlemsstater, efter at den lokale veterinærmyndighed tre dage i forvejen har sendt den centrale veterinærmyndighed og de lokale veterinærmyndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten meddelelse herom.

Artikel 2

1. Det Forenede Kongerige må ikke afsende fersk kød af kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr, der kommer fra de dele af dets område, som er nævnt i bilag I, eller som hidrører fra dyr med oprindelse i disse dele af Det Forenede Kongerige.

Fersk kød som nævnt i første afsnit indbefatter hakket kød og tilberedt kød som defineret i Rådets direktiv 94/65/EF.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a) fersk kød, der er fremstillet før den 1. februar 2001, hvis kødet er tydeligt identificeret og efter nævnte dato er blevet transporteret og oplagret adskilt fra kød, der ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I.

b) fersk kød, der hidrører fra dyr, som er opdrættet uden for de områder, der er nævnt i bilag I og bilag II, og som uanset artikel 1, stk. 1, er transporteret under officielt tilsyn i plomberede transportmidler direkte til et slagteri, som ligger uden for iagttagelsesdistriktet i det område, der er nævnt i bilag I, til omgående slagtning. Dette kød må kun afsættes i Storbritannien og skal opfylde følgende betingelser:

- alt sådant fersk kød skal være forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i Kommissionens beslutning 2001/304/EF

- virksomhederne skal drives under streng dyrlægekontrol

- det ferske kød skal være tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød, som det er tilladt at sende ud af Det Forenede Kongerige

- kontrollen med, at ovennævnte betingelser overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder, der sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til disse bestemmelser.

c) fersk kød, der er fremstillet på opskæringsvirksomheder, som ligger i det område, der er nævnt i bilag I, på følgende betingelser:

- der tilvirkes til enhver tid kun fersk kød som beskrevet i litra a) eller fersk kød fra dyr, der er opdrættet og slagtet uden for det område, som er nævnt i bilag I, eller fersk kød fra dyr, der er opdrættet og slagtet i de områder, som er nævnt i bilag III, på virksomhederne. Der skal rengøres og desinficeres, efter at der er tilvirket kød, som ikke opfylder dette krav

- alt sådant fersk kød skal være forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i kapitel XI i bilag I til Rådets direktiv 64/433/EØF eller, når det drejer sig om kød fra andre klovbærende dyr, et sundhedsmærke som omhandlet i kapitel III i bilag I til direktiv 91/495/EØF

- virksomhederne skal drives under streng dyrlægekontrol

- det ferske kød skal være tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød, der ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

- kontrollen med, at ovennævnte betingelser overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder, der sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til disse bestemmelser.

d) fersk kød fra svin, der er opdrættet i de områder, der er nævnt i bilag I, og som opfylder følgende betingelser:

- de britiske myndigheder har givet tilladelse til, at kødet afsendes

- der har ikke været nogen udbrud af mund- og klovesyge i den gruppe af grevskaber, der er nævnt i bilag III, i de seneste 90 dage

- i de sidste 30 dage før transporten til slagteriet har dyrene været under myndighedernes tilsyn på en enkelt bedrift, der ligger i de områder, som er nævnt i bilag III, i centrum af en cirkel omkring bedriften med en radius på mindst 10 km, hvor der ikke har været nogen udbrud af mund- og klovesyge i de sidste 30 dage

- der er ikke blevet indsat nogen dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, på den bedrift, som er nævnt i tredje led, i de sidste 30 dage før pålæsningen, undtagen svin, der kommer fra en leverende bedrift, som opfylder kravene i tredje led, og i det tilfælde kan perioden afkortes til 7 dage

- dyrene er blevet transporteret under officiel kontrol fra den bedrift, der er nævnt i tredje led, direkte til det udpegede slagteri, som er beliggende i de områder, som er nævnt i bilag III, i plomberede transportmidler, der er blevet rengjort og desinficeret før pålæsningen

- dyrene er blevet slagtet mindre end 24 timer efter ankomsten til slagteriet adskilt fra dyr, hvis kød det ikke er tilladt at afsende fra de områder, som er nævnt i bilag I

- under embedsdyrlægens kontrol på slagteriet er der ved det levende syn og kødundersøgelsen ikke fundet tegn på mund- og klovesyge

- kødet fra disse dyr har været opbevaret på slagteriet i mindst 24 timer efter slagtningen

- alt fersk kød skal være forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i kapitel XI i bilag I til direktiv 64/433/EØF

- virksomheden drives under streng dyrlægekontrol

- konstateres der mund- og klovesyge på virksomheden, gives der først tilladelse til yderligere tilvirkning af kød, der skal sendes ud af de områder, som er nævnt i bilag I, efter at alle dyr på stedet er slagtet og alt kød og alle døde dyr er fjernet, og tidligst 24 timer efter, at virksomheden er fuldstændigt rengjort og desinficeret under embedsdyrlægens tilsyn

- det ferske kød skal være tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød, der ikke må sendes ud af de områder, som er nævnt i bilag I

- kontrollen af, at ovennævnte betingelser overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder, der sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, som de har godkendt i henhold til disse bestemmelser

- skal kødet forarbejdes yderligere på en opskæringsvirksomhed, gælder bestemmelserne i litra c), andet til femte led.

3. Kød, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et certifikat, som er udstedt af en embedsdyrlæge. Certifikatet skal være forsynet med følgende påtegning: "Kød, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige".

Artikel 3

1. Det Forenede Kongerige må ikke afsende kødprodukter af kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr, der kommer fra de dele af Det Forenede Kongerige, som er nævnt i bilag I, eller kødprodukter tilvirket af kød fra dyr med oprindelse i disse dele af Det Forenede Kongerige.

2. Restriktionerne i stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, der er blevet behandlet som nævnt i artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 80/215/EØF, eller for kødprodukter som defineret i Rådets direktiv 77/99/EØF, som under tilvirkningen over alt har fået en pH-værdi på under 6.

3. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a) kødprodukter, der er fremstillet af kød fra klovbærende dyr, som er slagtet før den 1. februar 2001, hvis kødprodukterne er tydeligt identificeret og efter nævnte dato er blevet transporteret og oplagret adskilt fra kødprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

b) kødprodukter, der er tilvirket på virksomheder på følgende betingelser:

- alt fersk kød, der anvendes på virksomhederne, skal være i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, litra a), c) eller d)

- alle kødprodukter, der anvendes i færdigvaren, skal være i overensstemmelse med litra a) eller være fremstillet af fersk kød fra dyr, der er opdrættet og slagtet uden for det område, som er nævnt i bilag I

- alle kødprodukter skal være forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i kapitel VI i bilag B til direktiv 77/99/EØF

- virksomhederne drives under streng dyrlægekontrol

- kødprodukterne skal være tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød og kødprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

- kontrollen med, at ovennævnte betingelser overholdes, føres af den ansvarlige myndighed, der sorterer under de centrale veterinærmyndigheder, som sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til disse bestemmelser

c) kødprodukter, der er tilvirket i de dele af området, som ikke er nævnt i bilag I, af kød, som er fremstillet før den 1. februar 2001 og kommer fra dele af området, som er nævnt i bilag I, hvis kødet og kødprodukterne er tydeligt identificeret og transporteres og oplagres adskilt fra kød og kødprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I.

4. Kødprodukter, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat. Certifikatet skal være forsynet med følgende påtegning: "Kødprodukter, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige".

5. Uanset stk. 4 er det, når det gælder kødprodukter, der opfylder kravene i stk. 2, og som er blevet forarbejdet på en virksomhed, som anvender HACCP(28) og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at behandlingsnormerne opfyldes og registreres, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at de betingelser, der gælder for den i stk. 2 fastsatte behandling, er opfyldt.

6. Uanset stk. 4 er det tilstrækkeligt, at kødprodukter, der er varmebehandlet i hermetisk lukkede beholdere, så de kan holde sig, ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, hvilken varmebehandling der er anvendt.

Artikel 4

1. Det Forenede Kongerige må ikke afsende mælk til konsum eller anden anvendelse end konsum fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mælk til konsum eller anden anvendelse end konsum, som mindst har:

a) undergået en første pasteurisering efter normerne i punkt 3, litra b), i kapitel 1 i bilag I til direktiv 92/118/EØF efterfulgt af endnu en varmebehandling, såsom pasteurisering ved høj temperatur, UHT eller sterilisering, som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, eller en tørringsproces, som indbefatter en varmebehandling med tilsvarende virkning som en af de ovennævnte, eller

b) undergået en første pasteurisering efter normerne i punkt 3, litra b), i kapitel 1 i bilag I til direktiv 92/118/EØF kombineret med en behandling, hvorved pH-værdien nedbringes til under 6 og holdes dér i mindst en time.

3. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mælk, der er behandlet på virksomheder, som er beliggende i de områder, der er nævnt i bilag I, på følgende betingelser:

a) al mælk, der anvendes på virksomhederne, skal enten være i overensstemmelse med stk. 2 eller hidrøre fra dyr, der er opdrættet og malket uden for det område, som er nævnt i bilag I

b) virksomhederne drives under streng dyrlægekontrol

c) mælken skal være tydeligt identificeret og transporteres og opbevares adskilt fra mælk og mejeriprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I

d) transporten af rå mælk fra bedrifter, der ligger uden for de områder, som er nævnt i bilag I, til ovennævnte virksomheder, foregår i køretøjer, der er rengjort og desinficeret før transporten og ikke siden har været i kontakt med bedrifter i de områder, som er nævnt i bilag I, hvor der holdes dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge

e) kontrollen med, at ovennævnte betingelser overholdes, føres af den ansvarlige veterinærmyndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder, som sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til disse bestemmelser.

4. Mælk, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat. Certifikatet skal være forsynet med følgende påtegning: "Mælk, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige".

5. Uanset stk. 4 er det, når det gælder mælk, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) eller b), og er blevet forarbejdet på en virksomhed, der anvender HACCP og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at behandlingsnormerne opfyldes og registreres, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at de betingelser, der gælder for den i stk. 2, litra a) eller b), fastsatte behandling, er opfyldt.

6. Uanset stk. 4 er det tilstrækkeligt, at mælk, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) eller b), og som er varmebehandlet i hermetisk lukkede beholdere, så den kan holde sig, ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, hvilken varmebehandling der er anvendt.

Artikel 5

1. Det Forenede Kongerige må ikke afsende mejeriprodukter til konsum eller anden anvendelse end konsum fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I.

2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mejeriprodukter til konsum eller anden anvendelse end komsum:

a) der er fremstillet før den 1. februar 2001

b) der er fremstillet af mælk, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 2 eller 3,

c) som skal eksporteres til et tredjeland, hvis importbetingelserne tillader, at produkterne underkastes andre end de i denne beslutning fastsatte behandlinger, som sikrer, at mund- og klovesygevirusset inaktiveres.

3. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for mejeriprodukter til konsum:

a) der er fremstillet af mælk med en pH-værdi på under 7,0, og som har undergået en varmebehandling ved en temperatur på mindst 72o C i mindst 15 sekunder, idet denne behandling ikke er nødvendig for færdigvarer, hvis ingredienser opfylder de respektive dyresundhedsbetingelser i denne beslutning

b) der er fremstillet af rå mælk fra køer, får eller geder, der i mindst 30 dage har været holdt på en bedrift, der ligger i et område, som er nævnt i bilag I, i centrum af en cirkel med en radius på mindst 10 km, hvor der ikke har været nogen udbrud af mund- og klovesyge i de sidste 30 dage, før den rå mælk blev produceret, og som underkastes en modningsproces på mindst 90 dage, hvorunder pH-værdien sænkes til under 6,0 i hele massen, og skorpen er blevet behandlet med 0,2 % citronsyre umiddelbart før indpakningen eller emballeringen.

4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a) mejeriprodukter, der er tilvirket på virksomheder, som ligger i de områder, der er nævnt i bilag I, på følgende betingelser:

- al mælk, der anvendes på virksomhederne, skal enten være i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, eller hidrøre fra dyr uden for det område, der er nævnt i bilag I

- alle mejeriprodukter, der anvendes i færdigvaren, skal enten være i overensstemmelse med stk. 2, litra a) eller b), eller være fremstillet af mælk, der hidrører fra dyr uden for det område, som er nævnt i bilag I

- mejeriprodukterne er kun til konsum, og alle mejeriprodukter, der anvendes i færdigvaren, opfylder enten betingelserne i første og andet led eller betingelserne i stk. 3

- virksomhederne drives under streng dyrlægekontrol

- mejeriprodukterne skal være tydeligt identificeret og transporteres og opbevares adskilt fra mælk og mejeriprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, som er nævnt i bilag I

- kontrollen med, at ovennævnte betingelser overholdes, føres af den ansvarlige myndighed under tilsyn af de centrale veterinærmyndigheder, som sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til disse bestemmelser

b) mejeriprodukter, der er tilvirket i de dele af området, som ligger uden for de områder, der er nævnt i bilag I, af mælk, som er fremstillet før den 1. februar 2001 og kommer fra dele af området, som er nævnt i bilag I, hvis mejeriprodukterne er tydeligt identificeret og transporteres og opbevares adskilt fra mejeriprodukter, som ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I.

5. Mejeriprodukter, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være ledsaget af et officielt certifikat. Certifikatet skal være forsynet med følgende påtegning: "Mejeriprodukter, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

6. Uanset stk. 5 er det, når det gælder mejeriprodukter, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) og b), og stk. 3 og 4, og som er blevet forarbejdet på en virksomhed, der anvender HACCP og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at behandlingsnormerne opfyldes og registreres, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at betingelserne i stk. 2, litra a) og b), og stk. 3 og 4 er opfyldt.

7. Uanset stk. 5 er det tilstrækkeligt, at mejeriprodukter, der opfylder kravene i stk. 2, litra a) og b), og stk. 3 og 4, og som er varmebehandlet i hermetisk lukkede beholdere, så de kan holde sig, ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, hvilken varmebehandling der er anvendt.

Artikel 6

1. Det Forenede Kongerige må ikke sende sæd, æg og embryoner fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I, til andre dele af Det Forenede Kongerige.

2. Det Forenede Kongerige må ikke afsende sæd, æg og embryoner fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I og bilag II.

3. Forbuddet i stk. 1 og 2 gælder ikke for:

a) frossen tyresæd og ornesæd fra før den 1. februar 2001

b) frossen tyresæd og ornesæd og frosne embryoner fra kvæg, der er importeret til Det Forenede Kongerige i henhold til Rådets direktiv 88/407/EØF, 90/429/EØF og 89/556/EØF, og som siden ankomsten til Det Forenede Kongerige er blevet oplagret og transporteret adskilt fra sæd og embryoner, der ikke må forsendes efter stk. 1 og 2

c) frossen tyresæd og ornesæd, der er produceret i henhold til henholdsvis direktiv 88/407/EØF og 90/429/EØF efter den 30. september 2001, og som opfylder følgende betingelser:

- donortyren eller -ornen viste ikke kliniske tegn på mund- og klovesyge den dag, sæden blev opsamlet

- donortyren eller -ornen har i mindst tre måneder forud for sædopsamlingen været holdt på den godkendte tyre-/ornestation, idet denne periode kan indbefatte isolationsperioden på mindst 30 dage på en tilknyttet karantænestation

- der er ikke indsat nogen dyr på den godkendte tyre-/ornestation i de sidste 30 dage før sædopsamlingen

- tyre-/ornestationen har været fri for mund- og klovesyge i mindst tre måneder, og der har ikke været noget tilfælde af mund- og klovesyge inden for en radius af 10 km omkring stationen i 30 dage før og efter sædopsamlingen

- ingen af dyrene på stationen er vaccineret mod mund - og klovesyge

- donortyren eller -ornen har reageret negativt på en prøve for antistoffer mod mund- og klovesygevirus, der er foretaget mindst 21 dage efter opsamlingen af den sidste sæd i sendingen, og de negative prøveresultater skal foreligge, inden sæden afsendes

- den frosne sæd har været opbevaret i en periode på mindst 30 dage fra opsamlingen til afsendelsen, og i den periode har ingen dyr på den station, hvor donortyren eller -ornen holdes, vist tegn på mund- og klovesyge

- sæden er opsamlet, behandlet og oplagret adskilt fra sæd, der ikke må afsendes i henhold til stk. 1 og 2

- al sæd, der er opsamlet, behandlet og frosset på tyre-/ornestationen, afsendes derfra på en sådan måde, at der undgås enhver risiko for, at der indslæbes mund- og klovesyge på stationen.

Før sæden afsendes, giver Det Forenede Kongerige Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over de stationer, der er godkendt med henblik på anvendelsen af dette stykke.

4. Det sundhedscertifikat, der omhandles i Rådets direktiv 88/407/EØF, og som ledsager frossen tyresæd, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning: "Frossen tyresæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

5. Det sundhedscertifikat, der omhandles i Rådets direktiv 90/429/EØF, og som ledsager frossen ornesæd, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning: "Frossen ornesæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/740/EF af 19 oktober 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

6. Det sundhedscertifikat, der omhandles i Rådets direktiv 89/556/EØF, og som ledsager kvægembryoner, der sendes fra Det Forenede Kongerige til andre medlemsstater, skal være forsynet med følgende påtegning: "Kvægembryoner, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

Artikel 7

1. Det Forenede Kongerige må ikke afsende huder og skind fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I.

2. Dette forbud gælder ikke for huder og skind, der er produceret før den 1. februar 2001, eller som opfylder kravene i punkt I. A, andet til femte led, eller punkt I. B, tredje og fjerde led, i kapitel 3 i bilag I til direktiv 92/118/EØF. Behandlede huder og skind skal holdes omhyggeligt adskilt fra ubehandlede huder og skind.

3. Det Forenede Kongerige sørger for, at huder og skind fra kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr, der skal sendes til andre medlemsstater, ledsages af et certifikat, som er forsynet med følgende påtegning: "Huder og skind, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

4. Uanset stk. 3 er det, når det gælder huder og skind, der opfylder kravene i punkt I. A, andet til femte led, i kapitel 3 i bilag I til direktiv 92/118/EØF, tilstrækkeligt, at de ledsages af et handelsdokument, hvori det er anført, at de betingelser, der gælder for den i punkt I. A, andet til femte led, i kapitel 3 i bilag I til direktiv 92/118/EØF fastsatte behandling, er opfyldt.

5. Uanset stk. 3 er det, når det gælder huder og skind, der opfylder kravene i punkt I. B, tredje og fjerde led, i kapitel 3 i bilag I til direktiv 92/118/EØF, tilstrækkeligt, at det i det handelsdokument, der ledsager sendingen og er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1, er anført, at de betingelser, der gælder for den i punkt I. B, tredje og fjerde led, i kapitel 3 i bilag I til direktiv 92/118/EØF fastsatte behandling, er opfyldt.

Artikel 8

1. Det Forenede Kongerige må ikke afsende animalske produkter af kvæg, får, geder, svin eller andre klovbærende dyr, der ikke er nævnt i artikel 2, 3, 4, 5, 6 og 7, produceret efter den 1. februar 2001 fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I.

Det Forenede Kongerige må ikke afsende gødning fra de dele af dets område, der er nævnt i bilag I.

2. Forbuddet i stk. 1, første afsnit, gælder ikke for:

a) animalske produkter, der har undergået:

- varmebehandling i en hermetisk lukket beholder med en Fo-værdi på mindst 3,00, eller

- varmebehandling, hvorunder centrumstemperaturen bringes op på mindst 70 °C

b) blod og blodprodukter som defineret i kapitel 7 i bilag I til direktiv 92/118/EØF, der mindst har undergået en af følgende behandlinger:

- varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i mindst tre timer efterfulgt af en effektivitetstest

- bestråling med 2,5 megarad eller med gammastråler efterfulgt af en effektivitetstest

- justering til en pH-værdi på 5 eller derunder i mindst to timer efterfulgt af en effektivitetstest

- en behandling som omhandlet i kapitel 4 i bilag I til direktiv 92/118/EØF

c) svinefedt og afsmeltede fedtstoffer, der har undergået den varmebehandling, som er fastsat i punkt 2. A, i kapitel 9 i bilag I til direktiv 92/118/EØF

d) dyretarme, hvorpå bestemmelserne i punkt B i kapitel 2 i bilag I til direktiv 92/118/EØF finder tilsvarende anvendelse

e) fåreuld, hår af drøvtyggere og svinebørster, der er blevet vasket på fabrikken eller stammer fra garvning, og uforarbejdet fåreuld, uforarbejdede hår af drøvtyggere og uforarbejdede svinebørster, som er forsvarligt emballeret og tørre

f) våd- og tørfoder til selskabsdyr, der opfylder kravene i henholdsvis punkt 2 og 3 i kapitel 4 i bilag I til direktiv 92/118/EØF

g) sammensatte produkter, der ikke undergår yderligere behandling, og som består af animalske produkter, idet behandlingen ikke er nødvendig for færdigvarer, hvis ingredienser opfylder de respektive dyresundhedsbetingelser i denne beslutning

h) jagttrofæer i henhold til del B, punkt 2, litra b), i kapitel 13 i bilag I til direktiv 92/118/EØF

i) emballerede produkter, der skal anvendes som in vitro-diagnostiske reagenser eller laboratoriereagenser.

3. Det Forenede Kongerige sørger for, at de animalske produkter, der er nævnt i stk. 2, og som skal sendes til andre medlemsstater, ledsages af et officielt certifikat, som er forsynet med følgende påtegning: "Animalske produkter, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/172/EF af 1. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

4. Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra b), c) og d), tilstrækkeligt, at overholdelsen af de behandlingsbetingelser, der er anført i det handelsdokument, som kræves i henhold til de respektive EF-bestemmelser, attesteres i henhold til artikel 9, stk. 1.

5. Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra e), tilstrækkeligt, at de er ledsaget af et handelsdokument, hvori det enten er anført, at de er vasket på fabrikken eller stammer fra garvning eller opfylder betingelserne i punkt 2 og 4 i kapitel 15 i bilag I til direktiv 92/118/EØF.

6. Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra g), og som er fremstillet på en virksomhed, der anvender HACCP og en kontrollerbar standardprocedure, som sikrer, at de forbehandlede bestanddele opfylder de respektive dyresundhedsbetingelser i denne beslutning, tilstrækkeligt, at dette er anført i det handelsdokument, der ledsager sendingen, og som er attesteret i henhold til artikel 9, stk. 1.

7. Uanset stk. 3 er det, når det gælder de produkter, der er nævnt i stk. 2, litra i), tilstrækkeligt, at de ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, at de skal anvendes som in vitro-diagnostiske reagenser eller laboratoriereagenser, såfremt produkterne er tydeligt mærket "kun til in vitro-diagnosticering" eller "kun til laboratoriebrug".

Artikel 9

1. Når der henvises til denne artikel, sørger de britiske myndigheder for, at det handelsdokument, som kræves i henhold til EF-bestemmelserne om samhandelen inden for EF, attesteres ved, at der vedhæftes en kopi af et officielt certifikat, hvori det er anført, at produktionsprocessen er blevet kontrolleret og fundet i overensstemmelse med de relevante krav i EF-bestemmelserne og er egnet til at destruere mund- og klovesygevirus, eller at de pågældende produkter er fremstillet af forbehandlede materialer, som der er udstedt certifikat for, og at der er truffet foranstaltninger til at undgå eventuel rekontamination med mund- og klovesygevirusset efter behandling.

Certifikatet om kontrol af produktionsprocessen skal indeholde en henvisning til denne beslutning, skal være gyldigt i 30 dage, skal angive udløbsdatoen og skal kunne fornys efter kontrol af virksomheden.

2. Når det drejer sig om produkter til detailsalg til den endelige forbruger kan de britiske myndigheder tillade, at blandede sendinger af andre produkter end fersk kød, hakket kød og tilberedt kød, som det hver for sig er tilladt at sende i henhold til denne beslutning, ledsages af et handelsdokument, der attesteres ved, at der vedhæftes en kopi af et officielt veterinærcertifikat, der bekræfter, at afsendelsesstedet råder over et system der sikrer, at der kun kan afsendes varer, hvis de kan spores tilbage til dokumentation for, at de er i overensstemmelse med denne beslutning, og at systemet er blevet undersøgt og fundet tilfredsstillende. Attesten vedrørende sporingssystemet skal indeholde en henvisning til denne beslutning, være gyldig i 30 dage og indeholde en angivelse af udløbsdatoen, og den må kun fornys, efter at virksomheden er blevet undersøgt med tilfredsstillende resultat. De britiske myndigheder sender de øvrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de virksomheder, de har godkendt i henhold til disse bestemmelser.

Artikel 10

1. Det Forenede Kongerige sørger for, at køretøjer, der har været anvendt til transport af levende dyr i de områder, der er nævnt i bilag I og bilag II, rengøres og desinficeres, hver gang de har været anvendt, og fremlægger bevis for, at de er desinficeret.

2. Det Forenede Kongerige drager omsorg for, at havnemyndighederne i Det Forenede Kongerige sørger for, at dækkene på lastbiler, der forlader Det Forenede Kongerige, desinficeres.

Artikel 11

Restriktionerne i artikel 3, 4, 5 og 8 gælder ikke for forsendelse fra de dele af Det Forenede Kongeriges område, der er nævnt i bilag I, af de i artikel 3, 4, 5 og 8 nævnte produkter, hvis produkterne

- enten ikke er fremstillet i Det Forenede Kongerige og er blevet opbevaret i den originale emballage, hvorpå oprindelseslandet er angivet, eller

- er fremstillet på en godkendt virksomhed, som ligger i de dele af Det Forenede Kongeriges område, der er nævnt i bilag I, af forbehandlede produkter, som ikke stammer fra disse områder, og som, siden de blev ført ind på Det Forenede Kongeriges område, er blevet transporteret, oplagret og forarbejdet adskilt fra produkter, der ikke må sendes ud af de områder, der er nævnt i bilag I, og er ledsaget af et handelsdokument eller et officielt certifikat som fastsat i denne beslutning.

Artikel 12

1. Det Forenede Kongerige sørger for, at heste, der sendes fra de dele af landets område, der er nævnt i bilag I og bilag II, til andre dele af dets område eller til en anden medlemsstat, ledsages af et sundhedscertifikat som vist i bilag C til direktiv 90/426/EØF. Certifikatet må kun udstedes for heste, der kommer fra en bedrift, der ikke omfattet af et officielt forbud som nævnt i artikel 4 eller 5 i direktiv 85/511/EØF.

2. Hvis der skal udstedes certifikat for hesten i henhold til stk. 1, gælder der derudover følgende:

- embedsdyrlægen kontrollerer og udsteder kun certifikat for hesten, hvis det er striglet for så vidt muligt at fjerne synlige ekskrementer, snavs og andre urenheder, og hovene er renset og desinficeret til hans tilfredshed

- embedsdyrlægen sørger for at få en skriftlig erklæring fra hesteejeren eller dennes repræsentant om, at hesten bliver på bedriften, indtil den sendes til det bestemmelsessted, der er anført i sundhedscertifikatet, uden at der gøres holdt på en bedrift, som er omfattet af et officielt forbud som nævnt i artikel 4 eller 5 i direktiv 85/511/EØF.

3. Det sundhedscertifikat, der i henhold til stk. 1 ledsager heste, der sendes fra Det Forenede Kongerige til en anden medlemsstat, forsynes med følgende påtegning: "Heste, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning 2001/356/EF af 4. maj 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige"

Artikel 13

1. Andre medlemsstater end Det Forenede Kongerige må ikke sende levende dyr af modtagelige arter til de dele af Det Forenede Kongeriges område, som er nævnt i bilag I.

2. Medlemsstaterne samarbejder om overvågningen af personlig bagage tilhørende passagerer, som rejser fra de dele af Det Forenede Kongeriges område, der er nævnt i bilag I, og om oplysningskampagner, der gennemføres for at forebygge, at animalske produkter føres ind på andre medlemsstaters område end Det Forenede Kongeriges.

Artikel 14

1. Henvisninger til beslutning 2001/172/EF og 2001/356/EF skal forstås som henvisninger til nærværende beslutning.

2. Kommissionens beslutning 2001/356/EF ophæves.

Artikel 15

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender i handelen, for at bringe dem i overensstemmelse med nærværende beslutning. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 16

Denne beslutning er gældende fra den 22. oktober 2001 indtil midnat den 31. december 2001.

Artikel 17

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(4) EFT L 315 af 26.11.1985, s. 11.

(5) EFT L 125 af 5.5.2001, s. 46.

(6) EFT L 261 af 29.9.2001, s. 67.

(7) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(8) EFT L 163 af 4.7.2000, s. 35.

(9) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(10) EFT L 371 af 31.12.1994, s. 14.

(11) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.

(12) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7.

(13) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10.

(14) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41.

(15) EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4.

(16) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85.

(17) EFT L 10 af 16.1.1998, s. 25.

(18) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(19) EFT L 2 af 5.1.2001, s. 27.

(20) EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10.

(21) EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1.

(22) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.

(23) EFT L 13 af 19.1.2000, s. 21.

(24) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(25) EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63.

(26) EFT L 104 af 13.4.2001, s. 6.

(27) EFT L 122 af 3.5.2001, s. 31.

(28) HACCP = risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter.

BILAG I

Det Forenede Kongerige undtagen Nordirland og Isle of Man

BILAG II

Det Forenede Kongerige undtagen Nordirland og Isle of Man

BILAG III

>TABELPOSITION>

ADNS= Animal Disease Notification System Code

Kode for anmeldelse af dyresygdomme (beslutning 2000/807/EF)

LVU= Local Veterinary Unit Code

Kode for lokal veterinærenhed (beslutning 2000/287/EF)

Top