EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0527

2001/527/EF: Kommissionens afgørelse af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1501)

OJ L 191, 13.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/527/oj

32001D0527

2001/527/EF: Kommissionens afgørelse af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1501)

EF-Tidende nr. L 191 af 13/07/2001 s. 0043 - 0044


Kommissionens afgørelse

af 6. juni 2001

om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg

(meddelt under nummer K(2001) 1501)

(EØS-relevant tekst)

(2001/527/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Friheden til at udbyde tjenesteydelser og kapitalens frie bevægelighed er hovedmål for Fællesskabet, som anført i traktatens artikel 49 og 56.

(2) Skabelsen af et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser er afgørende for at øge den økonomiske vækst og jobskabelsen i Fællesskabet.

(3) I Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser(1) kortlægges en række skridt, der skal tages for at færdiggøre det indre marked for finansielle tjenesteydelser.

(4) På sit møde i Lissabon i marts 2000 bad Det Europæiske Råd om at få denne handlingsplan gennemført senest i 2005.

(5) Den 17. juli 2000 nedsatte Rådet Vismandsudvalget for Regulering af De Europæiske Værdipapirmarkeder.

(6) I sin endelige rapport anbefalede vismandsudvalget, at der blev oprettet to rådgivende udvalg, Det Europæiske Værdipapirudvalg med repræsentanter for medlemsstaterne på højt niveau, og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg med højtstående repræsentanter for de nationale offentlige myndigheder med ekspertise inden for værdipapirer, blandt andet med det formål at rådgive Kommissionen.

(7) I sin resolution om en mere effektiv regulering af værdipapirmarkederne i Den Europæiske Union reagerede Det Europæiske Råd i Stockholm positivt på Kommissionens hensigt om formelt at oprette et uafhængigt tilsynsudvalg som foreslået i vismandsudvalgets rapport.

(8) Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg skal fungere som et uafhængigt organ, der reflekterer over, diskuterer og rådgiver Kommissionen inden for værdipapirer.

(9) Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg skal også medvirke til konsekvent og rettidig gennemførelse af fællesskabsreglerne i medlemsstaterne ved at sikre et mere effektivt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne, foretage peer reviews og fremme den bedste praksis(2).

(10) Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg organiserer selv sin virksomhed og holder tæt operationel forbindelse med Kommissionen og Det Europæiske Værdipapirudvalg. Det vælger en formand af sin midte.

(11) Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg fører på åben og gennemsigtig vis dybtgående konsultationer med markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere på et tidligt stadium i sine overvejelser.

(12) Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg fastlægger egne regler og handler under fuld overholdelse af de berørte institutioners beføjelser og den nuværende institutionelle balance som fastsat i traktaten(3) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der oprettes hermed i et uafhængigt rådgivende udvalg for værdipapirer i Fællesskabet, Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg ("udvalget").

Artikel 2

Udvalgets formål er at rådgive Kommissionen, enten på Kommissionens opfordring eller inden for en tidsfrist, som Kommissionen fastsætter afhængigt af sagens vigtighed, eller på udvalgets eget initiativ, om politiske emner og udarbejdelse af udkast til gennemførelsesforanstaltninger inden for værdipapirer.

Artikel 3

Udvalget består af repræsentanter på højt plan for nationale tilsynsmyndigheder med ekspertise inden for værdipapirer. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant på højt niveau for disse myndigheder inden for værdipapirer, som deltager i udvalgets møder.

Kommissionen deltager i udvalgets møder og udpeger en repræsentant på højt niveau til at deltage i samtlige diskussioner.

Udvalget vælger en formand af sin midte.

Udvalget kan invitere sagkyndige og observatører til sine møder.

Artikel 4

Udvalget holder tæt operationel forbindelse med Kommissionen og Det Europæiske Værdipapirudvalg.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper.

Artikel 5

Før udvalget afgiver udtalelse til Kommissionen, fører det på åben og gennemsigtig vis samt i en tidlig fase dybtgående konsultationer med markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere.

Artikel 6

Udvalget udarbejder en årsberetning til Kommissionen.

Artikel 7

Udvalget vedtager egne procedureregler og organiserer selv sin drift.

Artikel 8

Udvalget påbegynder sit virke den 7. juni 2001.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2001.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) KOM(1999) 232 endelig udg.

(2) Fra resolutionen fra Det Europæiske Råd i Stockholm, punkt 6, tredje afsnit.

(3) Fra indledningen til resolutionen fra Det Europæiske Råd i Stockholm, sidste afsnit.

Top