EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0462

2001/462/EF,EKSF: Kommissionens afgørelse af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1461)

OJ L 162, 19.6.2001, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 108 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 108 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; ophævet ved 32011D0695

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/462/oj

32001D0462

2001/462/EF,EKSF: Kommissionens afgørelse af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1461)

EF-Tidende nr. L 162 af 19/06/2001 s. 0021 - 0024


Kommissionens afgørelse

af 23. maj 2001

om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager

(meddelt under nummer K(2001) 1461)

(EØS-relevant tekst)

(2001/462/EF, EKSF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

under henvisning til Kommissionens forretningsorden(1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De berørte parters samt tredjeparters ret til at blive hørt, før der træffes en endelig beslutning, der berører deres interesser, er et grundlæggende princip i fællesskabsretten. Denne ret er ligeledes fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97(3), Kommissionens forordning (EF) nr. 2842/98 af 22. december 1998 om høring af parter i visse procedurer efter EF-traktatens artikel 85 og 86(4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 af 1. marts 1998 om anmeldelser, frister og udtalelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser(5).

(2) Kommissionen skal påse, at denne ret sikres under behandlingen af konkurrencesager, jf. bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(6).

(3) Tilrettelæggelsen af de administrative procedurer bør derfor betros en uafhængig person, der har erfaring med konkurrencespørgsmål og den fornødne integritet til at kunne bidrage til en objektiv, gennemsigtig og effektiv behandling af disse sager.

(4) Kommissionen oprettede med henblik herpå i 1982 stillingen som høringskonsulent og fastsatte sidst kompetenceområdet for denne stilling i Kommissionens afgørelse 94/810/EKSF, EF af 12. december 1994 om høringskonsulentens kompetenceområde under Kommissionens behandling af konkurrencesager(7).

(5) Det er nødvendigt at styrke høringskonsulentens rolle yderligere og at tilpasse og konsolidere den pågældendes kompetenceområde som følge af udviklingen i konkurrencelovgivningen.

(6) For at styrke høringskonsulentens uafhængighed bør den pågældende administrativt tilknyttes det medlem af Kommissionen, der har ansvar for konkurrencespørgsmål. Gennemsigtigheden i forbindelse med høringskonsulentens udnævelse, fratræden eller overflytning bør øges.

(7) Høringskonsulenten bør udnævnes i overensstemmelse med reglerne i vedtægten for tjenestemænd og vilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Ifølge disse regler kan ansøgere, der ikke er tjenestemænd ved Kommissionen, også komme i betragtning.

(8) Høringskonsulentens kompetenceområde i forbindelse med konkurrencesager bør defineres på en sådan måde, at retten til at blive hørt er sikret under hele proceduren.

(9) Ved meddelelsen af oplysninger om fysiske personer skal der tages særlig højde for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(8).

(10) Denne afgørelse berører ikke de generelle regler om aktindsigt i Kommissionens dokumenter.

(11) Afgørelse 94/810/EKSF, EF bør ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen udnævner en eller flere høringskonsulenter, herefter benævnt "høringskonsulenter", der sikrer, at retten til at blive hørt respekteres i konkurrencesager, der behandles af Kommissionen efter EF-traktatens artikel 81 og 82, EKSF-traktatens artikel 65 og 66 og Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89.

Artikel 2

1. Høringskonsulentens udnævnelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kommissionen vedtager en begrundet afgørelse om enhver afbrydelse, fratræden eller overflytning i henhold til en hvilken som helst procedure. Denne afgørelse skal offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Høringskonsulenten tilknyttes administrativt det medlem af Kommissionen, der har ansvar for konkurrencespørgsmål, herefter benævnt "det kompetente medlem af Kommissionen".

3. Er høringskonsultenten forhindret, og hvis det efter samråd med høringskonsulenten skønnes hensigtsmæssigt, udpeger det kompetente medlem af Kommissionen en anden tjenestemand, som ikke er inddraget i behandlingen af den pågældende sag, til at udføre høringskonsulentens opgaver.

Artikel 3

1. Ved udøvelsen af sine funktioner iagttager høringskonsulenten kravet om, at konkurrencereglerne skal anvendes effektivt og i overensstemmelse med gældende fællesskabsret og de af Domstolen og Førsteinstansretten fastlagte principper.

2. Den direktør, der er ansvarlig for behandlingen af sagen, herefter benævnt "den ansvarlige direktør", holder høringskonsulenten underrettet om udviklingen i sagen frem til det stadium, hvor beslutningsudkastet forelægges det kompetente medlem af Kommissionen.

3. Høringskonsulenten kan fremsætte bemærkninger om et hvilket som helst spørgsmål som led i en af Kommissionen behandlet konkurrencesag til det kompetente medlem af Kommissionen.

Artikel 4

1. Høringskonsulenten tilrettelægger og leder de høringer, der omhandles i gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og 82, EKSF-traktatens artikel 65 og 66 og forordning (EØF) nr. 4064/89 i overensstemmelse med artikel 5 til 13 i denne afgørelse.

2. De i stk. 1 nævnte bestemmelser er:

a) EKSF-traktatens artikel 36, stk. 1

b) forordning (EF) nr. 2842/98

c) forordning (EF) nr. 447/98.

Artikel 5

Høringskonsulenten sikrer, at høringen afvikles korrekt, og bidrager derigennem til, at selve høringen og en eventuel efterfølgende beslutning får en objektiv karakter. Høringskonsulenten sørger især for, at der ved udarbejdelsen af udkastene til Kommissionens beslutninger tages behørigt hensyn til alle relevante forhold, hvad enten disse er fordelagtige eller ufordelagtige for de berørte parter, herunder faktuelle elementer i relation til en overtrædelses grovhed.

Artikel 6

1. Anmodninger fra tredjeparter, det være sig personer, virksomheder eller sammenslutninger af personer eller virksomheder, om at blive hørt fremsættes skriftligt med angivelse af, hvilken interesse de har i sagens udfald.

2. Beslutninger om, hvorvidt tredjeparter skal høres, træffes efter høring af den ansvarlige direktør.

3. Hvis den anmodende part ikke anses at have godtgjort en tilstrækkelig interesse i sagen til at blive hørt, underrettes den pågældende skriftligt om begrundelsen for denne vurdering. Den pågældende gives en frist til at fremsætte yderligere bemærkninger skriftligt.

Artikel 7

1. Anmodninger om mundtlig høring fremsættes i de anmodendes skriftlige bemærkninger til de breve, som Kommissionen har tilsendt dem.

2. De i stk. 1 nævnte breve er følgende:

a) breve, der ledsager en meddelelse af klagepunkter

b) breve, hvori en tredjepart, der har godtgjort en tilstrækkelig interesse i sagen til at blive hørt, opfordres til at fremsætte skriftlige bemærkninger

c) breve, hvori en klagende part underrettes om, at der efter Kommissionens opfattelse ikke findes tilstrækkeligt grundlag for at konstatere, at der har fundet en overtrædelse sted, og hvori den klagende part opfordres til at fremsætte eventuelle andre bemærkninger skriftligt.

3. Beslutninger om, hvorvidt de anmodende skal høres mundtligt, træffes efter høring af den ansvarlige direktør.

Artikel 8

1. Hvis en person, virksomhed eller sammenslutning af personer eller virksomheder har modtaget et eller flere af de i artikel 7, stk. 2, nævnte breve og har en begrundet formodning om, at Kommissionen er i besiddelse af dokumenter, som de ikke har haft adgang til, og som er nødvendige for, at de på effektiv vis kan udøve deres ret til at blive hørt, kan den pågældende ved begrundet anmodning anmode om indsigt i disse dokumenter.

2. Den begrundede beslutning vedrørende en sådan anmodning meddeles den anmodende person, virksomhed eller sammenslutning samt enhver anden person, virksomhed eller sammenslutning, der er berørt af proceduren.

Artikel 9

Hvis det påtænkes at meddele oplysninger, der måtte udgøre forretningshemmeligheder for en virksomhed, underrettes virksomheden herom skriftligt, og der gives en nærmere begrundelse herfor. Den berørte virksomhed får en bestemt frist til skriftligt at fremsætte eventuelle bemærkninger.

Hvis den pågældende virksomhed modsætter sig meddelelsen af oplysningerne, men det vurderes, at oplysningerne ikke er beskyttet og derfor kan meddeles, redegøres der for denne vurdering i en begrundet beslutning, der meddeles den pågældende virksomhed. I beslutningen angives den dato, hvor oplysningerne vil blive meddelt. Denne dato skal mindst ligge en uge efter meddelelsesdatoen.

Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for meddelelse af oplysninger ved en offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 10

Hvis en person, virksomhed eller sammenslutning af personer eller virksomheder finder, at fristen for besvarelsen af et af de i artikel 7, stk. 2, nævnte breve er for kort, kan den pågældende inden for den oprindelige frist søge at få fristen forlænget ved en begrundet anmodning. Den anmodende underrettes skriftligt om, hvorvidt anmodningen kan efterkommes.

Artikel 11

For at sikre en grundig forberedelse af høringen og særlig med henblik på at få de faktiske forhold belyst så klart som muligt kan høringskonsulenten efter samråd med den ansvarlige direktør inden høringen tilsende de parter, der skal deltage i høringen, en liste over de spørgsmål, som han ønsker, at de skal tage stilling til.

Med henblik herpå kan høringskonsulenten efter samråd med den ansvarlige direktør afholde et møde med de parter, der skal deltage i høringen, og eventuelt også med Kommissionens tjenestegrene for at forberede selve høringen.

Høringskonsulenten kan ligeledes anmode om skriftligt at blive forhåndsunderrettet om hovedindholdet i de erklæringer, der påtænkes afgivet af de personer, som de parter, der skal deltage i høringen, har foreslået hørt.

Artikel 12

1. Efter samråd med den ansvarlige direktør afgør høringskonsulenten, hvor og hvornår høringen skal finde sted, og hvor længe den skal vare. Han tager også stilling til, om en eventuel anmodning om udsættelse af høringen kan imødekommes eller ej.

2. Høringskonsulenten er eneansvarlig for gennemførelsen af høringen.

3. Høringskonsulenten afgør, om der kan gives tilladelse til at fremlægge nye dokumenter under høringen, hvilke personer der skal høres på en parts vegne, og om de pågældende personer skal høres hver for sig eller i overværelse af andre personer, der deltager i høringen.

4. For at sikre, at retten til at blive hørt respekteres, kan høringskonsulenten efter samråd med den ansvarlige direktør give personer, virksomheder og sammenslutninger af personer eller virksomheder mulighed for at afgive yderligere skriftlige bemærkninger efter den mundtlige høring. Høringskonsulenten fastsætter en frist for afgivelsen af sådanne nye bemærkninger. Kommissionen er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter denne frist.

Artikel 13

1. Høringskonsulenten aflægger rapport til det kompetente medlem af Kommissionen om høringen og om de konklusioner, han drager af høringen for så vidt angår overholdelsen af retten til at blive hørt. I rapporten redegøres der for procedurespørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende meddelelsen af dokumenter og aktindsigt, tidsfrister for besvarelse af klagepunktsmeddelelsen og gennemførelsen af den mundtlige høring.

Generaldirektøren for konkurrence og den ansvarlige direktør tilsendes en kopi af denne rapport.

2. Foruden den i stk. 1 omhandlede rapport kan høringskonsulenten fremsætte bemærkninger om sagens videre forløb. Disse bemærkninger kan f.eks. vedrøre nødvendigheden af at indhente yderligere oplysninger, frafaldelsen af visse klagepunkter eller meddelelsen af yderligere klagepunkter.

Artikel 14

Høringskonsulenten kan i givet fald aflægge rapport om objektiviteten af enhver undersøgelse, der er blevet gennemført for at vurdere den konkurrencemæssige virkning af tilsagn afgivet i forbindelse med en procedure indledt af Kommissionen i henhold til de i artikel 1 nævnte bestemmelser. Rapporten skal navnlig omhandle udvælgelsen af respondenter og den anvendte metodologi.

Artikel 15

Høringskonsulenten udarbejder på grundlag af det udkast til beslutning, der skal forelægges det rådgivende udvalg i den pågældende sag, en endelig skriftlig rapport om overholdelsen af retten til at blive hørt, jf. artikel 13, stk. 1. I denne rapport skal der også tages stilling til, om udkastet til beslutning kun beskæftiger sig med de klagepunkter, som parterne har fået lejlighed til at kommentere, og, såfremt det er relevant, objektiviteten af undersøgelserne, jf. artikel 14.

Den endelige rapport afleveres til det kompetente medlem af Kommissionen, generaldirektøren for konkurrence og den ansvarlige direktør. Den meddeles også de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt EFTA-Tilsynsmyndigheden, jf. bestemmeslerne om samarbejde i protokol 23 og protokol 24 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Artikel 16

1. Høringskonsulentens endelige rapport vedlægges det udkast til beslutning, der forelægges Kommissionen, for at sikre, at Kommissionen, når den vedtager en beslutning i en given sag, har fuldt kendskab til alle relevante oplysninger om procedurens forløb og om overholdelsen af retten til at blive hørt.

2. Inden beslutningen træffes kan høringskonsulenten ændre sin endelige rapport for at tage hensyn til ændringer af udkastet til beslutningen.

3. Kommissionen meddeler beslutningens adressater høringskonsulentens endelige rapport sammen med beslutningen i De Europæiske Fællesskabers Tidende, dog under hensyntagen til virksomhedernes berettigede interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder.

Artikel 17

Afgørelse 94/810/EKSF, EF ophæves.

Proceduremæssige skridt, der allerede er taget efter afgørelse 94/810/EKSF, EF, har fortsat virkning.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2001.

På Kommissionens vegne

Mario Monti

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 308 af 8.12.2000, s. 26.

(2) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1 (berigtiget i EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13).

(3) EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1.

(4) EFT L 354 af 30.12.1998, s. 18.

(5) EFT L 61 af 2.3.1998, s. 1.

(6) EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(7) EFT L 330 af 21.12.1994, s. 67.

(8) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Top