EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0226

2001/226/EF: Rådets beslutning af 12. marts 2001 om bemyndigelse af Den Italienske Republik til efter proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en nedsat punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål

OJ L 84, 23.3.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/226/oj

32001D0226

2001/226/EF: Rådets beslutning af 12. marts 2001 om bemyndigelse af Den Italienske Republik til efter proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en nedsat punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål

EF-Tidende nr. L 084 af 23/03/2001 s. 0031 - 0031


Rådets beslutning

af 12. marts 2001

om bemyndigelse af Den Italienske Republik til efter proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende en nedsat punktafgiftssats på visse mineralolier, når de benyttes til specifikke formål

(2001/226/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier(1), særlig artikel 8, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen tillade en medlemsstat at fritage for eller lempe punktafgifter på mineralolier, hvis særlige hensyn taler derfor.

(2) De italienske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at de ønsker at anvende en nedsat punktafgiftssats på vand/dieselemulsioner, der anvendes som motorolie og som fyringsolie, og på vand/svær fyringsolieemulsioner, der anvendes som fyringsolie og i industrien.

(3) I det omfang vandindholdet i vand/mineralolieemulsionerne ikke bidrager til frigørelse af energi, men blot fremmer brændstofforbrændingen, hvorved emissionen af forurenende stoffer nedsættes, ønsker de italienske myndigheder at anvende en nedsat punktafgiftssats på disse emulsioner.

(4) De øvrige medlemsstater er blevet underrettet herom.

(5) Kommissionen og alle medlemsstaterne erkender, at anvendelsen af en nedsat punktafgiftssats på vand/dieselemulsioner og på vand/svær fyringsolieemulsioner ikke vil medføre konkurrenceforvridning eller gribe forstyrrende ind i det indre marked.

(6) Denne beslutning foregriber ikke resultatet af eventuelle fremtidige sager om statsstøtte, der ydes i henhold til traktatens artikel 87 og 88, og tilsidesætter heller ikke medlemsstaternes forpligtelse til i henhold til traktatens artikel 88 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(7) Kommissionen gennemgår jævnligt betingelserne for lempelser og fritagelser med henblik på at kontrollere, at de er forenelige med det indre marked og med Fællesskabets miljøbeskyttelsespolitik.

(8) Med henblik på at sikre en fair og retfærdig afgiftsopkrævning og fremme anvendelsen af mere miljøvenlige brændstoffer har Den Italienske Republik anmodet om tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats på vand/diesel- og vand/svær fyringsolieemulsioner fra 1. oktober 2000.

(9) De differentierede punktafgiftssatser for disse brændstoffer vil i alle tilfælde overholde den minimale punktafgiftssats, der er fastsat i Rådets direktiv 92/82/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for mineralolier(2).

(10) Rådet skal på baggrund af et forslag fra Kommissionen senest den 31. december 2005, når denne beslutning udløber, tage tilladelsen op til fornyet gennemgang -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF tillades det hermed Den Italienske Republik fra 1. oktober 2000 til 31. december 2005 at anvende en nedsat punktafgiftssats for vand/diesel- og vand/svær fyringsolieemulsioner på betingelse af, at de differentierede satser er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 92/82/EØF, navnlig minimumssatserne for punktafgifter i artikel 5 og 6.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2001.

På Rådets vegne

B. Ringholm

Formand

(1) EFT L 316 af 31.10.1992, s. 12. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 46).

(2) EFT L 316 af 31.10.1992, s. 19. Direktivet er ændret ved direktiv 94/74/EF.

Top