EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0219

2001/219/EF: Kommissionens beslutning af 12. marts 2001 om midlertidige hasteforanstaltninger, for så vidt angår træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Canada, Kina, Japan og Amerikas Forenede Stater (meddelt under nummer K(2001) 694)

OJ L 81, 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2005; ophævet ved 32005D0829 Gyldighedsperiodens slutdato er den samme som datoen for offentliggørelsen af ophævelsesretsakten, som træder i kraft på den dato, hvor den bliver meddelt. Ophævelsesretsakten er blevet meddelt, men meddelelsesdatoen er ikke tilgængelig på EUR-Lex, og derfor bruges offentliggørelsesdatoen i stedet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

32001D0219

2001/219/EF: Kommissionens beslutning af 12. marts 2001 om midlertidige hasteforanstaltninger, for så vidt angår træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Canada, Kina, Japan og Amerikas Forenede Stater (meddelt under nummer K(2001) 694)

EF-Tidende nr. L 081 af 21/03/2001 s. 0039 - 0041


Kommissionens beslutning

af 12. marts 2001

om midlertidige hasteforanstaltninger, for så vidt angår træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Canada, Kina, Japan og Amerikas Forenede Stater

(meddelt under nummer K(2001) 694)

(2001/219/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Hvis en medlemsstat skønner, at der er overhængende fare for indslæbning på dens område af fyrretræsnematoden Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. fra et tredjeland, træffer den midlertidigt alle nødvendige supplerende foranstaltninger til at beskytte sig mod denne fare.

(2) Finland har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at der ved kontrolinspektioner i 2000 blev konstateret talrige angreb af fyrretræsnematoden på emballage af uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Canada, Japan og USA. Endvidere har henholdsvis Sverige og Frankrig også rapporteret angreb på uforarbejdet emballage af nåletræ med oprindelse i Canada og Kina.

(3) Finland har truffet officielle hasteforanstaltninger, ifølge hvilke emballage bestående af træ af nåletræer, undtagen Thuja L., men inklusive træ, der anvendes til at støtte gods eller holde gods på plads, med oprindelse i tredjelande, hvor fyrretræsnematoden vides at forekomme (dvs. Canada, Kina, Japan, Republikken Korea, Mexico, Taiwan og USA), når den føres ind i Finland, siden den 31. maj 2000 har skullet være ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det attesteres, at træet har undergået en af de behandlinger, der er fastsat i de finske hasteforanstaltninger.

(4) For at beskytte EF mod indslæbning af fyrretræsnematoden er det på nuværende tidspunkt fastsat i direktiv 2000/29/EF, at uforarbejdet nåletræ med oprindelse i tredjelande, hvor fyrretræsnematoden forekommer, skal være afbarket, fri for insekthuller og have et vandindhold på under 20 %. De ovennævnte oplysninger fra Finland, Frankrig og Sverige viser, at disse foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at give EF tilfredsstillende beskyttelse mod indslæbning af fyrretræsnematoden, når sådant træ importeres fra Canada, Kina, Japan og USA. Midlertidige hasteforanstaltninger er derfor påkrævede.

(5) Disse hasteforanstaltninger bør gælde for importer til EF af uforarbejdet træemballage, der helt eller delvis er fremstillet af nåletræ med oprindelse i Canada, Kina, Japan og USA. Det er dog ikke nødvendigt at anvende disse foranstaltninger på træ af Thuja L., da Thuja L. ikke er modtagelig for fyrretræsnematoden.

(6) Hasteforanstaltningerne bør anvendes i to faser. I første fase bør medlemsstaterne omgående træffe alle de relevante foranstaltninger til officiel overvågning af det nævnte træ for yderligere at mindske risikoen for indslæbning i eller spredning inden for EF af fyrretræsnematoden. Herved får de lande, hvor fyrretræsnematoden vides at forekomme, mulighed for at sørge for behandling af træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet nåletræ, undtagen Thuja L., i overensstemmelse med kravene i denne beslutning som anden fase.

(7) Det bør fastsættes, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis kravene ikke overholdes.

(8) Hvis det viser sig, at de i denne beslutning nævnte hasteforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at hindre indslæbning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. eller ikke er blevet overholdt, bør der forudses strengere eller alternative foranstaltninger.

(9) Hasteforanstaltningernes virkning bør løbende vurderes indtil den 15. juni 2002, navnlig på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne. Eventuelle efterfølgende foranstaltninger vil blive overvejet på baggrund af resultaterne af denne vurdering.

(10) De ovennævnte hasteforanstaltninger må også tages op til revision på baggrund af resultaterne af de nuværende drøftelser af udviklingen af en international FAO-norm med "retningslinjer for emballage af uforarbejdet træ til varetransport".

(11) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Ved anvendelsen af denne beslutning forstås ved "modtageligt træ" træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet træ af nåletræer (Coniferales), undtagen Thuja L., med oprindelse i Canada, Kina, Japan og USA i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende emballager, lastpaller og lignende og patterammer, uanset om de rent faktisk anvendes til transport af alle slags genstande eller ej.

2. Modtageligt træ må kun føres ind på EF's område, hvis det er i overensstemmelse med hasteforanstaltningerne i bilaget til denne beslutning.

3. Bestemmelserne i punkt 1, punkt 2, og punkt 3, andet led, i bilaget til denne beslutning gælder kun for modtageligt træ, der er bestemt for EF og afsendes fra de ovennævnte lande den 1. oktober 2001 eller derefter. Bestemmelserne i punkt 3, første led, i bilaget til denne beslutning gælder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning til medlemsstaterne, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 4.

4. De foranstaltninger, der er fastsat i punkt 1.3, afsnit I, del A, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, gælder ikke for modtageligt træ, der er blevet behandlet i overensstemmelse med kravene i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Hvis det på grundlag af den overvågning, der er fastsat i punkt 3 i bilaget til denne beslutning, viser sig, at bestemmelserne i bilaget til denne beslutning ikke er blevet overholdt i forbindelse med modtageligt træ, sørger den pågældende medlemsstat for, at det modtagelige træ enten:

- behandles på en officielt godkendt måde, således at Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. tilintetgøres

- afvises

- destrueres ved:

- forbrænding, eller

- nedgravning i stor dybde på steder, der er godkendt af de i direktiv 2000/29/EF nævnte officielle ansvarlige organer, eller

- forarbejdning på en officielt godkendt måde, således at Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. tilintetgøres.

Alle sådanne foranstaltninger gennemføres under officielt tilsyn af den pågældende medlemsstat.

Artikel 3

Uden at dette berører bestemmelserne i Kommissionens direktiv 94/3/EF(2), forelægger hver enkelt medlemsstat, der importerer modtageligt træ, inden den 28. februar 2002 Kommissionen og de øvrige medlemsstater en udførlig teknisk rapport om resultaterne af den overvågning, den har gennemført i henhold til punkt 3 i bilaget til denne beslutning.

Artikel 4

Senest den 30. september 2001 tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. for at bringe dem i overensstemmelse med artikel 1, 2 og 3 og underretter straks Kommissionen om de tilpassede foranstaltninger.

Artikel 5

Denne beslutning tages op til revision senest den 15. juni 2002.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) EFT L 32 af 5.2.1994, s. 37, og berigtigelse (EFT L 59 af 3.3.1995, s. 30).

BILAG

Med henblik på anvendelsen af artikel 1 skal følgende hasteforanstaltninger overholdes:

1) Modtageligt træ med oprindelse i Canada, Japan eller USA:

i) skal varmebehandles eller ovntørres til en mindste kernetemperatur på 56 °C i mindst 30 minutter i et lukket kammer eller en ovn, som er blevet testet, evalueret og godkendt officielt til dette formål.

Desuden skal det modtagelige træ være forsynet med et officielt godkendt mærke for varmebehandling eller ovntørring, der gør det muligt at fastslå, hvor og af hvem den ovennævnte behandling er udført, eller

ii) skal være trykbehandlet (imprægneret) med et godkendt kemikalie i overensstemmelse med en officielt anerkendt teknisk specifikation. Desuden skal det modtagelige træ være forsynet med et mærke, der gør det muligt at fastslå, hvor og af hvem den ovennævnte behandling er udført, eller

iii) skal være røget med et godkendt kemikalie i henhold til en officielt anerkendt teknisk specifikation. Desuden skal det modtagelige træ være forsynet med et mærke, der gør det muligt at fastslå, hvor og af hvem den ovennævnte røgning er udført.

2) Modtageligt træ med oprindelse i Kina skal underkastes en af de foranstaltninger, der er nævnt i punkt 1 i dette bilag, og være ledsaget af et plantesundhedscertifikat som omhandlet i artikel 7 og 8 i direktiv 2000/29/EF, hvoraf de gennemførte foranstaltninger fremgår.

Som undtagelse fra og uden at det berører bestemmelserne i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, gælder de i punkt 1 i dette bilag nævnte foranstaltninger ikke for modtageligt træ med oprindelse i områder i Kina, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. vides ikke at forekomme, idet der tages hensyn til resultaterne af undersøgelser, som er gennemført i disse områder. Kommissionen opstiller en liste over "områder", hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. vides ikke at forekomme og forelægger denne liste for Den Stående Komité for Plantesundhed og for medlemsstaterne.

3) Overholdelsen af bestemmelserne i:

- bilag I, del A, afsnit I, litra a), nr. 14, bilag II, del A, afsnit I, litra a), nr. 8 og, indtil den 30. september 2001, bilag IV, del A, afsnit I, punkt 1.3, til direktiv 2000/29/EF, og

- punkt 1 og 2 i dette bilag

overvåges af de i direktiv 2000/29/EF nævnte officielle ansvarlige organer i henhold til en plan, som disse organer har opstillet.

Top