EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0039

2001/39/EF: Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Tjekkiet (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 4085)

OJ L 10, 13.1.2001, p. 68–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; ophævet ved 12003TN02/06/B1

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/39(1)/oj

32001D0039

2001/39/EF: Kommissionens beslutning af 22. december 2000 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Tjekkiet (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2000) 4085)

EF-Tidende nr. L 010 af 13/01/2001 s. 0068 - 0074


Kommissionens beslutning

af 22. december 2000

om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Tjekkiet

(meddelt under nummer K(2000) 4085)

(EØS-relevant tekst)

(2001/39/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En ekspert fra Kommissionen har foretaget en inspektion i Tjekkiet for at undersøge betingelserne for produktion, oplagring og forsendelse af fiskerivarer til Fællesskabet.

(2) Bestemmelserne i Tjekkiets lovgivning om sundhedsinspektion og -kontrol af fiskerivarer kan betragtes som svarende til de bestemmelser, der er fastsat ved direktiv 91/493/EØF.

(3) I Tjekkiet er "State Veterinary Administration" (SVA) i stand til effektivt at føre kontrol med, om den gældende lovgivning overholdes.

(4) Med henblik på udstedelsen af sundhedscertifikater, jf. artikel 11, stk. 4, litra a), i direktiv 91/493/EØF, skal der fastlægges en model for certifikatet og minimumskrav med hensyn til sproget for affattelsen heraf, og det skal på certifikatet anføres, hvilken stilling underskriveren har.

(5) Der skal ifølge artikel 11, stk. 4, litra b), i direktiv 91/493/EØF på fiskerivarernes emballage anbringes et mærke, hvori tredjelandets navn og oprindelsesvirksomhedens, fabriksfartøjets, -kølehusets eller -fryseskibets autorisations-/registreringsnummer indgår.

(6) Der skal ifølge artikel 11, stk. 4, litra c), i direktiv 91/493/EØF opstilles en liste over autoriserede virksomheder, fabriksfartøjer og kølehuse, og der skal også opstilles en liste over fryseskibe, som er registreret i henhold til punkt 1-7 i bilag II i direktiv 92/48/EØF(3). Disse lister skal opstilles på grundlag af en meddelelse fra SVA til Kommissionen. Det påhviler derfor SVA at sørge for overholdelse af de bestemmelser herom, der er fastsat i artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/493/EØF.

(7) SVA har officielt garanteret, at kravene i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EØF og krav svarende til dem, der er fastsat ved nævnte direktiv, vil blive opfyldt.

(8) Importen af fiskerivarer fra Tjekkiet består især af levende ferskvandsfisk (især karper) fra akvakulturbrug bestemt til direkte konsum eller direkte forarbejdning. Det er derfor nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for import og udstedelse af certifikat for at forhindre, at sygdomsramte levende akvakulturdyr, der er bestemt til konsum, indføres til EF.

(9) De særlige importbetingelser bør anvendes, uden at dette berører anvendelsen af beslutninger, som vedtages i henhold til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(4), senest ændret ved direktiv 98/45/EF(5).

(10) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

"State Veterinary Administration" (SVA) er den kompetente myndighed i Tjekkiet for kontrol og attestering af, at fiskerivarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.

Artikel 2

1. Uanset de bestemmelser, der vedtages for at beskytte dyrs sundhed, skal fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Tjekkiet opfylde følgende krav:

1.1. Hver sending skal ledsages af originalen af et sundhedscertifikat, der er nummereret, behørigt udfyldt, dateret og underskrevet, og som kun består af ét blad, jf. modellen i bilag A.

1.2. Varerne skal komme fra autoriserede virksomheder, fabriksfartøjer eller kølehuse eller registrerede fryseskibe, der er opført på listen i bilag B.

1.3. Medmindre der er tale om frosne fiskerivarer i løs afladning til konservesfremstilling, skal alle pakninger med uudslettelig skrift være forsynet med ordet "TJEKKIET" og oprindelsesvirksomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -fryseskibets autorisations-/registreringsnummer.

1.4. På hver beholder med levende fisk anbringes desuden en seddel med følgende oplysning: "Kun til direkte konsum eller direkte forarbejdning. Må ikke genudsættes i EF-farvande".

2. Medlemsstaterne sikrer sig, at levende fisk indført fra Tjekkiet ikke genudsættes i EF-farvande.

Artikel 3

1. Det i artikel 2, stk. 1, omhandlede certifikat skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen udføres.

2. Certifikatet skal indeholde SVA-repræsentantens navn, stilling og underskrift samt SVA's officielle stempel, idet alle disse elementer skal fremtræde i en anden farve end de øvrige angivelser i certifikatet.

Artikel 4

Denne beslutning træder i kraft 60 dage efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15.

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 187 af 7.7.1992, s. 41.

(4) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.

(5) EFT L 189 af 3.7.1998, s. 12.

BILAG A

>PIC FILE= "L_2001010DA.007002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010DA.007101.EPS">

BILAG B

LISTE OVER AUTORISEREDE VIRKSOMHEDER

>TABELPOSITION>

Top