Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0032

2001/32/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2000 om EF's bidrag til finansiering af et program for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2000 (meddelt under nummer K(2000) 3993)

OJ L 8, 12.1.2001, p. 47–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/32(1)/oj

32001D0032

2001/32/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2000 om EF's bidrag til finansiering af et program for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2000 (meddelt under nummer K(2000) 3993)

EF-Tidende nr. L 008 af 12/01/2001 s. 0047 - 0052


Kommissionens beslutning

af 20. december 2000

om EF's bidrag til finansiering af et program for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2000

(meddelt under nummer K(2000) 3993)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2001/32/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3763/91 af 16. december 1991 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de oversøiske franske departementer(1), ændret ved forordning (EF) nr. 1257/1999(2), særlig artikel 11, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens beslutning 93/522/EØF(3), senest ændret ved beslutning 96/633/EF(4), er det fastlagt, hvilke foranstaltninger EF kan finansiere under programmerne for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer og på Azorerne og Madeira.

(2) De specifikke dyrkningsvilkår i de franske oversøiske departementer kræver særlig opmærksomhed. Det er nødvendigt i disse departementer at iværksætte nye foranstaltninger for den vegetabilske produktion, navnlig plantesundhedsforanstaltninger, eller at udbygge de eksisterende foranstaltninger.

(3) Udgifterne til de plantesundhedsforanstaltninger, der skal iværksættes eller udbygges, bliver særdeles store.

(4) De franske myndigheder har forelagt Kommissionen et foranstaltningsprogram. I programmet fastlægges det, hvilke mål der skal nås, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, hvor længe de skal løbe, og hvor store udgifterne til dem bliver, så EF eventuelt kan bidrage til finansieringen.

(5) EF's bidrag kan højst være på et beløb svarende til 60 % af de støtteberettigede udgifter, og udgifter til beskyttelse af bananer kan ikke komme i betragtning.

(6) De plantebeskyttelsesforanstaltninger i de franske oversøiske departementer, der er fastsat i programmeringsdokumenterne for perioden 2000-2006, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1260/1999(5), må ikke være de samme som foranstaltningerne i dette program.

(7) De foranstaltninger, der er planlagt i EF's rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, må ikke være de samme som foranstaltningerne i dette program.

(8) Den Stående Komité for Plantesundhed har ud fra de tekniske oplysninger fra Frankrig kunnet analysere situationen på en præcis og udtømmende måde.

(9) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

EF's bidrag til det officielle program for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer, som Frankrig har forelagt for 2000, godkendes.

Artikel 2

Det officielle program består af tre delprogrammer:

1) et delprogram for departementet Guadeloupe bestående af fem dele:

- forsøgsstation

- en mobil konsulenttjeneste for plantesundhed ("labo vert")

- bekæmpelse af skadegørere på planter, navnlig Acromyrmex octospinosus

- bekæmpelse af jordpatogener med biologiske gødningsstoffer på meloner

- restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager

2) et delprogram for departementet Guyana bestående af tre dele:

- diagnose og gode dyrkningsmetoder i landbruget

- indsamling af affald og opbevaring af pesticider

- udvikling af biologiske bekæmpelsesmetoder

3) et delprogram for departementet Martinique bestående af to dele:

- evaluering af plantesundhed og diagnose

- udvikling af integreret skadegørerbekæmpelse.

Artikel 3

EF's bidrag til finansiering af det program, som Frankrig har indgivet, kan for 2000 højst udgøre, hvad der svarer til 60 % af udgifterne til støtteberettigede foranstaltninger, som fastlagt i beslutning 93/522/EØF, dog højst 437772 EUR (eksklusive moms).

Bilag I til nærværende beslutning indeholder en oversigt over omkostningerne ved programmet og finansieringen heraf.

Artikel 4

Et forskud på 200000 EUR udbetales til Frankrig.

Artikel 5

EF-støtten ydes til delvis dækning af udgifterne til de støtteberettigede foranstaltninger i forbindelse med aktionerne under det program, som Frankrig har opstillet, og hvortil der i perioden 1. oktober til 31. december 2000 er blevet afsat de nødvendige finansielle midler. Fristen for betaling af udgifter til disse foranstaltninger udløber den 30. september 2001, og retten til EF-finansiering fortabes i tilfælde af uberettiget forsinkelse.

Hvis det er nødvendigt at anmode om forlængelse af fristen for betaling, skal de ansvarlige myndigheder indgive en behørigt begrundet anmodning, inden den endelige dato fastlægges.

Artikel 6

I bilag II er det fastsat, hvilke bestemmelser der gælder for programmets finansiering, hvilke kriterier der gælder for overholdelse af EF-politikkerne, og hvilke oplysninger Frankrig skal meddele Kommissionen.

Artikel 7

Eventuelle offentlige kontrakter i forbindelse med investeringer, der er omfattet af denne beslutning, skal indgås under overholdelse af EF-bestemmelserne.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 356 af 24.12.1991, s. 1.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(3) EFT L 251 af 8.10.1993, s. 35.

(4) EFT L 283 af 5.11.1996, s. 58.

(5) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

BILAG I

FINANSIERINGSOVERSIGT FOR 2000

>TABELPOSITION>

BILAG II

I. BESTEMMELSER FOR PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE

A. FINANSIELLE GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

1. Kommissionen vil etablere et virkeligt samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for programmets gennemførelse. I overensstemmelse med programmet er disse myndigheder de nedenfor anførte.

Forpligtelser og betalinger

2. For de forpligtelser, der medfinansieres af EF, skal Frankrig garantere, at alle offentlige og private organer, der er med i forvaltningen og gennemførelsen af foranstaltningerne, fører de nødvendige regnskaber over alle relevante transaktioner, så det bliver lettere for EF og de nationale kontrolmyndigheder at kontrollere udgifterne.

3. Den oprindelige budgetforpligtelse baseres på en vejledende finansieringsplan. Forpligtelsen indgås for et år.

4. Forpligtelsen indgås, når beslutningen om medfinansiering vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 2000/29/EF(1).

5. Når forpligtelsen er indgået, udbetales der et første forskud på 200000 EUR.

6. Saldoen udbetales i to rater på hver 118886 EUR. Den første del af saldoen udbetales, når Kommissionen har fået forelagt en foreløbig rapport og godkendt den. Anden og sidste rate udbetales, når Kommissionen har fået forelagt den endelige rapport og en detaljeret oversigt over alle afholdte udgifter og har godkendt rapporten og oversigten.

Myndigheder, der er ansvarlige for programmets gennemførelse

- for centraladministrationen:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Sous-direction de la protection des végétaux 251, rue du Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

- for de lokale administrationer:

- Guadeloupe:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin botanique

F - 97109 Basse-Terre Cedex

- Martinique:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Desclieux

B.P. 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Guyana:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard

Route de Baduel

B.P. 746 F - 97305 Cayenne Cedex.

7. De faktisk afholdte udgifter forelægges Kommissionen opdelt efter aktionstype eller delprogram, så sammenhængen mellem den vejledende finansieringsplan og de faktisk afholdte udgifter fremgår. Hvis Frankrig fører et passende edb-regnskab, accepteres dette.

8. Al udbetaling af støtte fra EF under denne beslutning sker til den myndighed, som Frankrig har udpeget, og som også er ansvarlig for tilbagebetaling til EF af et eventuelt overskydende beløb.

9. Alle forpligtelser og betalinger udtrykkes i euro.

Finansieringsplanerne for EF-støtterammer og EF-støttebeløb udtrykkes i euro efter den kurs, der er fastsat ved denne beslutning. Udbetaling sker til følgende konto:

Ministère du Budget Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du trésor

139, rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Dives.

Finansiel kontrol

10. Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på eget initiativ. Frankrig og Kommissionen udveksler straks alle relevante kontrolresultater.

11. I en periode på tre år efter den sidste støtteudbetaling stiller den myndighed, der er ansvarlig for gennemførelsen, alle udgiftsbilag vedrørende aktionen til rådighed for Kommissionen.

12. Når Frankrig indsender betalingsanmodninger, skal alle relevante officielle kontrolrapporter vedrørende de pågældende foranstaltninger stilles til rådighed for Kommissionen.

Nedsættelse, suspension og ophævelse af støtten

13. Frankrig skal bekræfte, at EF-midlerne anvendes til de planlagte formål. Hvis det kun er nødvendigt med en del af den bevilgede finansielle støtte for at gennemføre en foranstaltning, sørger Kommissionen for, at det overskydende beløb straks betales tilbage. I tilfælde af tvist undersøger Kommissionen sagen og anmoder Frankrig eller de myndigheder, som Frankrig har udpeget til at gennemføre foranstaltningen, om at fremsætte eventuelle bemærkninger inden for en frist på to måneder.

14. Efter en sådan undersøgelse kan Kommissionen nedsætte eller suspendere støtten til den pågældende foranstaltning, hvis undersøgelsen viser, at der er begået uregelmæssigheder, eller at der er foretaget en betydelig ændring, der berører foranstaltningens art eller gennemførelsesvilkår, og som ikke har været forelagt Kommissionen til godkendelse.

Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

15. Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til EF af den myndighed, der er omhandlet i punkt 8. Der kan opkræves renter af ikke-tilbagebetalte beløb. Skulle den myndighed, der er omhandlet i punkt 8, af en eller anden grund ikke betale beløbet tilbage til EF, skal Frankrig betale beløbet til Kommissionen.

Forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder

16. Parterne skal overholde en adfærdskodeks, som Frankrig har opstillet, så enhver uregelmæssighed i støttetildelingen afsløres. Frankrig sørger for:

- at der træffes de fornødne foranstaltninger på dette område

- at beløb, der som følge af en uregelmæssighed er uberettiget udbetalt, betales tilbage

- at der tages skridt til at forebygge uregelmæssigheder.

B. OVERVÅGNING OG EVALUERING

B.I. Overvågningsudvalg

1. Nedsættelse af et overvågningsudvalg

Uafhængigt af finansieringen af denne aktion nedsættes der et overvågningsudvalg for programmet bestående af repræsentanter for Frankrig og Kommissionen. Det har til opgave regelmæssigt at gøre status over programmets gennemførelse og, hvis det er relevant, at træffe beslutning om eventuelle nødvendige ændringer.

2. Overvågningsudvalget fastsætter sin forretningsorden senest en måned efter, at denne beslutning er blevet meddelt Frankrig.

3. Overvågninsgudvalgets kompetence

Overvågningsudvalget

- har det generelle ansvar for, at programmet gennemføres korrekt, så de fastsatte mål kan nås. Udvalget har kompetence for den EF-støttede del af foranstaltningerne. Det overvåger, at bestemmelserne overholdes, herunder bestemmelserne vedrørende aktioners og projekters støtteberettigelse

- tager stilling til anvendelsen af de udvælgelseskriterier, der er fastlagt i programmet, ud fra oplysningerne om udvælgelse af allerede godkendte og gennemførte projekter

- foreslår eventuelle nødvendige foranstaltninger, der kan fremskynde programmets gennemførelse, hvis overvågningsindikatorerne og midtvejsevalueringerne viser, at der er opstået en forsinkelse

- kan efter aftale med Kommissionens repræsentant(er) justere finansieringsplanerne med højst 15 % af EF-bidraget til et delprogram eller en foranstaltning for hele perioden eller med højst 20 % for et givet regnskabsår, forudsat at det samlede programbeløb ikke overskrides. Det skal dog sikres, at programmets hovedformål ikke samtidig bringes i fare

- afgiver udtalelse om de justeringer, som Kommissionen har foreslået

- afgiver udtalelse om projekter for faglig bistand, der indgår i programmet

- afgiver udtalelse om udkast til den endelige rapport

- redegør over for Den Stående Komité for Plantesundhed regelmæssigt og mindst to gange i den pågældende periode for, hvordan det går med programmets gennemførelse, og hvor store udgifter der har været.

B.II. Overvågning og evaluering af programmet under gennemførelsen (løbende overvågning og evaluering)

1. Det påhviler det nationale organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, løbende at overvåge og evaluere programmet.

2. Ved løbende overvågning forstås, at der skal etableres et informationssystem, hvor der kan hentes oplysninger om, hvordan det går med programmets gennemførelse. Den løbende overvågning omfatter de foranstaltninger, der indgår i programmet. Ved den løbende overvågning anvendes der fysiske og finansielle indikatorer, der er opstillet sådan, at det kan vurderes, hvordan udgifterne til de enkelte foranstaltninger svarer til forudfastlagte fysiske indikatorer, der viser, hvor langt man er fremme med foranstaltningens gennemførelse.

3. I den løbende evaluering af programmet indgår en analyse af de kvantitative resultater af gennemførelsen ud fra operationelle, juridiske og proceduremæssige betragtninger. Formålet er at sørge for, at der er overensstemmelse mellem foranstaltningerne og målene i programmet.

Gennemførelsesrapport og kontrol af programmet

4. Frankrig meddeler senest en måned efter vedtagelsen af programmet Kommissionen navnet på den myndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen og fremlæggelsen af den endelige rapport.

Den endelige rapport skal indeholde en kortfattet evaluering af hele programmet (hvor langt man er nået med gennemførelsen af de fysiske og kvalitative mål, og hvilke fremskridt der er gjort) og en evaluering af de umiddelbare plantesundhedsmæssige og økonomiske virkninger.

Den ansvarlige myndighed skal fremlægge den endelige rapport om dette program for Kommissionen senest den 30. september 2001 og for Den Stående Komité for Plantesundhed snarest muligt derefter.

5. Kommissionen kan sammen med Frankrig anvende et uafhængigt evalueringsorgan. Dette organ kan på grundlag af den løbende overvågning foretage løbende evaluering som fastsat i punkt 3. Organet kan bl.a. fremsætte forslag til justering af delprogrammer og/eller foranstaltninger, til ændring af udvælgelseskriterier for projekterne osv. alt efter, hvilke problemer der måtte være opstået under gennemførelsen. Det afgiver på grundlag af overvågningen af forvaltningen udtalelse om, hvilke administrative foranstaltninger der skal træffes.

C. INFORMATION OG REKLAME

Det organ, der er blevet udpeget som ansvarligt for programmet, sørger for, at der bliver gjort passende reklame for programmet.

Organet skal bl.a.:

- bevidstgøre potentielle støttemodtagere og erhvervsorganisationerne om de muligheder, foranstaltningerne i programmet giver

- bevidstgøre offentligheden om EF's rolle i programmet.

Frankrig og det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, konsulterer Kommissionen om initiativer, som forudses på dette område, eventuelt gennem overvågningsudvalget. De underretter med jævne mellemrum Kommissionen om, hvilke informations- og reklameforanstaltninger de har truffet, enten via den endelige rapport eller via overvågningsudvalget.

De nationale bestemmelser om oplysningers fortrolighed skal overholdes.

II. OVERHOLDELSE AF EF-POLITIKKERNE

EF-politikkerne på området skal overholdes.

Programmet gennemføres efter bestemmelserne om samordning og overholdelse af EF-politikkerne. I den forbindelse skal Frankrig give følgende oplysninger:

1. Indgåelse af offentlige kontrakter

Spørgeskemaet "offentlige kontrakter"(2) skal udfyldes for følgende kontrakter:

- offentlige kontrakter, hvis beløb overstiger de i direktiverne om indkøb og om bygge- og anlægsarbejder fastsatte grænser, og som indgås af ordregivende myndigheder som defineret i nævnte direktiver, og som ikke falder ind under de deri fastsatte undtagelser

- offentlige kontrakter på beløb under disse grænser, når de udgør dele eller partier af henholdsvis et samlet arbejde eller en samlet levering til en værdi, der overstiger grænsen. Ved "arbejde" forstås det resultat af et samlet anlægs- eller ingeniørarbejde, der i sig selv udfylder en økonomisk eller teknisk funktion.

De omtalte grænser er dem, der gælder på datoen for meddelelsen af denne beslutning.

2. Miljøbeskyttelse

a) Generelle oplysninger

- beskrivelse af de væsentligste miljøaspekter og -problemer i den pågældende region, herunder beskrivelse af områder, der er af stor bevaringsmæssig betydning (følsomme områder)

- en samlet beskrivelse af de positive og negative virkninger, som programmet som følge af de planlagte investeringer sandsynligvis vil få for miljøet

- en beskrivelse af de foranstaltninger, som påtænkes truffet for at undgå, begrænse eller opveje eventuelle alvorlige negative følger for miljøet

- en rapport om høringerne af de ansvarlige miljømyndigheder (udtalelse fra miljøministeriet eller det hertil svarende organ) og om eventuelle høringer af de berørte befolkningsgrupper.

b) Beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger

For programforanstaltninger, der ville kunne få væsentlige negative virkninger for miljøet:

- de procedurer, der vil blive anvendt til evaluering af de individuelle projekter under programmets gennemførelse

- de mekanismer, der vil blive indført til kontrol af miljøvirkningerne under programmets gennemførelse, til evaluering af resultaterne og til eliminering, begrænsning eller udligning af de negative virkninger.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) Meddelelse K(88) 2510 fra Kommissionen til medlemsstaterne om kontrol med overholdelse af bestemmelserne om offentlige kontrakter i forbindelse med projekter og programmer, der finansieres af strukturfonde og finansieringsinstrumenter (EFT C 22 af 28.1.1989, s. 3).

Top