EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0627(02)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 16. juni 2000 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 123, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om forslag til tre rådsforordninger om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen, om ændring af forordning (EF) nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen og om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/00/12)

OJ C 177, 27.6.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32000Y0627(02)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 16. juni 2000 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 123, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om forslag til tre rådsforordninger om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen, om ændring af forordning (EF) nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen og om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/00/12)

EF-Tidende nr. C 177 af 27/06/2000 s. 0011 - 0012


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 16. juni 2000

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 123, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om forslag til tre rådsforordninger om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen, om ændring af forordning (EF) nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen og om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen

(CON/00/12)

(2000/C 177/06)

1. Den 7. juni 2000 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en ECB-udtalelse om Europa-Kommissionens forslag (KOM(2000) 346 endelig udg. af 30. maj 2000) til tre rådsforordninger om ændring af henholdsvis forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen (i det følgende benævnt "Forordning I"), om ændring af forordning (EF) nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen (i det følgende benævnt "Forordning II"), og om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (i det følgende benævnt "Forordning III").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 123, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "traktaten"). I henhold til artikel 17, stk. 5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne ECB-udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet for ECB.

3. ECB tager til efterretning, at de tre udkast til rådsforordninger først bliver vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, når det har truffet beslutning om, at Grækenland opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af den fælles valuta, og at Grækenlands dispensation ophæves med virkning fra den 1. januar 2001. For at gøre det lettere at træffe denne beslutning, har ECB i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, i maj 2000 offentliggjort en konvergensrapport.

4. Da de tre udkast til rådsforordninger supplerer hinanden, hilser ECB det velkommen, at de alle træder i kraft samme dag, nemlig den 1. januar 2001.

5. ECB hilser forslagene til Forordning I og Forordning II velkommen. Hensigten med disse er at sikre, at de to rådsforordninger, der indgår i de retlige rammer for euroen, og hvortil der foreligger en udtalelse fra ECB's forgænger, Det Europæiske Monetære Institut(1), dvs. Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen(2) og Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen(3), i fuldt omfang kan anvendes på Grækenland.

6. Som følge af ændringen af artikel 2 i forordning (EF) nr. 974/98 må krydshenvisningen i fjerde led i artikel 1 i forordning (EF) nr. 974/98 ændres, og udtrykket "andet punktum" erstattes med "tredje punktum". En alternativ løsning kunne være at indføje et semikolon mellem det første og det andet foreslåede punktum i artikel 1, stk. 2, i Forordning I.

7. Det fremgår af artikel 9 i forordning (EF) nr. 974/98, at pengesedler og mønter denomineret i en national valutaenhed skal bevare deres status som lovlige betalingsmidler inden for deres territoriale grænser pr. dagen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 974/98. For at skabe en situation, der svarer til den, der gjaldt for de medlemsstater, der indførte euroen den 1. januar 1999, bør det i Grækenlands tilfælde, af hensyn til den juridiske klarhed, udtrykkeligt anføres, at pengesedler og mønter denomineret i den nationale valutaenhed bevarer deres status som lovlige betalingsmidler inden for deres territoriale grænser pr. dagen før Grækenlands indførelse af euroen, dvs. pr. 31. december 2000. Dette kunne berettige en ændring af ovennævnte artikel 9.

8. ECB hilser forslaget til Forordning III velkommen. Hensigten med forordningen er uigenkaldeligt at fastlåse omregningskursen mellem euroen og den græske drakme som værende lig med centralkursen af den græske drakme i valutakursmekanismen (ERM II), dvs. 1 EUR = 340,750 GRD. ECB har ingen indvendinger imod en vedtagelse af forordningen flere måneder forud for Grækenlands endelige indførelse af euroen. Det er som en del af en forordning sikret, at omregningskursen for den græske drakme, i lighed med omvekslingskurserne for de øvrige deltagende medlemsstaters valutaer, finder almindelig anvendelse, er juridisk bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart for alle retlige instrumenter, som henviser til Grækenlands valuta fra den 1. januar 2001.

9. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt, den 16. juni 2000.

Willem F. Duisenberg

Formand for ECB

(1) EFT C 205 af 5.7.1997, s. 18.

(2) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

(3) EFT L 162 af 19.6.1997, s. 1.

Top