EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1696

Rådets forordning (EF) nr. 1696/2000 af 20. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2742/1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

EFT L 195 af 1.8.2000, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1696/oj

32000R1696

Rådets forordning (EF) nr. 1696/2000 af 20. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2742/1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

EF-Tidende nr. L 195 af 01/08/2000 s. 0001 - 0007


Rådets forordning (EF) nr. 1696/2000

af 20. juli 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 2742/1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur(1), særlig artikel 8, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 2742/1999 af 17. december 1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning (EF) nr. 66/98(2) fastlægger bestemmelser om forvaltningen af udnyttelsesraterne for bestande af interesse for Fællesskabet.

(2) I overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det færøske landsstyre på den anden side(3) og i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland(4), har Fællesskabet ført konsultationer med Færøernes landsstyre og Estland. Delegationerne enedes om at anbefale deres respektive myndigheder, at de for 2000 fastsætter visse fiskerimuligheder i form af kvoter og licenser for den anden parts fartøjer. Der bør træffes de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af resulterne af konsultationerne i fællesskabsbestemmelserne.

(3) De farvande, hvor norske fartøjer må drive fiskeri efter blåhvilling, bør fastlægges nøjere, så visse områder nord og vest for Irland udelukkes som anført i det godkendte protokollat af konsultationerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om fiskerirettighederne for 2000 (Bruxelles, den 2. december 1999).

(4) Forordning (EF) nr. 2742/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2742/1999 foretages følgende ændringer:

1) I tabellen i artikel 3, stk. 3, indsættes følgende:

">TABELPOSITION>"

2) Ordet "Estlands" indsættes i artikel 10 mellem "Barbados" og "Guyanas" og i artikel 11, nr. ii), foran "Letlands".

3) Angivelserne i bilag I indsættes i stedet for de tilsvarende angivelser i bilag I A.

4) Angivelserne i bilag II indsættes i bilag I A.

5) Angivelserne i bilag III indsættes i stedet for de tilsvarende angivelser i bilag I D.

6) Angivelserne i bilag IV indsættes i bilag VI.

7) Angivelserne i bilag V indsættes i bilag VIa.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2000.

På Rådets vegne

F. Parly

Formand

(1) EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.

(2) EFT L 341 af 31.12.1999, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1447/2000 (EFT L 163 af 4.7.2000, s. 5).

(3) EFT L 226 af 29.8.1980, s. 12.

(4) EFT L 332 af 20.12.1996, s. 16.

BILAG I

>TABELPOSITION>

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner:

>TABELPOSITION>

BILAG II

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG III

>TABELPOSITION>

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i de angivne zoner og kun i perioderne 1. januar til 15. februar og 1. oktober til 31. december, undtagen for Færøernes vedkommende, hvor perioderne er 1. oktober til 31. december i IV a (EF-farvande) og hele året i VI a nord for 56° 30' N:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG IV

>TABELPOSITION>

BILAG V

>TABELPOSITION>

Top