Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/2000 af 17. juli 2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

28.7.2000   

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 192/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1655/2000

af 17. juli 2000

om det finansielle instrument for miljøet (Life)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251, på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 23. maj 2000 (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1973/92 af 21. maj 1992 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (Life) (5) blev vedtaget for at bidrage til at gennemføre og udvikle Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning.

(2)

Forordning (EØF) nr. 1973/92 er blevet ændret gennemgribende ved forordning (EF) nr. 1404/96 (6). Med henblik på yderligere at bidrage til gennemførelsen, ajourføringen og udviklingen af Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning, navnlig med hensyn til miljøets integration i politikken på andre områder og til bæredygtig udvikling i Fællesskabet, skal der foretages ændringer i forordning (EØF) nr. 1973/92, som, for at opnå størst mulig klarhed, bør omarbejdes og erstattes af nærværende forordning.

(3)

Det finansielle instrument for miljøet, Life, gennemføres i etaper; anden etape udløb den 31. december 1999.

(4)

Da Life har ydet et positivt bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets miljøpolitiske målsætninger, bør der i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1973/92 gennemføres en tredje etape på fem år, frem til den 31. december 2004.

(5)

Life bør styrkes som et specifikt finansielt instrument, der supplerer andre fællesskabsinstrumenter, uden dog at begrænse Life-interventioner til områder, der ikke er omfattet af andre af Fællesskabets finansielle instrumenter.

(6)

De forskellige procedurer for Life bør gøres mere effektive og gennemskuelige ved at de tre dele, som instrumentet består af, klart beskrives.

(7)

Der bør sikres effektiv overvågning og evaluering af aktiviteter, der iværksættes i henhold til Life.

(8)

Erfaringerne med Life i anden etape har vist, at indsatsen bør koncentreres ved nærmere at præcisere, hvilke indsatsområder der kan ydes fællesskabsstøtte til, ved at forenkle forvaltningen og ved at forbedre videreformidlingen af oplysninger om de indvundne erfaringer, de opnåede resultater og den langsigtede virkning heraf med henblik på at fremme overførslen af disse resultater.

(9)

I udviklingen af Fællesskabets miljøpolitik skal der tages hensyn til de resultater og erfaringer, der indhøstes med indvidiuelle aktioner, der gennemføres i henhold til Life.

(10)

Der bør tages hensyn til migrationsruter og tilgrænsende områders rolle i forbindelse med projekter, som bidrager til gennemførelsen af »Natura 2000«.

(11)

Forberedende projekter bør tage sigte på udvikling af nye EF-miljøaktioner og -instrumenter og/eller på ajourføring af miljølovgivningen og -politikker.

(12)

I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2179/98/EF af 24. september 1998 om revision af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling »Mod en bæredygtig udvikling« (7) er en af Fællesskabets prioriterede målsætninger at udvikle programmer med henblik på yderligere fremme af industriens miljøbevidsthed, herunder navnlig de små og mellemstore virksomheders, og at prioritere små og mellemstore virksomheders problemer med hensyn til tekniske og økonomiske hindringer for udvikling og anvendelse af renere miljøteknologi.

(13)

Der bør efter omstændighederne tages hensyn til de beskæftigelsesmæssige følger af forslag om finansiel støtte gennem Life-Miljø.

(14)

For tredjelande med Middelhavs- og Østersøkyst, bortset fra lande i Central- og Østeuropa, som har indgået associeringsaftaler med Det Europæiske Fællesskab, bør der gennemføres projekter vedrørende faglig bistand med henblik på at skabe færdigheder og administrative strukturer på miljøområdet.

(15)

Ifølge Europa-aftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og ansøgerlandene i Central- og Østeuropa på den anden side kan disse lande deltage i fællesskabsprogrammer, bl.a. på miljøområdet.

(16)

Disse lande i Central- og Østeuropa skal i princippet selv afholde udgifterne i forbindelse med deres deltagelse, men Fællesskabet kan om nødvendigt i enkelttilfælde og i overensstemmelse med bestemmelserne for Den Europæiske Unions almindelige budget og de relevante associeringsaftaler beslutte at yde et supplement til det pågældende lands nationale bidrag.

(17)

De andre ansøgerlande vil kunne deltage i Life på de samme vilkår som ansøgerlandene i Central- og Østeuropa, såfremt de bidrager finansielt hertil.

(18)

Beløb, der modtages fra tredjelande, er indtægter øremærket til det pågældende instrument og opføres som sådanne på den tilsvarende budgetpost.

(19)

Der bør indføres mekanismer for udvælgelse, hvorved Fællesskabets interventioner kan tilpasses efter de projekter, hvortil der skal ydes støtte. Synergien mellem demonstrationsaktiviteter og hovedprincipperne i Fællesskabets miljøpolitik med henblik på bæredygtig udvikling bør fremmes ved hjælp af retningslinjer.

(20)

Foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8).

(21)

I denne forordning fastlægges der for den samlede varighed af tredje etape en finansieringsramme, som udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (9).

(22)

Europa-Parlamentet og Rådet bør på forslag af Kommissionen undersøge, om Life skal videreføres efter tredje etape —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det generelle mål

Der oprettes et finansielt instrument for miljøet, i det følgende benævnt »Life«.

Det generelle mål med Life er at bidrage til at gennemføre, ajourføre og udvikle Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning, navnlig med hensyn til miljøets integration i politikker på andre områder og til bæredygtig udvikling i Fællesskabet.

Artikel 2

Emneområder og generelle kriterier

Life består af tre emneområder, benævnt Life-Natur, Life-Miljø og Life-Tredjelande.

Projekter, der finansieres gennem Life, skal opfylde følgende generelle kriterier:

a)

de skal være af betydning for Fællesskabet, idet de bidrager mærkbart til at nå det generelle mål, der er fastsat i artikel 1

b)

de skal gennemføres af deltagere, der er velfunderede i teknisk og finansiel henseende

c)

de skal være gennemførlige for så vidt angår den foreslåede teknik, tidsplan, budget og udbytte i forhold til omkostningerne.

Der kan gives forrang til projekter, der bygger på en tværnational tilgang, hvis det er sandsynligt, at en sådan vil give mere effektive resultater med hensyn til at nå målene under hensyn til gennemførlighed og omkostninger.

Artikel 3

Life-Natur

1.   Det specifikke mål med Life-Natur er at bidrage til gennemførelsen af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (10) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (11) og navnlig det europæiske net »Natura 2000«, som er oprettet ved sidstnævnte direktiv.

2.   Gennem Life-Natur kan der ydes finansiel støtte til:

a)

naturbevaringsprojekter, der fremmer det specifikke mål i stk. 1 og bidrager til at opretholde eller genoprette naturtyper og/eller populationer af arter i en gunstig bevaringsstatus som omhandlet i direktiv 92/43/EØF

b)

ledsageforanstaltninger, der fremmer det specifikke mål i stk. 1 og er nødvendige for:

i)

forberedelse af projekter med deltagere i flere medlemsstater (»starter«-foranstaltning)

ii)

udveksling af erfaringer mellem projekter (»co-op«-foranstaltning)

iii)

overvågning og evaluering af projekter samt videreformidling af resultaterne, herunder resultaterne af projekter, der er vedtaget i de foregående etaper af Life (»assist«-foranstaltning).

3.   Den finansielle støtte ydes i form af medfinansiering af projekterne. Maksimumssatsen er:

a)

50 % for naturbevaringsprojekter og 100 % for ledsageforanstaltninger.

b)

Undtagelsesvis andrager satsen i litra a) 75 % for projekter rettet mod prioriterede naturtyper eller prioriterede arter som omhandlet i direktiv 92/43/EØF eller fuglearter, som det i henhold til artikel 16 i direktiv 79/409/EØF nedsatte udvalg betragter som en prioritet i forbindelse med finansiering under Life-Natur.

4.   Medlemsstaterne sender Kommissionen forslag til projekter, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra a). Når der er tale om projekter, hvori mere end én medlemsstat deltager, indsendes forslagene af den medlemsstat, hvor det organ, der står for koordinering af projektet, har hjemsted.

Kommissionen fastsætter hvert år datoen for fremsendelse af forslag og træffer beslutning om disse forslag i overensstemmelse med stk. 7.

5.   Forslagene tages kun i betragtning med henblik på finansiel støtte i overensstemmelse med stk. 7, hvis de opfylder kravene i artikel 2 og stk. 2, litra a), i denne artikel, samt følgende kriterier:

a)

projekter på medlemsstaternes europæiske område skal tage sigte på:

i)

en lokalitet, som en medlemsstat har foreslået i medfør af artikel 4 i direktiv 92/43/EØF, eller

ii)

et beskyttet område i medfør af artikel 4 i direktiv 79/409/EØF, eller

iii)

en art opført i bilag II eller IV til direktiv 92/43/EØF eller i bilag I til direktiv 79/409/EØF

b)

projekter i ansøgerlande, der er omfattet af artikel 6, skal tage sigte på:

i)

et område af international betydning, der rummer en naturtype opført i bilag I eller en art opført i bilag II til direktiv 92/43/EØF eller en naturtype eller art, der ikke forekommer i Fællesskabet, men som kræver særlige bevaringsforanstaltninger i henhold til Bern-konventionens relevante resolutioner, eller

ii)

et område af international betydning, der rummer en fugleart opført i bilag I til direktiv 79/409/EØF eller en trækfugleart, der forekommer i Fællesskabet, eller en fugleart, der ikke forekommer i Fællesskabet, men som kræver særlige bevaringsforanstaltninger i henhold til Bern-konventionens relevante resolutioner, eller

iii)

en art opført i bilag II eller IV til direktiv 92/43/EØF eller i bilag I til direktiv 79/409/EØF eller en art, der ikke forekommer i Fællesskabet, men er klassificeret i Bern-konventionens bilag I eller II.

6.   Kommissionen sender medlemsstaterne et resumé af de modtagne forslag. Den giver efter anmodning medlemsstaterne mulighed for at konsultere de originale dokumenter.

7.   Projekter, der tages i betragtning med henblik på tildeling af finansiel støtte fra Life-Natur, behandles efter proceduren i artikel 11. I forbindelse med dette stykke er udvalget det udvalg, der er omhandlet i artikel 20 i direktiv 92/43/EØF.

Kommissionen træffer en rammebeslutning om de udvalgte projekter rettet til medlemsstaterne og individuelle beslutninger rettet til støttemodtagerne; heri fastsættes størrelsen af den finansielle støtte, de nærmere finansieringsprocedurer og kontrolbestemmelser samt alle de tekniske vilkår for det godkendte projekt.

8.   På Kommissionens initiativ

a)

indkaldes der efter høring af det udvalg, der er nævnt i artikel 21 i direktiv 92/43/EØF, interessetilkendegivelser vedrørende ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), nr. i) og nr. ii). Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen forslag til ledsageforanstaltninger

b)

indkaldes der interessetilkendegivelser vedrørende ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), nr. iii).

Alle indkaldelser af interessetilkendegivelser offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende med angivelse af de særlige kriterier, der skal opfyldes.

Artikel 4

Life-Miljø

1.   Det specifikke mål med Life-Miljø er at bidrage til udvikling af innovative og integrerede teknikker og metoder og til den videre udvikling af Fællesskabets politik på miljøområdet.

2.   Gennem Life-Miljø kan der ydes finansiel støtte til følgende projekter og/eller foranstaltninger:

a)

Demonstrationsprojekter, der fremmer målet i stk. 1 og

integrerer hensyn til miljøet og til bæredygtig udvikling i udviklingen i arealanvendelsen og fysisk planlægning, herunder i byområder, og kystområder, eller

fremmer bæredygtig forvaltning af grundvand og overfladevand, eller

minimerer miljøbelastningen fra erhvervsmæssige aktiviteter, især gennem udvikling af rene teknologier og ved at lægge vægt på forebyggelse, herunder reduktion af emissionen af gasser, der har en drivhuseffekt, eller

forebygger, genbruger og genvinder alle former for affald og sikrer en forsvarlig håndtering af affaldsstrømmerne, eller

mindsker miljøbelastningen fra produkter gennem en integreret tilgang til produktion, distribution, forbrug og håndtering ved afslutningen af produkternes levetid, herunder udvikling af miljøvenlige produkter

b)

projekter, som forbereder udviklingen af nye miljøtiltag og miljøinstrumenter på fællesskabsplan og/eller en ajourføring af lovgivning og politikker på miljøområdet.

c)

ledsageforanstaltninger, som tjener til

i)

videreformidling af oplysninger med henblik på udveksling af erfaringer mellem projekter

ii)

evaluering, overvågning og fremme af aktiviteter, der er iværksat i denne etape og i de to foregående etaper i gennemførelsen af Life-instrumentet, og til videreformidling af oplysninger om erfaringerne med disse aktiviteter og om overførsel af resultaterne heraf.

3.   Den finansielle støtte ydes i form af medfinansiering af projekterne.

Satsen for Fællesskabets finansielle støtte udgør højst 30 % af de støtteberettigede omkostninger ved projekter, der skaber betydelige nettoindtægter. I dette tilfælde skal støttemodtagernes bidrag til finansieringen være mindst lige så stort som fællesskabsstøtten.

Satsen for Fællesskabets finansielle støtte udgør højst 50 % af de støtteberettigede omkostninger for alle andre ansøgere.

Satsen for Fællesskabets støtte til ledsageforanstaltninger udgør højst 100 % af omkostningerne ved disse foranstaltninger.

4.   For så vidt angår demonstrationsprojekter opstiller Kommissionen efter anvendelse af proceduren i artikel 11 retningslinjer, som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Retningslinjerne skal fremme synergi mellem demonstrationsaktiviteterne og hovedprincipperne i Fællesskabets miljøpolitik med henblik på bæredygtig udvikling.

5.   Medlemsstaterne sender Kommissionen forslag til projekter, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra a). Når der er tale om projekter, hvori mere end én medlemsstat deltager, indsendes forslagene af den medlemsstat, hvor det organ, der står for koordinering af projektet, har hjemsted.

Kommissionen fastsætter hvert år datoen for fremsendelse af forslag og træffer beslutning om disse forslag i overensstemmelse med stk. 10.

6.   Forslagene tages kun i betragtning med henblik på finansiel støtte i overensstemmelse med stk. 10, hvis de opfylder kravene i artikel 2 og stk. 2, litra a), i denne artikel, samt følgende kriterier:

a)

de skal tilvejebringe løsninger på et problem, der ofte forekommer i Fællesskabet, eller som har stor betydning for nogle medlemsstater

b)

de skal være innovative på teknisk plan eller med hensyn til den anvendte metode

c)

de skal have eksemplarisk værdi og betyde et fremskridt i forhold til den nuværende situation

d)

de skal kunne bidrage til videreformidling og til så omfattende anvendelse som mulig af miljøvenlige fremgangsmåder, teknologier og/eller produkter

e)

de skal sigte mod udvikling og overførsel af knowhow, der vil kunne udnyttes i identiske eller lignende situationer

f)

de skal fremme samarbejdet på miljøområdet

g)

de skal have et potentielt tilfredsstillende costbenefitforhold i miljømæssig henseende

h)

de skal fremme integrationen af miljøhensyn i aktiviteter, der først og fremmest tager sigte på økonomiske og samfundsmæssige mål.

Når disse forslag tages i betragtning, skal der også tages hensyn til deres beskæftigelsesmæssige virkninger i det omfang, det er relevant.

7.   Udgifter til følgende formål anses ikke for at være støtteberettigede:

a)

opkøb af arealer

b)

undersøgelser, der ikke specifikt tager sigte på virkeliggørelse af målet med de projekter, hvortil der ydes støtte

c)

investeringer i omfattende infrastrukturer eller ikke-innovative strukturelle investeringer, herunder aktiviteter, der allerede er gennemprøvet i industriel målestok

d)

forskning og teknologisk udvikling.

8.   På Kommissionens initiativ

a)

indkaldes der efter høring af det udvalg, der er nævnt i artikel 11, interessetilkendegivelser vedrørende projekter, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), og ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra c), nr. i). Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen forslag til projekter, der skal finansieres i medfør af artikel 2, litra b)

b)

indkaldes der interessetilkendegivelser vedrørende ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra c) nr. ii.

Alle indkaldelser af interessetilkendegivelser offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende med angivelse af de særlige kriterier, der skal opfyldes.

9.   Kommissionen sender medlemsstaterne en oversigt over hovedemnerne og indholdet i de forslag, den modtager som led i interessetilkendegivelser i medfør af stk. 2, litra a) og b). Den giver efter anmodning medlemsstaterne mulighed for at konsultere de originale dokumenter.

10.   Projekter, der tages i betragtning med henblik på tildeling af finansiel støtte, behandles efter proceduren i artikel 11.

11.   Kommissionen træffer en rammebeslutning om de udvalgte projekter rettet til medlemsstaterne og individuelle beslutninger rettet til støttemodtagerne; heri fastsættes størrelsen af den finansielle støtte, de nærmere finansieringsprocedurer og kontrolbestemmelser samt alle de tekniske vilkår for det godkendte projekt.

Artikel 5

Life-Tredjelande

1.   Det specifikke mål med Life-Tredjelande er at bidrage til tilvejebringelse af de nødvendige færdigheder og administrative strukturer på miljøområdet og til udarbejdelse af miljøpolitikker og -handlingsprogrammer i tredjelande med kyststrækning ud mod Middelhavet og Østersøen, bortset fra de lande i Central- og Østeuropa, der har indgået associeringsaftaler med Det Europæiske Fællesskab, og som er omfattet af artikel 6, stk. 1.

2.   Gennem Life-Tredjelande kan der ydes støtte til:

a)

projekter for faglig bistand, der opfylder målet i stk. 1

b)

ledsageforanstaltninger, som tjener til evaluering, overvågning og fremme af aktiviteter, der er iværksat i denne etape og i de to foregående etaper i gennemførelsen af Life-instrumentet, til udveksling af erfaringer mellem projekter og til videreformidling af oplysninger om erfaringerne med disse aktiviter og om resultaterne heraf.

3.   Den finansielle støtte ydes i form af medfinansiering af projekterne og ledsageforanstaltningerne. Satsen for Fællesskabets finansielle støtte udgør højst 70 % af omkostningerne ved projekterne i stk. 2, litra a), og højst 100 % af omkostningerne ved ledsageforanstaltningerne i stk. 2, litra b).

4.   De nationale myndigheder i de pågældende tredjelande sender Kommissionen forslag til projekter, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra a). Når der er tale om projekter med deltagelse af mere end ét tredjeland, indsendes forslagene af det land, hvor det organ, der står for koordineringen af projektet har hjemsted, eller af den internationale organisation, der er aktiv på miljøbeskyttelsesområdet i det pågældende geografiske område.

Kommissionen fastsætter hvert år datoen for fremsendelse af forslag og træffer beslutning om disse forslag i overensstemmelse med stk. 7.

5.   Forslagene tages kun i betragtning med henblik på finansiel støtte i overensstemmelse med stk. 7, hvis de opfylder kravene i artikel 2 og stk. 2, litra a), i denne artikel, samt følgende kriterier:

a)

de skal være af betydning for Fællesskabet, bl.a. ved at bidrage til gennemførelsen af regionale og internationale retningslinjer og aftaler

b)

de skal bidrage til opstilling af løsningsmodeller, der fremmer bæredygtig udvikling på internationalt, nationalt eller regionalt plan

c)

de skal tilvejebringe løsninger på alvorlige miljøproblemer i den pågældende region og i de pågældende sektorer.

Der gives forrang til projekter, som kan fremme grænseoverskridende, tværregionalt eller regionalt samarbejde.

6.   Kommissionen sender medlemsstaterne en oversigt over hovedemnerne og indholdet i de forslag, den modtager fra tredjelande.

Den giver efter anmodning medlemsstaterne mulighed for at konsultere de originale dokumenter.

7.   Projekter, der tages i betragtning med henblik på tildeling af finansiel støtte, behandles efter proceduren i artikel 11. Uden at det i øvrigt berører denne procedure, skal det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 21 i direktiv 92/43/EØF, høres, inden der træffes en beslutning om projekter vedrørende naturbeskyttelse. Kommissionen træffer en beslutning om listen over de udvalgte projekter.

8.   For de godkendte projekter indgår Kommissionen og støttemodtagerne en kontrakt; heri fastsættes størrelsen af den finansielle støtte, de nærmere finansierings- og kontrolbestemmelser samt alle de tekniske vilkår for det godkendte projekt. Listen over de udvalgte forslag meddeles medlemsstaterne.

9.   For så vidt angår ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), offentliggøres der på Kommissionens initiativ indkaldelser af interessetilkendegivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende med angivelse af de særlige kriterier, der skal opfyldes.

Artikel 6

Deltagelse fra ansøgerlandene

1.   Life er åben for deltagelse fra ansøgerlandene i Central- og Østeuropa på vilkårene i de associeringsaftaler, der er indgået med disse lande, og på grundlag af bestemmelserne i beslutningen fra det relevante associeringsråd for hvert af de pågældende lande.

2.   De nationale myndigheder i de pågældende lande sender Kommissionen forslag til projekter, der skal finansieres gennem henholdsvis Life-Natur og Life-Miljø, inden for de frister, der er fastsat af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 5. Når der er tale om projekter med deltagelse af mere end ét land, indsendes forslagene af det land, hvori det organ, der står for koordineringen af projektet, har hjemsted.

3.   Ved tildeling af finansiel fællesskabsstøtte tages forslag der opfylder de generelle kriterier i artikel 2 og de særlige kriterier i artikel 3, stk. 5, litra b), og artikel 4, stk. 6 og 8, i betragtning.

4.   Kommissionen sender medlemsstaterne en oversigt over hovedemnerne og indholdet i de forslag, den modtager fra myndighederne i de pågældende lande. Den giver efter anmodning medlemsstaterne mulighed for at konsultere de originale dokumenter.

5.   Projekter, der tages i betragtning med henblik på tildeling af finansiel støtte fra Life, behandles enten efter proceduren i artikel 3, stk. 7, eller efter proceduren i artikel 11, afhængigt af projekttype.

6.   For de godkendte projekter indgås der en kontrakt eller en aftale med støttemodtagerne; heri fastsættes størrelsen af den finansielle støtte, de nærmere finansierings- og kontrolbestemmelser samt alle de tekniske vilkår for det godkendte projekt. Listen over de udvalgte forslag meddeles medlemsstaterne.

7.   Når der for de andre ansøgerlande er opstillet betingelser og bestemmelser i lighed med dem, der omhandles i stk. 1, vil Life være åben for deltagelse fra disse lande i overensstemmelse med stk. 2-6. Lande, der deltager i henhold til denne artikel, kan ikke deltage i henhold til artikel 5.

8.   Den årlige opdeling af bevillingerne til samfinansiering af instrumentet, som ydes af de lande, der er nævnt i stk. 1-7 angives i Den Europæiske Unions almindelige budget, sektion III, del B, bilag IV.

Artikel 7

Sammenhæng mellem de finansielle instrumenter

1.   Projekter, hvortil der ydes støtte fra Fællesskabets strukturfonde eller andre af Fællesskabets finansielle instrumenter, kan ikke modtage finansiel støtte i medfør af nærværende forordning, jf. dog de i artikel 6 omhandlede betingelser for ansøgerlande.

2.   Kommissionen sørger for sammenhæng mellem de aktiviteter, der iværksættes i medfør af denne forordning, og aktiviteter, der iværksættes i medfør af strukturfondene, forsknings- og demonstrationsprogrammer, programmer for teknologisk udvikling eller andre af Fællesskabets finansielle instrumenter.

Artikel 8

Tredje etapes varighed og budgetmidlerne

1.   Life gennemføres i etaper. Tredje etape begynder den 1. januar 2000 og udløber den 31. december 2004. Den finansielle ramme for gennemførelsen af tredje fase for perioden 2000-2004 fastsættes hermed til 640 mio. EUR.

2.   Budgetmidlerne til de aktiviteter, der er omhandlet i denne forordning, opgføres i form af årlige bevillinger i Den Europæiske Unions almindelige budget. Budgetmyndigheden fastlægger de disponible bevillinger for hvert regnskabsår inden for rammerne af de finansielle overslag.

3.   Midlerne til de enkelte indsatsområder andrager:

a)

47 % for de i artikel 3 omhandlede aktiviteter

b)

47 % for de i artikel 4 omhandlede aktiviteter

c)

6 % for de i artikel 5 omhandlede aktiviteter.

Midlerne til ledsageforanstaltningerne er begrænset til 5 % af de disponible bevillinger.

Artikel 9

Overvågning af projekterne

1.   For alle projekter, der finansieres gennem Life, sender støttemodtageren Kommissionen og efter anmodning den berørte medlemsstat tekniske og finansielle rapporter om projektets forløb. Rapporter til medlemsstater sendes i forkortet form. Desuden skal der sendes en endelig rapport til Kommissionen og den berørte medlemsstat senest tre måneder efter projektets afslutning.

Kommissionen fastsætter rapporternes form og indhold. Rapporterne skal baseres på de fysiske og finansielle indikatorer, der er fastsat i Kommissionens beslutning om godkendelse af projekterne eller i den kontrakt eller aftale, der indgås med modtagerne. Disse indikatorer skal udformes således, at de angiver projektets forløb og de mål, der skal nås inden for en nærmere fastsat frist.

2.   Uden at dette berører den kontrol, Revisionsretten foretager i forbindelse med de kompetente nationale revisionsinstitutioner eller myndigheder i henhold til traktatens artikel 248, og enhver kontrol, der gennemføres i henhold til traktatens artikel 279, litra c), kan tjenestemænd eller andre ansatte i Kommissionen foretage kontrol på stedet, bl.a. ved stikprøver af de projekter, som finansieres gennem Life.

Kommissionen giver på forhånd de berørte modtagere og disse medlemsstater besked om, at der vil blive foretaget kontrol på stedet, undtagen når der foreligger en begrundet formodning om svig og/eller ukorrekt anvendelse.

3.   I fem år efter den sidste betaling til en aktivitet holder støttemodtageren al dokumentation vedrørende udgifterne til aktiviteten til disposition for Kommissionen.

4.   På grundlag af rapporter og stikprøver som omhandlet i stk. 1 og 2 tilpasser Kommissionen om nødvendigt omfanget af eller tildelingsbetingelserne for den oprindeligt godkendte finansielle støtte samt tidsplanen for betalingerne.

5.   Kommissionen træffer alle andre fornødne foranstaltninger for at kontrollere, at de finansierede projekter gennemføres korrekt og i overensstemmelse denne forordning.

Artikel 10

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.   Kommissionen kan begrænse eller udskyde betaling af den finansielle støtte til et projekt eller kræve, den tilbagebetalt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, herunder manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning eller i den individuelle beslutning, kontrakt eller aftale om ydelse af den pågældende finansielle støtte, eller hvis det viser sig, at der, uden at Kommissionen er blevet anmodet om godkendelse heraf, er foretaget en væsentlig ændring af projektet, der strider mod dettes art eller mod gennemførelsesbetingelserne.

2.   Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemførelsen af et projekt kun kan give ret til en del af den tildelte støtte, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden for en nærmere bestemt frist. Hvis modtageren ikke giver en rimelig begrundelse, kan Kommissionen slette resten af støttebeløbet og kræve tidligere udbetalte beløb tilbagebetalt.

3.   Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til Kommissionen. Beløb, der ikke betales tilbage i rette tid, kan pålægges morarente. Kommissionen fastsætter nærmere regler for anvendelsen af dette stykke.

Artikel 11

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Evaluering af den tredje etape og videreførelse af Life

1.   Senest den 30. september 2003 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet

a)

en rapport med status over gennemførelsen af denne forordning, dens bidrag til udviklingen af Fællesskabets miljøpolitik og udnyttelsen af bevillingerne, samt i givet fald forslag til tilpasninger, der skal foretages med henblik på aktivitetens videreførelse efter tredje etape

b)

i givet fald et forslag om en fjerde etape af Life.

2.   Europa-Parlamentet og Rådet træffer i henhold til traktaten senest den 1. juli 2004 afgørelse om iværksættelse af fjerde etape fra den 1. januar 2005.

Artikel 13

Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1973/92

1.   Rådets forordning (EØF) nr. 1973/92 ophæves uden at dette berører beslutninger, kontrakter eller aftaler om ydelse af finansiel støtte i henhold hertil.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med den i bilaget til denne forordning anførte sammenligningstabel.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

J. GLAVANY

Formand


(1)  EFT C 15 af 20.1.1999, s. 4.

(2)  EFT C 209 af 22.7.1999, s. 14.

(3)  EFT C 374 af 23.12.1999, s. 45.

(4)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14. april 1999 (EFT C 219 af 30.7.1999, s. 265), bekræftet den 6. maj 1999 (EFT C 279 af 1.10.1999, s. 275), Rådets fælles holdning af 22. oktober 1999 (EFT C 346 af 2.12.1999, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 16. februar 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 29. juni 2000 og Europa-Parlamentets afgørelse af 5. juli 2000.

(5)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 1.

(6)  EFT L 181 af 20.7.1996, s. 1.

(7)  EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(10)  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Rådets direktiv 97/49/EF (EFT L 223 af 13.8.1997, s. 9).

(11)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Direktivet er senest ændret ved Rådets direktiv 97/62/EF (EFT L 305 af 8.11.1997, s. 42).


BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 1973/92

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 1, og stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og ii)

Artikel 4, stk. 1, og stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii), første afsnit

Artikel 4, stk. 1, og stk. 2, litra b)

Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii), første, andet, tredje og fjerde led

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 5, stk. 1, og stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2, litra b) og c)

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 4, stk. 2, litra c), og artikel 5, stk. 2, litra b)

Artikel 4, litra a)

Artikel 3, stk. 3, første punktum, artikel 4, stk. 3, første afsnit, artikel 5, stk. 3, første punktum

Artikel 4, litra b)

Artikel 5

Artikel 7, stk. 1

Artikel 6

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 1, første afsnit

Artikel 8, stk. 1, første og andet punktum

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit

Artikel 8, stk. 1, tredje punktum

Artikel 7, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 2, andet punktum

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 2

Artikel 3, stk. 3, litra a), første del, og litra b), og artikel 4, stk. 3, andet og tredje afsnit

Artikel 8, stk. 3

Artikel 3, stk. 3, litra a), anden del, artikel 4, stk. 3, fjerde afsnit, og artikel 5, stk. 3, andet punktum

Artikel 9, stk. 1

Artikel 3, stk. 4, og stk. 8, litra a), artikel 4, stk. 5, og stk. 8, litra a)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 5, stk. 4

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 9, artikel 5, stk. 6

Artikel 9, stk. 5, første led

Artikel 3, stk. 7, første afsnit, stk. 8, litra a), første punktum, artikel 4, stk. 8, litra a), og stk. 10 og artikel 5, stk. 7

Artikel 9, stk. 5, andet afsnit, første led

Artikel 3, stk. 7, andet afsnit og artikel 4, stk. 11

Artikel 9, stk. 5, andet afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 8

Artikel 9, stk. 6

Artikel 3, stk. 7, andet afsnit, artikel 4, stk. 11 og artikel 5, stk. 8

Artikel 9a, stk. 1, litra a)

Artikel 2

Artikel 9a, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 3, stk. 5, litra a)

Artikel 9a, stk. 1 litra b), nr. ii) og nr. iii)

Artikel 4, stk. 6

Artikel 9a, stk. 1, litra b), nr. iv)

Artikel 9a, stk. 1, litra c), første, andet, tredje og fjerde led

Artikel 5, stk. 5

Artikel 9a, stk. 1, litra c), femte og sjette led

Artikel 2, andet afsnit, litra b) og c)

Artikel 9a, stk. 2

Artikel 9b

Artikel 4, stk. 7, litra b), c) og d)

Artikel 10, stk. 1, første led

Artikel 9, stk. 5

Artikel 10, stk. 1, første, andet og tredje led

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10, stk. 3

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 9, stk. 1

Artikel 12, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 12, stk. 4

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 13a

Artikel 6

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 14


Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen tager til efterretning, at Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed om anvendelse af forskriftsudvalgsproceduren ved udvælgelsen af projekter, mens Kommissionen i sit ændrede forslag efter Parlamentets andenbehandling havde foreslået forvaltningsproceduren.

Kommissionen understreger, som den også gjorde i forbindelse med vedtagelsen af den fælles holdning, vigtigheden af, at kriterierne i artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder anvendelse.

Udvælgelsen af projekter bør efter Kommissionens opfattelse finde sted efter forvaltningsproceduren, da der er tale om en foranstaltning med store budgetmæssige konsekvenser.

At forbigå artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF i en sag så klar som denne, strider efter Kommissionens mening både mod den nævnte afgørelses ånd og bogstav.

Kommissionen må derfor forbeholde sig sin stilling i dette spørgsmål, herunder sin ret til at indbringe sagen for Domstolen.


Erklæring fra Rådet

Rådet noterer sig Kommissionens erklæring om valget af udvalgsproceduren for Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesforanstaltningerne som led i Life-forordningen.

Rådet har med valget af forskriftsproceduren i artikel 5 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, taget hensyn til de erfaringer, der er indhøstet med forskriftsproceduren som led i Life-instrumentet i første fase (siden 1992) og anden fase (siden 1996) samt til karakteren af dette instrument, som er af stor betydning for miljøbeskyttelsen i Fællesskabet og bidrager til iværksættelsen og udviklingen af Fællesskabets politik på dette område.

Rådet erindrer om, at kriterierne i artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF ikke er juridisk bindende, men vejledende. Rådet finder, at anvendelsesområdet for gennemførelsesbeføjelserne i den pågældende forordning i fuldt omfang berettiger anvendelsen af forskriftsproceduren.


Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen erklærer, at den inden den årlige fastsættelse af fristerne for indgivelse af forslag i samarbejde med de relevante udvalg vil undersøge, om fristerne er rimelige.


Top