Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1150

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

OJ L 130, 31.5.2000, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 12 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32014R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1150/oj

31.5.2000   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

af 22. maj 2000

om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 279,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 183,

under henvisning til Rådets afgørelse 94/728/EF, Euratom af 31. oktober 1994 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (1), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 af 29. maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (4) er blevet væsentligt ændret gentagne gange (5). Af klarheds- og af rationaliseringshensyn bør nævnte forordning derfor kodificeres og samles i én tekst.

(2)

Fællesskabet bør få rådighed over de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2 i afgørelse 94/728/EF, Euratom, på den mest hensigtsmæssige måde, og der bør derfor fastsættes nærmere bestemmelser for, hvorledes medlemsstaterne skal stille de egne indtægter, som tillægges Fællesskaberne, til rådighed for Kommissionen.

(3)

Medlemsstaterne opkræver de traditionelle egne indtægter i henhold til deres nationale love og administrative bestemmelser, der i givet fald tilpasses efter fællesskabslovgivningens krav. Kommissionen skal kontrollere denne tilpasning og i givet fald fremsætte forslag.

(4)

Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, har vedtaget resolution af 13. november 1991 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (6).

(5)

Det er nødvendigt at definere begrebet »fastlæggelse« samt at præcisere betingelserne for pligten til at fastlægge i forbindelse med de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og b), i afgørelse 94/728/EF, Euratom.

(6)

For så vidt angår egenindtægter fra sukkerafgifterne, for hvilke på den ene side indtægternes opkrævning og regnskabsåret og på den anden side udgifterne vedrørende samme produktionsår bør falde sammen, bør medlemsstaterne overdrage Kommissionen egenindtægterne fra afgifterne i sukkersektoren i løbet af det regnskabsår, hvor de fastlægges.

(7)

Gennemsigtigheden i ordningen for egne indtægter bør øges, og underretningen af budgetmyndigheden forbedres.

(8)

Medlemsstaterne skal holde de dokumenter og oplysninger, som er nødvendige for, at Kommissionen kan udøve sine beføjelser med hensyn til de egne indtægter, til disposition for Kommissionen og i givet fald fremsende dem til denne.

(9)

De myndigheder i medlemsstaterne, der har til opgave at opkræve egne indtægter, bør til enhver tid stille bilagene vedrørende denne opkrævning til rådighed for Kommissionen.

(10)

Bestemmelserne om underretning af Kommissionen skal gøre det muligt for medlemsstaterne at overvåge opkrævningen af egenindtægterne, navnlig når der er tale om svig og uregelmæssigheder.

(11)

Der bør foreskrives særskilt bogføring, navnlig af ikke-inddrevne afgifter. Denne bogføring og fremsendelsen af en kvartalsopgørelse herover skal sætte Kommissionen i stand til bedre at følge medlemsstaternes inddrivelse af disse egne indtægter, navnlig hvor der er tale om svig og uregelmæssigheder.

(12)

Der bør indføres en forældelsesfrist for forbindelserne mellem medlemsstaterne og Kommissionen, idet nye oplysninger, der tilgår medlemsstaterne om deres afgiftspligtige vedrørende tidligere regnskabsår, skal betragtes som vedrørende det løbende regnskabsår.

(13)

Hvad angår de egne indtægter fra merværdiafgiften, i det følgende benævnt »momsindtægter«, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 94/728/EF, Euratom, bør det foreskrives, at medlemsstaterne hver måned skal overdrage Fællesskabet en tolvtedel af de egne indtægter, der er opført på budgettet, og senere foretage en regulering af de således overdragne beløb i overensstemmelse med det faktiske momsberegningsgrundlag, når dette kendes fuldt ud.

(14)

Denne fremgangsmåde gælder også for den supplerende indtægt, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), i nævnte afgørelse, i det følgende benævnt »supplerende indtægt«, og som beregnes i henhold til Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (7).

(15)

Overdragelsen af de egne indtægter skal ske ved, at de skyldige beløb krediteres en konto, der er oprettet med henblik herpå i Kommissionens navn hos hver medlemsstats finansforvaltning eller hos det af hver medlemsstat udpegede organ. For at begrænse midlernes bevægelser til det for gennemførelsen af budgettet nødvendige skal Fællesskabet indskrænke sig til på ovennævnte konti kun at hæve de beløb, som er nødvendige for at dække Kommissionens likviditetsbehov.

(16)

Udbetalingen af støtte i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (8) er hovedsagelig koncentreret i regnskabsårets første måneder, og Kommissionen bør råde over den nødvendige likviditet for at kunne foretage disse udbetalinger.

(17)

Rådets beslutning 94/729/EF af 31. oktober 1994 om budgetdisciplin (9) bestemmer, at der på Den Europæiske Unions almindelige budget skal opføres en reserve vedrørende långivning og garanti for lån, som Fællesskabet yder til og i tredjelande, og en reserve til nødhjælp. Der bør indføres bestemmelser for så vidt angår krediteringen af de egne indtægter, der svarer til disse reserver.

(18)

For under alle forhold at sikre finansieringen af Fællesskabets budget er det nødvendigt at fastsætte nærmere betingelser for overdragelsen af de bruttonationalindkomstbidrag, i det følgende benævnt »BNI-bidrag«, der er omhandlet i artikel 2, stk. 7, i afgørelse 88/376/EØF, Euratom.

(19)

Den saldo, der fremføres til det efterfølgende regnskabsår, bør defineres.

(20)

Medlemsstaterne bør kontrollere og undersøge fastlæggelsen og overdragelsen af de egne indtægter. Kommissionen bør udøve sine beføjelser efter de i nærværende forordning fastsatte bestemmelser. Kommissionens beføjelser til at udøve kontrol med den supplerende BNI-indtægtskilde bør præciseres.

(21)

Et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen kan bidrage til, at de finansielle regler om egne indtægter anvendes korrekt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Fællesskabernes egne indtægter i henhold til afgørelse 94/728/EF, Euratom, i det følgende benævnt »egne indtægter«, stilles til rådighed for Kommissionen og kontrolleres i overensstemmelse med denne forordning, jf. dog forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 (10) og direktiv 89/130/EØF, Euratom.

Artikel 2

1.   Med henblik på anvendelsen af nærværende forordning opstår der en fordring for Fællesskaberne på de i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i afgørelse 94/728/EF, Euratom omhandlede egne indtægter, når toldbestemmelsernes betingelser om bogføring af fordringen er opfyldt, og beløbet er meddelt debitor.

2.   Den i stk. 1 omhandlede fastlæggelse anses for at have fundet sted på den i toldbestemmelserne fastsatte bogføringsdato.

Hvad angår de afgifter m.v., som indgår i den fælles markedsordning for sukker, anses den stk. 1 omhandlede fastlæggelse for at have fundet sted på datoen for den meddelelse, der er omhandlet i bestemmelserne for sukkersektoren.

Såfremt en sådan meddelelse ikke udtrykkelig er nævnt, fastsættes bogføringsdatoen som den dato, hvor medlemsstaterne har konstateret debitorernes skyldige beløb enten som aconto- eller som saldoindbetaling.

3.   I tilfælde af tvister anses de kompetente administrative myndigheder, med henblik på den i stk. 1 omhandlede fastlæggelse, at kunne beregne fordringens størrelse senest ved den første administrative afgørelse, hvorved der gives debitor meddelelse om det skyldige beløb, eller ved forelæggelsen af sagen for den retlige myndighed, såfremt denne begivenhed indtræder først.

Den i stk. 1 omhandlede fastlæggelse anses for at have fundet sted på datoen for afgørelsen eller på datoen for den beregning, der skal foretages som fastlagt i første afsnit.

4.   Stk. 1 anvendes, når den afgivne meddelelse skal berigtiges.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til, at bilagene vedrørende fastlæggelsen og overdragelsen af egne indtægter opbevares i mindst tre kalenderår regnet fra udgangen af det år, de vedrører.

Bilagene vedrørende de metoder og det statistikgrundlag, der er omhandlet i artikel 4 og 5 i direktiv 89/130/EØF, Euratom, opbevares af medlemsstaterne indtil den 30. september i det fjerde år efter det pågældende regnskabsår. Bilagene vedrørende grundlaget for momsindtægterne opbevares i et tilsvarende tidsrum.

Såfremt det ved den revision, der foretages i henhold til artikel 18 og 19 i nærværende forordning eller artikel 11 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, af de i stk. 1 og 2 nævnte bilag, viser sig nødvendigt at foretage en berigtigelse, opbevares disse bilag i så lang tid ud over den i stk. 1 fastsatte frist, at nævnte berigtigelse kan foretages og kontrolleres.

Artikel 4

1.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen:

a)

benævnelsen på de tjenestegrene eller organer, som er ansvarlige for fastlæggelsen, opkrævningen, overdragelsen og kontrollen af egne indtægter, samt de vigtigste bestemmelser vedrørende disse tjenestegrenes og organers rolle og funktion

b)

de almindelige love og administrative bestemmelser og de almindelige bogføringsforskrifter vedrørende fastlæggelsen, opkrævningen, overdragelsen og kontrollen af egne indtægter

c)

den nøjagtige betegnelse på alle de administrative og regnskabsmæssige oversigter, hvori de i artikel 2 nævnte fordringer er opført, og herunder særlig dem, som anvendes til opstillingen af det i artikel 6 nævnte regnskab.

Der skal straks gives Kommissionen meddelelse om enhver ændring i disse benævnelser eller bestemmelser.

2.   Kommissionen meddeler efter anmodning de andre medlemsstater de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

Artikel 5

Den sats, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), i afgørelse 94/728/EF, Euratom, og som fastsættes under budgetbehandlingen, beregnes som en procentdel af summen af medlemsstaternes anslåede BNI, således at den fuldt ud dækker den del af budgettet, der ikke finansieres ved told, landbrugsafgifter, afgifter m.v., som indgår i den fælles markedsordning for sukker, momsindtægter, finansielle bidrag til supplerende programmer for forskning og teknologisk udvikling, diverse indtægter og eventuelt finansielle BNI-bidrag.

I budgettet angives denne sats med et tal med så mange decimaler, som det er nødvendigt for at foretage en fuldstændig fordeling af BNI-indtægten mellem medlemsstaterne.

AFSNIT II

Bogføring af egne indtægter

Artikel 6

1.   Et regnskab over egne indtægter, opdelt efter indtægternes art, føres af hver medlemsstats finansforvaltning eller af det af hver medlemsstat udpegede organ.

2.   Af hensyn til bogføringen af egne indtægter sker fastlæggelsen af regnskabet tidligst kl. 13 den sidste arbejdsdag i den måned, hvor fastlæggelsen har fundet sted.

3.

a)

De i henhold til artikel 2 konstaterede fordringer opføres, med forbehold af libra b), i regnskabet senest den første arbejdsdag efter den 19. i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen blev konstateret.

b)

De fordringer, der er konstateret, men ikke opført i det regnskab, der er omhandlet i litra a), fordi de endnu ikke er indgået, og der ikke er stillet sikkerhed, opføres inden for den i litra a) fastsatte frist i et særskilt regnskab. Medlemsstaterne kan benytte samme fremgangsmåde, når fordringer, der er konstateret og dækket af garantier, anfægtes og forventes at blive ændret som følge af de opståede uoverensstemmelser.

c)

Momsindtægterne og den supplerende indtægt bogføres dog som nævnt i litra a) således:

den første arbejdsdag i hver måned bogføres en tolvtedel, jf. artikel 10, stk. 3

hvert år bogføres saldiene, jf. artikel 10, stk. 4 og 7, og justeringer heraf, jf. artikel 10, stk. 6 og 8, med undtagelse af de i artikel 10, stk. 6, første led, omhandlede særlige justeringer, som bogføres den første arbejdsdag i den måned, der følger efter indgåelsen af aftalen mellem den berørte medlemsstat og Kommissionen.

d)

Fastlagte fordringer vedrørende afgifter i henhold til den fælles markedsordning for sukker anføres i det regnskab, der er nævnt i litra a). Hvis det senere viser sig, at fordringerne ikke inddrives inden for den fastsatte frist, kan medlemsstaterne berigtige den oprindelige postering og undtagelsesvis opføre fordringerne i det særskilte regnskab.

4.   Inden for den i stk. 3 fastsatte frist indsender hver medlemsstat til Kommissionen:

a)

En månedlig regnskabsopgørelse over de i stk. 3, litra a), omhandlede fordringer.

Som dokumentation for de pågældende månedsopgørelser indsender de medlemsstater, for hvilke det er relevant, oplysninger om eller opgørelser over de fradrag i de egne indtægter, de har foretaget på grundlag af bestemmelser om områder med særlig status.

b)

En kvartalsopgørelse over det særskilte regnskab, der er omhandlet i stk. 3, litra b).

Den nærmere udformning af de måneds- og kvartalsopgørelser, der er omhandlet i første afsnit, samt behørigt begrundede ændringer heraf, fastlægges af Kommissionen efter høring af det i artikel 20 nævnte udvalg. Der fastsættes eventuelt passende gennemførelsesfrister.

5.   Senest to måneder efter udløbet af hvert kvartal tilsender hver medlemsstat Kommissionen en beskrivelse af de allerede opdagede tilfælde af svig og uregelmæssigheder, der drejer sig om beløb på over 10 000 EUR.

Med henblik herpå giver hver medlemsstat, så vidt det overhovedet er muligt, nærmere oplysning om:

hvilken form for svig og/eller uregelmæssighed der er tale om (betegnelse, den pågældende toldbestemmelse)

den nøjagtige eller anslåede størrelse af de unddragne egne indtægter

de pågældende varer (position i toldtariffen, oprindelse, herkomst)

kortfattet beskrivelse af den svigagtige fremgangsmåde

hvilken form for kontrol der har ført til opdagelse af det pågældende tilfælde af svig eller uregelmæssighed

den nationale tjeneste eller det nationale organ, der har konstateret det pågældende tilfælde af svig eller uregelmæssighed

stadium i proceduren, herunder stadium i inddrivelsesproceduren med angivelse af fastlæggelsen, hvis denne har fundet sted

angivelse af, om tilfældet eventuelt er indberettet inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 (11)

i givet fald de implicerede medlemsstater

de foranstaltninger, der er planlagt eller allerede truffet for at undgå en gentagelse af det pågældende tilfælde af svig eller uregelmæssighed.

Som dokumentation for hver kvartalsopgørelse i henhold til første afsnit indgiver hver medlemsstat meddelelse om situationen for så vidt angår de tilfælde af svig og uregelmæssigheder, som allerede er indberettet til Kommissionen, og som ikke tidligere har været omfattet af en bemærkning om inddrivelse, annullation eller ikke-inddrivelse.

Med henblik herpå angiver den enkelte medlemsstat for hvert tilfælde i første afsnit:

en henvisning til den oprindelige indberetning

det restbeløb, der ikke er inddrevet for foregående kvartal

datoen for fastlæggelsen

datoen for opførelsen i det i stk. 3, litra b), nævnte særlige regnskab

de beløb, der er inddrevet i løbet af det pågældende kvartal

korrektioner af beregningsgrundlaget (korrektioner/annullationer) i løbet af det pågældende kvartal

afskrevne beløb

stadium i den administrative og retslige procedure

det restbeløb, der skal inddrives ved afslutningen af det pågældende kvartal.

Den nærmere udformning af disse beskrivelser samt behørigt begrundede ændringer heraf fastlægges af Kommissionen efter høring af det i artikel 20 nævnte udvalg. Der fastsættes eventuelt passende gennemførelsesfrister.

Artikel 7

1.   Hver medlemsstat udarbejder årligt et sammenfattende regnskab over de fastlagte fordringer, der er anført i det regnskab, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, litra a), og indsender det til Kommissionen, inden den 1. april året efter det pågældende regnskabsår. Enhver forskel mellem totalbeløbet i det sammenfattende regnskab og summen af de månedsopgørelser, medlemsstaten har indsendt fra januar til december måned, forsynes med en kommentar. Kommissionen kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem det sammenfattende regnskab og de beløb, den har fået overdraget i løbet af året; senest to måneder efter modtagelsen af det sammenfattende regnskab meddeler Kommissionen den pågældende medlemsstat sine eventuelle bemærkninger.

2.   Efter den 31. december i det tredje år efter et bestemt regnskabsår sker der ikke længere berigtigelse af det i stk. 1 omhandlede sammenfattende regnskab, undtagen på punkter, som enten Kommissionen eller den pågældende medlemsstat har gjort opmærksom på inden dette tidspunkt.

Artikel 8

Berigtigelser foretaget i henhold til artikel 2, stk. 4, lægges til eller trækkes fra det samlede beløb for de konstaterede fordringer. De bogføres i henhold til artikel 6, stk. 3, litra a) og b), og anføres i de i artikel 6, stk. 4, omhandlede opgørelser for den periode, hvori disse berigtigelser har fundet sted.

Berigtigelser foretaget i anledning af svig og uregelmæssigheder, som allerede er indberettet til Kommissionen, angives særskilt.

AFSNIT III

Overdragelse af egne indtægter

Artikel 9

1.   Som fastlagt i artikel 10 fører hver enkelt medlemsstat egne indtægter til kredit for den konto, som med henblik herpå er oprettet i Kommissionens navn hos medlemsstatens finansforvaltning eller hos det af medlemsstaten udpegede organ.

Denne konto føres vederlagsfrit.

2.   De krediterede beløb omregnes af Kommissionen og opføres på dens regnskab i euro i henhold til Kommissionens forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 3418/93 (12).

Artikel 10

1.   Efter fradrag af 10 % i opkrævningsomkostninger, jf. artikel 2, stk. 3, i afgørelse 94/728/EF, Euratom, foretages den i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i nævnte afgørelse omhandlede kreditering senest den første arbejdsdag efter den 19. i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen blev fastlagt i henhold til artikel 2 i nærværende forordning.

For de fordringer som er opført i det særskilte regnskab i henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), skal krediteringen dog foretages senest den første arbejdsdag efter den 19. i den anden måned efter den måned, i hvilken fordringen er indgået.

2.   Medlemsstaterne kan om nødvendigt af Kommissionen opfordres til en anticiperet kreditering en måned tidligere for så vidt angår andre indtægter end momsindtægterne og den supplerende indtægt på grundlag af de oplysninger, de er i besiddelse af den 15. i samme måned.

Reguleringen af hver anticiperet kreditering foretages den følgende måned ved den i stk. 1 nævnte kreditering. Regulering består i en negativ kreditering af et beløb svarende til det, der er angivet ved den anticiperede kreditering.

3.   Momsindtægtrne, den supplerende indtægt — bortset fra et beløb svarende til den monetære reserve under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) til reserver vedrørende långivning og garanti for lån og til reserver til nødhjælp og eventuelle finansielle BNI-bidrag — krediteres den første arbejdsdag i hver måned med en tolvtedel af de beløb, der er opført herfor på budgettet, omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på den sidste noteringsdag i kalenderåret forud for regnskabsåret, således som denne kurs er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven.

Kommissionen kan specielt med henblik på betalingen af udgifterne vedrørende EUGFL, Garantisektionen, i henhold til forordning (EØF) nr. 1765/92 og på baggrund af Fællesskabets likviditetssituation opfordre medlemsstaterne til at fremrykke krediteringen af en tolvtedel eller af en brøkdel af en tolvtedel af de beløb, der i budgettet er opført som momsindtægter og/eller supplerende indtægt, heri dog ikke medregnet egne indtægter, der er afsat til den monetære reserve under EUGFL, til reserven til lånegaranti og til nødhjælpsreserven, med én eller to måneder i et regnskabsårs første kvartal.

Efter første kvartal kan den ønskede månedlige kreditering ikke overstige en tolvtedel af indtægterne fra moms og BNI, og den skal holdes inden for rammerne af de beløb, der er opført på budgettet i denne henseende.

Kommissionen underretter medlemsstaterne herom på forhånd og senest to uger før den ønskede kreditering.

De i ellevte afsnit fastsatte bestemmelser om kreditering i januar i hvert regnskabsår og de bestemmelser, der finder anvendelse, når budgettet ikke er endeligt vedtaget inden regnskabsårets begyndelse, og som er fastsat i tolvte afsnit, finder anvendelse på de fremrykkede krediteringer.

Krediteringen vedrørende den monetære reserve under EUGFL, der er omhandlet i artikel 6 i afgørelse 94/728/EF, Euratom, og reserverne vedrørende långivning og garanti for lån og til nødhjælp, der er oprettet ved beslutning 94/729/EF om budgetdisciplin, finder sted den første arbejdsdag i måneden efter, at de pågældende udgifter er opført på budgettet, med et beløb, der ikke kan overstige disse udgifter, hvis opførelsen foretages inden den 16. i måneden. I modsat fald finder krediteringen sted den første arbejdsdag i den anden måned efter opførelsen.

Uanset artikel 6 i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (13), i det følgende benævnt »finansforordningen«, opføres beløbet på regnskabet for det regnskabsår, der er tale om.

Er situationen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret sådan, at krediteringen vedrørende den monetære reserve under EUGFL og reserven til nødhjælp ikke er nødvendig for at opretholde ligevægt mellem indtægter og udgifter i regnskabsåret, giver Kommissionen dog afkald på disse krediteringer eller på en del deraf.

Enhver ændring af den ensartede momssats, af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige og af finansieringen af denne korrektion, jf. artikel 5 i afgørelse 94/728/EF, Euratom, samt af satsen for den supplerende indtægt eller af eventuelle finansielle BNI-bidrag skal være begrundet ved et endeligt vedtaget tillægs- eller ændringsbudget og medfører en justering af de tolvtedele, der er opført siden regnskabsårets begyndelse.

Disse justeringer foretages i forbindelse med den første kreditering efter den endelige vedtagelse af tillægs- eller ændringsbudgettet, hvis dette vedtages inden den 16. i måneden. I modsat fald finder justeringerne sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse. Uanset artikel 6 i finansforordningen opføres disse justeringer på regnskabet for det regnskabsår, som det pågældende tillægs- eller ændringsbudget refererer til.

De tolvtedele, der krediteres i januar i hvert regnskabsår, beregnes på grundlag af de beløb, der er opført i det budgetforslag, som er omhandlet i EKSF-traktatens artikel 78, stk. 3, EF-traktatens artikel 272, stk. 3, idet beløb til finansiering af den monetære reserve under EUGFL dog ikke medregnes, og Euratom-traktatens artikel 177, stk. 3, omregnet til national valuta efter omvekslingskursen på den første noteringsdag efter den 15. december i det år, der går forud for regnskabsåret; førstnævnte beløb reguleres i forbindelse med krediteringen for den efterfølgende måned.

Er budgettet ikke endeligt vedtaget inden regnskabsårets begyndelse, opfører medlemsstaterne den første arbejdsdag i hver måned, inklusive januar måned, en tolvtedel af de beløb, der på det seneste endeligt vedtagne budget er opført som momsindtægter og supplerende indtægt, dog med undtagelse af beløb til finansiering af den monetære reserve under EUGFL, og efter omstændighederne som finansielle BNI-bidrag; disse beløb reguleres i forbindelse med den første kreditering efter den endelige vedtagelse af budgettet, hvis dette vedtages inden den 16. i måneden. I modsat fald finder reguleringen sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse af budgettet.

4.   På grundlag af den i artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 nævnte årlige oversigt over grundlaget for momsindtægterne debiteres hver medlemsstat for det beløb, der fremkommer ved at anvende den for det foregående regnskabsår gældende ensartede sats på tallene i oversigten, og krediteres for de 12 indbetalinger, der har fundet sted i løbet af dette regnskabsår. Grundlaget for momsindtægterne i en medlemsstat, på hvilken ovennævnte sats anvendes, kan dog ikke overstige de procentdele, der fastlægges i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 94/728/EF, Euratom, som omhandlet i nærværende artikels stk. 7, første punktum. Kommissionen udregner saldoen og giver medlemsstaterne meddelelse herom i tilstrækkelig god tid til, at disse kan opføre den på den i nærværende forordnings artikel 9, stk. 1, omhandlede konto den første arbejdsdag i december samme år.

5.   Kommissionen foretager derefter beregningen af justeringerne af de finansielle bidrag for således under hensyntagen til det faktiske provenu af momsindtægterne at genoprette den i budgettet indeholdte oprindelige fordeling af disse momsindtægter og de finansielle BNI-bidrag. Ved beregningen af disse justeringer omregnes de i stk. 4 omhandlede saldi til euro efter dagskurser for første arbejdsdag efter den 15. november forud for krediteringerne i henhold til stk. 4. Summen af saldiene af momsindtægterne tilpasses for hver af de berørte medlemsstater under hensyntagen til forholdet mellem de finansielle bidrag, der skal indbetales, og som er opført på budgettet, og momsindtægterne. Kommissionen giver meddelelse om resultaterne af denne beregning til de medlemsstater, der det foregående regnskabsår har krediteret finansielle BNI-bidrag, for at disse kan kreditere eller eventuelt debitere den i artikel 9, stk. 1, omhandlede konto på den første arbejdsdag i december måned samme år.

6.   Eventuelle berigtigelser af grundlaget for momsindtægter, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, medfører for hver berørt medlemsstat, hvis grundlag, når berigtigelserne medregnes, ikke overstiger de procentdele, der fastlægges i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 94/728/EF, Euratom, at den saldo, der er udregnet i henhold til nærværende artikels stk. 4, justeres således:

berigtigelser, der i henhold til artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 er foretaget indtil 31. juli, medfører en samlet justering, der opføres på den i nærværende forordnings artikel 9, stk. 1, omhandlede konto på den første arbejdsdag i december samme år. En særskilt justering kan dog opføres inden denne dato efter fælles overenskomst mellem den berørte medlemsstat og Kommissionen

såfremt de foranstaltninger, Kommissionen har truffet med henblik på berigtigelse af grundlaget som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, fører til en justering af de beløb, der er krediteret den i nærværende forordnings artikel 9, stk. 1, omhandlede konto, foretages justeringen inden for den frist, som Kommissionen har fastsat ved iværksættelsen af nævnte foranstaltninger.

Korrektioner i BNI, jf. stk. 8, medfører ligeledes en justering af saldoen for de medlemsstater, hvis grundlag efter berigtigelsens foretagelse er udjævnet til de procentdele, der fastlægges i artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 94/728/EF, Euratom. Også de justeringer, der er foretaget indtil den første arbejdsdag i december hvert år i henhold til første afsnit i nærværende stykke, indebærer, at Kommissionen beregner supplerende justeringer af de finansielle BNI-bidrag. Ved beregningen af de supplerende justeringer anvendes de kurser, der blev benyttet ved den oprindelige beregning i overensstemmelse med stk. 5.

Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om disse justeringer i så god tid, at de kan opføre dem på den i artikel 9, stk. 1, nævnte konto den første arbejdsdag i december samme år.

Særlige justeringer kan imidlertid opføres på ethvert tidspunkt, hvis den pågældende medlemsstat og Kommissionen er enige.

7.   På grundlag af de tal for BNI-aggregatet opgjort i markedspriser og dets bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 3, stk. 2, i direktiv 89/130/EØF, Euratom, debiteres hver medlemsstat for det beløb, der fremkommer, når satsen for det foregående regnskabsår anvendes på BNI, eventuelt justeret for træk på den monetære reserve under EUGFL, reserven vedrørende långivning og garanti for lån og reserven til nødhjælp samt for krediteringer, der har fundet sted i løbet af nævnte regnskabsår. Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan kreditere det den konto, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning, den første arbejdsdag i december samme år.

8.   Eventuelle korrektioner i BNI for tidligere regnskabsår, jf. artikel 3, stk. 2, med forbehold af artikel 6 i direktiv 89/130/EØF, Euratom, medfører en justering af hver berørt medlemsstats saldo, der er beregnet i henhold til stk. 7. Denne justering beregnes som fastsat i stk. 6, første afsnit. Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om justeringerne af saldiene, således at de kan opføre beløbet på den i nærværende forordnings artikel 9, stk. 1, omhandlede konto den første arbejdsdag i december samme år. Efter den 30. september i det fjerde år efter et givet regnskabsår tages der ikke længere hensyn til eventuelle korrektioner i BNI, undtagen på de punkter, hvor enten Kommissionen eller medlemsstaten forinden har givet meddelelse om en sådan korrektion.

9.   Med de i stk. 4 til 8 omhandlede justeringer ændres indtægterne i det regnskabsår, hvori disse justeringer finder sted.

Artikel 11

Enhver forsinkelse af krediteringen af den i artikel 9, stk. 1, foreskrevne konto medfører, at den pågældende medlemsstat skal betale en rente, hvis sats er lig med den på forfaldsdagen på medlemsstatens pengemarked gældende rentesats for kortfristet finansiering forhøjet med 2 procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den således forhøjede sats anvendes på hele forsinkelsesperioden.

AFSNIT IV

Likviditetsstyring

Artikel 12

1.   Kommissionen kan disponere over de beløb, der er krediteret de i artikel 9, stk. 1, omhandlede konti, i det omfang det er nødvendigt for at dække dens likviditetsbehov i forbindelse med gennemførelsen af budgettet.

2.   Overskrider likviditetsbehovet indestående på disse konti, kan Kommissionen hæve beløb ud over de samlede indeståender, såfremt de fornødne budgetbevillinger er disponible, og inden for rammerne af Fællesskabernes egne indtægter som fastsat i budgettet. I så fald giver den på forhånd medlemsstaterne meddelelse om de forventede overskridelser.

3.   Alene i tilfælde af misligholdelse fra den begunstigedes side i forbindelse med lån, der er optaget, eller som der er stillet garanti for i medfør af Rådets forordninger og afgørelser under sådanne omstændigheder, at Kommissionen ikke har mulighed for at træffe andre foranstaltninger i henhold til de finansielle ordninger, der finder anvendelse på sådanne lån, i så god tid, at Fællesskabets retlige forpligtelser over for långiverne kan overholdes, kan bestemmelserne i stk. 2 og 4 finde midlertidig anvendelse uanset betingelserne i stk. 2, for at sikre betalingen af afdrag og renter på Fællesskabets gæld.

4.   Forskellen mellem de samlede indeståender og likviditetsbehovet fordeles mellem medlemsstaterne, så vidt muligt i forhold til overslaget over indtægterne på budgettet fra hver enkelt stat.

5.   Medlemsstaterne eller det organ, som de har udpeget i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, skal efterkomme Kommissionens betalingsanvisninger snarest og senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af anvisningerne samt tilsende Kommissionen et kontoudtog senest syv arbejdsdage efter hver enkelt transaktion.

Medlemsstaterne skal dog gennemføre transaktioner vedrørende likviditetsbevægelser inden for de af Kommissionen opgivne frister.

AFSNIT V

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 2, stk. 7, i afgørelse 88/376/EØF, Euratom

Artikel 13

1.   Denne artikel finder anvendelse, i det omfang det er nødvendig at bringe de midlertidige undtagelsesbestemmelser i artikel 2, stk. 7, i afgørelse 88/376/EØF, Euratom i anvendelse.

2.   BNI i markedspriser beregnes af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor på grundlag af statistikker, der er udarbejdet efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS), og som for hver enkelt medlemsstat svarer til det aritmetiske gennemsnit for de første tre år af den femårsperiode, der går forud for det regnskabsår, for hvilket artikel 2, stk. 7, i afgørelse 88/376/EØF, Euratom bringes i anvendelse. Der tages ikke hensyn til eventuelle revisioner af de statistiske oplysninger foretaget efter den almindelige vedtagelse af budgettet.

3.   BNI for hvert referenceår opgøres i euro på grundlag af den gennemsnitlige eurokurs i det pågældende år.

4.   Så længe undtagelsesbestemmelsen i artikel 2, stk. 7, i afgørelse 88/376/EØF, Euratom finder anvendelse på en eller flere medlemsstater, fastsætter Kommissionen i sit foreløbige budgetforslag procentsatsen for disse medlemsstaters finansielle bidrag på grundlag af BNI-andelen af summen af medlemsstaternes BNI, og beregner den del af det samlede budgetbeløb, der skal finansieres ved momsindtægter efter den ensartede sats og ved finansielle BNI-bidrag.

Disse tal godkendes inden for rammerne af budgetproceduren.

Artikel 14

1.   BNI opgjort i markedspriser defineres som anført i artikel 1 og 2 i direktiv 89/130/EØF, Euratom.

2.   Ved beregningen af procentsatsen for de finansielle BNI-bidrag anvendes de tal, der er meddelt i henhold til artikel 3, stk. 2, med forbehold af artikel 6 i direktiv 89/130/EØF, Euratom. I mangel heraf benytter De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor de tal, det råder over.

AFSNIT VI

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i afgørelse 94/728/EF, Euratom

Artikel 15

Ved anvendelsen af artikel 7 i afgørelse 94/728/EF, Euratom, defineres et regnskabsårs saldo som forskellen mellem:

de samlede oppebårne indtægter i det pågældende regnskabsår

og

de samlede betalinger foretaget over det pågældende regnskabsårs bevillinger, med tillæg af bevillinger for samme regnskabsår, der er fremført i medfør af finansforordningens artikel 7, stk. 1 og stk. 2, litra b).

Denne difference forhøjes eller nedsættes dels med nettobeløbet for annullerede bevillinger fremført fra tidligere regnskabsår, dels, uanset finansforordningens artikel 5, stk. 1, med:

overskridelser — i form af betalinger — af ikke-opdelte bevillinger fremført fra forudgående regnskabsår i medfør af finansforordningens artikel 7, stk. 1, såfremt disse overskridelser skyldes udsving i eurokurserne

og

nettoresultatet af kursgevinster og kurstab i løbet af regnskabsåret.

Artikel 16

Inden udgangen af oktober i hvert regnskabsår opstiller Kommissionen på grundlag af de oplysninger, som den råder over på dette tidspunkt, et skøn over størrelsen af de egne indtægter for hele året.

Fremkommer der væsentlige afvigelser i forhold til de oprindelige overslag, kan der udarbejdes en ændringskrivelse til det foreløbige budgetforslag for det efterfølgende regnskabsår eller et ændrings- og tillægsbudget for det løbende regnskabsår.

I forbindelse med de i artikel 10, stk. 4 til 8, nævnte operationer kan det indtægtsbeløb, der er opført på budgettet for det løbende regnskabsår, via et ændringsbudget forhøjes eller formindskes med det beløb, der følger af disse operationer.

AFSNIT VII

Kontrolforskrifter

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for, at de beløb, som svarer til de i henhold til artikel 2 konstaterede fordringer, stilles til Kommissionens rådighed efter de i denne forordning indeholdte regler.

2.   Medlemsstaterne er kun fritaget for at stille beløb svarende til de konstaterede fordringer til Kommissionens rådighed såfremt disse beløb ikke har kunnet inddrives på grund af force majeure. Medlemsstaterne kan i øvrigt i visse tilfælde undlade at stille disse beløb til Kommissionens rådighed, når det efter en dybtgående undersøgelse af alle relevante oplysninger om det pågældende tilfælde viser sig, at det definitivt er umuligt at foretage inddrivelsen af grunde, som ikke kan tilskrives dem. Disse tilfælde skal nævnes i den rapport, der er foreskrevet i stk. 3, såfremt beløbene overstiger 10 000 EUR, omregnet til national valuta til kursen den første arbejdsdag i oktober i det forudgående kalenderår. Rapporten skal indeholde oplysning om, hvorfor medlemsstaten ikke har kunnet overdrage de pågældende beløb. Kommissionen har en frist på seks måneder til i givet fald at meddele den pågældende medlemsstat sine bemærkninger.

3.   Medlemsstaterne giver i en årlig rapport Kommissionen meddelelse om deres kontrolvirksomhed og resultaterne heraf samt de samlede tal og de principielle spørgsmål i forbindelse med de væsentligste problemer, herunder også tvister, der er opstået ved anvendelsen af denne forordning. Rapporten tilsendes Kommissionen inden den 30. april året efter det pågældende regnskabsår.

Modellen til denne rapport samt behørigt begrundede ændringer heraf fastlægges af Kommissionen efter høring af det i artikel 20 nævnte udvalg. Der fastsættes eventuelt passende gennemførelsesfrister.

Inden den 30. juni året efter regnskabsåret jf. første afsnit, andet punktum, sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der sammenfatter indberetningerne fra medlemsstaterne i henhold til nærværende artikel og til artikel 6, stk. 5.

Artikel 18

1.   Medlemsstaterne kontrollerer og undersøger fastlæggelsen og overdragelsen af de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i afgørelse 94/728/EF, Euratom. Kommissionen udøver sine beføjelser på de i nærværende artikel fastlagte betingelser.

2.   I forbindelse med stk. 1 skal medlemsstaterne:

a)

gennemføre supplerende kontrol efter Kommissionens anmodning. I sin anmodning skal Kommissionen angive en begrundelse for den supplerende kontrol

b)

på anmodning af Kommissionen lade denne medvirke ved den kontrol, de gennemfører.

Medlemsstaterne træffer enhver foranstaltning for at lette denne kontrol. Når den gennemføres med deltagelse af Kommissionen, stiller medlemsstaterne de i artikel 3 omhandlede bilag til rådighed.

Med henblik på at begrænse de supplerende kontrolforanstaltninger mest muligt:

a)

kan Kommissionen i specielle tilfælde anmode om, at visse bilag fremsendes

b)

skal de beløb, der i den månedlige oversigt over regnskabet, som er omhandlet i artikel 6, stk. 4, vedrører sådanne uregelmæssigheder eller forsinkelser i fastlæggelsen, bogføringen og overdragelsen, som opdages under ovennævnte kontrol identificeres ved passende anmærkninger.

3.   Med forbehold af stk. 1 og 2 kan Kommissionen selv foretage kontrol på stedet. De personer, Kommissionen har bemyndiget til denne kontrol, har for så vidt det er nødvendigt for den korrekte gennemførelse af denne forordning, adgang til de bilag, der er omhandlet i artikel 3, samt til ethvert andet relevant dokument, der vedrører sådanne bilag. Med en behørigt begrundet meddelelse forskynder Kommissionen kontrollen i god tid over for den medlemsstat, hvori den finder sted. Embedsmænd fra den pågældende medlemsstat deltager i denne kontrol.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 nævnte kontrolforanstaltninger berører ikke:

a)

kontrolforanstaltninger gennemført af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser

b)

forholdsregler foreskrevet i artikel 246, 247, 248 og 276 i EF-traktaten og i artikel 160 A, 160 B, 160 C og 180 B i Euratom-traktaten

c)

kontrolforanstaltninger gennemført i henhold til artikel 279, litra c), i EF-traktaten og artikel 183, litra c), i Euratom-traktaten.

5.   Hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes kontrolordningen fungerer.

Artikel 19

Kommissionen efterprøver sammen med den pågældende medlemsstat hvert år de meddelte aggregater for fejl, særlig i de i BNI-forvaltningsudvalget påpegede tilfælde. Med henblik herpå kan den i visse tilfælde kræve adgang til beregninger og grundlæggende statistiske oplysninger — med undtagelse af oplysninger vedrørende bestemte juridiske og fysiske personer — hvis det ellers ikke er muligt at foretage en korrekt vurdering. Kommissionen skal overholde nationale forskrifter vedrørende statistiske oplysningers fortrolige karakter.

AFSNIT VIII

Bestemmelserne om Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter

Artikel 20

1.   Der nedsættes et rådgivende udvalg for egne indtægter, i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen. Hver medlemsstat repræsenteres i udvalget ved højst fem embedsmænd.

Formandskabet i udvalget varetages af en repræsentant for Kommissionen. Sekretariatsfunktionen varetages af Kommissionens tjenestegrene.

3.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 21

1.   Udvalget behandler spørgsmål, der rejses af formanden, enten på dennes eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant, og som vedrører anvendelsen af denne forordning navnlig for så vidt angår:

a)

de oplysninger og meddelelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), i artikel 6 og 7 samt i artikel 17, stk. 3

b)

de i artikel 17, stk. 2, nævnte tilfælde af force majeure

c)

de i artikel 18, stk. 2, nævnte kontrolforanstaltninger.

Desuden behandler udvalget overslagene over egne indtægter.

2.   Efter anmodning fra formanden afgiver udvalget sin udtalelse inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til de pågældende spørgsmåls hastende karakter, i givet fald ved afstemning. Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

AFSNIT IX

Afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilaget, del A.

Artikel 23

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2000.

På Rådets vegne

J. GAMA

Formand


(1)  EFT L 293 af 12.11.1994, s. 9. Afgørelse, som afløste afgørelse 88/376/EØF, Euratom (EFT L 185 af 15.7.1988, s. 24).

(2)  Udtalelse afgivet den 18. januar 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3)  EFT C 145 af 9.5.1998, s. 1.

(4)  EFT L 155 af 7.6.1989, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (Euratom, EF) nr. 1355/96 (EFT L 175 af 13.7.1996, s. 3).

(5)  Se bilag, del B.

(6)  EFT C 328 af 17.12.1991, s. 1.

(7)  EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26.

(8)  EFT L 181 af 1.7.1992, s. 12. Forordningen er erstattet at forordning (EF) nr. 1251/1999 (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1).

(9)  EFT L 293 af 12.11.1994, s. 14.

(10)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9). Forordningen er ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 (EFT L 126 af 20.5.1999, s. 1).

(11)  Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).

(12)  Kommissionens forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 3418/93 af 9. december 1993 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende det almindelige budget (EFT L 315 af 16.12.1993, s. 1). Forordningen er senest ændret ved afgørelse 1999/537/EF, EKSF, Euratom (EFT L 206 af 5.8.1999, s. 24).

(13)  EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Finansforordningen er senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2673/1999 (EFT L 326 af 18.12.1999, s. 1).


BILAG

DEL A

Sammenligningstabel

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1a

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1b

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1a

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 6, stk. 3, litra a)

Artikel 6, stk. 2, litra b)

Artikel 6, stk. 3, litra b)

Artikel 6, stk. 2, litra c)

Artikel 6, stk. 3, litra c)

Artikel 6, stk. 2, litra d)

Artikel 6, stk. 3, litra d)

Artikel 6, stk. 3, litra a)

Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 3, litra b), første afsnit

Artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 3, litra b), andet afsnit

Artikel 6, stk. 4, andet afsnit

Artikel 6, stk. 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 2, første afsnit, første led

Artikel 18, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 18, stk. 2, første afsnit, andet led

Artikel 18, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 18, stk. 2, andet afsnit

Artikel 18, stk. 2, andet afsnit

Artikel 18, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 18, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 18, stk. 3

Artikel 18, stk. 3

Artikel 18, stk. 4

Artikel 18, stk. 4

Artikel 18, stk. 5

Artikel 18, stk. 5

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 23

Bilag

DEL B

Forordninger, der ændrer forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 3464/93 af 10. december 1993 (EFT L 317 af 18.12.1993, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2729/94 af 31. oktober 1994 (EFT L 293 af 12.11.1994, s. 5).

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 1355/96 af 8. juli 1996 (EFT L 175 af 13.7.1996, s. 3).


Top