EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000O0015

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3 november 1998 som ændret ved retningslinje af 16. november 2000 om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer
(ECB/2000/15)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 114–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 25 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 25 - 25
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2000/15/oj

32000O0015

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3 november 1998 som ændret ved retningslinje af 16. november 2000 om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer - (ECB/2000/15)

EF-Tidende nr. L 336 af 30/12/2000 s. 0114 - 0117


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 3. november 1998

som ændret ved retningslinje af 16. november 2000

om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer

(ECB/2000/15)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt "statutten"), særlig artikel 12.1, 14.3, 30 og 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til statuttens artikel 30.1 sammenholdt med artikel 43.1 og 43.4 forsynes Den Europæiske Centralbank (ECB) af de nationale centralbanker (NCB'er) i medlemsstater, som har indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (deltagende NCB'er) med valutareserveaktiver, bortset fra medlemsstaternes valutaer, euro, IMF-reservestillinger og særlige trækningsrettigheder (SDR), svarende til et beløb på op til 50000 mio. EUR. I statuttens artikel 30.1 er det tillige fastsat, at Styrelsesrådet for ECB beslutter, hvor stor en del der skal indbetales til ECB efter dens oprettelse, og hvor, store beløb der skal indbetales på senere tidspunkter. Statuttens artikel 30.1 fastsætter endvidere, at ECB skal have fuld ret til at besidde og forvalte de valutareserver, der overføres til den, og anvende dem til de formål, der er fastsat i statutten.

(2) I henhold til statuttens artikel 30.2 sammenholdt med artikel 43.6 fastsættes den enkelte, i nationale centralbanks bidrag i forhold til dens andel i ECB's kapital, der er indskudt af NCB'erne i medlemsstater uden dispensation.

(3) I henhold til statuttens artikel 30.3 krediterer ECB hver NCB med en fordring, der svarer til bidragets størrelse. I statuttens artikel 30.3 er det endvidere angivet, at Styrelsesrådet fastsætter pålydende og forrentning af disse fordringer.

(4) I henhold til artikel 30.6 i statutten træffer Styrelsesrådet for ECB alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af statuttens artikel 30.

(5) I statuttens artikel 33.2 er det fastsat, at hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's almindelige reservefond og om nødvendigt af de monetære indtægter i det pågældende i regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de deltagende NCB'er i overensstemmelse med statuttens artikel 32.5. I overensstemmelse med statuttens artikel 32.5 har Styrelsesrådet for ECB vedtaget beslutning af 3. november 1998 om fordelingen af i NBC'ernes monetære indtægter og ECB's tab i regnskabsperioden 1999-2001(1).

(6) I henhold til artikel 32.7 i statutten træffer Styrelsesrådet for ECB alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af statuttens artikel 32.

(7) I statuttens artikel 10.3 sammenholdt med artikel 43.4 er det fastsat, at ved beslutninger, der træffes i henhold til statuttens artikel 30, skal Styrelsesrådets medlemmers stemmer vægtes i overensstemmelse med andelen af ECB's kapital, der er indskudt af centralbankerne i medlemsstater uden dispensation.

(8) I henhold til artikel 12.1 og 14.3 i statutten udgør ECB's retningslinjer en integrerende del af fællesskabslovgivningen -

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

- "kontante midler": den lovlige valuta i USA (amerikanske dollar) og Japan (japanske yen)

- "valutareserveaktiver": værdipapirer, guld og kontante midler.

- "guld": fine troy ounces guld i form af London Good Delivery Bars som angivet af London, Bullion Market Association

- "deltagende medlemsstater": medlemsstater, der har indført den fælles valuta den 1. januar 1999 i overensstemmelse med traktaten.

- "deltagende NCB'er": de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater

- "værdipapirer": godkendte værdipapirer eller finansielle instrumenter som angivet af ECB

- "overgangsperiode": det tidsrum, der begynder den 1. januar 1999 og slutter den 31. december 2001.

Artikel 2

Overførsel af valutareserveaktiver fra deltagende NCB'er

1. Hver deltagende NCB overfører til ECB valutareserveaktiver i eller denomineret i amerikanske dollar, japanske yen og guld svarende til de eurobeløb, der er fastsat i bilag til denne retningslinje.

2. Beløbet i amerikanske dollar, japanske yen og guld (i fine troy ounces) svarende til de eurobeløb, der er fastsat i bilag til denne retningslinje, beregnes på grundlag af den vekselkurs mellem ecu og amerikanske dollar eller japanske yen, der er fastsat ved den daglige, samrådsprocedure via telekonference kl. 11.30, Bruxelles-tid, den 31. december 1998, mellem de centralbanker, som deltager i denne procedure, og for gulds vedkommende på grundlag af dollarprisen pr. fine troy ounce guld som fastsat i forbindelse med London gold fixing kl. 10.30, London-tid, den 31. december 1998. De således beregnede beløb bekræftes af ECB over for de deltagende NCB'er så tidligt som muligt den 31. december 1998.

3. Hver deltagende NCB overfører til ECB en portefølje af værdipapirer og kontante midler i, eller denomineret i amerikanske dollar eller japanske yen inden for de afvigelsesbånd for modificeret varighed på de taktiske benchmarkporteføljer, som angives af ECB, og i overensstemmelse med de kreditgrænser, som angives af ECB.

4. Afviklingsdatoerne for værdipapirer og kontante midler, der skal overføres til ECB, angives af ECB, og hver deltagende NCB giver i god tid instrukser vedrørende overdragelse af ejendomsretten til værdipapirer og overførsel af kontante midler til ECB på afviklingsdatoerne. Værdien af værdipapirerne beregnes på grundlag af priser, der angives af ECB, og hver deltagende NCB overfører værdipapirer og kontante midler til konti angivet af ECB.

5. Hver deltagende NCB overfører guld på de datoer, til de konti og på de steder, som angives af ECB.

Artikel 3

Pålydende, forrentning og løbetid af de fordringer, der svarer til de deltagende NCB'ers bidrag

1. ECB krediterer hver deltagende NCB med en eurodenomineret fordring, som svarer til den samlede modværdi i euro af hver deltagende NCB's bidrag i valutareserveaktiver.

2. Den samlede modværdi i euro af de valutareserveaktiver, der overføres af hver deltagende NCB, er fastsat i bilag til denne retningslinje.

3. Den fordring, hvormed ECB krediterer hver deltagende NCB, forrentes til en sats, der svarer til 85 % af den marginale rente, der anvendes af ESCB i dets primære markedsoperationer. Beregningen af renten på hver deltagende NCB's fordring foretages af ECB på daglig basis efter renteberegningskonventionen "faktisk antal dage/360".

4. Fordringen tilskrives renter ved slutningen af hvert regnskabsår. ECB underretter NCB'erne om de kumulative beløb en gang i kvartalet.

5. Fordringerne kan ikke indfries.

Artikel 4

Overgangsordning vedrørende valutakurstab,

1. Hver deltagende NCB nedskriver den fordring, hvormed ECB har krediteret den pågældende NCB, i det omfang, der er fastsat i stk. 2 og 4, hvis ECB lider et urealiseret tab i et regnskabsår i overgangsperioden som følge af et fald i modværdien i euro af ECB's valutareserveaktiver, som udelukkende skyldes ændringer i valutakurser eller guldpriser, forudsat at tabet ikke kan udlignes i overensstemmelse med artikel 33.2 i statutten.

2. I tilfælde af urealiserede tab som omhandlet i stk. 1 udlignes et underskud, der udelukkende skyldes sådanne tab i det pågældende regnskabsår, ved at hver deltagende NCB nedskriver en del af den oprindelige værdi af sin fordring svarende til dens andel i disse tab med et beløb op til den grænse, der er fastsat i stk. 4.

3. Udligningen af tab i henhold til stk. 2 finder sted på årsbasis sammen med beregningen af ESCB's monetære indtægter for det tilsvarende regnskabsår.

4. Nedskrivninger af værdien af hver deltagende NCB's fordring fastsættes i forhold til hver deltagende NCB's andel af ECB's kapital, der er indskudt af centralbankerne i medlemsstater uden dispensation. Den maksimale kumulative nedskrivning af værdien af hver deltagende NCB's fordring i overgangsperioden må ikke overstige 20 % af fordringens oprindelige værdi.

Artikel 5

Afsluttende bestemmelser

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater.

Denne retningslinje offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. november 1998.

Denne retningslinje er ændret og godkendt med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende den 16. november 2000.

På vegne af ECB's Styrelsesråd

Formand

Willem F. Duisenberg

(1) Se side 119 i denne Tidende.

Bilag

Modværdi i euro af de valutareserveaktiver, der skal overføres af hver deltagende NCB, hvis medlemsstat har indført den fælles valuta den 1. januar 1999

>TABELPOSITION>

Top