EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0058

Kommissionens direktiv 2000/58/EF af 22. september 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

OJ L 244, 29.9.2000, p. 78–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/58/oj

32000L0058

Kommissionens direktiv 2000/58/EF af 22. september 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 244 af 29/09/2000 s. 0078 - 0083


Kommissionens direktiv 2000/58/EF

af 22. september 2000

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/48/EF(2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/42/EF(4), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(5), senest ændret ved direktiv 2000/57/EF(6), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414E/ØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(7), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/10/EF(8), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det nye aktive stof, kresoxim-methyl, blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF ved Kommissionens direktiv 1999/1/EF(9) til anvendelse udelukkende som fungicid uden angivelse af særlige betingelser, der har virkning på afgrøder, der kan behandles med plantebeskyttelsesmidler, som indeholder kresoxim-methyl.

(2) Optagelsen i bilag I var baseret på en vurdering af de oplysninger, der var forelagt om den foreslåede anvendelse som fungicid på korn, kernefrugt og vinstokke. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om andre anvendelsesformål i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes maksimalgrænseværdier.

(3) Findes der ingen EF-maksimalgrænseværdi og heller ingen midlertidig maksimalgrænseværdi, skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden godkendelsen kan gives.

(4) Med optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF afsluttedes den tekniske og videnskabelige vurdering af kresoxim-methyl den 16. oktober 1998 i form af Kommissionens vurderingsrapport for kresoxim-methyl. I rapporten er den accepterede daglige indtagelse (ADI) for kresoxim-methyl fastsat til 0,4 mg/kg legemsvægt pr. dag. Forbrugernes livslange eksponering for levnedsmidler behandlet med kresoxim-methyl er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i EF, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af WHO(10), og det er blevet beregnet, at de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, ikke giver anledning til overskridelse af ADI.

(5) Der blev ikke fundet akutte toksiske virkninger, som kræver fastsættelse af en akut referencedosis, under den vurdering og drøftelse, der gik forud for optagelsen af kresoxim-methyl i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6) For nogle landbrugsprodukters vedkommende var betingelserne for at anvende kresoxim-methyl allerede fastlagt på en sådan måde, at der kan fastsættes definitive maksimalgrænseværdier.

(7) For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for rester i eller på produkter, for hvilke der ikke er givet nogen godkendelse, bør de midlertidige maksimalgrænseværdier sættes til bestemmelsesgrænseværdien for alle de produkter, der er omfattet af direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Fastsættelsen af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for kresoxim-methyl i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til bilag VI til direktiv 91/414/EØF, særlig del B, afsnit 2.4.2.3. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at fastsætte de fleste yderligere anvendelsesformål for kresoxim-methyl. Derefter bør de midlertidige maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(8) EF's handelspartnere er blevet hørt angående de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, via Verdenshandelsorganisationen (WTO), og deres bemærkninger til disse grænseværdier er blevet taget i betragtning. Kommissionen vil undersøge muligheden for at fastsætte importtolerancer for maksimalgrænseværdier for bestemte kombinationer af pesticider og afgrøder, hvis der forelægges acceptable data.

(9) Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af levnedsmidler, der er behandlet med pesticider.

(10) Dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Følgende indsættes i del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Følgende indsættes i del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF:

">TABELPOSITION>"

Artikel 3

Maksimalgrænseværdierne for kresoxim-methyl i bilaget til nærværende direktiv indsættes i bilag II til direktiv 90/642/EØF.

Artikel 4

1. I de tilfælde hvor maksimalgrænseværdien for kresoxim-methyl er angivet som "(p)", skal den forstås som midlertidig (p) efter artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF.

2. Fire år efter dette direktivs ikrafttrædelse ophører de midlertidige maksimalgrænseværdier for kresoxim-methyl i bilagene med at være midlertidige og bliver definitive, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 86/362/EØF og direktiv 86/363/EØF og artikel 3 i direktiv 90/642/EØF.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2001. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser anvendes fra den 1. april 2001.

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.

(2) EFT L 197 af 3.8.2000, s. 26.

(3) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43.

(4) EFT L 158 af 30.6.2000, s. 51.

(5) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.

(6) Se side 76 i denne Tidende.

(7) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(8) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 28.

(9) EFT L 21 af 28.1.1999, s. 21.

(10) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration With the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

BILAG

>TABELPOSITION>

Top