Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

OJ L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 79 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

EF-Tidende nr. L 197 af 03/08/2000 s. 0019 - 0025


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF

af 23. juni 2000

om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør foretages en forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet for alene at tage hensyn til de væsentlige krav, som de heri omhandlede produkter skal opfylde, således at de kan bevæge sig frit i det indre marked i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Edinburgh den 11. og 12. december 1992, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 10. og 11. december 1993.

(2) Begrundelsen for Rådets direktiv 73/241/EØF af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum(4) var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om visse former for kakao- og chokoladevarer kunne hindre disse produkters frie bevægelighed og derfor umiddelbart påvirke oprettelsen af fællesmarkedet og dettes funktion.

(3) Direktiv 73/241/EØF havde derfor til formål at fastlægge definitioner for kakao- og chokoladevarer og opstille fælles regler for sammensætning, pakning og mærkning af produkterne og for disses fabrikationskarakteristika for at sikre deres frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

(4) De pågældende definitioner og regler bør ændres for at tage hensyn til den tekniske udvikling og til udviklingen i forbrugernes smag samt tilpasses den almindelige fællesskabslovgivning, der gælder for levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning, sødestoffer og andre tilladte tilsætningsstoffer, aromaer, ekstraktionsmidler og analysemetoder.

(5) Det er i visse medlemsstater tilladt at tilsætte chokoladevarer op til højst 5 % andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør.

(6) Tilsætning af højst 5 % af visse andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør til chokoladevarer bør tillades i alle medlemsstaterne. Disse fedtstoffer bør være kakaosmørækvivalenter, og de bør derfor defineres efter tekniske og videnskabelige kriterier.

(7) For at sikre det indre markeds enhedspræg bør alle chokoladevarer, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, kunne markedsføres i Fællesskabet under de varebetegnelser, der fremgår af bestemmelserne i bilag I til dette direktiv.

(8) I henhold til de generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler(5), er navnlig en angivelse af ingredienser i henhold til artikel 6, obligatorisk. Dette direktiv gør direktiv 79/112/EØF anvendeligt på kakao- og chokoladevarer for at sikre en korrekt forbrugeroplysning.

(9) For så vidt angår chokoladevarer, der er tilsat andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør, bør der sikres en korrekt, neutral og objektiv forbrugeroplysning ud over ingredienslisten.

(10) På den anden side udelukker direktiv 79/112/EØF ikke, at det i mærkningen af chokoladevarer anføres, at der ikke er tilsat andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør, forudsat at oplysningen er korrekt, neutral og objektiv og ikke vildleder forbrugerne.

(11) Nogle af de betegnelser, der i kraft af dette direktiv er forbeholdt bestemte produkter, benyttes i sammensatte varebetegnelser, som ifølge skik og brug i visse medlemsstater anvendes for at betegne produkter, som ikke kan forveksles med dem, der er defineret i dette direktiv. Disse betegnelser bør derfor bevares. De bør dog anvendes i overensstemmelse med direktiv 79/112/EØF, særlig artikel 5.

(12) Udviklingen af det indre marked siden vedtagelsen af direktiv 73/241/EØF giver mulighed for at behandle "sød chokolade" som "mørk chokolade".

(13) Den i direktiv 73/241/EØF fastsatte undtagelse, hvorefter Det Forenede Kongerige og Irland på deres område kan tillade anvendelse af betegnelsen "milk chocolate" for "milk chocolate with high milk content", bør opretholdes. Sidstnævnte betegnelse bør dog erstattes af betegnelsen "family milk chocolate".

(14) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, stk. 3, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå traktatens mål.

(15) Kakao, kakaosmør og en række andre vegetabilske fedtstoffer, der anvendes ved fremstillingen af chokolade, produceres fortrinsvis i udviklingslande. Af hensyn til befolkningerne i disse udviklingslande bør der indgås aftaler, der er så langsigtede som muligt. Kommissionen bør derfor undersøge, hvilken støtte Fællesskabet kan yde i denne forbindelse med hensyn til kakaosmør og andre vegetabilske fedtstoffer, navnlig gennem fremme af "fair handel".

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(17) For at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne afholde sig fra at vedtage nationale bestemmelser for de pågældende produkter, som ikke er hjemlet i dette direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum som defineret i bilag I.

Artikel 2

1. De andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør, der er defineret og opført i bilag II, kan tilsættes de chokoladevarer, der er defineret i bilag I, del A, punkt 3, 4, 5, 6, 8 og 9. Denne tilsætning må ikke udgøre mere end 5 % af det færdige produkt efter fradrag af den samlede vægt af de øvrige spiselige stoffer, der måtte være anvendt i overensstemmelse med bilag I, del B, uden at mindsteindholdet af kakaosmør eller kakaotørstof derved må reduceres.

2. Chokoladevarer, der i henhold til stk. 1 indeholder andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør, kan markedsføres i alle medlemsstater på betingelse af, at mærkningen som omhandlet i artikel 3 suppleres med den iøjnefaldende og klart læselige angivelse: "Indeholder også andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør". Denne angivelse skal stå i samme synsfelt som ingredienslisten, være klart adskilt fra denne og stå med mindst lige så stor skrift og med fede typer samt i nærheden af varebetegnelsen; uanset dette krav kan varebetegnelsen også stå andre steder.

3. Ændringer af bilag II foretages efter proceduren i traktatens artikel 95.

4. Senest den 3. februar 2006 fremsætter Kommissionen om nødvendigt, i henhold til traktatens artikel 95 og under hensyn til en undersøgelse af dette direktivs virkninger for økonomien i de lande, der producerer kakao og andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør, et forslag til ændring af listen i bilag II.

Artikel 3

Direktiv 79/112/EØF anvendes for de i bilag I nævnte produkter på følgende betingelser:

1) Varebetegnelserne i bilag I er forbeholdt de i bilaget nævnte produkter og skal benyttes i handelen for at betegne dem.

De pågældende varebetegnelser kan dog anvendes supplerende og i overensstemmelse med de bestemmelser eller den skik og brug, der gælder i den medlemsstat, hvor salget til den endelige forbruger finder sted, for at betegne andre produkter, som ikke kan forveksles med de i bilag I definerede.

2) Når de produkter, der er defineret i bilag I, del A, punkt 3, 4, 5, 6, 7 og 10, sælges i blandinger, kan deres varebetegnelser erstattes af betegnelsen "blandede chokolader", eller "blandede fyldte chokolader" eller en lignende betegnelse. I så fald kan der opstilles en samlet ingrediensliste for alle de produkter, der indgår i blandingen.

3) Mærkningen af de kakao- og chokoladevarer, der er defineret i bilag I, del A, punkt 2, litra c) og d), samt punkt 3, 4, 5, 8 og 9, skal oplyse om det samlede kakaotørstofindhold ved angivelsen "mindst ... % kakaotørstof".

4) For så vidt angår varerne i bilag I, del A, punkt 2, litra b), og del A, punkt 2, litra d), punktummets anden del, skal mærkningen angive indholdet af kakaosmør.

5) Varebetegnelserne "mørk chokolade", "mælkechokolade" og "overtrækschokolade", som omhandlet i bilag I, kan suppleres med angivelser eller betegnelser, der vedrører kvaliteten, når produkterne indeholder:

- for mørk chokolades vedkommende: mindst 43 % kakaotørstof, heraf mindst 26 % kakaosmør

- for mælkechokolades vedkommende: mindst 30 % kakaotørstof og mindst 18 % mælketørstof, der er fremstillet af helt eller delvis inddampet sødmælk, letmælk eller skummetmælk, fløde, eller helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt, heraf mindst 4,5 % mælkefedt

- for overtrækschokolades vedkommende: mindst 16 % affedtet kakaotørstof.

Artikel 4

For de i bilag I definerede produkter må medlemsstaterne ikke vedtage nationale bestemmelser, der ikke er hjemlet i dette direktiv.

Artikel 5

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv vedtages for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2:

- tilpasning af dette direktiv til de almindelige fællesskabsbestemmelser, der gælder for levnedsmidler

- tilpasning af bilag I, del B, nr. 2, samt del C og D, til den tekniske udvikling.

2. Senest den 3. august 2003 tager Europa-Parlamentet og Rådet på forslag af Kommissionen stk. 1, andet led, op til fornyet behandling med henblik på en eventuel udbygning af proceduren for tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, jf. dog artikel 2, stk. 3.

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 69/414/EØF(7) i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Rådets direktiv 73/241/EØF ophæves med virkning fra den 3. august 2003.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 8

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 3. august 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Disse love og bestemmelser anvendes på en sådan måde:

- at markedsføring af de i bilag I definerede produkter, der er i overensstemmelse med definitionerne og reglerne i dette direktiv, tillades fra den 3. august 2003

- at markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes fra den 3. august 2003.

Dog er det tilladt at markedsføre produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som inden den 3. august 2003 er mærket i overensstemmelse med Rådets direktiv 73/241/EØF, indtil lagrene er opbrugt.

3. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 9

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

J. Sócrates

Formand

(1) EFT C 231 af 9.8.1996, s. 1, ogEFT C 118 af 17.4.1998, s. 10.

(2) EFT C 56 af 24.2.1997, s. 20.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 23.10.1997 (EFT C 339 af 10.11.1997, s. 128), Rådets fælles holdning af 28.10.1999 (EFT C 10 af 13.1.2000, s. 1), Europa-Parlamentets afgørelse af 15.3.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 25.5.2000.

(4) EFT L 228 af 16.8.1973, s. 23. Direktivet er senest ændret ved direktiv 89/344/EØF (EFT L 142 af 25.5.1989, s. 19).

(5) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/4/EF (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 21).

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 291 af 19.11.1969, s. 9.

BILAG I

PRODUKTERNES VAREBETEGNELSER, DEFINITIONER OG KARAKTERISTISKE EGENSKABER

A. BETEGNELSER OG DEFINITIONER

1. Kakaosmør

Betegner fedtet fra kakaobønner eller dele af kakaobønner med følgende karakteristiske egenskaber:

>TABELPOSITION>

2. a) Kakaopulver, kakao

Betegner det produkt, der fremkommer ved forarbejdning til pulver af kakaobønner, efter at disse er renset og afskallet samt brændt, og som indeholder mindst 20 % kakaosmør i tørstoffet og højst 9 % vand.

b) Fedtfattig kakao, fedtfattigt kakaopulver

Betegner kakaopulver med et indhold af kakaosmør i tørstoffet på under 20 vægtprocent.

c) Chokoladepulver

Betegner det produkt, der er en blanding af kakaopulver og sukker med et indhold af kakaopulver på mindst 32 %.

d) Sukret kakaopulver, sukret kakao

Betegner det produkt, der består af en blanding af kakaopulver og sukker med et indhold af kakaopulver på mindst 25 %; disse betegnelser kan suppleres med "fedtfattig", når produktet i henhold til litra b) er fedtfattigt.

3. Mørk chokolade eller chokolade

a) Betegner det produkt, der er fremstillet af kakaoprodukter og sukker, og som - med forbehold af litra b) - indeholder mindst 35 % kakaotørstof i alt, heraf mindst 18 % kakaosmør og mindst 14 % affedtet kakaotørstof.

b) Hvis denne betegnelse imidlertid suppleres med ordene:

- "krymmel" eller "flager": skal produktet i form af krymmel eller flager indeholde mindst 32 % kakaotørstof i alt, heraf mindst 12 % kakaosmør og mindst 14 % affedtet kakaotørstof

- "overtræk": skal produktet indeholde mindst 35 % kakaotørstof i alt, heraf mindst 31 % kakaosmør og mindst 2,5 % affedtet kakaotørstof

- "Gianduia" (eller en af de afledte former af ordet "gianduia") nøddechokolade: et produkt, der for det første skal være fremstillet af chokolade, som indeholder mindst 32 % kakaotørstof i alt, heraf mindst 8 % affedtet kakaotørstof, og for det andet af fint knuste hasselnødder i sådanne mængder, at 100 g af varen indeholder mindst 20 g og højst 40 g hasselnødder. Følgende kan tilsættes:

a) mælk og/eller mælketørstof, fremstillet ved inddampning, i et sådant forhold, at det færdige produkt højst indeholder 5 % mælketørstof

b) hele eller hakkede mandler, hasselnødder og andre nøddesorter i sådanne mængder, at de sammen med de fint knuste hasselnødder højst udgør 60 % af produktets samlede vægt.

4. Mælkechokolade

a) Betegner det produkt, der er fremstillet af kakaoprodukter, sukker og mælk eller mælkeprodukter, og som - med forbehold af litra b) - indeholder:

- mindst 25 % kakaotørstof i alt

- mindst 14 % mælketørstof, der er fremstillet af helt eller delvis inddampet sødmælk, letmælk eller skummetmælk, fløde, helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt

- mindst 2,5 % affedtet kakaotørstof

- mindst 3,5 % mælkefedt

- og mindst 25 % fedtstof (bestående af kakaosmør og mælkefedt) i alt.

b) Hvis denne betegnelse imidlertid suppleres med ordene:

- "krymmel" eller "flager": skal produktet i form af krymmel eller flager indeholde mindst 20 % kakaotørstof i alt og mindst 12 % mælketørstof, der er fremstillet af helt eller delvis inddampet sødmælk, letmælk eller skummetmælk, fløde, helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt samt mindst 12 % fedtstof (bestående af kakaosmør og mælkefedt) i alt

- "overtræk": skal produktet indeholde mindst 31 % fedtstof (bestående af kakaosmør og mælkefedt) i alt

- "Gianduia" (eller en af de afledte former af ordet "gianduia") nøddemælkechokolade: et produkt, der for det første skal være fremstillet af mælkechokolade, som mindst indeholder 10 % mælketørstof fremstillet af helt eller delvis inddampet sødmælk, letmælk eller skummetmælk, fløde, helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt, og for det andet af fint knuste hasselnødder i sådanne mængder, at 100 g af produktet indeholder mindst 15 g og højst 40 g hasselnødder. Der kan også tilsættes hele eller hakkede mandler, hasselnødder og andre nøddesorter i sådanne mængder, at de sammen med de fint knuste hasselnødder højst udgør 60 % af produktets samlede vægt.

c) Når i denne betegnelse ordet "mælk" erstattes med:

- "fløde": skal produktet indeholde mindst 5,5 % mælkefedt

- "skummetmælk": må produktet højst indeholde 1 % mælkefedt.

d) Det Forenede Kongerige og Irland kan inden for deres område tillade anvendelsen af betegnelsen "milk chocolate" til at betegne det i punkt 5 nævnte produkt, hvis udtrykket i begge tilfælde ledsages af en angivelse af den mængde mælketørstof, der er fastsat for hvert af de to produkter, med betegnelsen "mælketørstof mindst ... %".

5. Lys mælkechokolade

Betegner det produkt, der er fremstillet af kakaoprodukter, sukker og mælk eller mælkeprodukter, og som indeholder:

- mindst 20 % kakaotørstof i alt

- mindst 20 % mælketørstof, der er fremstillet af helt eller delvis inddampet sødmælk, letmælk eller skummetmælk, fløde, helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt

- mindst 2,5 % affedtet kakaotørstof

- mindst 5 % mælkefedt

- og mindst 25 % fedtstof (bestående af kakaosmør og mælkefedt) i alt.

6. Hvid chokolade

Betegner det produkt, der er fremstillet af kakaosmør, mælk eller mælkeprodukter og sukker, og som indeholder mindst 20 % kakaosmør og mindst 14 % mælketørstof, der er fremstillet af helt eller delvis inddampet sødmælk, letmælk eller skummetmælk, fløde, helt eller delvis inddampet fløde, smør eller mælkefedt, hvoraf mindst 3,5 % er mælkefedt.

7. Fyldt chokolade

Betegner det fyldte produkt, overtrukket med et af de i punkt 3, 4, 5 og 6 definerede produkter. Betegnelsen gælder ikke produkter, hvis indre består af finere bagerivarer, konditor- og biskuitvarer eller konsumis.

Den chokolade, som den fyldte chokolade er overtrukket med, skal udgøre mindst 25 % af varens samlede vægt.

8. Chocolate a la taza

Betegner det produkt, der er fremstillet af kakaoprodukter, sukker samt mel eller stivelse af hvede, ris eller majs, og som indeholder mindst 35 % kakaotørstof i alt, hvoraf mindst 18 % kakaosmør og mindst 14 % affedtet kakaotørstof, og højst 8 % mel eller stivelse.

9. Chocolate familiar a la taza

Betegner det produkt, der er fremstillet af kakaoprodukter, sukker samt mel eller stivelse af hvede, ris eller majs, og som indeholder mindst 30 % kakaotørstof i alt, hvoraf mindst 18 % kakaosmør og mindst 12 % affedtet kakaotørstof, og højst 18 % mel eller stivelse.

10. Dessertchokolade

Betegner det produkt, der kan spises i en enkelt mundfuld, og som består af

- fyldt chokolade eller

- ren chokolade eller en sammensætning eller blanding af chokolade, som defineret i punkt 3, 4, 5 eller 6, og andre spiselige stoffer, forudsat at chokoladen udgør mindst 25 % af produktets samlede vægt.

B. TILLADTE FAKULTATIVE INGREDIENSER

Tilsætning af spiselige stoffer

1. Med forbehold af artikel 2 og afsnit B, punkt 2, kan der til de chokoladeprodukter, der er defineret i del A, punkt 3, 4, 5, 6, 8 og 9, også tilsættes andre spiselige stoffer.

Dog er tilsætningen af:

- animalske fedtstoffer og tilberedninger heraf, som ikke udelukkende stammer fra mælk, forbudt

- mel eller stivelse kun tilladt, såfremt tilsætningen heraf er i overensstemmelse med definitionerne i del A, punkt 8 og 9.

Mængden af disse tilsatte spiselige stoffer må ikke overstige 40 % af det færdige produkts samlede vægt.

2. Kun aromaer, som ikke efterligner smagen af chokolade eller mælkefedt, kan tilsættes de produkter, der er defineret i del A, punkt 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9.

C. BEREGNING AF PROCENTER

Mindsteindholdet i produkterne i del A, punkt 3, 4, 5, 6, 8 og 9, beregnes efter fradrag af vægten af de i del B omhandlede ingredienser. For produkterne i del A, punkt 7 og 10, beregnes mindsteindholdet efter fradrag af vægten af de i del B omhandlede ingredienser samt vægten af fyldet.

For så vidt angår de i del A, punkt 7 og 10, definerede produkter beregnes indholdet af chokolade i forhold til den samlede vægt af det færdige produkt, inklusive fyldet.

D. FORMER FOR SUKKER

Ved former for sukker forstås i dette direktiv ikke kun sådanne former for sukker, som er omfattet af Rådets direktiv 73/437/EØF af 11. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om visse former af sukker bestemt til menneskeføde(1).

(1) EFT L 356 af 27.12.1973, s. 71. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1985.

BILAG II

VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1

De vegetabilske fedtstoffer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, er, ublandede eller blandede, kakaosmørækvivalenter og skal være i overensstemmelse med følgende kriterier:

a) de udgør vegetabilske fedtstoffer uden indhold af laurinsyre med stort indhold af symmetriske monoumættede triglycerider af POP-, POSt- og StOSt-typen(1)

b) de kan i et hvilket som helst forhold blandes med kakaosmør og er forenelige med dettes fysiske egenskaber (smeltepunkt og krystalliseringstemperatur, smeltehastighed, behov for hærdning)

c) de fremstilles udelukkende ved raffinering og/eller fraktionering; enzymatisk ændring af triglyceridstrukturen er udelukket.

I overensstemmelse med disse kriterier kan følgende vegetabilske fedtstoffer udvundet af nedenstående planter anvendes:

>TABELPOSITION>

Som en undtagelse kan medlemsstaterne endvidere tillade, at kokosolie anvendes til følgende formål: chokolade, der anvendes til fremstilling af konsumis og lignende frosne produkter.

(1) P (palmitinsyre), O (oliesyre), St (stearinsyre).

Top