EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0041

2000/41/EF: Kommissionens beslutning af 29. december 1999 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed (meddelt under nummer K(1999) 5135) (Kun den engelske udgave er autentisk)

OJ L 13, 19.1.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/41(1)/oj

32000D0041

2000/41/EF: Kommissionens beslutning af 29. december 1999 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed (meddelt under nummer K(1999) 5135) (Kun den engelske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 013 af 19/01/2000 s. 0027 - 0028


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. december 1999

om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed

(meddelt under nummer K(1999) 5135)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2000/41/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 955/1999(2), særlig artikel 12, stk. 5, litra a) (iii), og artikel 249, stk. 4,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1662/1999(4), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De bindende tariferingsoplysninger, der er anført i bilaget til denne beslutning, afviger fra andre bindende tariferingsoplysninger og vedrører tariferinger, som ikke er i overensstemmelse med de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, der er fastsat i del I, afsnit I, litra A, i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2626/1999(6);

(2) de pågældende bindende tariferingsoplysninger bør ikke længere være gyldige, og følgelig må de toldmyndigheder, der har meddelt dem, hurtigst muligt ophæve dem og samtidige underrette Kommissionen herom;

(3) i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93 bør modtageren i givet fald have mulighed for i et bestemt tidsrum at påberåbe sig den bindende tariferingsoplysning, der således ophører med at være gyldig;

(4) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De bindende tariferingsoplysninger, der er anført med referencer i første kolonne i skemaet i bilaget, og som de i anden kolonne anførte toldmyndigheder har meddelt, med angivelse af den tarifering, der er anført i tredje kolonne, bør ophæves hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest enogtyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende af denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2) EFT L 119 af 7.5.1999, s. 1.

(3) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4) EFT L 197 af 29.7.1999, s. 25.

(5) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(6) EFT L 321 af 14.12.1999, s. 3.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top