EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0014

2000/823/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 16. november 2000 vedrørende Bank of Greece' indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greece' første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed (ECB/2000/14)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 110–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/823/oj

32000D0014

2000/823/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 16. november 2000 vedrørende Bank of Greece' indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greece' første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed (ECB/2000/14)

EF-Tidende nr. L 336 af 30/12/2000 s. 0110 - 0113


Den Europæiske Centralbanks afgørelse

af 16. november 2000

vedrørende Bank of Greece' indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greece' første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed

(ECB/2000/14)

(2000/823/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt "statutten"), særlig artikel 28, 30, 34 og 49, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Rådets beslutning 2000/427/EF af 19. juni 2000 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Grækenlands tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2001(1) opfylder Grækenland de nødvendige betingelser for indførelse af den fælles valuta, og den dispensation, der er indrømmet Grækenland som fastsat i fjerde betragtning i Rådets beslutning 98/317/EF af 3. maj 1998 i overensstemmelse med traktatens artikel 109 J, stk. 4, ophæves med virkning fra den 1. januar 2001(2). Som følge heraf bliver Bank of Greece med virkning fra den 1. januar 2001 en national centralbank (NCB) i en medlemsstat uden dispensation for så vidt angår denne afgørelse.

(2) I henhold til statuttens artikel 28.1 skal Den Europæiske Centralbanks (ECB) kapital, som blev operationel, da ECB indledte sit virke, udgøre 5000 mio. EUR. I henhold til statuttens artikel 28.2 er Den Europæiske Unions medlemsstaters nationale centralbanker de eneste indskydere og ejere af ECB's kapital, og kapitalindskuddet bestemmes efter den fordelingsnøgle, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 29. Ifølge afgørelse ECB/1998/13 af 1. december 1998 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank(3) og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 98/382/EF af 5. juni 1998 om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank(4) udgør Bank of Greece' vægt i den i statuttens artikel 29.1 anførte fordelingsnøgle 2,0564 %.

(3) I henhold til statuttens artikel 49.1 skal en centralbank i en medlemsstat, hvis dispensation er blevet ophævet, indbetale sin kapitalandel i ECB i samme omfang som centralbankerne i andre medlemsstater uden dispensation. I henhold til statuttens artikel 28.3 fastsætter ECB's Styrelsesråd, i hvilket omfang og i hvilken form kapitalen skal indbetales. ECB's Styrelsesråd har i beslutning ECB/1998/2 af 9. juni 1998 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for indbetalingen af Den Europæiske Centralbanks kapital(5), fastsat, at kapitalandele fra NCB'er i medlemsstater uden dispensation skal indbetales fuldt ud. Bank of Greece skal derfor indbetale sin kapitalandel i ECB fuldt ud.

(4) I statuttens artikel 48 er det fastsat, at uanset statuttens artikel 28.3 skal centralbankerne i medlemsstater med dispensation ikke indbetale deres kapitalandele, medmindre Det Generelle Råd for ECB med et flertal, der udgør mindst to tredjedele af ECB's indskudte kapital og repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele, beslutter, at der skal indbetales en mindsteprocentdel som bidrag til ECB's driftsudgifter. Det Generelle Råd for ECB har med afgørelse ECB/1998/14 af 1. december 1998 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de nationale centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater kan indbetale deres kapitalandele i Den Europæiske Centralbank(6), besluttet, at NCB'erne i medlemsstater med dispensation skal indbetale 5 % af deres kapitalandel i ECB. I overensstemmelse med afgørelse ECB/1998/14 betalte Bank of Greece den 1. juni 1998 et beløb på 5141000 EUR af sin kapitalandel på 102820000 EUR. Bank of Greece skal derfor indbetale det beløb af sin kapitalandel, der ikke allerede er indbetalt, fuldt ud.

(5) I henhold til statuttens artikel 30.1 sammenholdt med artikel 43.1 og 43.4 forsynes ECB af de nationale centralbanker i medlemsstater uden dispensation med valutareserveaktiver, bortset fra medlemsstaternes valutaer, euro, IMF-reservestillinger og særlige trækningsrettigheder (SDR), svarende til et beløb på op til 50000 mio. EUR. I statuttens artikel 30.1 er det tillige fastsat, at ECB skal have fuld ret til at besidde og forvalte de valutareserver, der overføres til den, og anvende dem til de formål, der er fastsat i statutten.

(6) Statuttens artikel 30.1 fastsætter endvidere, at Styrelsesrådet for ECB beslutter, hvor stor en del der skal indbetales til ECB efter dens oprettelse, og hvor store beløb der skal indbetales på senere tidspunkter. Styrelsesrådet for ECB har i retningslinje af 3. november 1998, som ændret ved retningslinje ECB/2000/15 af 16. november 2000 om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer, der er vedføjet som bilag til denne afgørelse, besluttet, at NCB'er, hvis medlemsstater har indført den fælles valuta den 1. januar 1999, overfører valutareserveaktiver svarende til et samlet eurobeløb på 39468950000 EUR til ECB. Til fremme af åbenhed er det fundet hensigtsmæssigt at offentliggøre retningslinje ECB/2000/15 som bilag til denne afgørelse i forbindelse med Bank of Greece' første overførsel af valutareserveaktiver til ECB.

(7) I henhold til statuttens artikel 30.2 sammenholdt med artikel 43.6 fastsættes den enkelte NCB's bidrag i forhold til dens andel i ECB's kapital, der er indskudt af NCB'erne i medlemsstater uden dispensation.

(8) I henhold til statuttens artikel 49.1 skal en centralbank i en medlemsstat, hvis dispensation er blevet ophævet, overføre valutareserveaktiver til ECB i overensstemmelse med statuttens artikel 30.1. I statuttens artikel 49.1 er det tillige anført, at det beløb, der skal overføres, fastsættes ved at gange euroværdien, beregnet efter de gældende vekselkurser, af de valutareserveaktiver, som allerede er blevet overført til ECB i overensstemmelse med artikel 30.1, med forholdet mellem antallet af kapitalandele indskudt af den pågældende NCB og antallet af kapitalandele, der allerede er indbetalt af de øvrige NCB'er. "Valutareserveaktiver, som allerede er blevet overført til ECB i overensstemmelse med artikel 30.1" udgør de aktiver i eller denomineret i amerikanske dollar, japanske yen og guld i form af London Good Delivery Bars, som er overført til ECB af de NCB'er, hvis medlemsstater indførte den fælles valuta den 1. januar 1999, i overensstemmelse med bestemmelserne i retningslinje ECB/2000/15, der er vedføjet som bilag til denne afgørelse. Ved "antallet af kapitalandele, der er indbetalt af de øvrige nationale centralbanker" forstås, i overensstemmelse med statuttens artikel 30.2 sammenholdt med artikel 43.6, antallet af kapitalandele, der er indbetalt af de øvrige centralbanker i medlemsstater uden dispensation. Det resulterende beløb udgør den samlede modværdi i euro af de valutareserver, som skal overføres i henhold til statuttens artikel 49.1.

(9) I henhold til artikel 30.6 i statutten træffer Styrelsesrådet for ECB alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af statuttens artikel 30. Styrelsesrådet for ECB mener, at Bank of Greece med henblik på opfyldelse af kravene i ovenstående betragtning 8 skal overføre de samme beløb i valutareserveaktiver i eller denomineret i amerikanske dollar, japanske yen og guld, som ville være blevet overført til ECB af Bank of Greece, hvis denne havde været en NCB i en medlemsstat uden dispensation den 1. januar 1999. Styrelsesrådet for ECB bemærker, at den samlede værdi af de nævnte amerikanske dollar, japanske yen og guldbeholdninger i valutareserveaktiver skal svare til modværdien i euro af de valutareserveaktiver, som Bank of Greece skal overføre til ECB i henhold til statuttens artikel 49.1.

(10) I henhold til statuttens artikel 30.3 krediterer ECB hver NCB med en fordring, der svarer til bidragets størrelse. I samme bestemmelse er det tillige angivet, at Styrelsesrådet for ECB fastsætter pålydende og forrentning af disse fordringer. Styrelsesrådet for ECB har fastsat pålydende og forrentning af de fordringer, der er krediteret de NCB'er, hvis medlemsstater indførte den fælles valuta den 1. januar 1999, i retningslinje ECB/2000/15, der er vedføjet som bilag til denne afgørelse. Med forbehold af de nærmere bestemmelser i denne afgørelse gælder reglerne i retningslinje ECB/2000/15 for fastsættelse af pålydende og forrentning af den fordring, hvormed ECB skal kreditere Bank of Greece i medfør af statuttens artikel 30.3.

(11) I statuttens artikel 49.2 er det fastsat, at ud over den indbetaling, der skal foretages i medfør af artikel 49.1, skal centralbanken i en medlemsstat, hvis dispensation er blevet ophævet, bidrage til ECB's reserver, til de hensættelser, der svarer til reserver, samt til det beløb, der stadig skal afsættes til reserver og hensættelser svarende til saldoen på resultatopgørelsen pr. 31. december i året forud for ophævelsen af dispensationen. I statuttens artikel 49.2 er det endvidere fastsat, at det beløb, der skal bidrages med, fastsættes ved at gange omfanget af reserverne, som defineret ovenfor og som de fremgår af den godkendte balance for ECB, med forholdet mellem antallet af kapitalandele indskudt af den pågældende centralbank og antallet af kapitalandele, der allerede er indbetalt af de øvrige centralbanker. I statuttens artikel 33.1 sammenholdt med artikel 43.5 er det fastsat, at efter overførsel af et beløb, som ikke må overstige 20 % af ECB's nettooverskud, til den almindelige reservefond fordeles det resterende netooverskud til centralbankerne i medlemsstater uden dispensation i forhold til deres indbetalte andel af den indskudte kapital. Ved "antallet af kapitalandele, der allerede er indbetalt af de øvrige nationale centralbanker" forstås, i overensstemmelse med statuttens artikel 33.1 sammenholdt med artikel 43.5, antallet af kapitalandele indbetalt af de øvrige centralbanker i medlemsstater uden dispensation.

(12) I statuttens artikel 10.3 sammenholdt med artikel 43.4 er det fastsat, at ved beslutninger, der træffes i henhold til statuttens artikel 28 og 30, skal Styrelsesrådets medlemmers stemmer vægtes i overensstemmelse med andelen af ECB's kapital, der er indskudt af centralbankerne i medlemsstater uden dispensation.

(13) I overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i ECB's forretningsorden har direktøren for Bank of Greece deltaget i mødet i Styrelsesrådet, hvor denne afgørelse blev vedtaget -

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

- "kontante midler": den lovlige valuta i USA ("amerikanske dollar") og Japan ("japanske yen")

- "valutareserveaktiver": værdipapirer, guld og kontante midler

- "guld": fine troy ounces guld i form af London Good Delivery Bars som angivet af London Bullion Market Association

- "værdipapirer": godkendte værdipapirer og finansielle instrumenter som angivet af ECB.

Artikel 2

Betaling af kapital

Bank of Greece skal indbetale 95 % af sin kapitalandel i ECB svarende til et beløb på 97679000 EUR. Beløbene, der skal betales af Bank of Greece, forfalder den 1. januar 2001. Bank of Greece skal i god tid give instrukser vedrørende overførslen af dette beløb samt påløbne renter den 2. januar 2001 via Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) eller til ECB's konto i Den Internationale Betalingsbank som angivet af ECB. Renten beregnes til en sats, der svarer til den marginale rente, der er anvendt af ESCB i dets seneste primære markedsoperation, og renten beregnes på daglig basis efter rentekonventionen "faktisk antal dage/360".

Artikel 3

Overførsel af valutareserveaktiver

1. Bank of Greece overfører de samme beløb i valutareserveaktiver i eller denomineret i amerikanske dollar, japanske yen og guld, som ville være blevet overført til ECB af Bank of Greece, hvis denne havde været en NCB i en medlemsstat uden dispensation den 1. januar 1999.

2. Bank of Greece overfører til ECB en portefølje af værdipapirer og kontante midler i eller denomineret i amerikanske dollar eller japanske yen inden for de afvigelsesbånd for modificerede varigheder på de taktiske benchmarkporteføljer, som angives af ECB, og i overensstemmelse med de kreditgrænser, som angives af ECB.

3. Afviklingsdatoerne for værdipapirer og kontante midler, der skal overføres til ECB, angives af ECB, og Bank of Greece giver i god tid instrukser vedrørende overdragelse af ejendomsretten til værdipapirerne og overførsel af kontante midler til ECB på afviklingsdatoerne. Værdien af værdipapirerne beregnes på grundlag af priser, der angives af ECB, og Bank of Greece overfører værdipapirer og kontante midler til de konti, der angives af ECB.

4. Bank of Greece overfører guld på de datoer, til de konti og på de steder, der angives af ECB.

Artikel 4

Pålydende, forrentning og løbetid af den fordring, der svarer til Bank of Greece' bidrag, og overgangsordning vedrørende valutakurstab

1. Med forbehold af de nærmere bestemmelser i denne afgørelse gælder reglerne i artikel 3 og 4 i retningslinje ECB/2000/15, der er vedføjet som bilag til denne afgørelse, med virkning fra den 1. januar 2001 for den fordring, hvormed ECB skal kreditere Bank of Greece i medfør af statuttens artikel 30.3.

2. Med henblik på beregning af den fordring, hvormed ECB skal kreditere Bank of Greece i overensstemmelse med statuttens artikel 30.3 og artikel 3.1 i retningslinje ECB/2000/15, beregnes den samlede modværdi i euro af de af Bank of Greece overførte valutareserveaktiver på grundlag af den vekselkurs mellem euro og amerikanske dollar eller japanske yen, der fastsættes i forbindelse med den daglige samrådsprocedure via telekonference den 29. december 2000 mellem de centralbanker, som deltager i denne procedure, og for gulds vedkommende på grundlag af dollarprisen på guld pr. fine troy ounce som fastsat i forbindelse med London gold fixing kl. 10.30, London-tid, den 29. december 2000. Det således beregnede beløb bekræftes af ECB over for Bank of Greece så tidligt som muligt den 29. december 2000.

Artikel 5

Bidrag til ECB's reserver og hensættelser

1. I henhold til statuttens artikel 49.2 bidrager Bank of Greece til ECB's reserver, til de hensættelser, der svarer til reserver, samt til det beløb, der stadig skal afsættes til reserver og hensættelser svarende til saldoen på resultatopgørelsen pr. 31. december i det regnskabsår, der slutter den 31. december 2000. Det beløb, som Bank of Greece skal bidrage med, fastsættes ved at gange omfanget af reserverne, som defineret ovenfor og som de fremgår af den godkendte balance for ECB pr. 31. december 2000, med forholdet mellem antallet af kapitalandele indskudt af Bank of Greece og antallet af kapitalandele, der allerede er indbetalt af de øvrige centralbanker i medlemsstater uden dispensation.

2. Uden at berøre rækkevidden af det ovenfor bestemte, inkluderer "ECB's reserver" og "hensættelser, der svarer til reserver", som nævnt i stk. 1, ECB's almindelige reservefond og hensættelser til dækning af tab i forbindelse med ændringer i valutakurser og markedspriser.

3. Det beløb, der skal betales af Bank of Greece i henhold til stk. 1, forfalder den 1. januar 2001. ECB beregner i god tid og bekræfter over for Bank of Greece de beløb, som Bank of Greece skal bidrage med til ECB i henhold til stk. 1, og Bank of Greece giver instrukser vedrørende overførslen til ECB den 30. marts 2001 af de pågældende beløb samt påløbne renter via TARGET eller til ECB's konto i Den Internationale Betalingsbank, som angivet af ECB. Renter tilskrives fra den 1. januar til og med den 30. marts 2001 til en sats, som svarer til den marginale rente, der er anvendt af ESCB i dets seneste primære markedsoperation, og renteberegningen foretages på daglig basis efter renteberegningskonventionen "faktisk antal dage/360".

Artikel 6

Afsluttende bestemmelser

Retningslinje ECB/2000/15 vedføjes til fremme af åbenhed som bilag til denne afgørelse.

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. november 2000.

ECB's formand

Willem F. Duisenberg

(1) EFT L 167 af 7.7.2000, s. 19.

(2) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 30.

(3) EFT L 125 af 19.5.1999, s. 33.

(4) EFT L 171 af 17.6.1998, s. 33.

(5) EFT L 8 af 14.1.1999, s. 33.

(6) EFT L 110 af 28.4.1999, s. 33.

Top