EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y1112(02)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 24. august 1999 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (CON/99/11)

OJ C 324, 12.11.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31999Y1112(02)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 24. august 1999 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (CON/99/11)

EF-Tidende nr. C 324 af 12/11/1999 s. 0011 - 0012


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 24. august 1999

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser

(CON/99/11)

(1999/C 324/07)

1. Den 13. august 1999 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en ECB-udtalelse om forslag til Rådets forordning (EF) om ovennævnte emne (i det følgende benævnt "forordningsudkastet").

2. ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser. I henhold til artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne ECB-udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet for ECB.

3. Formålet med forordningsudkastet er at definere de metodemæssige enkeltheder for inkludering af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring samt tidsplanen for inkludering af bestemte poster (navnlig tjenester ydet af hospitaler, socialsikringstjenester og pensionistboliger).

4. Forslaget om vedtagelse af forordningsudkastet er begrundet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1687/98. I henhold til sidstnævnte forordning skal dækningsområdet for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) udvides i sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring, og størstedelen af udvidelsen skal ske i december 1999. Forordningen fastlægger også, at de metodemæssige enkeltheder for inkluderingen specificeres i henhold til proceduren i artikel 14 i Rådets rammeforordning, forordning (EF) nr. 2494/95. I sin udtalelse af 14. juli 1998 om førnævnte forordning (EF) nr. 1687/98 gav ECB sin fulde støtte til udvidelsen af dækningsområdet. Banken støttede den generelle plan om, hvad der skulle dækkes af HICP ("husholdningernes pengeudgifter til konsum") og forklarede årsagerne til denne opfattelse.

5. Artikel 2 og 3 i forordningsudkastet giver detaljer om definition og dækningsområde, som er vigtige for udvidelsen af dækningsområdet. ECB støtter disse. Med hensyn til reglerne i artikel 3, stk. 1, henviser ECB til sin udtalelse af 9. juli 1999 om udkast til Kommissionens forordning (EF) om de harmoniserede forbrugerprisindeksers delindekser.

6. Artikel 4 indeholder den væsentlige begrebsdefinition for måling af priserne for varer og tjenesteydelser inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring. De to hovedsøjler er anvendelsen af Laspeyres-princippet og målingen af priser, med fradrag af refusioner. ECB betragter forslagene som værende i overensstemmelse med begrebet om husholdningernes pengeudgifter til konsum.

7. Med hensyn til artikel 4, stk. 2, litra d), er ECB klar over, at forskellige muligheder for behandlingen af ændringer i køberpriser, som er et udtryk for ændringer i forbrugernes indkomster ("indkomstafhængige priser"), kan retfærdiggøres inden for begreberne for HICP. ECB er enig i forslaget, der er resultatet af en udførlig drøftelse, hvor andre forslag ikke fandt generel støtte.

8. ECB støtter på det kraftigste det foreslåede tidspunkt for gennemførelsen, dvs. december 1999 (artikel 9). Dette er vigtigt for at sikre, at udvidelsen af dækningsområdet for HICP, som er planlagt til december 1999 i henhold til forordning (EF) nr. 1687/98, sker på en sammenlignelig måde. Sammenligneligheden af HICP er afgørende for dets pålidelighed og for ECB's anvendelse af HICP. ECB foreslår derfor også en klarlægning af bestemmelsen i artikel 8, stk. 1, i forordningsudkastet, som giver medlemsstaterne mulighed for at afvige fra reglerne i forordningsudkastet under bestemte forudsætninger, sammenholdt med bestemmelsen i artikel 7, hvori tærskelen for sammenlignelighed defineres. Enhver afvigelse fra forordningsudkastet, der systematisk betyder en ændring i HICP på mere end en tiendedel af et procentpoint (sammenlignet med den nøje anvendelse af artikel 4 og 5 i forordningsudkastet), bør udelukkes ved forordningsudkastet.

9. Som allerede bemærket i sin udtalelse af 14. juli 1998 om forordning (EF) nr. 1687/98 ønsker ECB at understrege, at det i høj grad er ønskeligt, at der tilvejebringes tilstrækkeligt sammenlignelige historiske data, der i det mindste dækker år 1999 (og i det mindste år 2000, når det drejer sig om de i artikel 9 anførte poster, som skal gennemføres i december 2000).

10. Denne ECB-udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. august 1999.

C. NOYER

Næstformand for ECB

Top