EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2805

Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2211/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 for så vidt angår prisoplysninger for importerede fiskerivarer

OJ L 340, 31.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2805/oj

31999R2805

Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2211/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 for så vidt angår prisoplysninger for importerede fiskerivarer

EF-Tidende nr. L 340 af 31/12/1999 s. 0051 - 0054


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2805/1999

af 22. december 1999

om ændring af forordning (EF) nr. 2211/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 for så vidt angår prisoplysninger for importerede fiskerivarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 af 17. december 1992 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter(1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3318/94(2), særlig artikel 22 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør fastsættes regler, så der hurtigt og pålideligt kan sendes oplysninger til kontrol af referencepriserne;

(2) hvert produkt, der er anført i bilag I, II, III, IV og V i forordning (EØF) nr. 3759/92, og for hvilke der er fastsat en referencepris, tildeles en Taric-kode;

(3) i Kommissionens forordning (EF) nr. 2211/94(3), ændret ved forordning nr. 2431/98(4), fastsættes, at der indhentes særskilte oplysninger om art eller produkt, kategori og handelsmæssig behandlingsform. Da en Taric-tillægskode identificerer det pågældende produkt, er det ikke længere nødvendigt at beskrive produktet ved hjælp af ovennævnte oplysninger;

(4) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1) Artikel 2, stk. 1 i forordning (EF) nr. 2211/94 affattes således: "1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen priserne franko grænse for de varer, der er opført i bilag I, II, III, IV og V til forordning (EØF) nr. 3759/92, for hvilke der er fastsat en referencepris, og som overgår til fri omsætning. Disse oplysninger gives for hver Taric-kode og for hver dato, for hvilken der er indsendt importanmeldelse."

2) Bilag II udskiftes med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 388 af 31.12.1992, s. 1.

(2) EFT L 350 af 31.12.1994, s. 15.

(3) EFT L 238 af 13.9.1994, s. 1.

(4) EFT L 302 af 12.11.1998, s. 13.

BILAG

"BILAG II

1. Oplysningernes format

>TABELPOSITION>

2. Meddelelsens format

Datafilen er en tekstfil, der består af 4 typer records

- dataene er adskilt fra hinanden med et komma

- hver linje i meddelelsen efterfølges af et linjeskift.

Den ser ud som følger:

< TTL >2211B

< RMS >C(3)

< RPP >JJMMAAAA

< DAT >JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

.........

3. Koder

Tabel 1

Koder for medlemsstaterne

>TABELPOSITION>

Tabel 2

Koder for valuta

>TABELPOSITION>"

Top